Náš názor na daně

18. prosince 2018

Úvod

Tato strategie platí pro entity Canon Europa NV a všechny entity ve Velké Británii v dané skupině. Odkazy na „Canon Europa“ platí pro všechny společnosti se sídlem ve Velké Británii a stálé podniky v rámci skupiny Canon Europa NV.

Canon Europa je součástí nadnárodní skupiny Canon Inc., která má centrálu v Japonsku.

Canon Europa se řídí stejnými zásadami jako Canon Inc a dodržuje Kodex chování skupiny.

Kodex chování a pravidla skupiny Canon

Společnost Canon jako svou podnikovou filosofii přijímá koncept „kyosei“, který lze překládat jako „život a společná práce pro společný prospěch“ a jehož základními zásadami správy je přispívat prosperitě a blahobytu světa a současně usilovat o to, abychom byli skutečně globální skupina společností, jejichž cílem je být prvotřídní a neustále růst a rozvíjet se jako podnik.

Canon věří, že jako nadnárodní společnost s provozy po celém světě, má jako jednu z nejzásadnějších a nejdůležitějších společenských odpovědností řádné placení daní v zemích a oblastech, kde působí.

V souladu s tím se s ohledem na daňové záležitosti řídí následujícími pravidly.

  1. Placení daní v souladu s daňovými zákony a předpisy
  2. Zajištění, že je daňové účetnictví a související procesy prováděno vždy a v souladu se zákony
  3. Vývoj systémů řízení souvisejících s daněmi a snaha o zvyšování povědomí o vyhovění daňovým předpisům
  4. Dodržování společných mezinárodních pravidel o mezinárodním zdanění (pokyny stanovené Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Spojenými národy) a zajištění, že je společnost jedná v souladu s daňovými zákony všech zemí

Řízení rizik a rozhodná ujednání

Daňová funkce v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA) se zodpovědností za daně ve Velké Británii sídlí ve Velké Británii a Nizozemsku. Daňovou funkci EMEA řídí místní finanční ředitel EMEA, který je přímým podřízeným hlavního finančního ředitele Canon EMEA. Tuto daňovou strategii schválila a zodpovídá za ni správní rada Canon Europa NV.

Účelem daňové funkce EMEA je zajistit soulad s veškerou daňovou legislativou v oblastech, kde působí, a nese také odpovědnost za vedení a podporu v technických záležitostech. To platí zejména pro restrukturalizaci přeshraničních záležitostí, obchodního modelu a právních subjektů tam, kde se ukážou hrozící daňová rizika. Aktivně usilujeme o to, abychom rozpoznali, posoudili, sledovali a spravovali tato rizika k zajištění, že jsou v souladu s našimi cíli. Tam, kde nastane nejistota nebo se objeví značné potíže, je odpovídajícím způsobem vyhledáno externí poradenství. Tímto způsobem může daňová funkce EMEA zajistit, že jakékoli daňové problémy v rámci Velké Británie a v širší oblasti jsou řádně zvládány. Zajišťuje také řádné ošetření veškerých daňových záležitostí pro účely účetnictví daní a kompletní předání externím auditorům.

Postoj k plánování daní a úrovni rizika

Canon Europa spravuje svou daňovou problematiku s cílem dosáhnout jistoty a vyhnout se jakýmkoli překvapením. Nezapojujeme se do transakcí bez jasného obchodního záměru. Nevyužíváme umělé struktury ani neusilujeme o převod zisků do jurisdikcí s nízkými daněmi.

Při strukturování našich obchodních aktivit zohledňujeme daně, abychom zajistili co největší součinnost a jistotu. Na území Velké Británie můžeme využívat dostupné daňové pobídky a úlevy k minimalizaci nákladů našich pracovních aktivit z hlediska daní. Budou uplatňovány způsoby, kterým to zamýšlí asociace HM Revenue and Customs a v případě potřeby si vyžádáme externí poradenství.

Tam, kde dochází k interakci mezi právními subjekty skupiny Canon Europa a ostatními subjekty Canon, je naším cílem realizace transakcí jako s nezávislými partnery. V případě zahraničních transakcí hledáme cesty zmírňování rizika dvojího zdanění v souladu s dostupnými úlevami nabízenými prostřednictvím sítě úmluvy o daních.

Daňová funkce EMEA zachovává silnou úroveň daňové osvěty a povědomí a sleduje nejnovější vývoj, jako je eroze základu OECD/G20 a akce posouvání zisků, jejichž cílem je zajistit zdanění zisků tam, kde jsou realizovány ekonomické aktivity generující zisky a kde je vytvářena hodnota.

Vztahy s asociací HM Revenue and Customs a dalšími orgány

Canon Europa má s asociací HM Revenue and Customs otevřený, upřímný a konstruktivní vztah. Pracujeme na tom, abychom zachovali náš nízkorizikový vztah tím, že vedeme dialog v reálném čase s příslušnými daňovými pracovníky, když nastanou problémy nebo když může složitá interpretace zákona vyžadovat objasnění. Účastníme se jednání s asociací HM Revenue and Customs, abychom poskytovali aktuální obchodní informace o subjektech ve Velké Británii i v širší skupině EMEA.

Cílem společnosti Canon Europa je plně, přesně a včas informovat o vracení daní z plateb všech daní ve Velké Británii. Pokud se objeví neúmyslné chyby, budou po zjištění co nejdříve opraveny.

Kromě dobrých vztahů s asociací HM Revenue and Customs bude Canon Europa také v příslušných případech prostřednictvím svých zastupujících orgánů jednat s vládami a organizacemi o navrhovaných změnách mezinárodních standardů.

Výše uvedená daňová strategie vyhovuje harmonogramu 19, odstavci 19 zákona o financích z roku 2016. Reference na „daně“ pro daňové účely ve Velké Británii jsou uvedeny v harmonogramu 19, odstavci 15 zákona o financích z roku 2016.

Tuto daňovou strategii schválila a zodpovídá za ni správní rada Canon Europa NV.

Tato strategie vstupuje v platnost v den vydání a platí až do odvolání.