Evropská záruka na projektory společnosti Canon

Toto je komerční záruka pro koncové zákazníky nabízená společností Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“), určená pro ty koncové zákazníky, kteří si zakoupí projektory Canon pro vlastní použití, ale nevztahují se na ně práva spotřebitelů podle místních zákonů země, v níž jsou projektory zakoupeny.

Pokud jste spotřebitel, pak nemáte na tuto záruku nárok, vztahují se však na vás zákonná práva spotřebitelů na základě příslušné platné národní legislativy.

Uvedené podmínky a ustanovení a uvedená nabídka se řídí zákony Anglie a Walesu a podléhají výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Tato Evropská záruka na projektory společnosti Canon se skládá z nabídek různých služeb. Nabídka, která platí pro vás, závisí na vaší lokalitě, modelu zakoupeného projektoru a době jeho zakoupení. Nabídky služeb jsou následující:


 • Záruka na základě předání do servisního střediska
 • Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Na projekty Canon určené k prodeji v Evropském hospodářském prostoru (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko), ve Švýcarsku a Velké Británii a zakoupené v těchto zemích (dále jen „Oblast“) je poskytována Evropská záruka na projektory Canon. Společnost Canon ručí, že v případě shledání nového projektoru vadným během platné záruční doby bude porucha bezplatně odstraněna (platí níže uvedené podmínky a ustanovení). Na rozšířenou záruku na projektory se službou zápůjčky se dále vztahují omezení podle oblastí a modelů. Podrobné informace naleznete v níže uvedené části o rozšířené záruce na projektory se službou zápůjčky.

Pro všechny produkty, na které se nevztahují příslušné záruční podmínky nebo záruční doba, a pro poškození nebo opravy, na které se nevztahuje záruka, je k dispozici zpoplatněná servisní služba, kterou lze získat vrácením projektoru jakémukoli autorizovanému servisnímu centru Canon.

Tato záruka bude vaším jediným a výhradním opravným prostředkem a společnost Canon ani její dceřiné společnosti nebo jiní členové Evropské záruky na projektory nenesou odpovědnost za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky na tento produkt.

Dříve nabízené prodloužení záruky lampy na 3 roky bylo zrušeno a již není k dispozici. Více informací najdete na naší propagační stránce o projektorech.

Podmínky

Chcete-li získat podrobné podmínky ke všem typům záruky, níže klepněte na příslušnou nabídku záruky.

Záruka na základě předání do servisního střediska

Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky


Záruka na základě předání do servisního střediska

Společnost Canon zaručuje, že hardware tohoto projektoru bude v průběhu záruční doby v dobrém provozním stavu. V případě, že bude v době trvání záruční doby zjištěna vada hardwaru, bude bezplatně provedena oprava hardwaru v autorizovaném servisním středisku Canon v členských zemích.

Záruka na základě předání do servisního střediska se vztahuje na produkty společnosti Canon, které jsou určeny pro Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarsko i Velká Británie a jsou zakoupeny v těchto oblastech.

Tuto bezplatnou službu je možné získat pouze na základě předložení originálu faktury nebo stvrzenky vystavené koncovému zákazníkovi prodejcem.

Společnost Canon si dále vyhrazuje právo nahradit vadný projektor jiným ekvivalentním projektorem, jehož kvalita je stejná nebo vyšší než kvalita vadného výrobku, namísto aby opravovala vadný výrobek.

1. Záruční doba

V závislosti na modelu projektoru platí tato záruka po dobu 3 let nebo 5 let od data zakoupení (podrobné informace naleznete níže). Na vybrané modely se navíc mohou vztahovat omezení pro používání. Všechny lampy jsou dodávány se zárukou devadesáti (90) dnů. Podrobné informace naleznete na kartě Nárok.

2. Jak získat záruční služby

Záruční služby jsou poskytovány pouze v autorizovaných servisních střediscích Canon.

Veškeré náklady spojené s bezpečným doručením projektoru do autorizovaného servisního střediska Canon a zpět hradí koncový zákazník. Pokud byl projektor přemístěn do země, která není členem Evropské záruky na projektory společnosti Canon, musí být projektor vrácen do země, kde byl zakoupen, aby bylo možné využít této záruky.

3. Členové Evropské záruky na projektory společnosti Canon: Členy Evropské záruky na projektory společnosti Canon jsou země, kde je možné uplatnit záruku na základě předání do servisního střediska.

Pokud potřebujete další informace týkající se této záruky, obraťte se na příslušného člena Evropské záruky na projektory.

4. Omezení

Tato záruka se nevztahuje na následující skutečnosti:

– Spotřební materiál;
– Jakýkoli související software;
– Součásti podléhající opotřebení (např. panel, optický filtr, lampy, vzduchové filtry), stejně jako dodatečný materiál a příslušenství (např. objektivy, baterie, dálkové ovládání, držáky apod.) používané s tímto produktem;
– Poškození způsobená úpravami provedenými bez schválení společnosti Canon nebo opravami/úpravami/čištěními prováděnými v servisním středisku, které není autorizováno společností Canon;
– Náklady, které vzniknou autorizovaným servisním střediskům Canon v důsledku jakýchkoli přizpůsobení nebo úprav projektoru, nezbytných vzhledem k technickým nebo bezpečnostním standardům určitých zemí, ani žádné jiné náklady spojené s úpravami projektoru v důsledku jakýchkoli specifikací, které se změnily od doby dodání produktu;
– Škody vzniklé v důsledku skutečnosti, že projektor není v souladu se standardy specifickými pro danou zemi anebo se specifikacemi jiné země než té, kde byl produkt zakoupen.

Záruční servisní služby jsou vyloučeny v případě, že bylo poškození nebo vady způsobeno:
– Nesprávným nebo nadměrným použitím, manipulací nebo provozem projektoru ve smyslu informací uvedených v příručkách pro uživatele nebo obsluhu a příslušných uživatelských dokumentech, například, ale nikoli výhradně, nesprávným skladováním, pádem, nadměrnými nárazy, korozí a poškozením v důsledku znečištění, vniknutí vody nebo písku;
– Poškození způsobená přímo použitím náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu (např. lamp, objektivů nebo baterií), které nejsou kompatibilní s produktem. Kompatibilita s konkrétním projektorem Canon by měla být vyznačena na obalu, ale jistotu získáte při používání originálních náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu značky Canon, které prošly testováním. Doporučujeme zkontrolovat kompatibilitu před používáním;
– Připojením projektoru k zařízení, které není pro připojení schváleno společností Canon;
– Neadekvátním zabalením projektoru při vracení projektoru do autorizovaného servisního střediska společnosti Canon;
– Nehodami nebo katastrofami či jakoukoli příčinou mimo kontrolu společnosti Canon, například, ale nikoli výhradně, bleskem, povodní, požárem, veřejnými nepokoji a nesprávnou ventilací.

Záruční opravy vymezené touto zárukou nezahrnují pravidelné kontroly nebo jiné standardní služby údržby projektoru;

5. Ostatní

Servisní služby se mohou zpozdit v případě, že jsou prováděny mimo zemi, kde byl výrobek původně zakoupen, kde se výrobek v dané zemi buď ještě neprodává anebo se prodává v provedení specifickém pro danou zemi. Podobně nemusejí být v zemi, kde je prováděna oprava, na skladě některé náhradní díly pro opravovaný projektor.

Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné jiné nároky, například, ale nikoli výhradně, za ztrátu nahrávek médií, za ztrátu dat a podobně, které nejsou v této záruce konkrétně uvedeny.

Při vracení projektoru pro záruční službu jej prosím velmi pečlivě zabalte, pojistěte jej a přiložte doklad o koupi a popis závady.


Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

 1. 1. Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky je společně se službou záruky na základě předání do servisního střediska nabízena v příslušné záruční době vhodným projektorům XEED a LX zakoupeným do 30. listopadu 2021 (včetně). Modely zakoupené po tomto datu budou mít nárok pouze na službu záruky na základě předání do servisního střediska. V rámci této služby je koncovému zákazníkovi na dobu záruční opravy poskytován náhradní projektor, a to podle těchto dodatečných podmínek a ustanovení.

 2. 2. Společnost Canon poskytuje koncovým zákazníkům disponujícím touto zárukou nebo jejich prodejcům na požádání náhradní projektory v souladu se standardními podmínkami zápůjčky společnosti Canon, jak je stanoveno v tomto dokumentu. Přijetí náhradního projektoru koncovými zákazníky bude považováno za vyjádření souhlasu s těmito podmínkami.

 3. 3. Koncoví zákazníci i jejich prodejci jsou povinni zajistit, aby byly veškeré zapůjčené přístroje vráceny ve stejném stavu, v jakém byly dodány, nesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu či krádež zapůjčeného vybavení a společnost Canon od těchto osob může vyžadovat uhrazení nákladů na opravu či náhradní vybavení. Koncovým zákazníkům i jejich prodejcům doporučujeme uzavřít vhodné pojištění pokrývající jakékoli zapůjčené vybavení.

 4. 4. Služba se vztahuje pouze na projektory XEED a LX (zahrnuje zdravotnické modely a nezahrnuje přizpůsobené jednotky). Další informace naleznete na kartě Nárok. Službu nelze přenést na jiný projektor a nebude za ni nabídnuta žádná alternativa ve formě peněžité částky.

 5. 5. Tato nabídka platí pouze pro produkty, které jsou určeny k importu a prodeji společností Canon v zemích Evropské unie, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku a na Islandu. Abyste mohli rozšířenou záruku na projektory se službou zápůjčky využít, musí být projektor zakoupen v některé z těchto zemí.

 6. 6. Služba rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky je dostupná pouze v následujících vybraných zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

 7. 7. Podmínkou uplatnění rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky je předložení dokladu o nákupu. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí bezplatné záruční služby (nebo uplatnění rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky), pokud nebudou dodány příslušné dokumenty nebo pokud informace v nich obsažené budou nekompletní nebo nezpůsobilé.

 8. 8. Proces rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky může zahájit koncový zákazník nebo prodejce, který produkt instaloval.

 9. 9. Veškeré požadavky na uplatnění této služby musí být uskutečněny prostřednictvím telefonátu na místní středisko zákaznické podpory společnosti Canon

 10. 10. Než zástupce střediska zákaznické podpory společnosti Canon zařídí odeslání zapůjčovaného náhradního přístroje, může vás požádat o další informace, které by mohly pomoci odhalit příčinu závady.

 11. 11. „Následující den“ znamená, že bude náhradní projektor tam, kde je to možné, poskytnut následující den po zadání požadavku na jeho zápůjčku za předpokladu, že je tento požadavek zadán do 11:00. Pokud je požadavek zadán po 11:00, o víkendu nebo ve svátek, bude náhradní projektor poskytnut dva dny po zadání požadavku na zápůjčku.

 12. 12. Jakmile koncový zákazník nebo prodejce přijme zapůjčený projektor, je povinen zajistit předání vadného přístroje.

 13. 13. Koncový zákazník nebo prodejce jsou povinni zajistit, aby byl náhradní projektor vrácen společnosti Canon do 5 dní od vrácení opraveného přístroje.

 14. 14. Za běžných okolností hradí náklady na dopravu společnost Canon.

 15. 15. Společnost Canon není zodpovědná za odinstalaci a opětovnou instalaci původního ani zapůjčeného projektoru.

 16. 16. Uvedené podmínky a ustanovení a uvedená nabídka se řídí a jsou vykládány v souladu se zákony Anglie a Walesu a všechny spory v souvislosti s rozšířenou zárukou na projektory se službou zápůjčky spadají pod nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.