Síťové kamery Canon – Informace o záruce

Na veškeré síťové kamery Canon určené pro Švýcarsko a Evropský hospodářský prostor (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a zakoupené v těchto oblastech je poskytována záruka na síťové kamery společnosti Canon. Společnost Canon ručí, že v případě shledání nového produktu vadným během platné záruční doby bude porucha bezplatně odstraněna (platí níže uvedené podmínky a ustanovení).

Záruka na síťové kamery se skládá z nabídek různých služeb a nabídka, která platí pro vás, závisí na době a místě zakoupení produktu a modelu zakoupeného produktu. Nabídky služeb jsou následující:

 • • 1roční záruka na základě předání do servisního střediska
 • • 3letá záruka na základě předání do servisního střediska
 • • 3letá záruka s výměnou na místě

Pro všechny produkty, na které se nevztahují příslušné záruční podmínky nebo záruční doba, a pro poškození nebo opravy, na které se nevztahuje záruka, je k dispozici zpoplatněná servisní služba, kterou lze získat vrácením produktu jakémukoli autorizovanému poskytovateli servisních služeb pro síťové kamery Canon.

Bezplatné záruční služby je možné získat pouze na základě předložení originální faktury, stvrzenky nebo dokladu o zakoupení vystaveného koncovému uživateli. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout záruční služby, pokud není tato informace kompletní nebo pokud byla odstraněna či změněna po původním zakoupení produktu koncovým uživatelem.

Síťové kamery Canon – Smluvní podmínky a ustanovení


Na veškeré síťové kamery Canon určené pro Švýcarsko a Evropský hospodářský prostor (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a zakoupené v těchto oblastech je poskytována záruka na síťové kamery společnosti Canon. Společnost Canon ručí, že v případě shledání nového produktu vadným během platné záruční doby bude porucha bezplatně odstraněna (platí podmínky a ustanovení).


Záruka na síťové kamery se skládá z nabídek různých služeb a nabídka, která platí pro vás, závisí na době a místě zakoupení produktu a modelu zakoupeného produktu. Nabídky služeb jsou následující:

 • • 1roční záruka na základě předání do servisního střediska: Pokud byl produkt zakoupen nový v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku PŘED datem 1. ledna 2012, nebo pokud v zemi neplatí 3letá záruka na základě předání do servisního střediska (RTB) nebo 3letá záruka s výměnou na místě, platí „1roční záruka na základě předání do servisního střediska“. „1roční záruka na základě předání do servisního střediska“ umožňuje vrátit produkt na náklady zákazníka během 1 roku od data zakoupení (vyžaduje se doklad o zakoupení) autorizovanému poskytovateli servisních služeb Canon ke kontrole. V případě uznání nároku provede autorizovaný poskytovatel servisních služeb opravu nebo výměnu produktu. Náhradní produkt může být nový nebo renovovaný. Pokud zařízení vyžaduje opravu v rámci záručních podmínek během prvního roku, veškeré náklady na náhradní díly, práci a zaslání zpět budou kryty společností Canon.

 • • 3letá záruka na základě předání do servisního střediska: Pokud byl produkt zakoupen nový v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku PO datu 1. ledna 2012 (nebo 1. ledna 2016 pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu), platí ve vybraných zemích „3letá záruka na základě předání do servisního střediska“. „3letá záruka na základě předání do servisního střediska“ je nabízena za stejných podmínek jako výše uvedená záruka, ale platí 3 roky od data zakoupení (vyžaduje se doklad o zakoupení).

 • • 3letá záruka s výměnou na místě: Ve vybraných zemích je pro příslušné nové produkty zakoupené v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku PO datu 1. ledna 2012 (nebo 1. ledna 2016 pro Estonsko, Lotyšsko a Litvu) dostupná „3letá záruka s výměnou na místě“. V rámci „3leté záruky s výměnou na místě“ poskytuje společnost Canon výměnu produktu koncovému uživateli nebo systémovému integrátorovi na základě diagnostiky vadného produktu. Náhradní produkt může být nový nebo renovovaný. Koncový uživatel nebo systémový integrátor bude odpovědný za zajištění vrácení vadné síťové kamery do společnosti Canon při přijetí náhradního produktu. V případě, že nebude vadný produkt vrácen nebo nebude vada shledána jako způsobená něčím, na co se vztahuje záruka, si společnost Canon vyhrazuje právo na znovunabytí vyměněné jednotky a/nebo nákladů od koncového uživatele nebo systémového integrátora.

Pro všechny produkty, na které se nevztahují příslušné záruční podmínky nebo záruční doba, a pro poškození nebo opravy, na které se nevztahuje záruka, je k dispozici zpoplatněná servisní služba, kterou lze získat vrácením produktu jakémukoli autorizovanému poskytovateli servisních služeb pro síťové kamery Canon.

Bezplatné záruční služby je možné získat pouze na základě předložení originální faktury, stvrzenky nebo dokladu o zakoupení vystaveného koncovému uživateli. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout záruční služby, pokud není tato informace kompletní nebo pokud byla odstraněna či změněna po původním zakoupení produktu koncovým uživatelem.

 1. 1. Tato záruka platí jeden nebo tři roky, v závislosti na datu nákupu koncovým uživatelem a místě instalace, jak je uvedeno výše. Pro produkty instalované v zemích, kde není dosud k dispozici 3letá záruka na základě předání do servisního střediska nebo 3letá záruka s výměnou na místě, platí 1roční záruka na základě předání do servisního střediska.

 2. 2. Tato záruka platí pouze pro síťové kamery Canon, které jsou určené pro Švýcarsko a Evropský hospodářský prostor (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a zakoupené v těchto oblastech.

 3. 3. Příslušný záruční servis poskytuje pouze autorizovaný poskytovatel servisních služeb Canon a měl by být zajištěn následujícím způsobem:
  • a. Záruka na základě předání do servisního střediska: Produkt je třeba odeslat autorizovanému poskytovateli servisních služeb Canon. V případě uznání nároku provede autorizovaný poskytovatel servisních služeb opravu nebo výměnu produktu. Náhradní produkt může být nový nebo renovovaný. Pokud zařízení vyžaduje opravu v rámci záručních podmínek během prvního roku, veškeré náklady na náhradní díly, práci a zaslání zpět budou kryty společností Canon.
  • b. Záruka s výměnou na místě: Produkt by měl být poskytnut prostřednictvím vašeho systémového integrátora nebo místní zákaznické podpory (viz kontaktní informace). V případě uznání nároku provede autorizovaný poskytovatel servisních služeb výměnu produktu. Náhradní produkt může být nový nebo renovovaný. Pokud vyžaduje produkt výměnu během záruční doby, veškeré náklady na přepravu náhradní jednotky a vrácení vadné jednotky autorizovanému poskytovateli servisních služeb Canon budou hrazeny společností Canon.
 4. 4. Pro příslušné produkty zakoupené v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku je 3letá záruka na základě předání do servisního střediska nebo 3letá záruka s výměnou na místě k dispozici v následujících zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko*, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva*, Lotyšsko*, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Maďarsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

  *Pouze pro síťové kamery Canon zakoupené po 1. 1. 2016

 5. 5. Ve vybraných zemích se 3letá záruka na základě předání do servisního střediska vztahuje na síťové kamery: VB-C300; VB-C500D a VB-C500VD

 6. 6. Ve vybraných zemích se 3letá s výměnou na místě vztahuje na následující síťové kamery:
  • a.Řada VB-C: VB-C60 a VB-C60B
  • b.Řada VB-H: VB-H41; VB-H41B; VB-H43; VB-H610D; VB-H610VE; VB-H630D; VB-H630VE; VB-H651V; VB-H651VE; VB-H652LVE; VB-H710F; VB-H730F; VB-H751LE; VB-H760VE a VB-H761LVE
  • c.Řada VB-M: VB-M40; VB-M40B; VB-M42; VB-M50B; VB-M600D; VB-M600VE; VB-M620D; VB-M620VE; VB-M640V; VB-M640VE; VB-M641V; VB-M641VE; VB-M700F; VB-M720F; VB-M740E a VB-M741LE
  • d.Řada VB-R: VB-R10VE; VB-R11; VB-R11VE; VB-R12VE; VB-R13 a VB-R13VE
  • e.Řada VB-S: VB-S30D; VB-S31D; VB-S800D; VB-S805D; VB-S900F a VB-S905F
 7. 7. Záruka na síťové kamery od společnosti Canon (1roční nebo 3letá záruka na základě předání do servisního střediska nebo 3letá záruka s výměnou na místě) se nevztahuje na následující:
  • – Pravidelné kontroly, údržba a opravy nebo výměny v důsledku běžného provozního opotřebení.
  • – Jakýkoli software.
  • – Na součásti náchylné k opotřebování (např. mechanika PTRZ v modelech VB-M600VE, VB-M600D, VB-H610VE a VB-H610D nebo krokové motory a kluzné kroužky v modelech VB-R11VE, VB-R10VE a VB-R11) se nevztahuje záruka. 
  • – Vady způsobené úpravami provedenými bez souhlasu společnosti Canon.
  • – Náklady, které vzniknou poskytovatelům servisních služeb Canon v důsledku jakýchkoli přizpůsobení nebo úprav produktu, nezbytných vzhledem k technickým nebo bezpečnostním standardům určitých zemí, ani žádné jiné náklady spojené s úpravami produktu v důsledku jakýchkoli specifikací, které se změnily od doby dodání produktu.
  • – Škody vzniklé v důsledku skutečnosti, že produkt není v souladu se standardy specifickými pro danou zemi anebo se specifikacemi jiné země než té, kde byl produkt zakoupen.
 8. 8. Záruka na síťové kamery od společnosti Canon (1roční nebo 3letá záruka na základě předání do servisního střediska nebo 3letá záruka s výměnou na místě) je vyloučena, pokud byly vady a poškození způsobeny:
  • – Nesprávným nebo nadměrným použitím, manipulací nebo provozem produktu ve smyslu informací uvedených v příručkách pro uživatele nebo obsluhu a příslušných uživatelských dokumentech, například, ale nikoli výhradně, nesprávným skladováním, pádem, nadměrnými nárazy, korozí a poškozením v důsledku znečištění, vniknutí vody nebo písku.
  • – Opravami, úpravami nebo čištěním provedeným servisním střediskem, které nebylo autorizováno společností Canon.
  • – Použitím náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu, které nejsou kompatibilní s produktem.
  • – Připojením produktu k zařízení, které není pro připojení schváleno společností Canon.
  • – Neadekvátním zabalením produktu při vracení produktu do autorizovaného servisního středisko společnosti Canon.
  • – Nehodami nebo katastrofami či jakoukoli příčinou mimo kontrolu společnosti Canon, například, ale nikoli výhradně, bleskem, povodní, požárem, veřejnými nepokoji a nesprávnou ventilací.
 9. 9. Pokud platí záruka s výměnou na místě a náhradní produkt je společností Canon potvrzen jako nutný, budeme se snažit poskytnout náhradní jednotku „další den“. „Další den“ znamená, že bude náhradní produkt tam, kde je to možné, poskytnut:
  • – Následující pracovní den, pokud je požadavek na výměnu potvrzen společností Canon do 11:00 místního času (kromě víkendů a svátků).
  • – Během dvou pracovních dní, pokud je požadavek na výměnu potvrzen společností Canon po 11:00 místního času (kromě víkendů a svátků).
 10. 10. Společnost Canon může produkty opravit pomocí nových nebo repasovaných dílů nebo je vyměnit za nové nebo repasované produkty se stejným výkonem a spolehlivostí jako u nových produktů. Repasované díly nebo produkty budou použity, pouze pokud to umožňují zákony v zemi, kde platí záruka.

 11. 11. Je výhradní odpovědností zákazníka pořídit před opravou zálohu veškerých softwarových souborů a programů a po provedení opravy je obnovit do původní podoby.

 12. 12. Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné jiné nároky, například, ale nikoli výhradně, za ztrátu nahrávek médií, za ztrátu dat a podobně, které nejsou v této záruce konkrétně uvedeny. V případě vrácení za účelem záruční opravy produkt pečlivě zabalte, sjednejte jeho pojištění, přiložte doklad o koupi a pokyny pro opravu, a je-li třeba i záznamové médium jako vzorek, na němž se nachází snímky pořízené pomocí tohoto produktu. Tato záruka nemá žádný vliv na zákonná práva spotřebitele poskytovaná v rámci platné národní legislativy, ani na práva spotřebitele proti prodejci, vyplývající z prodejní nebo kupní smlouvy.

 13. 13. V případě neexistující platné národní legislativy přiznávající další práva bude tato záruka jediným a výhradním opravným prostředkem, a společnost Canon není odpovědná za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky pro tento produkt.

 14. 14. Všechny zde popsané záruky nabízí společnost Canon Europa NV, Bovenkerkerweg 59, Amstelveen 1185XB, Nizozemsko a jsou poskytovány prostřednictvím autorizovaných servisních provozoven.

 15. 15. Žádné informace uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na jakékoli zákonné právo, které můžete mít podle platných národních zákonů.

Mohlo by se vám hodit...

Contact Us

Kontaktujte nás

Obraťte se na naši podporu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

Register your product

Canon ID

Registrujte si svůj produkt a spravujte účet Canon ID

Locate A Repair Centre

Oprava

Vyhledejte servisní středisko a jiné užitečné informace týkající se našeho procesu oprav