Podnikání – Odpovědné podnikání

Při odpovědném podnikání se snažíme vytvářet širší ekonomickou hodnotu, která je přínosná pro nejrůznější zainteresované strany a další skupiny. Dosahujeme toho nabízením výrobků, služeb a řešení, které například pomáhají firmám udržovat konkurenceschopnost, zlepšují zdraví osob v komunitách, zlepšují životní styl zákazníků a obohacují společnost.

Naše služby a produkty včetně Řízených tiskových služeb (MPS) a podnikových řešení včetně outsourcingu a řešení pro ukládání obrazu; Kamery pro multifunkční zařízení; broadcastové kamery pro digitální radiografii; polovodiče pro skenery; produkční tiskárny a velkoformátové tiskárny na poradenské služby; projektory a kalkulačky. Přečtěte si další informace o našich výrobcích pro domácnost, výrobcích pro zdravotnictví, výrobcích pro firmy, službách a řešeních.

Naše filozofie Kyosei znamená, že bereme vážně svou odpovědnost přispívat ke zdravé ekonomice, která je přínosná pro všechny. Náš podnikatelský úspěch pomáhá podporovat místní a regionální ekonomiky a vytváří hodnotu pro zákazníky a další zainteresované strany, jako jsou dodavatelé, zaměstnanci a vlády.

Zjistěte, jak spolupracujeme se zainteresovanými stranami. Vztahy se zainteresovanou stranou

Global Compact Organizace spojených národů

Picture_banner_BusinessUplatňujeme propracované zásady a postupy, které nám pomáhají dodržovat příslušné zákony a předpisy a současně plnit očekávání zainteresovaných stran. Nicméně, odpovědné podnikání je pro nás víc než legislativní shoda; to se vztahuje i na to, jak očekáváme, že naši zaměstnanci jednat na pracovišti; jak se s nimi zacházeno; a obchodní aktivity bereme poctivě a bezpečně, chráníme naše zákazníky a životní prostředí, jednáme eticky, platíme daně, a předvádíme osvědčené postupy. Chcete-li zdůraznit náš závazek k odpovědnému podnikání a formalizovanému přístupu, již jsme zavedli program udržitelného rozvoje do naší strategie, kultury a podnikání, Canon Europe podepsala s OSN Global Compact, slavíme 10. výročí přijmutí uznávaných zásad v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci.

Zjistěte, jak podporujeme společnost a společenskou odpovědnost.
Zjistěte, jak snižujeme své dopady na životní prostředí.

Zpráva Canon Evropa, Blízký východ a Afrika o udržitelnosti za rok 2013

Soulad s normami a příslušné kroky

Jako dceřiná společnost Canon Inc, naší mateřské společnosti, se držíme procesu interního řízení, včetně účasti v rozšířené firemní etice a dodržování zásad CC zasedání, který rozhoduje o opatřeních na podporu dodržování. Soulad s normami zahrnujeme do firemního řízení, spolu s etickým obchodováním, zákony a předpisy, ekonomickými dopady, odpovědností zaměstnavatele a zaměstnanců a bezpečností výrobků.

Naše interní skupina pro vyhodnocování souladu s normami zaručuje, že chápeme a zvažujeme dopady nové legislativy a předpisů ovlivňujících naše podnikání ještě před tím, než vstoupí v platnost, takže můžeme naplánovat odpovídající kroky. Dodržování předpisů znamená klid pro naše zákazníky, protože nám pomáhá prodávat vyhovující a bezpečné výrobky čestným a zodpovědným způsobem.

Dodržujeme příslušné zákony a předpisy ve všech zemích, kde působíme. Zapojujeme se do průmyslových asociací a skupin s cílem zvážit ekologickou regulaci a bezpečnost výrobků a být o krok napřed legislativním vývojem a aktivně hledat příležitosti, jak se podílet na tvorbě legislativy. Jsme například členy organizací DIGITALEUROPE, EuroVAprint, Japan Business Council in Europe (JBCE), COCIR a CSR Europe.

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Směrnice REACH

Omezení nebezpečných látek (RoHS)

Směrnice o bateriích a akumulátorech

Směrnice o obalech

Ekologická prohlášení

Bezpečnostní datové listy (materiálu)

Sarbanes-Oxley Act

ISO 9001

ISO 27001

Pravidla chování

ISO 14001

Program zeleného nákupu

Patenty

Iniciativy proti padělání

Nerosty z Demokratické republiky Kongo

Vztahy s investory

Zaměstnanci

Řízení zásobovacího řetězce

Zásady proti úplatkářství a korupci

Zásady pro poskytování darů a pohoštění

Zásady pro férovou konkurenci

Vztahy se zainteresovanou stranou

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Společnost Canon dodržuje směrnici Evropské unie (EU) (2012/19/EU) o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, jejímž účelem je snížit dopad elektrického a elektronického odpadu na životní prostředí. Směrnice OEEZ je uzákoněna ve všech členských státech EU. Zjistěte více o společnosti Canon a směrnici OEEZ.

  Nahoru

Směrnice REACH

Směrnice REACH EC č. 1907/2006 prosazuje kontrolu vlastností chemických látek s cílem identifikovat potenciální rizika, jež látky představují pro zdraví a životní prostředí. Společnost Canon úzce spolupracuje se svými dodavateli na zajištění trvalého souladu se směrnicí REACH. Zjistěte více o společnosti Canon a směrnici REACH. Přečtěte si další informace o programu zeleného nákupu společnosti Canon.

  Nahoru

Omezení nebezpečných látek (RoHS)

Společnost Canon dodržuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU) a v některých případech její požadavky překračuje. Cílem směrnice RoHS je minimalizovat dopad odpadních elektrických a elektronických zařízení na konci jejich životnosti snížením legálních množství šesti látek, které tato zařízení smí obsahovat. Výrobky prodávané v Evropské unii v současnosti nesmí obsahovat více než uvedená množství olova, kadmia, rtuti, šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů (PBDE). Připravujeme další substance, které budou přidány k nařízení RoHS pro realizaci kolem roku 2017. Zjistěte více o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení.

  Nahoru

Směrnice o bateriích a akumulátorech

Jako výrobce nebo dovozce baterií se podílíme na recyklačních systémech pro odpadní baterie a akumulátory v každém členském státu Evropské unie (EU), kde působíme. Plníme své povinnosti hlásit a financovat sběr a zpracování baterií. Směrnice EU o bateriích (2013/56/EC) se snaží snížit ekologický dopad baterií a akumulátorů a zvýšit recyklaci odpadních baterií a akumulátorů.

Některé kalkulačky jsou navrženy tak, aby fungovaly pouze na solární energii, takže žádné baterie nepotřebují, nebo na solární energii a baterii, aby šetřily energii. Zjistěte více o naší energeticky úsporné řadě kalkulaček a o tom, jak recyklovat baterie.

  Nahoru

Směrnice o obalech

Společnost Canon se podílí na programech recyklace obalů a pomáhá financovat sběr a recyklaci obalových odpadů. To je v souladu se směrnicí Evropské unie o obalech a obalových odpadech (94/62/EC) a místními předpisy v zemích, kde máme národní prodejní organizace. Rovněž pokračujeme ve snižování potřebného množství obalů pro výrobky.

  Nahoru

Ekologická prohlášení

Společnost Canon nabízí ekologická prohlášení poskytující informace o ekologických vlastnostech našich výrobků, použití krycích materiálů a energetické účinnosti. Další informace o ekologických prohlášeních získáte od místní národní pobočky společnosti Canon.

  Nahoru

Bezpečnostní datové listy (materiálu)

Bezpečnostní datové listy (materiálu) ((Material) Safety Data Sheets, MSDS) poskytují informace o možných zdravotních účincích vystavení chemikáliím nebo jiným potenciálně nebezpečným látkám. Na našem webu MSDS naleznete informace o všech inkoustech a tonerech používaných ve výrobcích společnosti Canon a servisních materiálech používaných našimi servisními techniky. Můžete také najít Océ MSDS na tomto webu. Pokud máte jakékoli dotazy k dokumentaci MSDS, obraťte se na národní zastoupení společnosti Canon.

  Nahoru

Sarbanes-Oxley Act

Akcie společnosti Canon jsou obchodovány na akciové burze v New Yorku, a proto se společnost Canon řídí zákonem Sarbanes-Oxley Act.

  Nahoru

ISO 9001

Několik závodů společnosti Canon Europe se vyznačuje systémem řízení jakosti s certifikací ISO 9001. Systém je zaměřen na postupy kvality v rámci organizace za účelem splnění požadavků zákazníků a dalších regulačních požadavků. Nevztahuje se na kvalitu produktů. Podívejte se na seznam závodů s certifikací ISO 9001. Podívejte se na seznam závodů společnosti Océ s certifikací ISO 9001.

  Nahoru

ISO 27001

Společnost Canon Europe obdržela certifikaci ISO 27001 za systém správy zabezpečení informací. Zákazníci si tak mohou být jisti, že dodržujeme nejpřísnější normy. Certifikace ISO 27001 zahrnuje všechny aspekty zabezpečení informací od krizového managementu a managementu auditu po bezpečnost produktů a management nehod.

Certifikát ISO 27001:2013 v držení Canon CZ s.r.o.

  Nahoru

Pravidla chování

Všichni zaměstnanci společnosti Canon se musí řídit našimi celofiremními Pravidly chování. Ta jsou základem k plnění zákonných a etických obchodních povinností. Stanovují standardy odpovědného chování zaměstnanců v mnoha oblastech – od ochrany důvěrných informací po zákaz nevhodného chování. Ta jsou dále posílena dalšími zásadami pracoviště po celé Evropě, na Blízkém východě a v Africe.

  Nahoru

ISO 14001

Společnost Canon je od roku 2007 držitelem globální certifikace podle přísné normy ISO 14001 pro správu životního prostředí a snaží se ve všech svých závodech dosahovat zlepšení. V současnosti je certifikováno přibližně 200 závodů ve 25 zemích po celé Evropě, na Středním východě a v Africe. Do budoucna budou, v souladu s procesem integrace společnosti Océ, příslušné provozy zařazeny pod globální certifikaci společnosti Canon.

  Nahoru

Program zeleného nákupu

Program zeleného nákupu jsme v Evropě, na Blízkém východě a v Africe zahájili v roce 2008, abychom zajistili, že nakupujeme bezpečné materiály a součásti. Dodavatelé jsou požádáni, aby zkontrolovali, zda splňují odpovídající předpisy, a aby také monitorovali své vlastní dodavatele. Rozsah těchto předpisů sahá od nebezpečných chemických látek po dřevo.

Revizi našich dodavatelů provádíme na základě posouzení rizik. Dotazník pro dodavatele aktualizujeme v souladu se změnami příslušných předpisů. Noví dodavatelé musí vyplnit celý dotazník a mohou splnit podmínky pro revizi, současní dodavatelé jsou požádáni o potvrzení, že splňují veškeré upravené předpisy.

S našimi dodavateli dále pracujeme na všech oblastech vyžadujících zlepšení. Díky tomu si můžeme být jistí, že součásti a produkty, které nakupujeme, jsou v souladu se všemi příslušnými zákony EU a s celosvětovým programem zeleného nákupu společnosti Canon a tedy že jsou zákazníci chráněni před nebezpečnými chemikáliemi. Další informace o celosvětovém programu zeleného nákupu společnosti Canon.

  Nahoru

Patenty

Každý rok podáváme v Evropě, na Středním východě a v Africe zvyšující se počet žádostí o udělení patentů, které chrání naše nové výrobky a vývoj. Mezi ně patří hardware a software; spotřební materiál; optické produkty; zdravotnická zařízení a software pro správu tisku a skenování. Tam, kde je to vhodné, můžeme prosadit své patenty v regionu EMEA vůči třetím osobám, které porušují naše práva. <1 />S naším obchodním rozšířením prostřednictvím akvizic na nových trzích roste potřeba chránit vynálezy a vývoj pocházející z regionu EMEA a činíme kroky k řešení těchto problémů.

  Nahoru

Iniciativy proti padělání

Pracujeme usilovně na odstranění nebo padělků nebo "falešných" produktů Canon z prodeje. Naše interní tým duševního vlastnictví úzce spolupracuje s policií, celními orgány, agenturami pro obchodní normy, vnitrostátními a mezinárodními organizacemi, aby se zabránilo padělaným produktům Canon vstoupit na trh. To pomáhá chránit naši značku, renomé a zákazníky. Padělané výrobky Canon jsou nezákonné a používání těchto výrobků by mohlo být ve skutečnosti škodlivé pro spotřebitele. Napodobeniny s největší pravděpodobností také nebudou splňovat předpisy týkající se životního prostředí , jako jsou WEEE a REACH. Přečtěte si více o protipadělacím iniciativách a informacích o paralelních produktech.

  Nahoru

Nerosty z Demokratické republiky Kongo

Prostudujte si informace na webu společnosti Canon Inc.

  Nahoru

Vztahy s investory

Více informací naleznete na webové stránce světových vztahů s investory.

  Nahoru

Zaměstnanci

Od zaměstnanců očekáváme plnění vysokých standardů a na oplátku jim nabízíme bezpečné pracovní prostředí a rovné příležitosti. Disponujeme množstvím zásad a postupů zajišťujících spravedlivé jednání se zaměstnanci a zodpovědné podnikání, včetně zásad proti úplatkářství a korupci, zásad pro férovou konkurenci, poskytování darů a pohoštění a zásad pro sociální média. Tyto zásady pomáhají zaměstnancům porozumět příslušným postupům a principům přijatelného chování. Přečtěte si další informace o našich zásadách pracoviště a příležitostech pro kariéru.

  Nahoru

Řízení zásobovacího řetězce

Přečtěte si také zásady nákupu společnosti Canon Inc. a poučení pro dodavatele ohledně lidských práv, dětské práce a etických, čestných a společenských obchodních postupů.

  Nahoru

Zásady proti úplatkářství a korupci

Zjistěte více informací o našich zásadách pracoviště.

  Nahoru

Zásady pro poskytování darů a pohoštění

Zjistěte více informací o našich zásadách pracoviště.

  Nahoru

Zásady pro férovou konkurenci

Všichni zaměstnanci absolvují povinné školení vedené sítí národních právních poradců , kteří mohou v této oblasti poskytnout radu.

  Nahoru

Vztahy se zainteresovanou stranou

Zapojujeme širokou řadu zúčastněných stran – od těch, které používají naše řešení a služby, po ty, které nám je pomáhají vyvíjet a poskytovat – a vzájemně s nimi spolupracujeme. Zjistěte více o našich zainteresovaných stranách. Vztahy se zainteresovanou stranou

  Nahoru

spacer
					image
Business
Směrnice OEEZ
Směrnice REACH
Směrnice o bateriích
ISO 9001
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti