Směrnice o bateriích – Odpadní baterie

Jako výrobce nebo dovozce baterií se společnost Canon podílí na recyklačních systémech pro odpadní baterie a akumulátory v každém členském státu Evropské unie (EU), kde působí. Rovněž plníme své povinnosti hlásit a financovat sběr a zpracování baterií.

Směrnice o bateriích
Směrnice EU o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech (2013/56/EC) (dále jen „směrnice“) byla vydána v roce 2008 a je uzákoněna ve všech členských státech EU. Jejím účelem je zvýšit recyklaci odpadních baterií a akumulátorů kvůli snížení dopadů na životní prostředí.

Naši zákazníci mohou použité baterie z produktů Canon odevzdat na místním sběrném místě nebo registrovaném místě zpětného odběru.

Informace pro zákazníky - EU a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)
Symbol níže informuje, že baterie a akumulátory použité v tomto produktu musí být zlikvidovány odděleně od domovního odpadu v souladu s příslušnou směrnicí a místními požadavky.

Symbol baterií

Pokud je pod výše vyobrazeným symbolem vytištěn symbol chemikálie, znamená to, že baterie nebo akumulátor obsahuje těžký kov (rtuť, kadmium nebo olovo) v koncentraci přesahující platný limit uvedený ve směrnici.

Baterie a akumulátory nesmí být likvidovány jako netříděný komunální odpad. Uživatelé baterií a akumulátorů musí využít dostupnou síť sběrných míst k odevzdání, recyklaci a zpracování baterií a akumulátorů.

Pokud produkt Canon obsahuje nevyjímatelné baterie, podléhá již celý produkt směrnici EU pro OEEZ (odpadní elektrická a elektronická zařízení) a musí být odevzdán na autorizovaném sběrném místě pro OEEZ. Sběrné místo pak provede příslušné kroky pro recyklaci a zpracování produktu, včetně baterií.

Účast zákazníků na sběru a recyklaci baterií a akumulátorů je důležitá pro minimalizaci potenciálních vlivů baterií a akumulátorů na životní prostředí a lidské zdraví kvůli látkám používaným v bateriích a akumulátorech.

V EU existují samostatné programy pro sběr a recyklaci baterií a akumulátorů. Pokud se chcete o recyklačních programech pro baterie a akumulátory dostupných ve vaší oblasti dozvědět více, kontaktujte úřad místní samosprávy, odbor životního prostředí nebo společnost zajišťující odvoz odpadu.

spacer
					image
Business
Směrnice OEEZ
Směrnice REACH
ISO 9001
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report