LICENCNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM
Pro aplikaci Canon Mini Print

Poslední aktualizace: 9. dubna 2019

DULEŽITÉ – CTETE POZORNE: Používání této aplikace (jak je definována níže) se rídí ustanoveními této Licencní smlouvy s koncovým uživatelem. Pokud s podmínkami této smlouvy souhlasíte, kliknete prosím níže na tlacítko „Prijmout“. Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, kliknete prosím níže na tlacítko „Odmítnout“ a tuto aplikaci okamžite odinstalujte ze svého zarízení.

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („smlouva EULA“) je právním ujednáním mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností Canon Europa N.V. jako poskytovatelem licence („poskytovatel licence“ nebo „Canon“) k aplikaci „Canon Mini Print“ („aplikace“), která zajišťuje připojení k tiskárně Canon Zoemini Mini Photo Printer a Fotoaparátu s přímým tiskem fotografií („tiskárna“). Použití slova „vy“ nebo „váš“ v tomto dokumentu znamená fyzickou nebo právnickou osobu, které byla udělena licence podle této smlouvy EULA. Používání aplikace se řídí ustanoveními této smlouvy EULA.

PRIJETÍM TÉTO SMLOUVY EULA NEBO POUŽITÍM APLIKACE POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PRECETLI VŠECHNA USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, ŽE JSTE JIM POROZUMNELI A ŽE JE BUDETE DODRŽOVAT, A TO VCETNE NÁSLEDUJÍCÍCH DOKUMENTU: (1) TATO SMLOUVA EULA; (2) LICENCE TRETÍCH STRAN PRO POUŽITÍ SOFTWARU TRETÍCH STRAN, KTERÝ MUŽE BÝT POUŽIT V DÁLE UVEDENÉ APLIKACI

DÁLE POTVRZUJETE, ŽE JSTE PODLE PRÁVNÍHO RÁDU VAŠÍ ZEME DOSÁHLI PLNOLETOSTI A JSTE ZPUSOBILÍ PRIJMOUT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY EULA. POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY A/NEBO NEJSTE ZPUSOBILÍ JMÉNEM VAŠÍ SPOLECNOSTI PRIJMOUT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY EULA, APLIKACI NEINSTALUJTE NEBO JI NEPOUŽÍVEJTE.

1. Mobilní aplikace. Používá-li se v této smlouve EULA výraz „aplikace“, vztahuje se na (i) softwarovou aplikaci nabízenou spolecností Canon pod obchodním názvem „Canon Mini Print“, kterou se chystáte stáhnout v obchode s aplikacemi Google Play™ provozovaném spolecností Google Inc. („Google“), a to pro licencované použití na mobilním zarízení s oznacením Android™ nebo na jiném prenosném zarízení urceném pro Android, nebo pro licencované použití na prenosném zarízením znacky Apple® nebo na jiném zarízení urceném pro Apple („Zarízení“), a na (ii) veškerou související elektronickou dokumentaci k aplikaci.

2. Udelení licence. Spolecnost Canon vám udeluje osobní, odvolatelné, nevýhradní, neprenosné, omezené právo stáhnout, nainstalovat a používat aplikaci v jediném zarízení, které používáte, a pristupovat k této aplikaci a používat ji na takovém zarízení striktne v souladu s ustanoveními a podmínkami této smlouvy EULA. Tato smlouva EULA se vztahuje rovnež na aktualizace nebo doplnky k puvodní aplikaci poskytované spolecností Canon, pokud by tyto aktualizace nebo doplnky byly poskytnuty, ale spolecnost Canon a její poskytovatelé licencí nejsou povinni vám žádné aktualizace nebo doplnky poskytovat.

3. Omezení. Nejste oprávneni: (i) dekompilovat zdrojový kód, provádet jeho zpetnou analýzu, rozebírat ho nebo se ho pokoušet odvodit nebo aplikaci dešifrovat; (ii) provádet jakoukoli zmenu, úpravu, zdokonalení, vylepšení, preklad nebo odvozeninu z aplikace; (iii) porušit jakékoli platné zákony, pravidla nebo predpisy v souvislosti s vaším prístupem k aplikaci nebo s jejím používáním; (iv) odstranit, pozmenit nebo zakrýt licencní prohlášení (vcetne jakéhokoli licencního prohlášení o autorských právech nebo ochranné známce) spolecnosti Canon nebo jejích pridružených spolecností, partneru, dodavatelu nebo poskytovatelu licence, nebo jinak menit nebo upravovat aplikaci; (v) nainstalovat, používat nebo povolit, aby aplikace existovala na více než jednom (1) zarízení najednou nebo na libovolném jiném mobilním zarízení nebo pocítaci, než prostrednictvím vašeho samostatného stahování aplikace, z nichž každá podléhá samostatné licenci (toto omezení však neomezuje vaše právo na preinstalování aplikace na konkrétním zarízení, pro které byla stažená); (vi) distribuovat nebo propojit aplikaci s nekolika zarízeními nebo jinými službami; nebo (vii) zprístupnit aplikaci prostrednictvím síte nebo jiného prostredí umožnujícího prístup k ruzným zarízením nebo uživatelum soucasne.

4. Obsah vytvorený uživatelem.

4.1 Jakýkoli oobsah, který prenesete do aplikace, a to v jakékoli forme nebo na jakémkoli médiu, je považován za „obsah vytvorený uživatelem“. Prohlašujete a zarucujete se, že máte právo používat a prenášet jakýkoli obsah vytvorený uživatelem v aplikaci na vašem zarízení. Vytvorením obsahu, jeho prenosem, odesláním nebo vystavením v jakékoliv forme nebo na jakémkoli médiu prostrednictvím aplikace udelujete spolecnosti Canon, jejím pridruženým spolecnostem nebo dceriným spolecnostem a jejím pridruženým platformám a poskytovatelum mobilních zarízení a tretím stranám oprávneným spolecností Canon distribuovat informace naskenované a odeslané prostrednictvím aplikace výslovnou, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, celosvetovou a nevýlucnou licenci k úprave, úprave, formátování, odstranení, prekládání, prenosu nebo použití veškerého takového obsahu generovaného uživatelem bez jakýchkoli závazku, oznámení nebo odškodnení pouze za úcelem: (1) tisku uživatelem vytvoreného obsahu na tiskárne prostrednictvím aplikace a (2) sdílení obsahu vytvoreného uživatelem prostrednictvím platforem tretích stran (jak je definováno níže). Tato licence se udeluje spolecnosti Canon, jejím pridruženým spolecnostem nebo dceriným spolecnostem a pridruženým platformám mobilních zarízení, poskytovatelum služeb a oprávneným tretím stranám, pokud jde o používání takového obsahu vytvoreného uživatelem ve spojení se službami a jakoukoli jejich následnou verzí nebo zmenou. Spolecnost Canon nesvedcí vlastnictví obsahu vytvoreného uživatelem.

4.2 Souhlasíte, prijímáte a potvrzujete, že spolecnost Canon, její pridružené spolecnosti nebo dceriné spolecnosti a její pridružené platformy a poskytovatelé mobilních zarízení a tretí strany autorizované spolecností Canon k distribuci informací prenášených nebo nahraných prostrednictvím aplikace mohou zmenit, prizpusobit, preformátovat a jinak menit nebo využívat obsah vytvorený uživatelem tak, aby odpovídal normám, protokolum, formátu a požadavkum kompatibilním s aplikací, a to za úcelem tisku obsahu vytvoreného uživatelem prostrednictvím tiskárny nebo sdílet obsah vytvorený uživatelem s príslušnými platformami tretích stran.

4.3 Krome obsahu vytvoreného uživatelem muže aplikace také shromaždovat urcité další informace. Tyto informace mohou: (i) obsahovat technické informace o zarízení, na kterém je aplikace provozována, (ii) být vyžadovány pro optimální výkon aplikace a (iii) být použity v souvislosti s jakoukoli technickou podporou nabízenou spolecností Canon.

5. Licencní prohlášení o právech duševního vlastnictví. Aplikace a všechna práva vcetne vlastnického práva k ní (vcetne práv ke zdrojovému kódu, objektovému kódu, obrázkum, fotografiím, animacím, videím, audiu, hudbe, textu a „appletum“ obsaženým v aplikaci, které mohou obsahovat software tretích stran), tištené doprovodné materiály a každá kopie aplikace a veškerá práva duševního vlastnictví k ní (vcetne všech autorských práv, patentu, ochranných známek, obchodního tajemství a práv na propagaci) jsou vlastneny nebo licencovány spolecností Canon, jejími pridruženými spolecnostmi nebo poskytovateli licence. Pokud to není v tomto dokumentu výslovne ujednáno, spolecnost Canon vám neposkytuje jakákoli výslovná ani implicitní práva (at již mlcky, dle zásady estoppel nebo na základe jiné právní konstrukce) k temto právum duševního vlastnictví a všechna tato práva svedcí spolecnosti Canon, jejím pridruženým spolecnostem nebo jejím poskytovatelum licencí. Berete na vedomí a souhlasíte, že vy, a nikoli spolecnost Canon, Apple, Google nebo jakákoli platforma nebo poskytovatel služby aplikace, nesete výhradní odpovednost za vyšetrování, obhajobu, vyporádání a stažení žaloby jakéhokoli nároku na porušení duševního vlastnictví nebo žaloby nebo jakéhokoli jiného poškození nebo poškození vyplývající z vašeho používání nebo prístupu k aplikaci.

6. Výhrada práv. Spolecnost Canon a její pridružené spolecnosti nebo dceriné spolecnosti a poskytovatelé licencí si vyhrazují všechna práva, která vám nebyla výslovne udelena v této smlouve EULA.

7. Doba trvání. Tato smlouva EULA je platná od prvního dne, kdy potvrdíte souhlas s touto smlouvou EULA nebo jinak použijete aplikaci. Aniž jsou dotcena jiná práva jakéhokoli „poskytovatele“ (jak je definováno v cásti 9 níže) nebo jak je jinak uvedeno v tomto dokumentu, tato smlouva EULA koncí bez upozornení, pokud nedodržíte jakékoliv ustanovení nebo podmínku této smlouvy EULA. S touto podmínkou souhlasíte a prijímáte ji. V takovém prípade musíte okamžite znicit všechny kopie aplikace, všechny související materiály a všechny jejich soucásti. Tuto smlouvu EULA mužete ukoncit odstranením aplikace z vašeho zarízení.

8. Vytištení dokumentace. Aplikace obsahuje veškerou dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobe. Kopii této elektronické dokumentace si mužete vytisknout. Musíte reprodukovat a zahrnout licencní prohlášení o autorských právech na jakékoli povolené kopii, kterou jste z elektronické dokumentace nebo aplikace vytiskli.

9. VYLOUCENÍ ODPOVEDNOSTI

9.1 APLIKACE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNE NEBO MLCKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VCETNE ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. VEŠKERÉ RIZIKO KVALITY A VÝKONU APLIKACE NESETE VY. V PRÍPADE, ŽE APLIKACE VYKAZUJE VADU, BERETE NA SEBE VŠECHNY NÁKLADY NA POTREBNÉ ÚKONY ÚDRŽBY, NA OPRAVY NEBO ÚPRAVY. NEKTERÉ STÁTY NEBO PRÁVNÍ RÁDY NEPOVOLUJÍ VYLOUCENÍ MLCKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, A PROTO SE TOTO VYLOUCENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. MUŽETE MÍT JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU LIŠIT PODLE JEDNOTLIVÝCH STÁTU NEBO PRÁVNÍCH RÁDU.

9.2 SPOLECNOST CANON ANI JEJÍ DCERINÉ NEBO PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI, JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, SPOLECNOST GOOGLE ANI JEJÍ DCERINÉ NEBO PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI, JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI SPOLECNOST APPLE ANI JEJÍ DCERINÉ NEBO PRIDRUŽENÉ SPOLECNOSTI, JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI ŽÁDNÉ PRIDRUŽENÉ PLATFORMY A POSKYTOVATELÉ MOBILNÍCH ZARÍZENÍ SPOLECNOSTI CANON NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB (SPOLECNE „POSKYTOVATELÉ“), NEZARUCUJÍ, ŽE APLIKACE BUDE (I) SPLNOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE PROVOZ APLIKACE BUDE NEPRERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ; ANEBO (II) BUDE KOMPATIBILNÍ NEBO INTEROPERABILNÍ S VAŠÍM ZARÍZENÍM NEBO JAKÝMKOLI JINÝM DRUHEM HARDWARU, SOFTWARU, VYBAVENÍ NEBO SE ZARÍZENÍM INSTALOVANÝM NEBO POUŽITÝM V SOUVISLOSTI S VAŠÍM ZARÍZENÍM. DÁLE BERETE NA VEDOMÍ, ŽE PROBLÉMY S KOMPATIBILITOU A INTEROPERABILITOU MOHOU ZPUSOBIT SNÍŽENÍ VÝKONU VAŠEHO ZARÍZENÍ NEBO JEHO ZTRÁTU A MOHOU MÍT ZA NÁSLEDEK TRVALÉ POŠKOZENÍ VAŠEHO ZARÍZENÍ, ZTRÁTU DAT ULOŽENÝCH NA VAŠEM ZARÍZENÍ A POŠKOZENÍ SOFTWARU A SOUBORU ULOŽENÝCH NA VAŠEM ZARÍZENÍ. BERETE NA VEDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE ŽÁDNÝ POSKYTOVATEL (VCETNE POSKYTOVATELU VYSÍLACÍCH SLUŽEB NEBO TELEKOMUNIKACNÍCH OPERÁTORU) NENESE ODPOVEDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, KTERÉ BY VYPLÝVALY Z PROBLÉMU KOMPATIBILITY NEBO INTEROPERABILITY.

9.3 V NEJVETŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONEM ŽÁDNÝ POSKYTOVATEL NEPOSKYTUJE ZÁRUKY, ŽE JAKÝKOLI OBSAH, KTERÝ SNAD UCHOVÁVÁTE V APLIKACI NEBO K NEMUŽ JEJÍM PROSTREDNICTVÍM PRÍSTUPUJETE, NEMUŽE BÝT V SOULADU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA OVLIVNEN NECHTENÝM POŠKOZENÍM, ZKRESLENÍM, ZTRÁTOU, ÚTOKEM, VIREM, RUŠENÍM, ÚTOKEM HACKERU NARUŠENÍM ZABEZPECENÍ NEBO ODSTRANENÍM, A ŽÁDNÝ POSKYTOVATEL NENESE ODPOVEDNOST ZA TO, ŽE TAKOVÁ POŠKOZENÍ, ZKRESLENÍ, ZTRÁTA, ÚTOK, VIRUS, RUŠENÍ, ÚTOK HACKERU, NARUŠENÍ ZABEZPECENÍ NEBO ODSTRANENÍ NASTANE.

9.4 JAKÝKOLI MATERIÁL ULOŽENÝ A PRENÁŠENÝ Z VAŠEHO ZARÍZENÍ NEBO JINAK ZÍSKANÝ POUŽÍVÁNÍM APLIKACE JE PRÍSTUPNÝ PODLE VAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO A POUZE VY BUDETE ODPOVEDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM ZARÍZENÍ NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KE KTERÝM DOJDE V DUSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE. DÁLE BERETE NA VEDOMÍ, ŽE APLIKACE NENÍ URCENA ANI NENÍ VHODNÁ K POUŽITÍ VE VŠECH SITUACÍCH NEBO PROSTREDÍCH, V NICHŽ DOCHÁZÍ K RUŠENÍ NEBO CASOVÝM PRODLEVÁM NEBO CHYBÁM NEBO NEPRESNOSTEM V OBSAHU, ÚDAJÍCH NEBO INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH PROSTREDNICTVÍM APLIKACE, A V NICHŽ JE TO ZAKÁZÁNO ZÁKONEM NEBO NARÍZENÍM.

10. VZDÁNÍ SE ODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU.

10.1 ŽÁDNÝ POSKYTOVATEL NEBUDE V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNÝ ZA ŠKODU VCETNE ZTRÁTY OBCHODNÍCH NEBO OSOBNÍCH ZISKU, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO OSOBNÍCH ÚDAJU, PRERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO NÁHRADU ŠKODY, ZA NÁHODNOU NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU, SANKCNÍ NÁHRADU ŠKODY, ŠKODU ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ POVAHY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ APLIKACE NEBO NEMOŽNOSTI JI POUŽÍVAT, I KDYBY KTERÝKOLI POSKYTOVATEL NEBO VŠICHNI POSKYTOVATELÉ BYLI UPOZORNENI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, VCETNE ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z NÁSLEDUJÍCÍCH SITUACÍ: (I) NEAUTORIZOVANÝ PRÍSTUP K VAŠEMU PRENOSU, DATUM, OBSAHU VYTVORENÉHO UŽIVATELEM NEBO K VAŠEMU ZARÍZENÍ, CI JEJICH ZMENA; (II) ODSTRANENÍ NEBO POŠKOZENÍ PRI UKLÁDÁNÍ A/NEBO ODESÍLÁNÍ NEBO PRIJÍMÁNÍ VAŠICH PRENOSU, DAT, OBSAHU VYTVORENÉHO UŽIVATELEM NEBO VAŠEHO ZARÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽITÍ APLIKACE; (III) PROHLÁŠENÍ NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLI TRETÍ STRANY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE VCETNE VAŠEHO PRÍSTUPU KE SLUŽBÁM TRETÍCH STRAN; NEBO (IV) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE.

10.2 SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PREBÍRÁTE JAKOUKOLI ODPOVEDNOST ZA DOSAŽENÍ ZAMÝŠLENÉHO VÝSLEDKU A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POMOCÍ APLIKACE. NEKTERÉ STÁTY NEBO PRÁVNÍ RÁDY NEUMOŽNUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUCENÍ ODPOVEDNOSTI NEKTERÉ Z UVEDENÝCH STRAN NEBO POSKYTOVATELE ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO OSOBNÍ ZRANENÍ NEBO ÚMRTÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDBALOSTI, A PROTO SE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUCENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

11. Rozhodné právo / Omezení exportu / Soulad s právními predpisy.

Tato smlouva EULA se rídí právními predpisy Anglie a Walesu.

Tímto potvrzujete, že nebudete sami ani pres prostredníka vyvážet, reexportovat, prevážet plavidlem nebo prenášet aplikaci nebo její cást nebo související informace, média nebo aplikaci v rozporu se všemi platnými zákony a narízeními o kontrole vývozu vcetne zákona USA o správe vývozu z roku 1979 a vcetne veškerých platných národních nebo evropských zákonu a narízení v platném znení a provádecích predpisu, pokud se týkají cinností, které mají být provádeny podle této smlouvy.

Prohlašujete a zarucujete, že se (i) nenacházíte v zemi, která podléhá príslušnému vládnímu embargu nebo která byla oznacena vládami príslušných zemí jako zeme „sponzorující teroristy“ nebo (ii) nejste na seznamech vlády USA týkajících se zakázaných nebo omezených stran vcetne seznamu zvláštních státních príslušníku odboru ministerstva financí nebo seznamu osob nebo seznamu ministerstva obchodu USA ohledne nežádoucích osob.

12. Další uživatelská pravidla, omezení, povinnosti, práva a licencní prohlášení týkající se mobilní aplikace.

12.1 Berete na vedomí, že (i) tato smlouva EULA je uzavrena pouze mezi vámi a spolecností Canon, nikoliv spolecností Google, Apple nebo jakoukoliv platformou nebo poskytovatelem služeb aplikace a (ii) spolecnost Canon, nikoli Google nebo Apple, nese výhradní odpovednost za aplikaci a její obsah. Vaše užívání aplikace a služeb se zarízením podléhá v celém rozsahu pravidlum pro užívání stanoveným spolecností Google nebo Apple (v závislosti na tom, jakými pravidly se vaše zarízení rídí), vcetne zarízení Android umístených na adrese https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html nebo prístupné v Google Play, nebo pro zarízení Apple, tyto podmínky jsou uvedeny v Ustanoveních a podmínkách služby Apple App Store® umístených na adrese https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, jejíž príslušná ustanovení jsou uvedena v tomto odkazu.

12.2 Spolecnost Google, její dceriné spolecnosti, pridružené spolecnosti nebo poskytovatelé licencí spolecnosti Google, Apple, její dceriné spolecnosti, pridružené spolecnosti nebo poskytovatelé licencí nebo jakákoli platforma nebo poskytovatelé služeb pro aplikaci (vcetne poskytovatelu vysílacích služeb nebo telekomunikacních operátoru) v žádném prípade neodpovídají za jakékoli nároky, jakoukoli tretí stranu týkající se aplikace (vcetne jejího prodeje a distribuce) nebo vaší držby nebo vašeho užívání aplikace, a to vcetne (i) jakýchkoli nároku na odpovednost za výrobek; (ii) jakýkoli nárok, že aplikace nesplnuje platné právní nebo regulacní požadavky; a (iii) nároku vyplývajících z právních predpisu o ochrane spotrebitele nebo podobných právních predpisu.

12.3 S výjimkou ustanovení v tomto oddílu 12.3 není nic, co je obsaženo v této smlouve, zamýšleno nebo má být vykládáno tak, že udeluje jakékoli osobe nebo jedinému podnikatelskému subjektu (jiným než smluvním stranám) jakákoliv práva, výhody nebo opravné prostredky jakéhokoli druhu nebo charakteru, ci právo vytváret jakékoliv závazky strany vuci takové osobe. Bez ohledu na výše uvedené potvrzujete a souhlasíte s tím, že spolecnost Apple a její dceriné spolecnosti jsou stranami této smlouvy EULA a že po prijetí techto smluvních podmínek bude spolecnost Apple mít právo (a bude se mít za to, že prijala toto právo), aby prosadila tuto smlouvu EULA proti vám jako její úcastník.

12.4 Spolecnost Google, její dceriné spolecnosti, pridružené spolecnosti nebo poskytovatelé licencí spolecnosti Google, Apple, její dceriné spolecnosti, pridružené spolecnosti nebo poskytovatelé licencí nebo jakákoli platforma nebo poskytovatelé služeb pro aplikaci (vcetne poskytovatelu vysílacích služeb nebo telekomunikacních operátoru) v žádném prípade neodpovídají za jakékoli nároky, jakoukoli tretí stranu týkající se aplikace (vcetne jejího prodeje a distribuce) nebo vaší držby nebo vašeho užívání aplikace, a to vcetne (i) jakýchkoli nároku na odpovednost za výrobek; (ii) jakýkoli nárok, že aplikace nesplnuje platné právní nebo regulacní požadavky; a (iii) nároku vyplývajících z právních predpisu o ochrane spotrebitele nebo podobných právních predpisu.

12.5 Pri používání aplikace vám mohou být úctovány poplatky za prenos dat. Spolecnost Canon neodpovídá za žádné poplatky za mobilní data ani poplatky spojené s používáním aplikace. Overte, zda se na vás vztahuje povinnost hradit poplatky za mobilní data.

13. Náhrada škody.

13.1 Souhlasíte s tím, že nahradíte jakoukoli škodu a zajistíte, že každý poskytovatel a jeho príslušní úredníci, reditelé, zástupci a zamestnanci nebudou poškozeni žádnými nároky ani žalobami vcetne všech ztrát, závazku, nároku, požadavku, škod, nákladu nebo výdaju, vyplývajících ze soudních rízení, rozsudku, vyznamenání, výkonu rozhodnutí a zástavních práv, a to vcetne nákladu na právní zastoupení a nákladu, at již podaných tretími osobami nebo jinak, z duvodu nebo vyplývající z: (i) vašeho porušení jakéhokoli požadavku, záruky, úmluvy nebo závazku uvedeného v této smlouve EULA (nebo jakéhokoli jiného porušení vaší dohody se spolecností Canon na základe této smlouvy EULA); (ii) jakýchkoli informací, obsahu vytvoreného uživatelem nebo jiného prenášeného materiálu odeslaného nebo poskytnutého prostrednictvím vašeho zarízení; nebo (iii) vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo vašeho porušení práv tretí strany vcetne porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiného práva jakékoli osoby nebo subjektu.

13.2 Povinnosti nahradit škodu uvedenou výše v bode 13.1 jsou platné i po jakémkoli ukoncení této smlouvy EULA.

14. Osobní údaje

Spolecnost Canon z vašeho zarízení automaticky shromažduje a analyzuje technické údaje o používání s cílem usnadnit provoz vašeho zarízení. Další informace o tom, jaké údaje shromaždujeme a jak je používáme, najdete v príslušných cástech Zásad spolecnosti Canon o ochrane osobních údaju spotrebitelu (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=cs-CZ).

Ke shromaždování vašich údaju o používání používáme nástroj Google Analytics. Další informace o nástroji Google Analytics najdete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners, – podívejte se na kapitolu s názvem „Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby“,

15. Podmínky pro použití softwaru tretích stran; licencní prohlášení.

15.1 Nekteré cásti aplikace mohou využívat nebo obsahovat software tretích stran, na který se vztahují podmínky licence s otevreným zdrojovým kódem a/nebo licencní podmínky tretích stran („software tretích stran“). Berete na vedomí a souhlasíte s tím, že vaše právo používat tento software tretích stran jako soucást nebo v souvislosti s jakoukoli aplikací podléhá ustanovením a podmínkám licence s otevreným zdrojovým kódem a/nebo licence tretí strany platné pro tento software, a to vcetne veškerých platných potvrzení, licencních podmínek a vyloucení odpovednosti obsažených v nich. V prípade rozporu mezi podmínkami této smlouvy EULA a podmínkami licencí s otevreným zdrojovým kódem nebo licencí tretích stran, pokud jde o vaše používání softwaru tretí strany, budou mít prednost podmínky licence s otevreným zdrojovým kódem a/nebo licence tretí strany.

15.2 Nekteré cásti aplikace vám umožnují pripojit aplikaci k výberu platforem, které spolecnost Canon nevlastní nebo neprovozuje, jak je zobrazeno v aplikaci („platformy tretích stran“), které mohou vyžadovat prihlášení k vašemu vlastnímu úctu prostrednictvím platformy tretích stran. Berete na vedomí a souhlasíte s tím, že spolecnost Canon není v žádném prípade zodpovedná za váš vlastní úcet na platforme tretí strany nebo za jakékoli cinnosti související s vaším používáním platforem tretích stran, a to vcetne vašeho prihlášení k vašemu vlastnímu úctu na platforme tretí strany.

15.3 Cásti aplikace jsou poskytovány s licencním prohlášením a licencí s otevreným zdrojovým kódem od techto komunit a tretích stran, které se vztahují na použití techto cástí, a licence udelené podle této smlouvy EULA nemení žádná práva a povinnosti, které mužete mít v rámci takových licencí s otevreným zdrojovým kódem, nicméne odmítnutí záruky a ustanovení o omezení odpovednosti v této smlouve EULA se bude vztahovat na všechny prvky aplikace.

15.4 Android™, Google Play™ a související ochranné známky, servisní znacky, jména a loga jsou majetkem spolecnosti Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® a související ochranné známky, servisní znacky, jména a loga jsou majetkem spolecnosti Apple Inc.

15.6 Níže uvedené smluvní podmínky tretích stran jsou zde zahrnuty a jsou soucástí techto licencních podmínek:

Pokud si aplikaci stáhnete, berete na vedomí a souhlasíte s temito licencními smlouvami:

GPUImage2
Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribuce a použití v zdrojových a binárních podobách s modifikací nebo bez ní jsou prípustné za predpokladu, že jsou splneny následující podmínky:

Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloucení odpovednosti.

Redistribuce v binární podobe musí reprodukovat výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloucení odpovednosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech poskytovaných s distribucí.

Ani název rámce GPUImage ani jména jeho prispevatelu nemohou být používány k podpore nebo propagaci produktu získaných z tohoto softwaru bez predchozího písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI LICENCE A JEHO PRISPEVATELI „TAK, JAK JE“ A NEVYPLÝVÁ Z TOHO PRÁVO NA UPLATNENÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO MLCKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY VCETNE ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚCEL. DRŽITEL LICENCE ANI PRISPEVATELÉ V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ PRÍMÉ, NEPRÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VCETNE ZPROSTREDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU, NEBO PRERUŠENÍ OBCHODU) JAKKOLI ZPUSOBENÉ A NA ZÁKLADE JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVEDNOSTI, AT NA ZÁKLADE SMLOUVY, ODPOVEDNOSTI NEBO PRESTUPKU (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNENI.

Android-GPUImage
Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licencováno na základe licence Apache verze 2.0 („licence“); tento soubor mužete používat pouze v souladu s licencí.

Kopii licence mužete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Není-li to vyžadováno platnými právními predpisy nebo písemne odsouhlaseno, software distribuovaný na základe licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, at již udelených výslovne, nebo mlcky. Viz licenci pro konkrétní jazyk, která upravuje oprávnení a omezení podle licence.

Glide
Copyright (c) 2014 Google, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití v zdrojových a binárních podobách s modifikací nebo bez ní jsou prípustné za predpokladu, že jsou splneny následující podmínky:

Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloucení odpovednosti.

Redistribuce v binární podobe musí reprodukovat výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloucení odpovednosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech poskytovaných s distribucí.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE SPOLECNOST GOOGLE, INC. „TAK, JAK JE“ A NEVYPLÝVÁ Z TOHO PRÁVO NA UPLATNENÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO MLCKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY VCETNE ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚCEL. SPOLECNOST GOOGLE, INC. ANI PRISPEVATELÉ V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ PRÍMÉ, NEPRÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VCETNE ZPROSTREDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU, NEBO PRERUŠENÍ OBCHODU) JAKKOLI ZPUSOBENÉ A NA ZÁKLADE JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVEDNOSTI, AT NA ZÁKLADE SMLOUVY, ODPOVEDNOSTI NEBO PRESTUPKU (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNENI.

Názory a závery obsažené v softwaru a dokumentaci jsou názory a závery autoru a nemely by být interpretovány tak, jako kdyby predstavovaly výslovne nebo mlcky vyjádrené oficiální postoje spolecnosti Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licence pro third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licencováno na základe licence Apache verze 2.0 („licence“); tento soubor mužete používat pouze v souladu s licencí. Kopii licence mužete získat na adrese

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Není-li to vyžadováno platnými právními predpisy nebo písemne odsouhlaseno, software distribuovaný na základe licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, at již udelených výslovne, nebo mlcky. Viz licenci pro konkrétní jazyk, která upravuje oprávnení a omezení podle licence.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licence pro third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Tímto se bezplatne udeluje oprávnení osobám, které obdrží kopii tohoto softwaru a související soubory s dokumentací (dále jen „software“), aby software dále bez omezení používaly, mimo jiné vcetne oprávnení k užívání, kopírování, modifikaci, sloucení, publikování, distribuci, udelení podlicence a/nebo prodeji kopie softwaru, a osobám, kterým je software poskytnut, se umožnuje, aby tak ucinily za následujících podmínek:

Výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o oprávnení používat dílo musí být soucástí všech kopií nebo podstatných cástí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNE CI MLCKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VCETNE ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. AUTORI NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNÍ ZA JAKÉKOLI ZÁVAZKY, ŠKODY ANI NENESOU JINOU ZODPOVEDNOST, AT UŽ VYPLÝVÁ Z JEDNÁNÍ NEBO ZE SMLOUVY, PRESTUPKU NEBO Z JINÉHO DUVODU, NEBO KTERÁ VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ SOFTWARU NEBO ZE ZACHÁZENÍ S NÍM.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Licence pro third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java a third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

Na zdrojové kódy této trídy není uplatneno žádné autorské právo. Mohou být použity k jakémukoli úcelu, nicméne je nutné se odkázat na patent Unisys LZW pro omezení použití prirazené trídy LZWEncoder. Jakékoli opravy prosím zasílejte na adresu kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

Licence pro third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Kvantizacní algoritmus neurálních sítí od Anthony Dekkera, 1994. Viz „Kohonenovy neuronové síte pro optimální barevnou kvantizaci“ v „Sít: Výpocet v neurálních systémech“, svazek 5 (1994), s. 351-367, pro diskusi o algoritmu.

Každé strane, která prímo nebo neprímo získá kopii techto souboru od autora, je bezplatne poskytnuta plná a neomezená neodvolatelná, celosvetová, splacená, bezplatná, nevýhradní licencní smlouva za úcelem obchodování s tímto softwarem a dokumentací (dále jen „software“), a to vcetne práv na užívání, kopírování, úpravu, sloucení, publikování, distribuci, sublicence a/nebo prodávání kopií softwaru, a to s tím, že tyto osoby dodrží požadavek, že toto licencní prohlášení o autorských právech zustává nedotceno.

SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

Licence MIT (MIT)

Tímto se bezplatne udeluje oprávnení osobám, které obdrží kopii tohoto softwaru a související soubory s dokumentací (dále jen „software“), aby software dále bez omezení používaly, mimo jiné vcetne oprávnení k užívání, kopírování, modifikaci, sloucení, publikování, distribuci, udelení podlicence a/nebo prodeji kopie softwaru, a osobám, kterým je software poskytnut, se umožnuje, aby tak ucinily za následujících podmínek:

Výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o oprávnení používat dílo musí být soucástí všech kopií nebo podstatných cástí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNE CI MLCKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VCETNE ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. AUTORI NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNÍ ZA JAKÉKOLI ZÁVAZKY, ŠKODY ANI NENESOU JINOU ZODPOVEDNOST, AT UŽ VYPLÝVÁ Z JEDNÁNÍ NEBO ZE SMLOUVY, PRESTUPKU NEBO Z JINÉHO DUVODU, NEBO KTERÁ VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ SOFTWARU NEBO ZE ZACHÁZENÍ S NÍM.

Facebook iOS SDK
Copyright (c) 2014 do soucasnosti, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tímto se vám udeluje nevýlucná, celosvetová bezplatná licence k používání, kopírování, modifikaci a distribuci tohoto softwaru ve zdrojovém nebo binárním formátu pro použití v souvislosti s webovými službami a rozhraními API poskytovanými spolecností Facebook.

Stejne jako u jakéhokoli softwaru, který se propojuje s platformou Facebook, vaše používání tohoto softwaru podléhá podmínkám a zásadám pro vývojáre spolecnosti Facebook [http://developers.facebook.com/policy/]. Toto licencní prohlášení o autorských právech musí být soucástí všech kopií nebo podstatných cástí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNE CI MLCKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VCETNE ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. AUTORI NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNÍ ZA JAKÉKOLI ZÁVAZKY, ŠKODY ANI NENESOU JINOU ZODPOVEDNOST, AT UŽ VYPLÝVÁ Z JEDNÁNÍ NEBO ZE SMLOUVY, PRESTUPKU NEBO Z JINÉHO DUVODU, NEBO KTERÁ VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ SOFTWARU NEBO ZE ZACHÁZENÍ S NÍM.

Facebook Android SDK
Copyright (c) 2014 do soucasnosti, Facebook, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tímto se vám udeluje nevýlucná, celosvetová bezplatná licence k používání, kopírování, modifikaci a distribuci tohoto softwaru ve zdrojovém nebo binárním formátu pro použití v souvislosti s webovými službami a rozhraními API poskytovanými spolecností Facebook.

Stejne jako u jakéhokoli softwaru, který se propojuje s platformou Facebook, vaše používání tohoto softwaru podléhá podmínkám a zásadám pro vývojáre spolecnosti Facebook [http://developers.facebook.com/policy/]. Toto licencní prohlášení o autorských právech musí být soucástí všech kopií nebo podstatných cástí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNE CI MLCKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VCETNE ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. AUTORI NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNÍ ZA JAKÉKOLI ZÁVAZKY, ŠKODY ANI NENESOU JINOU ZODPOVEDNOST, AT UŽ VYPLÝVÁ Z JEDNÁNÍ NEBO ZE SMLOUVY, PRESTUPKU NEBO Z JINÉHO DUVODU, NEBO KTERÁ VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ SOFTWARU NEBO ZE ZACHÁZENÍ S NÍM.

Google Drive SDK
Copyright (c) Google (neznámý rok)

Licencováno na základe licence Apache verze 2.0 („licence“); tento soubor mužete používat pouze v souladu s licencí.

Kopii licence mužete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Není-li to vyžadováno platnými právními predpisy nebo písemne odsouhlaseno, software distribuovaný na základe licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, at již udelených výslovne, nebo mlcky. Viz licenci pro konkrétní jazyk, která upravuje oprávnení a omezení podle licence.

Google Photos Library Client
Copyright (c) Google (2018)

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 („licence“); tento soubor můžete používat pouze v souladu s licencí.

Kopii licence můžete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Není-li to vyžadováno platnými právními předpisy nebo písemně odsouhlaseno, software distribuovaný na základě licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať již udělených výslovně, nebo mlčky. Viz licenci pro konkrétní jazyk, která upravuje oprávnění a omezení podle licence.

Dropbox SDK-Java
Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

Licence MIT (MIT)

Tímto se bezplatne udeluje oprávnení osobám, které obdrží kopii tohoto softwaru a související soubory s dokumentací (dále jen „software“), aby software dále bez omezení používaly, mimo jiné vcetne oprávnení k užívání, kopírování, modifikaci, sloucení, publikování, distribuci, udelení podlicence a/nebo prodeji kopie softwaru, a osobám, kterým je software poskytnut, se umožnuje, aby tak ucinily za následujících podmínek:

Výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o oprávnení používat dílo musí být soucástí všech kopií nebo podstatných cástí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNE CI MLCKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VCETNE ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. AUTORI NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNÍ ZA JAKÉKOLI ZÁVAZKY, ŠKODY ANI NENESOU JINOU ZODPOVEDNOST, AT UŽ VYPLÝVÁ Z JEDNÁNÍ NEBO ZE SMLOUVY, PRESTUPKU NEBO Z JINÉHO DUVODU, NEBO KTERÁ VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ SOFTWARU NEBO ZE ZACHÁZENÍ S NÍM.

Dropbox SDK-Obj-C
Copyright (c) 2015-2016 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

Licence MIT (MIT)

Tímto se bezplatne udeluje oprávnení osobám, které obdrží kopii tohoto softwaru a související soubory s dokumentací (dále jen „software“), aby software dále bez omezení používaly, mimo jiné vcetne oprávnení k užívání, kopírování, modifikaci, sloucení, publikování, distribuci, udelení podlicence a/nebo prodeji kopie softwaru, a osobám, kterým je software poskytnut, se umožnuje, aby tak ucinily za následujících podmínek:

Výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o oprávnení používat dílo musí být soucástí všech kopií nebo podstatných cástí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNE CI MLCKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VCETNE ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. AUTORI NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNÍ ZA JAKÉKOLI ZÁVAZKY, ŠKODY ANI NENESOU JINOU ZODPOVEDNOST, AT UŽ VYPLÝVÁ Z JEDNÁNÍ NEBO ZE SMLOUVY, PRESTUPKU NEBO Z JINÉHO DUVODU, NEBO KTERÁ VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ SOFTWARU NEBO ZE ZACHÁZENÍ S NÍM.

ZipArchive
Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

Licence MIT (MIT)

Tímto se bezplatne udeluje oprávnení osobám, které obdrží kopii tohoto softwaru a související soubory s dokumentací (dále jen „software“), aby software dále bez omezení používaly, mimo jiné vcetne oprávnení k užívání, kopírování, modifikaci, sloucení, publikování, distribuci, udelení podlicence a/nebo prodeji kopie softwaru, a osobám, kterým je software poskytnut, se umožnuje, aby tak ucinily za následujících podmínek:

Výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech a toto prohlášení o oprávnení používat dílo musí být soucástí všech kopií nebo podstatných cástí softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNE CI MLCKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VCETNE ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URCITÝ ÚCEL. AUTORI NEBO DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEJSOU V ŽÁDNÉM PRÍPADE ODPOVEDNÍ ZA JAKÉKOLI ZÁVAZKY, ŠKODY ANI NENESOU JINOU ZODPOVEDNOST, AT UŽ VYPLÝVÁ Z JEDNÁNÍ NEBO ZE SMLOUVY, PRESTUPKU NEBO Z JINÉHO DUVODU, NEBO KTERÁ VYPLÝVÁ Z POUŽITÍ SOFTWARU NEBO ZE ZACHÁZENÍ S NÍM.

Libgdx-1.6.1.zip
Copyright (c) Mario Zechner (2013)

Licencováno na základe licence Apache verze 2.0 („licence“); tento soubor mužete používat pouze v souladu s licencí.

Kopii licence mužete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Není-li to vyžadováno platnými právními predpisy nebo písemne odsouhlaseno, software distribuovaný na základe licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, at již udelených výslovne, nebo mlcky. Viz licenci pro konkrétní jazyk, která upravuje oprávnení a omezení podle licence.

Firebase Analytics

Copyright (c) Google (neznámý rok)

Licencováno na základe licence Apache verze 2.0 („licence“); tento soubor mužete používat pouze v souladu s licencí.

Kopii licence mužete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Není-li to vyžadováno platnými právními predpisy nebo písemne odsouhlaseno, software distribuovaný na základe licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, at již udelených výslovne, nebo mlcky. Viz licenci pro konkrétní jazyk, která upravuje oprávnení a omezení podle licence.

Protobuf.framework
Copyright 2014 Google Inc. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití v zdrojových a binárních podobách s modifikací nebo bez ní jsou prípustné za predpokladu, že jsou splneny následující podmínky:

* Redistribuce zdrojového kódu musí zachovat výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloucení odpovednosti.

* Redistribuce v binární podobe musí reprodukovat výše uvedené licencní prohlášení o autorských právech, tento seznam podmínek a následující vyloucení odpovednosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech poskytovaných s distribucí.

* Ani název Google Inc. ani jména jeho prispevatelu nemohou být používány k podpore nebo propagaci produktu získaných z tohoto softwaru bez predchozího písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN DRŽITELI LICENCE A JEHO PRISPEVATELI „TAK, JAK JE“ A NEVYPLÝVÁ Z TOHO PRÁVO NA UPLATNENÍ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ NEBO MLCKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY VCETNE ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚCEL. VLASTNÍK LICENCE ANI PRISPEVATELÉ V ŽÁDNÉM PRÍPADE NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ PRÍMÉ, NEPRÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VCETNE ZPROSTREDKOVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU; NEBO PRERUŠENÍ OBCHODU) JAKKOLI ZPUSOBENÉ A NA ZÁKLADE JAKÉKOLIV TEORIE ODPOVEDNOSTI, AT NA ZÁKLADE SMLOUVY, ODPOVEDNOSTI NEBO PRESTUPKU (VCETNE NEDBALOSTI NEBO JINAK) V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO SOFTWARE, I KDYŽ BYLI NA MOŽNOST TAKOVÉ ŠKODY UPOZORNENI.

android.support.v4

Copyright (c) Google (neznámý rok)

Licencováno na základe licence Apache verze 2.0 („licence“); tento soubor mužete používat pouze v souladu s licencí.

Kopii licence mužete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Není-li to vyžadováno platnými právními predpisy nebo písemne odsouhlaseno, software distribuovaný na základe licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, at již udelených výslovne, nebo mlcky. Viz licenci pro konkrétní jazyk, která upravuje oprávnení a omezení podle licence.

Kotlin-web-site
Copyright neznámý

Licencováno na základe licence Apache verze 2.0 („licence“); tento soubor mužete používat pouze v souladu s licencí.

Kopii licence mužete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Není-li to vyžadováno platnými právními predpisy nebo písemne odsouhlaseno, software distribuovaný na základe licence je distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, at již udelených výslovne, nebo mlcky. Viz licenci pro konkrétní jazyk, která upravuje oprávnení a omezení podle licence.

Knihovna Open Source Computer Vision (OpenCV)
Copyright (c) 2018, tým OpenCV

Knihovna OpenCV se v programech používá na základě následující licence: licenční smlouva ke knihovně Open Source Computer Vision (3bodová licence BSD).

Za předpokladu, že budou splněny následující podmínky, je povolena redistribuce a použití ve formě zdrojového a binárního kódu s úpravami či bez nich:

* Každá redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedenou doložku o autorském právu, tento seznam podmínek a následující omezení odpovědnosti.

* U každé redistribuce v podobě binárního kódu musí být v dokumentaci a/nebo jiných materiálech poskytovaných při distribuci uvedena doložka o autorském právu, tento seznam podmínek a následující omezení odpovědnosti.

* K podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru se nesmějí používat jména držitelů autorských práv ani jména přispěvatelů bez jejich předchozího výslovného písemného souhlasu.

Tento software je držiteli autorských práv a přispěvateli poskytován „tak, jak je“, s vyloučením všech výslovných či předpokládaných záruk, včetně mimo jiné předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti k určitému účelu. Držitelé autorských práv ani přispěvatelé v žádném případě neponesou odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, exemplární ani následné škody (včetně mimo jiné pořízení náhradního zboží nebo služeb, ztráty použití či dat, ušlého zisku nebo přerušení obchodní činnosti) bez ohledu na jejich příčinu a teorii odpovědnosti, ať už vyplývají ze smlouvy, přesně vymezené odpovědnosti nebo úmyslného porušení práva (včetně nedbalosti atd.) a jakkoli souvisejí s použitím tohoto softwaru, a to i pokud byli na možnost vzniku takových škod předem upozorněni.

OKHttp
Copyright 2016 Square, Inc.

Licencováno na základě licence Apache verze 2.0 („licence“); tento soubor můžete používat pouze v souladu s licencí.

Kopii licence můžete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Není-li to vyžadováno platnými zákony nebo dohodnuto v písemné podobě, software distribuovaný na základě licence se distribuuje „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK ČI PODMÍNEK, a to jak výslovných, tak i předpokládaných. Konkrétní podmínky související s oprávněními a omezeními v rámci licence pro daný jazyk najdete v licenci.

16. Ruzné. Tato smlouva EULA vcetne dokumentu, na které je v ní odkázáno, predstavují celou dohodu mezi vámi a spolecností Canon týkající se aplikace; (i) nahrazuje všechny predchozí nebo soucasné ústní ci písemné sdelení, návrhy a prohlášení týkající se predmetu; a (ii) má prednost pred jakýmikoli rozpornými nebo dodatecnými podmínkami jakéhokoli potvrzení nebo podobné komunikace mezi stranami po dobu platnosti této smlouvy EULA. Pokud jsou nekterá ustanovení této smlouvy EULA neplatná, zustávají všechna ostatní ustanovení platná, pokud by tato platnost nenarušila úcel této smlouvy EULA, a tato smlouva EULA bude v platnosti v plném rozsahu prípustném podle platných zákonu. Žádná zmena této smlouvy EULA není závazná, pokud není písemná a podepsaná rádne povereným zástupcem každé strany. Tato smlouva EULA je závazná a nabývá úcinnosti ve prospech dedicu, nástupcu zde uvedených stran. Neuplatnení jakéhokoli práva vyplývajícího z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy EULA druhou stranou nebude považováno za vzdání se jakéhokoli práva souvisejícího s následným porušením tohoto ustanovení nebo jakéhokoli jiného práva podle neho.

© 2019 Canon Europa N.V., Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena.