Pracoviště – Zásady týkající se pracoviště a nejlepší postupy

Snažíme se podnikat férově a eticky a oceňujeme zásadní význam podílu našich zaměstnanců na úspěchu našeho podnikání a udržitelném ekonomickému růstu. Usilujeme o to, abychom byli nejžádanějším zaměstnavatelem ve svém sektoru, a poskytujeme bezpečné pracovní prostředí a férové pracovní postupy. Na oplátku očekáváme, že se naši zaměstnanci a dodavatelé budou řídit našimi zásadami a postupy, abychom dodržovali příslušné zákony a předpisy a podnikali zodpovědně.

Zaměstnanci
Zaměstnáváme 17 000 lidí v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Kde je to v závislosti na místních zákonech a podmínkách možné, uplatňujeme celoevropské zásady a postupy. Ty podporují konzistenci podmínek pro zaměstnance a jejich očekávání.

Dialog se zaměstnanci

Hodnocení, rozvoj a uznání

3 Selfs (San-Ji)

Rozmanitost a kulturní povědomí

Postupy na pracovišti

Zásady

Dialog se zaměstnanci

Picture_updated_orange banner_2013Prostřednictvím nezávislé externí organizace provádíme průzkum motivace zaměstnanců v 16 jazycích. Průzkum obsahuje například tyto otázky: jak dobře vedoucí pracovníci motivují a informují zaměstnance, zda zaměstnanci shledávají společnost Canon dobrým místem pro práci a zda si zaměstnanci myslí, že je společnost Canon společensky zodpovědná. Kolem 70 % zaměstnanců pravidelně odpovídá a firemní oblasti a oddělení připravují akční plány na řešení klíčových identifikovaných problémů.

Máme zavedený tříletý program, který si klade za cíl příměji zapojovat zaměstnance do rozvoje naší firmy. Další podrobnosti naleznete v naší zprávě o udržitelnosti.

V rámci našeho procesu integrace se společností Oce jsme v prvních zemích, které integrací prošly, uskutečnili průzkum založený na monitoringu, abychom zjistili, co se povedlo a kde je prostor na další zlepšení. Odpovědi zaměstnanců pak vyústily do získaných poznatků a kroků, které jsme použili na procesy v dalších zemích.

Zástupci zaměstnanců jsou rovněž zváni k zapojení se do Evropské poradní komise Canon. Tato komise se skládá ze zástupců zaměstnanců a vedení společnosti Canon, kteří si na evropské úrovni vyměňují informace a názory týkající se současného stavu a budoucího vývoje podnikání společnosti Canon Europe.

V závislosti na zákonech platných v zemích, kde působíme a kde jsou tyto zákony svrchované, mohou zaměstnanci vstupovat do odborů a účastnit se kolektivního vyjednávání, kdykoli je to vhodné. Snažíme se přinejmenším udržovat trvalý dialog a komunikaci se zaměstnanci.

  Nahoru

Hodnocení, rozvoj a uznání

Noví zaměstnanci obdrží školicí program, který je přizpůsoben jejich pracovní roli. Manažerům je poskytována podpora, aby zajistili, že všichni noví zaměstnanci obdrží jako součást programu zaškolení informace vyžadované společností a specifické informace o jejich práci.

Naše politika spočívá v tom, že každý zaměstnanec má každý rok alespoň jedno formální hodnotící setkání se svým liniovým vedoucím. Ten vyhodnocuje výkonnost na základě cílů a dovedností s využitím standardního systému hodnocení.

Je identifikován plán osobního rozvoje a příslušné školení. To je poskytováno prostřednictvím nejrůznějších výukových možností, například Akademie společnosti Canon s online výukou a zaučováním. Přínos zaměstnanců uznáváme mnoha způsoby, včetně ocenění za dlouhodobé služby a ocenění 3 Selfs.

Pokud je potřeba, mohou zaměstnanci v souladu s místní legislativou využít zavedených procesů pro stížnosti. Podobně existují v souladu s místní legislativou jasně definované disciplinární postupy pro případ problémů ve výkonu nebo chování.

  Nahoru

3 Selfs (San-Ji)

Duch San-Ji neboli 3 Selfs vyjadřuje standardy osobního chování očekávaného od zaměstnanců v rámci Pravidel chování společnosti Canon. Na národní a regionální úrovni jsou čtvrtletně a ročně udělována ocenění 3 Selfs, která podporují a oceňují 3 typy chování:

• Vlastní motivace: převzetí iniciativy a hledání řešení

• Vlastní řízení: efektivní osobní plánování a organizování

• Sebeuvědomění: uvědomování si dopadu vlastních činů a slov na ostatní

  Nahoru

Rozmanitost a kulturní povědomí

Rozmanitost je pro společnost Canon obchodním imperativem zahrnutým v celé naší filozofii směřující k tomu, aby všichni lidé spolupracovali pro dobro všech. Protože působíme v mnoha různých zemích a oblastech, naši zaměstnanci absolvují školení na téma rozmanitosti. To všem pomáhá pochopit a ocenit rozmanitost lidí, kultur a našeho podnikání.

V našem evropském ústředí pracují zaměstnanci více než 50 různých národností, což odráží naši mnohonárodnostní strukturu. Správní rada společnosti je sestavena z členů 8 různých národností.

Přečtěte si další informace o našem zaměření na rozmanitost.

  Nahoru

Postupy na pracovišti

Nediskriminace: Nediskriminujeme na základě etnického příslušenství, pohlaví, náboženství, sociálního původu, postižení, politických názorů ani sexuální orientace. Netolerujeme obtěžování v žádné podobě.

Zdraví a bezpečnost: Poskytujeme bezpečné pracovní prostředí s příslušným školením pro zaměstnance pracující na nebezpečných místech nebo s chemickými látkami. Zaměstnancům doporučujeme, aby si užívali vhodné rovnováhy mezi prací a osobním životem.

Upozorňování na nepravosti: Provozujeme program pro upozorňování na nepravosti, který všem zaměstnancům umožňuje anonymně upozorňovat na pravděpodobné prohřešky.

Pravidla chování: U všech zaměstnanců se očekává dodržování Pravidel chování Skupiny Canon. Ta stanovují standardní chování, které je od nich očekáváno, od ochrany důvěrných informací po zákaz nevhodného chování, jako je šikana.

Zaměstnanecké podmínky: Ty se mohou lišit v závislosti na místních zákonech a zvycích, včetně mateřských či otcovských práv, přesčasů a základní pracovní doby.
 
Lidská práva a dětská práce: Společnost Canon respektuje lidská práva všech svých zaměstnanců. Přečtěte si zásady nákupu společnosti Canon Inc. a poučení pro dodavatele ohledně lidských práv, dětské práce a etických, férových a společenských obchodních postupů. Společnost Canon Europe má zaveden Kodex chování dodavatelů. Tento kodex tvoří součást našich všeobecných smluvních podmínek. Po našich dodavatelích požadujeme, aby minimálně dodržovali tyto konkrétně dané normy chování.Picture_UNGC logo

Canon Europe se přihlásil ke Global Compact Organizace spojených národů (z ledna 2014), a tím přijímá za své jeho 10 všeobecně platných principů v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. 

Ekologické povědomí: Zvyšujeme ekologické povědomí všech zaměstnanců a dodavatelů prostřednictvím školicích dnů a povinné online výuky, abychom jim pomohli porozumět významu, který přikládáme snižování našich ekologických dopadů, a pochopit, jak se to týká jejich pracovní role. Přečtěte si další informace o našich ekologických aktivitách.

Přečtěte si další informace o našich aktivitách řízení společnosti.

  Nahoru

Zásady

Respektováním našich zásad mohou zaměstnanci společnosti Canon pomáhat, aby podnikala férově a eticky.

Dary a pohoštění: Zaměstnanci musí dodržovat naše zásady týkající se poskytování a přijímání darů a pohoštění.

Proti úplatkářství a korupci: Zaměstnanci musí dodržovat naše zásady zaměřené proti úplatkářství a korupci.

Sociální média: Naše zásady týkající se sociálních médií poučují zaměstnance o odpovědném používání sociálních médií, aby byla chráněna integrita dobrého jména a značky Canon.

Používání ICT: Naše síť musí být chráněna před škodlivým softwarem. Proto naše zásady pro ICT jasně stanovují přijatelné a zakázané používání zdrojů informačních technologií společnosti.

Férová konkurence: Všichni zaměstnanci absolvují povinné školení. Máme síť národních právních poradců, kteří na toto téma poskytují rady.

Přečtěte si další informace o ekonomických zásadách a zásadách řízení společnosti Canon..

Zpráva Canon Evropa, Blízký východ a Afrika o udržitelnosti za rok 2013

  Nahoru

spacer
					image
Společnost
Regionální
Místní
Udržitelnost
Životní prostředí
Společnost
Business
Ocenění
Zprávy o udržitelnosti
Canon Europe sustainability report