BUSINESS BYTES

Je IT připraveno na aktivní roli?

Is IT ready for a self-assessment?

Není pochyb o tom, že technologie přetvořily podnikání k lepšímu. CIO právě díky novým technologiím implementovali do firem nové funkce a procesy na zvýšení akceschopnosti, nasazení a flexibility.

Ale pozice IT oddělení v rámci firmy není vždycky jednoduchá. CIO jsou často pod tlakem, aby investice do IT přinášely rychlé výsledky, což není vždy jednoduché a často ani možné. V důsledku toho bývají CIO nuceni dát systémy do provozu, aniž by měli potřebný čas na zásadní otázku: Proč tuto změnu vůbec provádíme?

Mnozí CIO chtějí při každodenní činnosti jednat aktivněji, ale pokud jsou jejich každodenní činnosti motivovány pouze zvyšováním efektivity, a ne hledáním nových řešení stávajících problémů, jejich pozice zůstane značně omezená. To pak vede k nespravedlivým obviněním, že vedoucí pracovníci IT „jsou odtrženi od reality“ a že nevědí, co firma potřebuje.

Až příliš dlouho zůstávalo oddělení IT v pozici, kdy muselo reagovat na potřeby firmy. Přitom správně by se mělo podílet na předpovídání jejich budoucích potřeb. Jak tedy mohou CIO zajistit, aby systémy IT byly využity co nejlépe? A jak mohou CIO přispět k rozvoji firmy?

1.    Spolupráce

Oddělení IT se může pod tlakem od managementu na snížení nákladů cítit svázáno snahou soutěžit s externími poskytovateli. Ale tento způsob uvažování snižuje celkovou efektivitu podnikatelských procesů. Aby firma fungovala maximálně účinně, je zapotřebí spolupráce. A právě vytvoření ideálního prostředí pro lepší spolupráci je úkolem vedoucích jednotlivých týmů. Na přijetí aktivních plánů je potřebná vzájemná akceptace napříč celou firmou. CIO mohou do tohoto procesu přispět unifikovaným vnímáním jejich pozice ve firmě a ve spolupráci s ostatními odděleními tak mohou dosahovat na společné cíle. Mnohým firmám by prospělo i hlubší poznání reálného přínosu IT.

2.    Plán

Že vedoucí pracovníci IT nemusí mít obchodního ducha? Zapomeňte na tento mýtus! Proaktivní oddělení IT předvídá budoucí vývoj a chápe, jak zlepšit služby a dosáhnout většího zisku. Chápe potenciální výsledky a podle toho i plánuje. Proto musí lidé v IT hledat a objevovat klíčové příčiny opakujících se potíží a definovat cíle, které mají jasné výsledky. Celá práce nespočívá jen v instalaci IT systému a v příležitostných aktualizacích. Vedoucí oddělení IT musí vystoupit ze zažitého uvažování, dívat se do budoucna a odhadnout, jaké bude mít firma obchodní a technické potřeby.

3.    Vyhodnocení

Technologie se stále vyvíjí, a proto i tlak na IT oddělení bude stále větší. Produktivita firem závisí na spolehlivé IT infrastruktuře. Je však složité přesně vyčíslit skutečné náklady IT strategie, které pouze zohledňují pořízení nebo opravy techniky. Pokud se někdo zaměří pouze na udržení co nejnižších nákladů a na údržbu stávajících systémů, jen těžko se takové uvažování dá označit za dlouhodobou strategii IT oddělení.

Prozíraví CIO musí pravidelně vyhodnocovat výkonnost systému, aby mohli přijímat správná rozhodnutí v oblasti investic, což ve výsledku zajistí to, že technika odpovídá potřebám firmy. Pomocí přístupu, který přináší přidanou hodnotu, je možné odpovídat na následující otázky: Jak se může díky stávající konfiguraci IT zajistit realizace budoucích obchodních plánů? Jsou k dispozici zdroje a schopnosti nutné pro dosažení strategických obchodních cílů?

Proaktivní a sofistikovaná strategie IT se vyplatí. Povinnost dokázat, že to tak skutečně je, leží na oddělení IT.