Prohlášení společnosti Canon ke směrnici REACH EC č. 1907/2006

Leden 2018

Směrnice REACH (EC 1907/2006) vstoupila v platnost 1. června 2007 za účelem zlepšení způsobu zacházení s chemikáliemi jako takovými, při jejich přípravě a v produktech¹ v Evropě.

V souladu se závazkem skupiny Canon ohledně ekologické odpovědnosti zaujímáme proaktivní přístup k trvalému zajištění všech našich závazků vůči směrnici REACH.

Zpráva o substancích vyžadujících zvláštní pozornost (SVHC)
Seznam navržených substancí vyžadujících zvláštní pozornost, které spadají pod článek 59 směrnice REACH, byl publikován 28. října 2008 a je aktualizován přibližně každých 6 měsíců. Aktuální verzi seznamu naleznete na webové stránce Evropské agentury pro chemické látky.

Evropský zásobovací řetězec společnosti Canon podléhá našemu přísnému programu zeleného nákupu a po našich dodavatelích vyžadujeme doložení celkových údajů o přítomnosti substancí, včetně substancí SVHC, v položkách, které nám dodávají. Pravidelně aktualizujeme dotazník pro dodavatele, který odráží změny v celosvětové legislativě, jež mohou mít vliv na naše produkty (tj. elektrické a elektronické produkty), včetně revize seznamu navržených substancí.

Jako výrobci a dodavateli produktů nám článek 33 směrnice REACH ukládá povinnost sdělovat údaje o substancích SVHC přítomných v množství přesahujícím prahovou hodnotu 0,1 % celkové hmotnosti. V případě, že bude k dispozici nový údaj vyžadující dodatečná měření, oznámíme tuto skutečnost našim zákazníkům co nejdříve prostřednictvím této webové stránky.

Deklarace produktů Canon
Níže uvedené substance mohou být obsaženy v produktech Canon v množství přesahujícím prahovou hodnotu:


Název substance Číslo CAS/EC Produkt Aplikace
Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) 117-81-7 Kabely s izolací z PVC Plastifikátor
Kyselina boritá 10043-35-3/11113-50-1 Fotografický papír Síťovací činidlo
Tetraboritan sodný (bezvodý) 1303-96-4/1330-43-4/12179-04-3 Díly pro absorpci odpadního inkoustu Fotografický papír Zpomalovač hořeníSíťovací činidlo


Deklarace produktů Océ
Níže uvedené substance mohou být obsaženy v produktech Océ v množství přesahujícím prahovou hodnotu.

Název substance Číslo CAS/EC Typ dílu Použijte Typ tiskárny
Olovo-zirkonát-titanát (PZT) 12626-81-2 Tisková hlava Materiál Piezo v tiskové hlavě Inkoustové tiskárny Piezo
Oxid olovnatý 1317-36-8 Motor/ventilátor   Tiskárny ColorWave
Oxid boritý 1303-86-2 Motor/ventilátor Zpomalovač hoření Širokoformátové tiskárny
N,N-dimethylacetamid (DMAC) 127-19-5 motor   Tiskárny Arizona
UV-328 25973-55-1 motor pohlcovače ultrafialového světla v plastu Tiskárny Arizona
UV-320 3846-71-7 motor pohlcovače ultrafialového světla v plastu Tiskárny Arizona
DEHP 117-81-7 motor plastifikátor Tiskárny Arizona
Hexahydromethyl-ftalanhydrid 25550-51-0 Elektronické komponenty Síťový agent Několik


Bezpečnostní datové listy (SDS)
Bezpečnostní datové listy (SDS) poskytujeme koncovým uživatelům používajícím naše inkousty, tonery a chemikálie nutné při opravě za účelem seznámení s bezpečným použitím a likvidací v zásobovacím řetězci.

Přístup k listům SDS získáte na níže uvedených odkazech:

Pro produkty Canon: http://www.canon-europe.com/sds/
Pro produkty Océ: http://downloads.oce.com

Další informace
V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na e-mailové adrese CEU-Reach@canon-europe.com.

Další informace o směrnici REACH naleznete na webových stránkách Evropské agentury pro chemické látky.

Zřeknutí se odpovědnosti
Veškeré informace v tomto prohlášení poskytuje společnost Canon pouze v rozsahu, který byl znám v době vyhotovení. Toto prohlášení je určeno pouze pro informativní účely. Společnost Canon poskytuje tyto informace bez jakýchkoliv záruk, výslovně uvedených či odvozených, mimo jiné včetně záruk týkajících se vhodnosti pro určitý účel. Společnost Canon nezaručuje, že tento dokument nebude obsahovat chyby.


¹ Definice produktu ve znění směrnice REACH (EC)1907/2006

spacer
					image
Business
Směrnice OEEZ
Směrnice o bateriích
ISO 9001
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti