Pravidla, podmínky a ochrana osobních údajů

Podmínky služby Canon Gallery

Tyto smluvní podmínky budeme příležitostně aktualizovat. O jakýchkoli případných změnách těchto smluvních podmínek vás vždy informujeme formou uveřejnění online. Za účelem informování o podstatných změnách v těchto smluvních podmínkách rovněž využijeme veškeré vámi zvolené způsoby komunikace. Jestliže budete službu Canon Gallery i po aktualizaci těchto smluvních podmínek nadále používat, souhlasíte s tím, že jsou tyto aktualizované podmínky pro vás závazné.

1. Co je to služba Canon Gallery?

Canon Gallery a Canon Showcase jsou weby provozované společností Canon, které jsou věnované vystavování obsahu vytvořeného uživateli (UGC). Po vytvoření účtu během procesu registrace budete moci nahrávat a odesílat svůj digitální obsah, jako jsou fotografie nebo snímky (dále jen „Obsah“), společnosti Canon za účelem veřejného vystavení na webu služby Canon Gallery. Společnost Canon může váš Obsah na webu služby Canon Gallery vystavit, pokud je v souladu s těmito podmínkami a je ve všech ohledech vhodný k veřejnému vystavení.

Při vytváření účtu vám přidělíme číslo Canon iD. Toto číslo Canon iD bude vyžadováno pokaždé, když budete chtít nahrát nebo odeslat jakýkoli Obsah za účelem vystavení na webu služby Canon Gallery. Číslo Canon iD, jehož jste držitelem nebo které obdržíte, lze použít také k přístupu k dalším službám společnosti Canon nabízeným online. Úplné podmínky k používání čísla Canon iD najdete zde [http://www.canon-europe.com/consumer-accounts/tandc/]. Zbývající podmínky na této stránce, které se týkají služby Canon Gallery a jejího používání, jsou dodatkem k úplným podmínkám týkajícím se čísla Canon iD. 

2. Kdo může používat službu Canon Gallery?

Po vytvoření účtu můžete odesílat Obsah za účelem veřejného vystavení na webu služby Canon Gallery, pokud se nacházíte v Evropě, na Středním východě a v Africe a je vám alespoň 18 let. Přístup a prohlížení webu služby Canon Gallery je povoleno všem. Pouze držitel účtu však může do služby Canon Gallery nahrávat a odesílat Obsah. Držitel účtu mladší 18 let se smí zaregistrovat nebo vytvořit účet a odesílat Obsah pouze s výslovným souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

3. Použití vašeho Obsahu

Tímto potvrzujete, že váš Obsah je vaším vlastním dílem, není pomlouvačný ani nezákonný a neporušuje práva jakékoli jiné osoby (včetně práv na soukromí).

Ve veškerém odesílaném obsahu zachováváte copyright, ale udělujete společnosti Canon souhlas s vystavením Obsahu na webu služby Canon Gallery, na webu služby Canon Showcase, na platformách sociálních sítí společnosti Canon (http://www.canon-europe.com/about_us/social-networks/) a webových stránkách společnosti Canon v regionu EMEA (dále jen „Weby“), a to bezplatně a po neomezenou dobu.

Společnost Canon vás jako držitele účtu uvede jako autora vámi odeslaného Obsahu, pokud takový obsah na svých Webech vystaví. Pokud nejste autorem vámi odesílaného Obsahu, musíte si zajistit souhlas autora s odesláním Obsahu pod vaším jménem a s přidělením autorství vaší osobě.

4. Jakým způsobem může společnost Canon váš Obsah používat

Společnost Canon si vyhrazuje právo podle svého vlastního a nezvratného uvážení rozhodnout, zda jakýkoli vámi odeslaný Obsah vystaví či nikoli. 

Veškerý odeslaný Obsah bude spravován společností Canon nebo jejím pověřeným zástupcem, aby bylo zajištěno, že je Obsah vhodný k vystavení na Webech. Společnost Canon se může rozhodnout, že určitý vámi odeslaný Obsah nevystaví z celé řady důvodů. Nebuďte prosím dotčení, pokud se společnost Canon rozhodne váš Obsah nevystavit.

Aby mohl být určitý Obsah vystaven na Webech, možná bude třeba, aby jej společnost Canon ořízla, změnila jeho velikost nebo Obsah jinak upravila za účelem vystavení na Webech. Odesláním svého Obsahu vyjadřujete souhlas s případnými úpravami Obsahu ze strany společnosti Canon.

5. Společnost Canon si vyhrazuje právo vás kontaktovat

Společnost Canon vás možná bude chtít kontaktovat ohledně vašeho Obsahu například v případě, že by váš Obsah ráda publikovala na webu služby Canon Showcase. Proto tímto souhlasíte, aby vás společnost Canon nebo její pověřený zástupce kontaktovali prostřednictvím kontaktní adresy, kterou jste uvedli při vytváření účtu. 

6. Práva třetích stran

Musíte zajistit souhlas všech držitelů práv z řad třetích stran ve vašem Obsahu, a to ještě než jej odešlete za účelem vystavení na Webech.

Držitel práv může být obchodní značka nebo název společnosti třetí strany, osoba zachycená na snímku nebo například známá budova. Než Obsah odešlete za účelem vystavení, musíte si být jistí, že máte veškerá potřebná práva a souhlasy. Po odeslání Obsahu jej společnost Canon od vás převezme v „SOUČASNÉ PODOBĚ“ se všemi potřebnými právy a souhlasem od všech osob nebo značek zachycených v Obsahu. Společnost Canon nepřijímá jakoukoli odpovědnost za porušení práv třetích stran způsobené vystavením vámi odeslaného Obsahu na Webech a veškeré nároky třetích stran bude směřovat na vaši osobu.

7. Vaše odpovědnost

Odpovědnost za vámi odeslaný Obsah nesete vy.

Pokud bude jakýkoli vámi odeslaný Obsah obsahovat nezákonný materiál, společnost Canon si vyhrazuje právo předat daný Obsah a vaše kontaktní údaje příslušným donucovacím orgánům za účelem vyšetřování. Proto tímto souhlasíte, aby v případě, že odešlete nezákonný Obsah, společnost Canon postoupila příslušným donucovacím orgánům vaše kontaktní údaje.

8. Vaše osobní údaje

Podrobné informace o tom, jak využíváme informace o spotřebitelích, naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů.

9. Odmítnutí odpovědnosti

Společnost Canon tímto vylučuje, v maximálním rozsahu povoleném zákonem, přesnost, úplnost a aktuálnost veškerých podmínek, záruk, prohlášení nebo jiných podmínek týkajících se dodávky nebo údajné dodávky, selhání nebo zpoždění dodávky jakékoli služby v souvislosti se službami Canon Gallery nebo Canon Showcase, nebo jakékoli e-mailové komunikace související se službou Canon Gallery nebo jakoukoli poskytovanou službou, která může mimo tuto část 9 nabýt platnosti mezi vámi a společností Canon, nebo jinak vyplývat nebo být zahrnuta v těchto podmínkách nebo v jakékoli smlouvě o zajištění, ať už na základě zákona, zvykového práva nebo jiného práva. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že službu Canon Gallery používáte na své vlastní riziko a že společnost Canon neručí za to, že služba Canon Gallery nebo jakákoli související e-mailová komunikace či jakákoli poskytovaná služba bude splňovat vaše požadavky nebo že bude služba Canon Gallery nepřerušovaná či bezchybná. Veškerý obsah nebo služby poskytované společností Canon prostřednictvím nebo v souvislosti se službou Canon Gallery jsou poskytovány „TAK, JAK JSOU“ a „JAK JSOU K DISPOZICI“ a společnost Canon nevydává žádná výslovná ani odvozená prohlášení či potvrzení jakéhokoli druhu, ve vztahu ke službě Canon Gallery, která by souvisela s obsahem nebo službami obsaženými nebo zpřístupněnými v rámci služby Canon Gallery. Společnost Canon si vyhrazuje právo podle svého vlastního uvážení upravit nebo odstranit jakýkoli obsah nebo služby nabízené v rámci služby Canon Gallery.

10. Odpovědnosti

Společnost Canon a jakékoli společnosti skupiny společností Canon, jejich ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, akcionáři nebo jednatelé vylučují, v maximálním rozsahu povoleném zákonem, jakoukoli odpovědnost a závazky za případnou ztrátu nebo škodu libovolného rozsahu nebo druhu, která může vzniknout vám nebo třetí straně (mimo jiné včetně jakýchkoli přímých, nepřímých, represivních či následných ztrát či škod, nebo jakýchkoli ztrát v oblasti příjmu, zisku, dobré pověsti, údajů, smluv, užívání finančních prostředků, nebo škody či ztráty) v důsledku nebo ve spojitosti s přerušením obchodní činnosti, ať už z důvodu porušení práv (mimo jiné včetně zanedbání), smlouvy nebo čehokoli jiného v souvislosti se službou Canon Gallery nebo jejím používáním, nemožností jejího používání nebo v důsledku používání služby Canon Gallery, jakoukoli e-mailovou komunikací související se službou Canon Gallery nebo jakoukoli poskytovanou službou, jakýmikoli webovými stránkami propojenými se službou Canon Gallery či jakýmikoli materiály na takových webových stránkách, mimo jiné včetně ztráty či škody způsobené viry, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, software, údaje nebo jiný majetek na účtu, při přístupu, používání nebo procházení webu služby Canon Gallery nebo při stahování jakéhokoli materiálu z webu služby Canon Gallery nebo jakýchkoli jiných webových stránek propojených se službou Canon Gallery. To však nemá vliv na vaše zákonná práva.

11. Ochranná známka Canon

Nikdo nemá povoleno jakýmkoli způsobem zobrazovat nebo používat ochranné známky společnosti Canon nebo skupiny Canon nebo jejich loga bez předchozího písemného povolení společnosti Canon.

12. Volba práva a soudu

Tyto podmínky a případné spory související s těmito podmínkami se řídí zákony Anglie a Walesu a spory související s těmito podmínkami budou řešeny soudy Anglie a Walesu.

Jako uživatelé můžete mít nárok vést soudní řízení ve vlastním jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky neomezují vaše zákonná práva.

13. Údaje o společnosti Canon Europa N.V.

Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
Nizozemsko
Tel.: 0031 20 545 8545
Fax: 0031 20 545 8222
Identifikační číslo společnosti: 33166721
DIČ: NL005916343B01

14. Autorská práva

Copyright © Canon Europa N.V. Všechna práva vyhrazena. Je přísně zakázáno kopírovat, dále distribuovat, dále publikovat nebo měnit jakékoli informace, obrázky či ochranné známky obsažené na těchto Webech.