Informace o aplikaci Canon Mobile Scanning MEAP

Aplikace Canon Mobile Scanning MEAP (dále jen „tento produkt“) je aplikace MEAP, která podporuje příjem dat naskenovaných zařízením imageRUNNER ADVANCE do koncového mobilního zařízení.
Po propojení tohoto produktu s aplikací Canon PRINT Business pro koncová mobilní zařízení můžete z těchto zařízení provádět skenování a konfigurovat jeho nastavení.

POZNÁMKA

K použití tohoto produktu je nutné předem nainstalovat aplikaci Canon PRINT Business do koncového mobilního zařízení. Nejnovější verzi aplikace Canon PRINT Business můžete stáhnout z obchodu App Store.

Instalace tohoto produktu

Existují dvě metody „Automatická instalace připojením k doručovacímu serveru (doporučeno)“ a „Ruční instalace prostřednictvím služby SMS (Service Management Service)“. Pro obě metody jsou potřebná oprávnění správce pro multifunkční zařízení.

Automatická instalace připojením k doručovacímu serveru (doporučeno)Po zadání přístupového čísla licence z displeje dotykového panelu multifunkčního zařízení nebo vzdáleného uživatelského rozhraní se multifunkční zařízení připojí přes Internet k doručovacímu serveru a automaticky se nainstaluje tento produkt.

Podrobnosti o přístupovém čísle licence a metodě instalace naleznete v následující části.

Instalace aplikace Canon Mobile Scanning MEAP (doručené)

Ruční instalace prostřednictvím služby SMS (Service Management Service)Stáhněte datové soubory tohoto produktu z webu společnosti Canon do počítače a poté soubory nainstalujte do multifunkčního zařízení prostřednictvím služby SMS.

Podrobnosti o stahování souborů a metodě instalace naleznete v následující části.

Instalace aplikace Canon Mobile Scanning MEAP (ručně)

Postup skenování

Po spuštění tohoto produktu z displeje dotykového panelu multifunkčního zařízení proveďte operace skenování z koncového mobilního zařízení.
Pomocí aplikace Canon PRINT Business pro koncová mobilní zařízení můžete konfigurovat nastavení skenování a přijímat naskenovaná data.
Podrobnosti o postupu skenování pomocí tohoto produktu ze zařízení imageRUNNER ADVANCE naleznete v následující části.

Viz část „Skenování (řada imageRUNNER ADVANCE)“ – karta: „Použití“ na stránce Canon PRINT Business

POZNÁMKA

Pokud nemůžete tento produkt použít, proveďte operace skenování pomocí funkce <Scan and Send> (Skenovat a odeslat) multifunkčního zařízení. V tomto případě je při skenování potřebné nakonfigurovat nastavení skenování na displeji dotykového panelu multifunkčního zařízení.

Instalace aplikace Canon Mobile Scanning MEAP (doručené)

Níže je vysvětlen postup instalace aplikace Canon Mobile Scanning MEAP (dále jen „tento produkt“) získáním přístupu k doručovacímu serveru ze zařízení imageRUNNER ADVANCE přes Internet.

Vyžadované prostředí

Multifunkční zařízení
Zařízení řady imageRUNNER ADVANCE, které podporuje aplikaci Canon PRINT Business pro koncová mobilní zařízení

Viz karta „Podporované multifunkční tiskárny“ na stránce Canon PRINT Business

POZNÁMKA

 • Doručovací server se nachází na Internetu. Před instalací uveďte multifunkční zařízení do stavu, ve kterém lze připojit k vnější síti.

 • Multifunkční zařízení nemusí být schopno získat přístup k doručovacímu serveru v důsledku nastavení brány firewall. V tomto případě se obraťte na správce sítě.

Přístupové číslo licence

K instalaci tohoto produktu je potřebné přístupové číslo licence.
Přístupové číslo licence se používá v níže uvedeném postupu „Instalace tohoto produktu“.

Přístupové číslo licence

Instalace tohoto produktu

Nainstalujte tento produkt do používaného multifunkčního zařízení.
Existují dvě metody, „
Instalace z displeje dotykového panelu“ a „Instalace ze vzdáleného uživatelského rozhraní“.

POZNÁMKA

 • K instalaci tohoto produktu je nutné přihlásit se k multifunkčnímu zařízení jako správce.

 • Obrazovky a postupy se mohou lišit v závislosti na používaném multifunkčním zařízení.

Instalace z displeje dotykového panelu
Nainstalujte tento produkt pomocí displeje dotykového panelu multifunkčního zařízení.

 1. 1. Stiskněte tlačítko [] (Settings/Registration/Nastavení/Registrace).

 2. 2. Stiskněte tlačítko [Log In/Přihlásit].

 3. 3. Zadejte následující údaje.
  Stiskněte tlačítko [System Manager ID/ID správce systému]. → Zadejte ID oddělení.
  Stiskněte tlačítko [System PIN/PIN systému]. → Zadejte číslo PIN systému.

 4. 4. Stiskněte tlačítko [OK].

 5. 5. Stiskněte tlačítko [Management Settings/Nastavení správy].

 6. 6. Stiskněte tlačítka [License/Other/Licence/Jiné] → [Register/Update Software/Registrace/Aktualizace softwaru].

 7. 7. Stiskněte tlačítka [Install Applications/Options/Instalovat aplikace/Možnosti] → [License Access Number/Přístupové číslo licence].

 8. 8. Zadejte čtyřciferné přístupové číslo licence. → Stiskněte tlačítko [OK].
  Opakujte tento krok čtyřikrát a zadejte celkem 16 číslic pro přístupové číslo licence.

 9. 9. Ověřte zadané přístupové číslo licence. → Stiskněte tlačítko [Start/Spustit].

 10. 10. Vyberte aplikaci „Canon Mobile Scanning MEAP“. → Stiskněte tlačítko [Install/Instalovat].

 11. 11. Seznamte se s podmínkami licenční smlouvy. → Stiskněte tlačítko [Accept/Přijmout].
  Zahájí se instalace.
  Po dokončení instalace klikněte na tlačítko [Start/Spustit].
  Instalace tohoto produktu je dokončena.

Ověření instalace

Instalace ze vzdáleného uživatelského rozhraní

Nainstalujte tento produkt do multifunkčního zařízení z počítače použitím vzdáleného uživatelského rozhraní.

 1. 1. Spusťte webový prohlížeč v počítači. → Zadejte následující adresu URL na panelu adresy.
  http://<adresa IP nebo název hostitele zařízení>/

 2. 2. Zadejte ID správce systému nebo číslo PIN systému. → Klikněte na tlačítko [Administrator Login/Přihlášení správce].

 3. 3. Na stránce portálu vzdáleného uživatelského rozhraní klikněte na položky [Settings/Registration/Nastavení/Registrace] → [License/Other/Licence/Jiné] → [Register/Update Software/Registrace/Aktualizace softwaru].

 4. 4. Klikněte na tlačítko [Delivered Installation/Doručená instalace].

 5. 5. Zadejte přístupové číslo licence. → Klikněte na tlačítko [Next/Další].


POZNÁMKA

Při zadání nesprávného přístupového čísla licence se zobrazí chybová stránka.

POZNÁMKA

Před instalací tohoto produktu zkontrolujte síťová nastavení a nastavení komunikace šifrované pomocí protokolu SSL pro multifunkční zařízení a uveďte službu SMS do použitelného stavu. Podrobné informace naleznete v příručkách dodaných s multifunkčním zařízením.

Počítač

Počítač připojený k multifunkčnímu zařízení přes síť

POZNÁMKA

Služba SMS je funkční v prohlížeči Internet Explorer v operačním systému Windows nebo v prohlížeči Safari v operačním systému Mac OS. Podrobné informace o podporovaných prohlížečích naleznete v příručkách dodaných s multifunkčním zařízením.

Stažení tohoto produktu

Použijte následující odkaz a stáhněte soubory tohoto produktu pro instalaci.
Soubory aplikace Canon Mobile Scanning MEAP ke stažení

Rozbalte stažený soubor, který obsahuje následující dva soubory nezbytné pro instalaci. Tyto soubory se používají v postupu „Instalace tohoto produktu“.

 • Soubor aplikace: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar

 • Soubor licence: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Instalace tohoto produktu

Nainstalujte tento produkt do používaného multifunkčního zařízení.

POZNÁMKA

 • K instalaci tohoto produktu je nutné přihlásit se jako správce multifunkčního zařízení.

 • Obrazovky a postupy se mohou lišit v závislosti na používaném multifunkčním zařízení.

Instalace a spuštění tohoto produktu

K instalaci tohoto produktu z počítače do multifunkčního zařízení použijte službu SMS (Service Management Service). Po dokončení instalace je potřebné zahájit používání tohoto produktu.

 1. 1. Spusťte webový prohlížeč v počítači. → Zadejte následující adresu URL na panelu adresy.
  https://<adresa IP nebo název hostitele zařízení>:8443/sms/

 2. 2. Zadejte heslo pro službu SMS. → Klikněte na tlačítko [Login/Přihlásit].

POZNÁMKA

Výchozí heslo je „MeapSmsLogin“ (rozlišují se malá a velká písmena).

3. Klikněte na položku [Install MEAP Application/Instalovat aplikaci MEAP].4. Klikněte na tlačítko [Browse/Procházet].5. V zobrazeném dialogovém okně vyberte následující soubory. → Klikněte na tlačítko [OK].
Použijte soubory stažené v postupu „Stažení tohoto produktu“.
Nastavte soubor aplikace a soubor licence samostatně.

Soubor aplikace: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Soubor licence: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6. Klikněte na tlačítko [Install/Instalovat].Po zobrazení zprávy Installing... Please wait. (Probíhá instalace... Čekejte prosím.) se zobrazí potvrzovací zpráva.

7. Klepněte na tlačítko [Yes/Ano].8. Seznamte se s podmínkami licenční smlouvy. → Klikněte na tlačítko [I Accept/Souhlasím].Po opětovném zobrazení zprávy Installing... Please wait. (Probíhá instalace... Čekejte prosím.) se zahájí instalace.
Po ukončení instalace se zobrazí obrazovka dokončení instalace.

9. Klikněte na položku [To MEAP Application Management/Do správy aplikace MEAP].10. Klikněte na tlačítko [Start/Spustit] pro aplikaci „Canon Mobile Scanning MEAP“.Spustí se aplikace MEAP a uvede se do stavu, v němž ji lze používat.

Ověření instalace
Ověřte, zda byl tento produkt správně nainstalován a spuštěn.

 1. 1. Stiskněte položku [Show All/Zobrazit vše] na obrazovce hlavní nabídky displeje dotykového panelu.

 2. 2. Zkontrolujte, zda se zobrazí ikona [Canon Mobile Scanning].  Pokud se ikona „Canon Mobile Scanning“ nezobrazí, posuňte obrazovku.