Podmínky a ustanovení soutěže k výročí fotoaparátu Canon 5D

Tyto podmínky a ustanovení (dále jen „podmínky“) platí pro soutěž pořádanou v roce 2015 k výročí fotoaparátu Canon EOS 5D (dále jen „soutěž“), jak je popsáno níže.

Tyto podmínky budou platit mezi společností Canon Europa N.V. (registrovanou v Amsterdamu pod registračním číslem 33166721, se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemí, a dalšími společnostmi skupiny Canon, dále jen „společnost Canon“) a vámi, účastníkem soutěže (dále jen „vy“).

Zasláním vašeho snímku (vašich snímků) za účelem účasti v této soutěži potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, rozumíte jim a přijímáte je.

1. ÚČAST V SOUTĚŽI

1.1 Tato soutěž je otevřená pro všechny obyvatele Spojeného království a Irska, Německa, Francie, Španělska, Dánska, Finska, Švédska, Norska, České republiky, Maďarska, Polska, Portugalska, Ruska, Slovenska, Švýcarska, Belgie, Rakouska a Nizozemí (dále jen „oblasti“) starší 18 let (nebo se svolením k účasti od dospělé osoby). K účasti nejsou oprávněni zaměstnanci společnosti Canon a jejich nejbližší rodinní příslušníci, agentury nebo kdokoli profesionálně spojený s touto soutěží, stejně jako mistři společnosti Canon, ambasadoři společnosti Canon a cestovatelé společnosti Canon.

1.2 Tématem soutěže jsou ikonické snímky (dále je „téma“) a „období zasílání příspěvků“ začíná 1. září 2015 v 9:00 (SELČ) a končí 2. října 2015 ve 23:59 (SELČ).

1.3 K účasti v soutěži musíte zaslat jeden (1) snímek týkající se tématu (ikonické snímky) do galerie společnosti Canon a poskytnout krátký popis svého příspěvku, včetně příběhu, který je v něm skrytý, a vysvětlení, jak vyjadřuje změnu. Všechny příspěvky musí být zaslány během období zasílání příspěvků, snímky zaslané mimo období zasílání příspěvků nebudou přijaty do soutěže, ale mohou být přesto zobrazeny v galerii společnosti Canon, na webu služby Canon Showcase a v platformách sociálních médií společnosti Canon.

1.4 Veškeré snímky zaslané v souvislosti s touto soutěží budou přístupné dalším účastníkům k prohlížení a veškeré platné příspěvky budou zobrazeny v galerii společnosti Canon. Zasláním snímku a účastí v soutěži vyjadřujete výslovný souhlas s takovým použitím.

1.5 Společnost Canon nelze činit zodpovědnou za jakékoli příspěvky, které nebudou přijaty v důsledku technických potíží.

1.6 Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit jakoukoli osobu, o které se podle svého vlastního uvážení domnívá, že se pokusila neregulérně zasahovat do procesu přihlášení k účasti, nebo která porušila jakékoli podmínky této soutěže.

2. VÝBĚR CEN

2.1 Ze všech evropských příspěvků bude dvě stě (200) snímků zařazeno do užšího výběru (dále jen „výherci z užšího výběru“), přičemž bude vybráno minimálně pět (5) snímků z každé oblasti. Z výherců z užšího výběru bude vybráno deset (10) příspěvků, které se stanou výherci finálového kola. Z výherců finálového kola bude vybrán jeden (1) snímek jako celkový vítěz a výherce hlavní ceny. Posuzovat se budou technika, kreativita a originální a zajímavé pojetí tématu „ikonické snímky“ a porotci budou rozhodovat zcela podle svého vlastního uvážení. Výherce z užšího výběru vyberou zástupci agentury Getty Images, jednoho z předních světových tvůrců a distributorů oceňovaných fotografických, video, hudebních a multimediálních děl. O výhercích finálového kola a výherci hlavní ceny rozhodne porota, kterou budou tvořit Anthony Holland Parkin, kreativní ředitel agentury Getty Images, fotograf Toby Smith z agentury Getty Images a Brent Stirton, ambasador společnosti Canon, (dále jen „porota“). Veškerá rozhodnutí o vítězných příspěvcích budou konečná a porota, agentura Getty Images ani společnost Canon o nich nebudou vést žádné diskuze.

2.2 Výherci z užšího výběru budou vybráni mezi datem ukončení období zasílání příspěvků a 17:00 (SEČ) 12. října 2015 a výherci finálového kola budou vybráni do 23:59 (SEČ) 26. října 2015.

2.3 Společnost Canon bude kontaktovat všechny účastníky, kteří vyhráli cenu, během 48 hodin po ukončení rozhodování. Vyhrát libovolnou z cen budou moci pouze ti účastníci, kteří budou schopni potvrdit, že jejich příspěvky jsou v souladu s těmito podmínkami.

2.4 Výherci budou informováni prostřednictvím e-mailu nejpozději 30. října 2015. Výherci musí během čtrnácti (14) dní odpovědět na oznámení o výhře, aby ověřili svůj příspěvek a potvrdili, že převezmou nabízenou cenu. Pokud během této doby společnost Canon neobdrží žádnou odpověď, může podle svého vlastního uvážení od nabídky ustoupit a cenu udělit znovu.

2.5 Výherci z užšího výběru budou oznámeni 3. listopadu v galerii společnosti Canon a prostřednictvím platforem sociálních médií společnosti Canon. Výherci finálového kola a výherce hlavní ceny budou oznámeni 24. listopadu 2015 tiskovou zprávou, v galerii společnosti Canon a prostřednictvím platforem sociálních médií společnosti Canon ve všech oblastech.

3. CENY

3.1 Každý z 200 výherců z užšího výběru získá nárok na řemen k fotoaparátu Canon z limitované edice jako cenu za užší výběr.

3.2 Kromě řemenu k fotoaparátu Canon z limitované edice získá 10 výherců zařazených do finálového kola nárok také na digitální jednookou zrcadlovku Canon EOS 5D Mark III, objektiv EF 24-105mm f/4L IS USM a vytištěný obrázek svého vítězného příspěvku.

3.3 Kromě ceny za finálové kolo získá výherce hlavní ceny nárok také na jeden z následujících objektivů značky Canon: EF 70-200mm f/2.8L IS II USM nebo EF 16-35mm f/2.8L II USM nebo EF 85mm f/1.2L II USM.

3.4 Společnost Canon se bude snažit doručit příslušné ceny ověřeným výhercům do 30 dnů od jejich souhlasu s převzetím ceny. Jakákoli cena, která nebude přijata, bude vrácena odesílateli nebo bude nedoručitelná z důvodu nepřesných údajů, bude považována za nechtěnou a bude anulována.

3.5 Všichni výherci musí potvrdit, že převezmou svou cenu, během 14 dnů od oznámení. Ceny, jejichž převzetí nebude potvrzeno do 14 dnů od oznámení, budou vráceny společnosti Canon a mohou být znovu přiděleny jiným účastníkům podle vlastního nezvratného uvážení společnosti Canon.

3.6 Neexistuje absolutně žádná alternativa ve formě hotovosti nebo jiné ceny, zcela ani z části, kromě případu, že stanovená cena není z jakéhokoli důvodu dostupná. Společnost Canon má právo poskytnout ekvivalentní cenu se stejnými nebo lepšími technickými parametry a stejnou nebo vyšší hodnotou.

3.7 Výherci cen jsou zodpovědní za jakékoli relevantní povinnosti související s jejich výhrou libovolné ceny.

4. POŽADAVKY NA SNÍMEK PRO PLATNÝ PŘÍSPĚVEK DO SOUTĚŽE

4.1 Účastníci musí vlastnit nebo mít kontrolu nad veškerými právy k jakémukoli snímku, který zaslali do této soutěže, a musí mít nezvratné právo přispět snímkem do této soutěže na základě svolení získaného od veškerých dalších osob, které mohou mít jakákoli práva nebo zájmy v souvislosti se zaslaným snímkem.

4.2 Veškeré snímky musí být poskytnuty v původních souborech, pokud je to společností Canon požadováno.

4.3 Snímky budou považovány za neplatné (a nebudou moci vyhrát žádnou cenu), pokud nebudou splňovat následující požadavky. Nesmíte zasílat snímky, které obsahují:

(1) Rozpoznatelné osoby, pokud nemůžete prokázat, že takové osoby poskytly veškerá nezbytná oprávnění pro použití a zveřejnění svého snímku společností Canon v souladu s těmito podmínkami; nebo

(2) Umělecká díla, pokud nemůžete prokázat, že vám byla udělena licence umožňující společnosti Canon použít a zveřejnit taková umělecká díla v souladu s těmito podmínkami;

(3) Loga a názvy značek, pokud nemůžete prokázat, že vám byla udělena licence umožňující společnosti Canon použít a zveřejnit taková loga nebo názvy značek v souladu s těmito podmínkami;

(4) Cokoli nezákonného nebo cokoli, co může porušit práva společnosti Canon nebo jakékoli třetí strany;

(5) Cokoli, co poškozuje nebo znevažuje obraz, osobní pověst nebo obchodní pověst kohokoli.

(6) Cokoli, co může být považováno za obscénní, nemravné nebo jakýmkoli způsobem nevhodné či nepříjemné, včetně nahoty a násilí atd.

4.4 Snímek můžete digitálně zpracovat za účelem optimalizace, ale přidávání nebo odstraňování klíčových prvků není povoleno. Složené nebo kolážové snímky, vytvořené z více než jednoho snímku, nejsou způsobilé pro účast v této soutěži.

4.5 Musíte zaplatit všechny autorské honoráře, poplatky a jakékoli další finanční částky, na které má nárok jakákoli osoba z důvodu vašeho zaslání libovolného snímku v souvislosti s touto soutěží.

Licence – Zasláním snímku do galerie společnosti Canon a účastí v této soutěži udělujete společnosti Canon (včetně všech společností skupiny Canon, přidružených společností, držitelů dílčích licencí a autorizovaných zástupců) bezplatnou, převoditelnou a nevýhradní licenci (dále jen „licence“) s rozsahem pro Evropu, Rusko, Střední Asii, Střední východ a Afriku (EMEA) k použití, reprodukci, zveřejnění a opětovnému zveřejnění (ať už vcelku nebo v oříznutém či upraveném formátu) vámi zaslaných snímků pro účely uskutečnění a propagace této soutěže, ať už na internetu (mimo jiné včetně na jakýchkoli stránkách společnosti Canon na Facebooku nebo Twitteru), na libovolném webu společnosti Canon nebo webu jakékoli autorizované třetí strany nebo prostřednictvím sociálních médií, a to bez časového omezení. Vítězné snímky mohou být také použity na mediálních webech třetích stran, a to v oblasti EMEA a bez časového omezení. Tímto zaručujete, že máte veškerá nezbytná práva a oprávnění k uzavření této smlouvy a udělení takové licence společnosti Canon, jejím přidruženým společnostem, držitelům dílčích licencí a zástupcům. Tímto se výslovně vzdáváte jakýchkoli morálních práv, která můžete mít vy nebo jakákoli jiná osoba v souvislosti se snímkem, který jste zaslali.

4.7 Souhlasíte také, že budete kontaktováni společností Canon za účelem správy soutěže nebo v případě, že si společnost Canon bude přát projednat jakékoli další použití snímku zaslaného do soutěže.

4.8 Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit neúplné a nečitelné příspěvky nebo jakýkoli příspěvek, který jinak nesplňuje výše uvedené požadavky.

4.9 Musíte splnit příslušné podmínky a ustanovení a také zásady společnosti Canon a galerie společnosti Canon.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Společnost Canon použije váš snímek pouze v souladu s výše popsanou licencí a jakékoli osobní údaje dodané se snímkem použije pouze pro účely správy soutěže, mimo jiné včetně kontaktování vás, oznámení výherců a vaší identifikace jako vlastníka snímku.

5.2 Tímto výslovně souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou přenášeny a zpracovávány v rámci Evropské unie společností Canon (včetně veškerých společností skupiny Canon nebo zástupců zmocněných společností Canon jednat jejím jménem) v souvislosti s touto soutěží a použitím snímků tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.

5.3 Pro účely této soutěže jsou subjekty kontrolujícími vaše osobní údaje společnost Canon Europa N.V., registrovaná v Amsterdamu pod registračním číslem 33166721 a se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemí, a společnost Canon Europe Limited, registrovaná ve Velké Británii pod registračním číslem 4093977 a se sídlem na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Velká Británie.

6. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

6.1 Společnost Canon nebude odpovědná za jakékoli selhání při plnění těchto podmínek soutěže, pokud bude takové selhání způsobeno neočekávanými okolnostmi považovanými za vyšší moc. Mezi takové okolnosti mimo jiné patří nepříznivé povětrnostní podmínky, požár, povodeň, válka, zemětřesení, nepokoje, zaměstnanecké spory, terorizmus, zásah vyšší moci nebo takové události, které negativně ovlivní dodání jakéhokoli produktu, jenž má být udělen jako cena, nebo události bez zavinění kteroukoli stranou, v jejichž důsledku není možné dosáhnout uspokojivého provedení.

6.2 Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že zbavíte společnost Canon jakýchkoli nároků nebo důvodů žaloby, které vzniknou v důsledku účasti v soutěži nebo přijetí či použití jakékoli ceny, a zprostíte ji odpovědnosti v souvislosti s nimi.

7. JINÉ

7.1 Vzhledem k výjimečným okolnostem, které nejsou rozumně zvladatelné, a pouze tam, kde to okolnosti vyžadují, si společnost Canon vyhrazuje právo zrušit nebo pozměnit soutěž či tyto podmínky v jakékoli fázi. Vždy se však bude snažit minimalizovat dopad na vás, aby zabránila přílišnému zklamání.

7.2 Pro tuto soutěž budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako spotřebitel budete možná mít právo vést soudní řízení ve vašem jazyce a u vašich místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná. Pokud nejste podle vašich místních zákonů spotřebitelem, pak budou pro tuto soutěž platit zákony Anglie a Walesu a jednotlivé strany souhlasí s výlučnou pravomocí soudů Anglie a Walesu.