Provozy – Zlepšování udržitelnosti našich provozů

V souladu s naší firemní filozofií Kyosei se snažíme snižovat dopady našich provozů na životní prostředí. Naše ekologická charta popisuje klíčové kroky, které podnikáme, abychom dosáhli rovnováhy mezi udržitelným rozvojem a prosperitou, odpovědným využíváním zdrojů a snížením ekologických dopadů.

Prostřednictvím iniciativ, zásad a postupů provádíme kroky vedoucí ke snižování dopadů a zabránění klimatickým změnám. Naše strategie řízení pro životní prostředí zahrnuje kroky týkající se produkce oxidu uhličitého,

Picture_banner_footprint

omezování spotřeby zdrojů, emisí, řízení odpadu a znečištění a recyklace. Na místech, kde působíme, se rovněž zabýváme zlepšováním biodiverzity a prostředí pro organismy všude, kde je to možné.

Následující tabulka uvádí cíle pro oblast EMEA a dosavadní pokroky:

Oblast Úkol Cíl* ZLEPŠENÍ OD ROKU 2013
„Uhlíková stopa“ společnosti Canon pro země EMEA Snížit o 1,5 % za rok oproti obratu (v porovnání s rokem 2010) -15 % do roku 2020* -7 % ve srovnání s rokem 2010
Efektivita využití zdrojů Zvýšit recyklaci odpadů ve všech zastoupeních v zemích EMEA 52 % do roku 2014* 50%
Zvýšit recyklaci odpadů ve skladech společnosti Canon, včetně skladů externích dodavatelů 85 % do roku 2014* 83%
Prodej udržitelných produktů Růst prodeje certifikovaných a recyklovaných druhů papíru 75 % obratu týkajícího se papíru do roku 2014* 86 % spotřebovaného papíru
Uhlíková efektivita přepravy Snížit oproti čistému obratu za rok 2012 -2% 2013 Nedosaženo

* Měřeno ve vztahu ke konsolidované sloučené základní výkonnosti společností Canon a Océ za rok 2010

Evropská ekologická charta

ISO 14001

Snižování množství oxidu uhličitého

Úsporný provoz

Šetření zdrojů

Bezpečnost zákazníků a zaměstnanců

Zprávy o udržitelnosti

Zmírňování klimatických změn

ISO 14001

Společnost Canon získala od roku 2007 globální certifikaci podle přísné normy ISO 14001 pro správu životního prostředí a snaží se ve všech svých provozech dosahovat zlepšení. V současnosti je certifikováno přibližně 200 provozů ve 25 zemích Evropy, Středního východu a Afriky.

  Nahoru

Snižování množství oxidu uhličitého

 • Logistika: Měníme způsoby distribuce na železniční a lodní dopravu, abychom snížili emise CO2. Náš proces zmenšování velikosti a obalů produktů vede k vyšší efektivitě nákladu. Máme centrální sklady v Evropě. Díky sledování Evropy jako jediného (virtuálního) skladiště můžeme monitorovat stavy zásob v národních skladech až do okamžiku expedice produktu. Můžeme tak produkty dodat tam, kde jsou potřeba, a vyhnout se jejich přepravě mezi sklady.
 • Elektronická údržba eMaintenance: U mnoha našich multifunkčních zařízení lze provádět servis a řešit problémy na dálku. To zabrání emisím CO2, které by vznikaly při návštěvách techniků. Zákazníkům navíc toto řešení nabídne opravu v kratší době.
 • Kancelářské prostory: V rámci programu integrace společnosti Océ jsme v oblasti kancelářských prostor ušetřili od roku 2011 36 000 m². To představuje ekvivalent tisíce tun CO2
 • Firemní vozy: Politika firemních vozů společnosti Canon Europe v současnosti (2014) omezuje emise CO2 na maximálně 120 g/km, čímž se v porovnání s minulými roky daří postupně snižovat emise. Hodnota 130 g/km platí nadále pouze v Rusku v důsledku omezené dostupnosti vhodných vozidel vyhovujících hodnotám 120 g/km. V některých zemích nabízíme řidičům firemních vozů tipy nebo kurzy, aby jezdili bezpečněji a úsporněji a šetřili palivo.
 • Obchodní cesty: Sledujeme roční statistiky obchodních cest a zaměstnancům doporučujeme využívat videokonferenční a telekonferenční vybavení, pokud je to možné.

  Nahoru

Úsporný provoz

 • Budovy: Uplatňujeme politiku renovace, která zahrnuje ekologické vylepšování našich budov, pokud to jejich konstrukce dovolí. Patří k tomu prvky jako solární PV panely, automatické osvětlení a tepelné výměníky.
 • Efektivita IT: Tím, že jsme servery nahradili nebo virtualizovali, jsme od roku 2009 dosáhli snížení energie potřebné na napájení a chlazení datových center na polovinu (na 2,8 milionu kWh z 4,4 milionu kWh).
 • Obnovitelná energie: Snažíme se nakupovat obnovitelnou energii v závislosti na místních cenách a dostupnosti. V současné době 11 evropských zastoupení nakupuje 70 až 100 % obnovitelné energie.

  Nahoru

Šetření zdrojů

 • Picture_banner_waste recPapír: Řídíme se zásadami pro odpovědný nákup papíru a máme zavedenou hierarchii péče o kompletní síť distribuce papíru. Hlavní ústředí i osm našich prodejních společností v oblasti EMEA mají certifikaci programů FSC® nebo PEFC. V roce 2013 mělo certifikace FSC nebo PEFC 75 % námi zakoupeného papíru.
 • Voda: Snižujeme spotřebu vody ve všech provozech, včetně snižování množství vody na splachování záchodů a využívání dešťové vody a tzv. šedé vody, pokud to zařízení umožňují.
 • Akce: Uplatňujeme pravidla akcí, která organizátorům a dodavatelům radí v oblastech od materiálů, které mají použít na výstavní stánky, po třídění odpadu pro recyklaci, aby nemusel na skládku. Spolupracujeme s dodavateli akcí, abychom sledovali, jak dodržují podmínky, a některé velké akce kontrolujeme. Kde je to možné, používáme znovu platné materiály akcí při následných akcích.
 • Kancelářský odpad: Kde to zařízení umožňují, třídí naše kanceláře odpad pro recyklaci, aby nemusel na skládku.

  Nahoru

Bezpečnost zákazníků a zaměstnanců

Zaměstnancům pracujícím s nebezpečnými chemikáliemi poskytujeme povinné školení o bezpečnosti při práci s chemikáliemi. Díky tomu s chemikáliemi manipulují bezpečně a správně je používají, což chrání jak zaměstnance, tak zákazníky. Náš program zeleného nákupu nám pomáhá zaručit, že dodavatelé dodržují příslušné předpisy o zacházení s chemikáliemi u zboží, které nakupujeme.

  Nahoru

Zprávy o udržitelnosti

Společnost Canon Europe připravuje každoroční zprávu o udržitelnosti. Nejnovější zprávy o udržitelnosti společností Canon Europe a Canon Inc. najdete zde.

  Nahoru

Zmírňování klimatických změn

Zvyšujeme ekologické povědomí všech zaměstnanců prostřednictvím školicích dnů a online výuky, abychom jim pomohli pochopit význam, který přikládáme snižování našich ekologických dopadů. Porozumějí také začlenění této filozofie do jejich pracovní role.

Mnoho národních poboček Canon a jejich zaměstnanců ve svých komunitách aktivně podporuje ekologické projekty a organizace prostřednictvím sponzorství, darů a dobrovolnické činnosti.

Pobočka společnosti Canon Velká Británie je dobrým příkladem toho, jak mohou biodiverzita a obnova přirozeného prostředí fungovat spolu s podnikáním. Pozemky s kancelářemi zahrnují krajinářsky upravené a přírodní části, které jsou domovem pro nejrůznější zástupce divoké přírody, včetně včelích úlů. Ve Španělsku společnost Canon podporuje zodpovědný les Canon (Bosque Responsable Canon) ve Valencii: zaměstnanci pomáhají vysazovat původní stromy a prořezávat vegetaci. Přečtěte si další informace o našich regionálních a místních projektech.

  Nahoru

spacer
					image
Životní prostředí
Výroba
Recyklace
Používání
ISO 14001
Slovníček pojmů
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report