Soutěž 365 Days of Summer
Podmínky

Tato soutěž není nijak sponzorovaná, schválená, spravovaná nebo spojená se službou Instagram. Účastníci poskytují své údaje v souvislosti s touto soutěží službě Instagram.

Pokud se nemůžete zavázat k tomu, že budete rok cestovat mimo domov, pak se, prosím, do této propagační akce nezapojujte.

Tyto podmínky a ustanovení (dále jen „podmínky“) platí pro soutěž 365 Days of Summer pořádanou v roce 2017 (dále jen „soutěž“), jak je popsáno níže.

Tyto podmínky budou platit mezi společností Canon Europa N.V. (registrovanou v Amsterdamu pod registračním číslem 33166721, se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „společnost Canon“) a vámi, účastníkem soutěže (dále jen „vy“).

Zasláním vašich osobních údajů za účelem účasti v této soutěži potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, rozumíte jim a přijímáte je.

1. SOUTĚŽ A VSTUP DO SOUTĚŽE

1.1 V této soutěži jde o výhru cesty kolem světa pro 1 (jednu) osobu dle popisu uvedeného v podrobnostech v části CENA těchto podmínek.

1.2 Tato soutěž je otevřená pro všechny obyvatele Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Itálie, Irska, Jižní Afriky, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Ruska, Slovenska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka (dále jen „oblasti“) starší 18 let. K účasti nejsou oprávněni zaměstnanci společnosti Canon a jejich nejbližší rodinní příslušníci, agentury nebo kdokoli profesionálně spojený s touto soutěží, stejně jako mistři společnosti Canon, ambasadoři společnosti Canon a cestovatelé společnosti Canon. K účasti v této soutěži není nutné provést jakýkoli nákup. Vstup do této soutěže je neplatný, pokud jej zakazuje zákon.

1.3 K účasti v soutěži musíte během období pro vstup: (i) odeslat váš oblíbený fotografický snímek zachycující váš příběh o létě („váš snímek“) na vaši osobní stránku na síti Instagram; (ii) opatřit svůj snímek titulkem popisujícím váš příběh o létě v délce maximálně 50 slov včetně výrazu #LiveForTheStory a zmínit místní účet Canon CZ/SK na síti Instagram (@CanonCZSK).

1.4 Není potřeba provést jakýkoli nákup, musíte však mít platný účet na síti Instagram a přístup k internetu.

1.5 „Období pro vstup“ do soutěže je od data zahájení dne 17. května 2017 v 9:00 (SELČ) do data ukončení dne 28. června 2017 ve 23:59 (SELČ). Příspěvky zaslané mimo období pro vstup nebudou přijaty do soutěže.

1.6 Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za příspěvky, které jsou neúplné, poškozené nebo nebudou z jakéhokoli důvodu doručeny společnosti Canon do data ukončení (včetně problémů vyskytujících se na stránkách sítě Instagram, libovolné síti nebo v počítačových online systémech, serverech nebo u poskytovatelů, v počítačovém vybavení nebo softwaru, pokud příspěvek nebude doručen z důvodu technických problémů nebo přetíženosti webových stránek nebo jejich kombinace.)

1.7 Maximálně jeden příspěvek na osobu prostřednictvím sítě Instagram za období propagační akce. Případné další příspěvky zaslané jednou osobou nebudou přijaty ani posuzovány a nemohou zvítězit.

1.8 Odesláním vašich informací a vstupem do této soutěže prostřednictvím vašeho účtu Instagram souhlasíte s podmínkami použití sítě Instagram a jejím oznámením týkajícím se osobních údajů. Pokud s podmínkami použití sítě Instagram a jejím oznámením týkajícím se osobních údajů nesouhlasíte, nemůžete se této soutěže zúčastnit.

1.9 Společnost Canon odmítne veškeré příspěvky, které nesplňují požadavky na příspěvky podle bodu 1.4 (i)–(ii) výše, a všechny příspěvky, které podle názoru společnosti Canon: (i) zahrnují obsah, který je urážlivý nebo by mohl mít nepříznivý dopad na jméno nebo dobrou pověst společnosti Canon nebo partnera značky; (ii) zahrnují ochranné známky, loga nebo materiál chráněný autorskými právy, které nevlastníte nebo které používáte, aniž byste k tomu měli předem písemné povolení vlastníka takových práv (včetně slavných jmen, názvů společností atd.); (iii) očerňují jiné osoby nebo společnosti, zkreslují jejich obraz nebo je urážejí, a to zejména společnost Canon (včetně jejích partnerů) nebo (iv) podporují politickou agendu.

1.10 Během období soutěže nebo kdykoli poté můžete být požádáni, abyste společnosti Canon poskytli originální nebo nezpracovaný datový soubor (datové soubory) vašeho snímku. Společnost Canon vás o příslušný soubor (soubory) požádá tak, že vás bude kontaktovat prostřednictvím vašeho osobního účtu na síti Instagram.

2. POSTUP VÝBĚRU

2.1 Vítěz této soutěže bude vybrán porotou nezávislých porotců včetně zástupce společnosti Canon a Zoe Kravitz. Kritéria pro výběru budou vycházet z kreativity snímku, jeho kvality, originality a kreativity zadaného textu o délce do 50 (padesáti) slov.

2.2 Vítěz soutěže bude do 6 (šesti) týdnů od data ukončení soutěže vyrozuměn prostřednictvím přímé zprávy na jeho účtu na síti Instagram. Pokud se výběr vítěze opozdí kvůli technické poruše nebo z jiného důvodu, provede společnost Canon soutěž co nejdříve, jak to bude proveditelné, a za toto opoždění neponese žádnou odpovědnost. Rozhodnutí porotců je konečné a společnost Canon k tomu nepovede žádné diskuze nebo korespondenci.

2.3 Vítěz bude povinen potvrdit přijetí ceny (dle níže uvedené definice) do 5 (pěti) dnů od okamžiku, kdy bude společností Canon vyrozuměn o výhře v soutěži. Pokud vítěz cenu v dané lhůtě nepřijme, nebo pokud vybraný vítěz nebude schopen převzít stanovenou cenu (tedy 365denní cestu kolem světa) do 31. prosince 2018, může společnost Canon nabídku stáhnout a přidělit ji dalšímu nejlepšímu příspěvku.

3. CENA

3.1 Vítěz soutěže (dále jen „vítěz“) obdrží cestu kolem světa POUZE pro 1 (jednu) osobu. Cesta musí být realizována do 1 (jednoho) roku; maximální hodnota této cesty je 33 000 euro (třicet tři tisíc euro) nebo ekvivalentní hodnota v místní měně podle směnných kurzů platných k 21. červenci 2017 a zajišťuje ji společnost Cloud Nine (http://www.uponcloudnine.co.uk/). Konečný itinerář bude potvrzen mezi společností Canon a vítězem.

3.2 Cena je podmíněna omezeními a parametry společnosti Cloud Nine týkajícími se plnění a společnost Canon v žádném případě neponese odpovědnost v případě, že vítězi budou z jakéhokoli důvody odmítnuty lety nebo ubytování („cena“).

3.3 Celá cesta musí být zahájena do 31. prosince 2017 a musí být dokončena do 31. prosince 2018, je podmíněna dostupností a je z ní vyloučeno cestování o Vánocích (21. prosince až 3. ledna 2017/2018), o Velikonocích a všech státních svátcích ve Velké Británii. Všechny ostatní cesty, ubytování, stravu a ostatní položky neuvedené v rámci ceny si musí vítěz a jeho (případný) společník zajistit sám.

3.4 Cesta kolem světa v ceně maximálně 33 000 euro (třicet tři tisíc euro) zahrnuje: letenky po celém světě v ekonomické třídě v maximálním počtu 7 (sedmi) letů, které musí zahrnovat návrat do vaší země pobytu nebo do původní země odjezdu, ubytování na 2 (dvě) noci v každé z 6 vybraných destinací, příspěvek 1 500 GBP (tisíc pět set liber) na každý měsíc po dobu 11 měsíců (pouze po dobu cestování) včetně cestovního pojištění a všech zřizovacích poplatků a poplatků za vedení.

3.5 Vítěz je povinen si výlučně na své náklady zajistit vyřízení všech potřebných víz, platných pasů a očkování a na žádost společnosti Canon předloží uspokojivý doklad o tom, je schopen cestovat. Cestovní pojištění bude vítězi zajištěno. Cestovní pojištění se nebude vztahovat na dříve existující zdravotní problémy. Vítěz je povinen uhradit veškeré další náklady související se zajištěním pojistného krytí pro případné dříve existující zdravotní problémy nebo další náklady, které mohou být specifikovány, pokud je vítěz starší 75 (sedmdesáti pěti) let.

3.6 Cena je absolutně nepřenosná. 3.6 Neexistuje absolutně žádná alternativa ve formě hotovosti nebo jiné ceny, zcela ani z části, kromě případu, že stanovená cena není z jakéhokoli důvodu dostupná. Společnost Canon má právo poskytnout ekvivalentní cenu se stejnými nebo lepšími technickými parametry a stejnou nebo vyšší hodnotou.

3.7 Výherce ceny je odpovědný za veškeré relevantní povinnosti související s jeho výhrou. Vítěz může být požádán, aby předložil písemné, fotografické nebo audiovizuální materiály týkající se ceny, které bude společnost Canon přiměřeně požadovat.

3.8 Vítěz tímto souhlasí s tím, že se zúčastní propagace po akci a že jeho jméno a podoba budou v rámci této propagace používány tak, jak bude společnost Canon přiměřeně požadovat.

3.9 Vítěz tímto také souhlasí s tím, že svou cenu bude po dobu cesty dokumentovat na síti Instagram prostřednictvím nejméně 7 (sedmi) příspěvků týdně.

4. ZÁRUKY

4.1 Vstupem do této soutěže potvrzujete, že váš snímek je plně ve vašem vlastnictví a v žádném ohledu neporušuje autorská práva nebo jakékoli právo třetí osoby. Tímto společnost Canon chráníte před veškerými nároky a požadavky vyplývajícími nebo souvisejícími s používáním vašeho snímku společností Canon, zejména nároky souvisejícími s porušením autorských práv nebo ochranných známek, porušením práva na soukromí nebo práva na ochranu osobnosti, porušením osobnostních práv a jakýchkoli osobních nebo majetkových práv jakéhokoli druhu v jakékoli jurisdikci.

4.2 Vstupem do této soutěže také potvrzujete, že jste před vstupem do soutěže získali písemné svolení od jakékoli osoby zachycené na vašem snímku (nebo rodiče či zákonného zástupce dané osoby, pokud je tato mladší 18 let) k tomu, abyste snímek použili jako součást svého příspěvku do soutěže.

5. LICENCE

Vstupem do této soutěže udělujete společnosti trvalou, bezplatnou, nevýhradní, převoditelnou licenci na používání, editování, publikování, překlad, změny, úpravy, zpřístupňování a distribuování vašeho snímku po celém světě v libovolných médiích, která jsou v současné době známa nebo která budou později vynalezena pro jakékoli účely. Zavazujete se, že na žádost společnosti Canon a na její výhradní náklady vyplníte veškerou potřebnou dokumentaci k formálnímu vyřízení licence.

6. ÚDAJE a OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je pro účely holandského zákona o ochraně osobních údajů v platném znění, které může být příležitostně upraveno nebo nahrazeno, správcem dat ve vztahu ke všem vámi dodaným osobním údajům. Všechny osobní údaje, které nám budou předány, budou zpracovávány pouze touto soutěží a případně společností Canon a jejími pobočkami pro marketingové účely – pokud se rozhodnete, že vám mají být doručována marketingová sdělení společnosti Canon. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.

6.2 Na osobní údaje, které od vás budou shromážděny, se vztahují Zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon.
http://www.canon.cz/privacy-policy/

6.3 Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být (i) drženy a používány zástupci společnosti Canon a jejími externími dodavateli pouze pro účely správy soutěže a (ii) jméno a kontaktní údaje vítěze budou poskytnuty externím dodavatelům společnosti Canon (včetně společnosti Cloud Nine) pouze v rozsahu, který je nutný ke splnění nebo dodání ceny, a budou po dokončení ceny neprodleně odstraněny ze všech serverů třetích osob. Vstupem do této soutěže a odesláním osobních údajů souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou uchovávány nebo zpracovávány pro výše uvedené účely.

6.4 Pokud cena zahrnuje cestování mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“), mohou být všechny osobní údaje poskytnuté vítězem předány mimo EHP výhradně pro účely splnění ceny a vítěz tímto s tímto převodem pro dané účely souhlasí.

7. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

7.1 Společnost Canon nebude odpovědná za jakékoli selhání při plnění těchto podmínek soutěže, pokud bude takové selhání způsobeno neočekávanými okolnostmi považovanými za vyšší moc. Mezi takové okolnosti patří zejména nepříznivé povětrnostní podmínky, požár, povodeň, válka, zemětřesení, nepokoje, zaměstnanecké spory, terorizmus, zásah vyšší moci nebo takové události, které negativně ovlivní dodání jakéhokoli produktu, jenž má být udělen jako cena, nebo události bez zavinění kteroukoli stranou, v jejichž důsledku není možné dosáhnout uspokojivého provedení.

7.2 Společnost Canon nemůže převzít jakoukoli odpovědnost za škody, ztráty nebo újmu na zdraví utrpěnou jakoukoli osobou podílející se na propagaci nebo vzniklou v důsledku přijetí ceny nebo účasti na ní. Žádná okolnost nevylučuje odpovědnost společnosti Canon za úmrtí nebo újmu na zdraví v důsledku její nedbalosti.

7.3 Účastí v soutěži souhlasíte s tím, že zbavíte společnost Canon jakýchkoli nároků nebo důvodů žaloby, které vzniknou v důsledku účasti v soutěži nebo přijetí či použití jakékoli ceny, a zprostíte ji odpovědnosti v souvislosti s nimi.

Tato soutěž není nijak sponzorovaná, schválená, spravovaná nebo spojená se službou Instagram. Jste srozuměni s tím, své údaje poskytujete společnosti Canon, nikoli síti Instagram, a že síť Instagram nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli část této soutěže.

8. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

8.1 Vzhledem k výjimečným okolnostem, které se vymykají přiměřené kontrole, a pouze tam, kde to okolnosti vyžadují, si společnost Canon vyhrazuje právo zrušit nebo pozměnit soutěž či tyto podmínky v jakékoli fázi. Vždy se však bude snažit minimalizovat dopad na vás, aby zabránila přílišnému zklamání.

8.2 Jméno a země vítěze budou oznámeny odesláním e-mailu na adresu / navštívením adresy Canon365DOS@PromoWinners.com, která bude dostupná od 1. října 2017 po dobu 4 (čtyř) týdnů.

8.3 Pro tuto soutěž budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako spotřebitel budete možná mít právo vést soudní řízení ve vašem jazyce a u vašich místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná. Pokud nejste podle vašich místních zákonů spotřebitelem, pak budou pro tuto soutěž platit zákony Anglie a Walesu a jednotlivé strany souhlasí s výlučnou pravomocí soudů Anglie a Walesu.