Propagační akce na skenery Canon série DR-G2

Canon Europa N.V. Všeobecné podmínky

 1. PRODUKTY PROPAGAČNÍ AKCE, OBDOBÍ PROPAGAČNÍ AKCE, ÚČASTNÍCI A PROPAGAČNÍ ÚZEMÍ

  1.1. Tato propagační akce se vztahuje pouze na nákup produktů, které jsou uvedené na této stránce („produkty propagační akce“) na propagačních územích (viz níže) v období od 15. října 2019 do 31. března 2020včetně („období propagační akce“).

  1.2. Všichni účastníci (jednotlivě jako „účastník“) musí být starší 18 let a musí být občany některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska (EHP) („propagační území“).

  1.3. U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek (dále jen „podmínky“).

  1.4. Všechny produkty propagační akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této propagační akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu).

  1.5. Produkty propagační akce musí: (i) být v den uplatnění (jak je definováno v bodě 2.1) majetkem účastníka: (ii) být registrovány na adresu v rámci propagačního území: (iii) je-li to možné, musí být dodány prodejcům od společnosti Canon Group Company nebo od autorizovaného distributora z oblasti EHP: a (iv) být zakoupeny od společnosti Canon Group Company, od prodejců v rámci propagačního území nebo z internetového obchodu s doménou nebo adresou registrovanou na propagačním území.

 2. JAK SE ZÚČASTNIT

  2.1. Aby se mohl zúčastnit propagační akce, musí si účastník zakoupit produkt propagační akce na propagačním území během období propagační akce a propagační produkt musí být zakoupený jako nový produkt nebo jako náhrada za stávající/dosavadní skener A3 A podat platnou žádost v souvislosti s daným nákupem přes internet („žádost“) v době od 15. října 2019, 00:00, do 30. dubna 2020 do půlnoci („doba na podání žádosti“).

  2.2. Pokud si účastník zakoupil produkt propagační akce jako nové zařízení nebo produkt, musí podat žádost podle bodu 3.1 těchto podmínek („žádost na základě zakoupení nového produktu“).

  2.3. Pokud si účastník zakoupil produkt propagační akce jako náhradu za stávající/dosavadní skener A3, musí podat žádost podle bodu 3.2 těchto podmínek („žádost na základě zakoupení náhradního produktu“).

  2.4. Je třeba správně a úplně vyplnit a odeslat online formulář žádosti (včetně platného sériového čísla produktu z EHP). K formuláři žádosti musí všichni účastníci naskenovat, nahrát a připojit kopii dokladu o zaplacení nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu („doklad o koupi“).

  2.5. Pokud účastník podává žádost na základě zakoupení náhradního produktu, musí navíc k dokladu o koupi poskytnout informace o nahrazovaném skeneru, mezi něž patří [sériové číslo, značka, model a obrázek sériového čísla nahrazovaného produktu.

  2.6. Po podání žádosti účastníci obdrží e-mail s potvrzením přijetí jejich žádosti.  Pokud účastník neobdrží potvrzení e-mailem do 24 hodin od podání žádosti nebo pokud nemá přístup k počítači, musí se obrátit na asistenční linku Canon na [uveďte].

  2.7. Produkty propagační akce budou k dispozici pouze do vyčerpání zásob.  Společnost Canon nenese zodpovědnost za selhání prodejců při realizaci objednávek produktů propagační akce během trvání této akce.

  2.8. Společnost Canon nebude zpracovávat žádné žádosti obdržené po konečném termínu příjmu žádostí.

  2.9. Společnost Canon nebude zpracovávat žádné žádosti, které jsou podle jejího názoru neúplné či nečitelné, a neponese odpovědnost za žádosti, které se opozdí nebo nebudou úspěšně doručeny.

  2.10. Kromě úrovně dostupných zásob není nijak omezen počet žádostí, které mohou účastníci podat, za podmínky, že u každého zakoupeného produktu propagační akce lze podat jen jednu žádost.

  2.11. Tuto propagační akci nelze kombinovat s jinou propagační akcí.

 3. ŽÁDOSTI

  3.1. Pokud účastník učiní žádost na základě zakoupení nového produktu, obdrží skener Canon Flatbed 201 („skener“).

  3.2. Pokud účastník učiní žádost na základě zakoupení náhradního produktu, obdrží skener A cashback ve výši stanovené pro koupi produktů propagační akce na našich webových stránkách.

         Skener

  3.3. Po přijetí a ověření příslušné žádosti na základě zakoupení nového produktu, resp. příslušné žádosti na základě zakoupení náhradního produktu zajistí společnost Canon odeslání skeneru na adresu, kterou účastník uvedl na formuláři žádosti.

        Vrácení peněz

  3.4. Po obdržení a ověření žádosti na základě zakoupení náhradního produktu provede společnost Canon přímou platbu BACS na bankovní účet účastníka.  Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti, ani šekem.

  3.5. Společnost Canon se bude snažit provést platbu BACS do 28 dní od obdržení úplné a platné žádosti na základě zakoupení náhradního produktu.

  3.6. Na jednu platnou žádost na základě zakoupení náhradního produktu bude vystavena pouze jedna platba BACS.

  3.7. Pokud jste ve své zemi plátci DPH a jsou vám vráceny peníze, může dojít ke snížení zdanitelné hodnoty vašeho nákupu, a tak budete muset odpovídajícím způsobem snížit vstupní DPH.

 4. ORGANIZÁTOR

  Organizátorem je společnost Canon Europa N.V. 59 – 61 Bovenkerkerweg, 59 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko.

 5. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

  5.1. V maximální možné míře dovolené zákonem, nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

  5.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo propagační akci kdykoliv zrušit, upravit nebo změnit a nepřebírá žádnou odpovědnost za důsledky.

  5.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv žádosti pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty dle potřeby.  Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit žádosti nebo účastníky, pokud má podezření, že je propagační akce jakkoli zneužívána.  Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této propagační akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

 6. OCHRANA ÚDAJŮ

  6.1. . Společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcem dat ve vztahu ke všem vámi dodaným osobním údajům. Všechny osobní údaje, které nám budou předány, budou zpracovávány společností Interpay Sales Promotions Ltd, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko za účelem správy této propagační akce. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.

  6.2. . Na osobní údaje účastníků se vztahují zásady ochrany osobních údajů firem a spotřebitelů společnosti Canon, které jsou k dispozici na adrese https://www.canon.cz/privacy-policy/

 7. PRÁVO A JURISDIKCE

  Tyto podmínky a jakékoliv případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony Nizozemska a budou podléhat nevýhradní jurisdikci nizozemských soudů.