Pravidla, podmínky a ochrana osobních údajů

Smluvní podmínky k účtu Canon

Tyto smluvní podmínky budeme příležitostně aktualizovat. O jakýchkoli případných změnách těchto smluvních podmínek vás vždy informujeme formou uveřejnění online. Za účelem informování o podstatných změnách v těchto smluvních podmínkách rovněž využijeme veškeré vámi zvolené způsoby komunikace. Jestliže budete svůj účet Canon i po aktualizaci těchto smluvních podmínek nadále používat, souhlasíte s tím, že jsou tyto aktualizované podmínky pro vás závazné.

1. Co je účet Canon?

Účet Canon, dříve označovaný jako účet You Connect nebo účet MyCanon, tvoří pověření, na jehož základě budete na webech a službách společnosti Canon určovat a potvrzovat svoji totožnost. Svůj účet Canon můžete použít pro přístup k různým službám, které zahrnují získávání informací o produktech Canon, přihlašování do online obchodu Canon za účelem nákupu určitých produktů Canon nebo získání přístupu k různým webům a souvisejícím službám společnosti Canon (např. odběru zpravodaje Canon, galerii You Connect, službě irista a podobně), které jsou poskytovány společností Canon, jejími přidruženými subjekty nebo třetími stranami, které společnost Canon příležitostně pověří (dále, souhrnně, jen „služby společnosti Canon“). Upozorňujeme, že na vaše využívání služeb společnosti Canon se budou vztahovat příslušné smluvní podmínky konkrétní služby, které budou v daném okamžiku v platnosti. Dále upozorňujeme, že produkty a služby společnosti Canon se mohou v jednotlivých zemích lišit, v každé zemi nemusí být dostupné stejné produkty nebo služby a že některé služby Canon přímo související s určitými produkty mohou být navázány na místo vašeho bydliště.

2. Kdo si může účet Canon zaregistrovat?

Účet Canon je v Evropě, na Středním východě a v Africe dostupný osobám starším 18 let. Osobám mladším 18 let je přístup ke službám Canon a jejich používání povoleno pouze s výslovným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce, kteří by se měli zaregistrovat svým vlastním jménem.

3. Jak vytvořit účet Canon?

Chcete-li vytvořit účet Canon, musíte poskytnout platnou e-mailovou adresu, která bude zároveň vaším uživatelským jménem, a určité demografické údaje, např. své jméno, příjmení, zemi svého bydliště atd. Po úspěšné registraci můžete po přihlášení ke svému účtu Canon své uživatelské jméno a heslo kdykoli změnit. Účet Canon je vám poskytován bezplatně a je určen pro vaše osobní použití. Ponesete nicméně veškeré případné náklady a výdaje, které jsou k registraci účtu Canon a používání služeb společnosti Canon nezbytné.

Upozorňujeme, že společnost Canon si vyhrazuje právo přijímat žadatele dle svého vlastního uvážení, a bez jakékoli nepatřičné diskriminace může odmítnout jakéhokoli žadatele, o němž se rozumně domnívá, že je nevhodný.

Při registraci účtu Canon souhlasíte s tím, že v registračním formuláři poskytnete na žádost společnosti Canon přesné údaje. Také po registraci byste měli zajistit, aby byly tyto údaje vždy aktuální, a to pomocí odkazů uvedených v e-mailu o potvrzení registrace nebo zveřejněných na webových stránkách společnosti Canon. Podrobnosti o používání a přenosu vašich osobních údajů ze strany společnosti Canon najdete v části Zásady ochrany osobních údajů níže.

4. Zásady ochrany osobních údajů

Podrobné informace o tom, jak využíváme informace o spotřebitelích, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů.

5. Odmítnutí odpovědnosti

Výslovně prohlašujete a souhlasíte s následujícími ustanoveními:

Vaše registrace a používání účtu Canon a souvisejících služeb Canon jsou výhradně na vaše riziko. Účet Canon a všechny související služby společnosti Canon jsou vám poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“. Společnost Canon a její přidružené společnosti v maximálním rozsahu povoleném zákonem výslovně odmítají všechny výslovné i odvozené záruky a podmínky, mj. včetně odvozených záruk a podmínek obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel či neporušování práv jiných osob.

Společnost Canon a její přidružené společnosti nezaručují, že (a) používání účtu Canon a služeb Canon bude splňovat vaše požadavky, (b) používání účtu Canon a služeb Canon bude nepřerušované, včasné, zabezpečené nebo bezchybné, (c) výsledky, které budou případně získány použitím účtu Canon a služeb Canon, budou přesné nebo spolehlivé.

Veškeré materiály stažené nebo jinak získané v rámci používání účtu Canon a služeb Canon jsou získané dle vašeho vlastního uvážení a na vaše vlastní riziko a ponesete plnou odpovědnost za případné škody na vašem počítačovém serveru nebo jiném zařízení nebo za ztrátu dat, k níž v důsledku stažení takových materiálů dojde.

Žádné ústní či písemné rady nebo informace, které získáte od společnosti Canon (včetně jejích přidružených společností) nebo na základě používání účtu Canon a služeb Canon, nebudou představovat záruku, pokud tato není výslovně uvedena v těchto smluvních podmínkách.

6. Ochranná známka Canon

Nikdo nemá povoleno jakýmkoli způsobem zobrazovat nebo používat ochranné známky společnosti Canon nebo skupiny Canon nebo jejich loga bez předchozího písemného povolení společnosti Canon.

7. Volba práva a soudu

7.1 Pokud odstavec 7.2 nestanoví jinak, budou se tyto smluvní podmínky a případné spory související s těmito podmínkami nebo s účtem Canon řídit zákony Anglie a Walesu a spory související s těmito podmínkami budou řešeny soudy Anglie a Walesu.

7.2 Jako spotřebitelé můžete mít nárok vést soudní řízení ve vlastním jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky neomezují vaše zákonná práva.

8. Údaje o společnosti Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nizozemsko
Tel.: 0031 20 545 8545
Fax: 0031 20 545 8222
Identifikační číslo společnosti: 33166721
DIČ: NL005916343B01

9. Autorská práva

Copyright © Canon Europa N.V. Všechna práva vyhrazena. Jakékoli informace, obrázky či ochranné známky obsažené na tomto webu je přísně zakázáno kopírovat, dále distribuovat, publikovat nebo měnit.