Profesionální produkty

Záruční servis pro produkty iPF510, iPF605, iPF610, iPF710

Canon CZ s.r.o. poskytuje dle obchodního zákoníku 12 měsíční záruku „na dílně“ na velkoformátové tiskárny iPF510 / iPF605 / iPF610 / iPF710. Při opravě zařízení u zákazníka, zákazník platí dopravu technika dle aktuálního ceníku.

Záruční opravy zařízení jsou prováděny autorizovaným servisním střediskem společnosti CANON CZ s.r.o. Jestliže váš dodavatel není autorizován pro poskytování záručního servisu, kontaktujte prosím servisní dispečink společnosti CANON CZ s.r.o.

Kontaktní údaje servisního dispečinku:

 • tel: +420 225 280 200 
 • email: servis@canon.cz 
 • fax: +420 225 280 210

Pro první kontakt a zavedení Vašeho zařízení do našeho servisního informačního systému budeme od Vás potřebovat následující údaje:   

 • výpis z obchodního rejstříku (pro zařízení zakoupené za účelem podnikání)
 • vyplněný a potvrzený záruční list od Vašeho prodejce 
 • doklad o koupi 
 • model zařízení 
 • výrobní číslo zařízení

Pro následný kontakt servisního dispečinku potřebujete:

 • model zařízení
 • výrobní číslo zařízení

Oprávnění na záruční opravu se nevztahuje na následující případy: 

 • Vady, jejichž vznik byl vyvolán užíváním zařízení v rozporu s účelem, pro který je určeno. 
 • Vady způsobené užíváním zařízení v rozporu s návodem k použití či níže uvedenými doplňujícími pokyny pro používání zařízení či použitím nevhodného spotřebního materiálu. 
 • Vady způsobené statickou elektřinou, kolísáním napětí v rozvodné síti. 
 • Vady způsobené skladováním nebo provozem výrobku v nevhodném prostředí (např. vlhké, prašné, chemicky agresivní apod.) 
 • Vady způsobené nevhodnou manipulací, přepravou či dopravou zařízení prováděnou kupujícím či třetí osobou. 
 • Vady způsobené nesprávnou instalací, opravou nebo jiným zásahem do zařízení ze strany jiné osoby než autorizovaného prodejce nebo autorizovaného servisního střediska. 
 • Vady zařízení, jejichž vznik byl vyvolán nedodržením intervalu pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem. 
 • Vady způsobené poškozením zařízení kupujícím či třetí osobou. 
 • Bylo-li ze zařízení nebo jeho části odstraněno výrobní číslo, či bylo-li výrobní číslo zařízení poškozeno. 
 • Vznikla-li vada zařízení v důsledku vyšší moci.

Pro zajištění spolehlivého provozu a dosažení vysoké kvality tisku je potřeba řídit se návodem k použití a následujícími pokyny pro používání zařízení. Při nerespektování těchto pokynů by mohlo dojít k nekvalitnímu tisku nebo k poškození zařízení.

Inkoustové zásobníky musí být v zařízení trvale nainstalovány a smějí z něj být vyjímány pouze za účelem jejich výměny za plné a to pouze na dobu nezbytně nutnou pro provedení výměny.

V případě, že zařízení indikuje nedostatek inkoustu v zásobníku je potřeba jej neprodleně nahradit plnými inkoustovými zásobníky. Provoz zařízení s vypnutou kontrolou hladiny inkoustu může poškodit tiskové hlavy

K zaschnutí trysek inkoustové tiskové hlavy může dojít také u zařízení, které není delší dobu používáno, nebo je umístěno v nevhodném prostředí (např. v blízkosti tepelného zdroje, v místě s dopadajícím slunečním zářením apod.). Z tohoto důvodu doporučujeme provádět na zařízení výtisk testovací stránky pravidelně v intervalu 2 týdnů.
Do zařízení instalujte pouze komponenty (inkoustové zásobníky, tiskové hlavy, zásobníky odpadního inkoustu, řezací nože a osvitové lampy), které jsou doporučeny výrobcem. Typy zásobníků vhodné pro vaše zařízení jsou uvedeny v návodu k použití, který byl k zařízení dodán.

V případě nejasností prosím kontaktujte společnost CANON CZ s.r.o. na  lfp@canon.cz

spacer
					image