LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM
Pro aplikaci Canon Mini Print

Poslední aktualizace:  13. října 2020

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: Používání této aplikace (jak je definována níže) se řídí ustanoveními této Licenční smlouvy s koncovým uživatelem.  Pokud s podmínkami této smlouvy souhlasíte, klikněte prosím níže na tlačítko „Přijmout“.  Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, klikněte prosím níže na tlačítko „Odmítnout“ a tuto aplikaci okamžitě odinstalujte ze svého zařízení.

Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem („smlouva EULA“) je právním ujednáním mezi vámi (fyzickou nebo právnickou osobou) a společností Canon Europa N.V. jako poskytovatelem licence („poskytovatel licence“ nebo „Canon“) k aplikaci „Canon Mini Print“ („aplikace“), která zajišťuje připojení k tiskárně Canon Zoemini Mini Photo Printer a Fotoaparátu s přímým tiskem fotografií („tiskárna“). Použití slova „vy“ nebo „váš“ v tomto dokumentu znamená fyzickou nebo právnickou osobu, které byla udělena licence podle této smlouvy EULA.  Používání aplikace se řídí ustanoveními této smlouvy EULA.

PŘIJETÍM TÉTO SMLOUVY EULA NEBO POUŽITÍM APLIKACE POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETLI VŠECHNA USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, ŽE JSTE JIM POROZUMNĚLI A ŽE JE BUDETE DODRŽOVAT, A TO VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH DOKUMENTŮ: (1) TATO SMLOUVA EULA; (2) LICENCE TŘETÍCH STRAN PRO POUŽITÍ SOFTWARU TŘETÍCH STRAN, KTERÝ MŮŽE BÝT POUŽIT V DÁLE UVEDENÉ APLIKACI

DÁLE POTVRZUJETE, ŽE JSTE PODLE PRÁVNÍHO ŘÁDU VAŠÍ ZEMĚ DOSÁHLI PLNOLETOSTI A JSTE ZPŮSOBILÍ PŘIJMOUT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY EULA.  POKUD NESOUHLASÍTE SE VŠEMI USTANOVENÍMI A PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY A/NEBO NEJSTE ZPŮSOBILÍ JMÉNEM VAŠÍ SPOLEČNOSTI PŘIJMOUT PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY EULA, APLIKACI NEINSTALUJTE NEBO JI NEPOUŽÍVEJTE.

1. Mobilní aplikace.  Používá-li se v této smlouvě EULA výraz „aplikace“, vztahuje se na (i) softwarovou aplikaci nabízenou společností Canon pod obchodním názvem „Canon Mini Print“, kterou se chystáte stáhnout v obchodě s aplikacemi Google Play™ provozovaném společností Google Inc. („Google“), a to pro licencované použití na mobilním zařízení s označením Android™ nebo na jiném přenosném zařízení určeném pro Android, nebo pro licencované použití na přenosném zařízením značky Apple® nebo na jiném zařízení určeném pro Apple („Zařízení“), a na (ii) veškerou související elektronickou dokumentaci k aplikaci. 

2. Udělení licence. Společnost Canon vám uděluje osobní, odvolatelné, nevýhradní, nepřenosné, omezené právo stáhnout, nainstalovat a používat aplikaci v jediném zařízení, které používáte, a přistupovat k této aplikaci a používat ji na takovém zařízení striktně v souladu s ustanoveními a podmínkami této smlouvy EULA.  Tato smlouva EULA se vztahuje rovněž na aktualizace nebo doplňky k původní aplikaci poskytované společností Canon, pokud by tyto aktualizace nebo doplňky byly poskytnuty, ale společnost Canon a její poskytovatelé licencí nejsou povinni vám žádné aktualizace nebo doplňky poskytovat.

3. Omezení. Nejste oprávněni: (i) dekompilovat zdrojový kód, provádět jeho zpětnou analýzu, rozebírat ho nebo se ho pokoušet odvodit nebo aplikaci dešifrovat; (ii) provádět jakoukoli změnu, úpravu, zdokonalení, vylepšení, překlad nebo odvozeninu z aplikace; (iii) porušit jakékoli platné zákony, pravidla nebo předpisy v souvislosti s vaším přístupem k aplikaci nebo s jejím používáním; (iv) odstranit, pozměnit nebo zakrýt licenční prohlášení (včetně jakéhokoli licenčního prohlášení o autorských právech nebo ochranné známce) společnosti Canon nebo jejích přidružených společností, partnerů, dodavatelů nebo poskytovatelů licence, nebo jinak měnit nebo upravovat aplikaci; (v) nainstalovat, používat nebo povolit, aby aplikace existovala na více než jednom (1) zařízení najednou nebo na libovolném jiném mobilním zařízení nebo počítači, než prostřednictvím vašeho samostatného stahování aplikace, z nichž každá podléhá samostatné licenci (toto omezení však neomezuje vaše právo na přeinstalování aplikace na konkrétním zařízení, pro které byla stažená); (vi) distribuovat nebo propojit aplikaci s několika zařízeními nebo jinými službami; nebo (vii) zpřístupnit aplikaci prostřednictvím sítě nebo jiného prostředí umožňujícího přístup k různým zařízením nebo uživatelům současně.

4. Obsah vytvořený uživatelem.

4.1  Jakýkoli oobsah, který přenesete do aplikace, a to v jakékoli formě nebo na jakémkoli médiu, je považován za „obsah vytvořený uživatelem“. Prohlašujete a zaručujete se, že máte právo používat a přenášet jakýkoli obsah vytvořený uživatelem v aplikaci na vašem zařízení.   Vytvořením obsahu, jeho přenosem, odesláním nebo vystavením v jakékoliv formě nebo na jakémkoli médiu prostřednictvím aplikace udělujete společnosti Canon, jejím přidruženým společnostem nebo dceřiným společnostem a jejím přidruženým platformám a poskytovatelům mobilních zařízení a třetím stranám oprávněným společností Canon distribuovat informace naskenované a odeslané prostřednictvím aplikace výslovnou, trvalou, neodvolatelnou, bezplatnou, celosvětovou a nevýlučnou licenci k úpravě, úpravě, formátování, odstranění, překládání, přenosu nebo použití veškerého takového obsahu generovaného uživatelem bez jakýchkoli závazků, oznámení nebo odškodnění pouze za účelem: (1) tisku uživatelem vytvořeného obsahu na tiskárně prostřednictvím aplikace a (2) sdílení obsahu vytvořeného uživatelem prostřednictvím platforem třetích stran (jak je definováno níže).  Tato licence se uděluje společnosti Canon, jejím přidruženým společnostem nebo dceřiným společnostem a přidruženým platformám mobilních zařízení, poskytovatelům služeb a oprávněným třetím stranám, pokud jde o používání takového obsahu vytvořeného uživatelem ve spojení se službami a jakoukoli jejich následnou verzí nebo změnou.  Společnost Canon nesvědčí vlastnictví obsahu vytvořeného uživatelem.  

4.2  Souhlasíte, přijímáte a potvrzujete, že společnost Canon, její přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti a její přidružené platformy a poskytovatelé mobilních zařízení a třetí strany autorizované společností Canon k distribuci informací přenášených nebo nahraných prostřednictvím aplikace mohou změnit, přizpůsobit, přeformátovat a jinak měnit nebo využívat obsah vytvořený uživatelem tak, aby odpovídal normám, protokolům, formátu a požadavkům kompatibilním s aplikací, a to za účelem tisku obsahu vytvořeného uživatelem prostřednictvím tiskárny nebo sdílet obsah vytvořený uživatelem s příslušnými platformami třetích stran.

4.3  Kromě obsahu vytvořeného uživatelem může aplikace také shromažďovat určité další informace.  Tyto informace mohou:  (i) obsahovat technické informace o zařízení, na kterém je aplikace provozována, (ii) být vyžadovány pro optimální výkon aplikace a (iii) být použity v souvislosti s jakoukoli technickou podporou nabízenou společností Canon.

5. Licenční prohlášení o právech duševního vlastnictví. Aplikace a všechna práva včetně vlastnického práva k ní (včetně práv ke zdrojovému kódu, objektovému kódu, obrázkům, fotografiím, animacím, videím, audiu, hudbě, textu a „appletům“ obsaženým v aplikaci, které mohou obsahovat software třetích stran), tištěné doprovodné materiály a každá kopie aplikace a veškerá práva duševního vlastnictví k ní (včetně všech autorských práv, patentů, ochranných známek, obchodního tajemství a práv na propagaci) jsou vlastněny nebo licencovány společností Canon, jejími přidruženými společnostmi nebo poskytovateli licence.  Pokud to není v tomto dokumentu výslovně ujednáno, společnost Canon vám neposkytuje jakákoli výslovná ani implicitní práva (ať již mlčky, dle zásady estoppel nebo na základě jiné právní konstrukce) k těmto právům duševního vlastnictví a všechna tato práva svědčí společnosti Canon, jejím přidruženým společnostem nebo jejím poskytovatelům licencí. Berete na vědomí a souhlasíte, že vy, a nikoli společnost Canon, Apple, Google nebo jakákoli platforma nebo poskytovatel služby aplikace, nesete výhradní odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vypořádání a stažení žaloby jakéhokoli nároku na porušení duševního vlastnictví nebo žaloby nebo jakéhokoli jiného poškození nebo poškození vyplývající z vašeho používání nebo přístupu k aplikaci.

6. Výhrada práv. Společnost Canon a její přidružené společnosti nebo dceřiné společnosti a poskytovatelé licencí si vyhrazují všechna práva, která vám nebyla výslovně udělena v této smlouvě EULA.

7. Doba trvání. Tato smlouva EULA je platná od prvního dne, kdy potvrdíte souhlas s touto smlouvou EULA nebo jinak použijete aplikaci. Aniž jsou dotčena jiná práva jakéhokoli „poskytovatele“ (jak je definováno v části 9 níže) nebo jak je jinak uvedeno v tomto dokumentu, tato smlouva EULA končí bez upozornění, pokud nedodržíte jakékoliv ustanovení nebo podmínku této smlouvy EULA.  S touto podmínkou souhlasíte a přijímáte ji.  V takovém případě musíte okamžitě zničit všechny kopie aplikace, všechny související materiály a všechny jejich součásti.  Tuto smlouvu EULA můžete ukončit odstraněním aplikace z vašeho zařízení.

8. Vytištění dokumentace. Aplikace obsahuje veškerou dokumentaci, která je poskytována pouze v elektronické podobě. Kopii této elektronické dokumentace si můžete vytisknout.  Musíte reprodukovat a zahrnout licenční prohlášení o autorských právech na jakékoli povolené kopii, kterou jste z elektronické dokumentace nebo aplikace vytiskli.

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

9.1  APLIKACE JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ BEZ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNĚ NEBO MLČKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VČETNĚ ZÁRUK A PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.  VEŠKERÉ RIZIKO KVALITY A VÝKONU APLIKACE NESETE VY.  V PŘÍPADĚ, ŽE APLIKACE VYKAZUJE VADU, BERETE NA SEBE VŠECHNY NÁKLADY NA POTŘEBNÉ ÚKONY ÚDRŽBY, NA OPRAVY NEBO ÚPRAVY.  NĚKTERÉ STÁTY NEBO PRÁVNÍ ŘÁDY NEPOVOLUJÍ VYLOUČENÍ MLČKY POSKYTNUTÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, A PROTO SE TOTO VYLOUČENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.   MŮŽETE MÍT JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE MOHOU LIŠIT PODLE JEDNOTLIVÝCH STÁTŮ NEBO PRÁVNÍCH ŘÁDŮ.

9.2  SPOLEČNOST CANON ani její dceřiné nebo přidružené společnosti, jejich poskytovatelé licencí, SPOLEČNOST GOOGLE ANI JEJÍ DCEŘINÉ NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI SPOLEČNOST APPLE ANI JEJÍ DCEŘINÉ NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, JEJICH POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, ANI ŽÁDNÉ PŘIDRUŽENÉ PLATFORMY A POSKYTOVATELÉ MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI CANON NEBO POSKYTOVATELÉ SLUŽEB (SPOLEČNĚ „POSKYTOVATELÉ“), NEZARUČUJÍ, ŽE APLIKACE BUDE (I) SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY NEBO ŽE PROVOZ APLIKACE BUDE NEPŘERUŠENÝ NEBO BEZCHYBNÝ; ANEBO (II) BUDE KOMPATIBILNÍ NEBO INTEROPERABILNÍ S VAŠÍM ZAŘÍZENÍM NEBO JAKÝMKOLI JINÝM DRUHEM HARDWARU, SOFTWARU, VYBAVENÍ NEBO SE ZAŘÍZENÍM INSTALOVANÝM NEBO POUŽITÝM V SOUVISLOSTI S VAŠÍM ZAŘÍZENÍM. DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE PROBLÉMY S KOMPATIBILITOU A INTEROPERABILITOU MOHOU ZPŮSOBIT SNÍŽENÍ VÝKONU VAŠEHO ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO ZTRÁTU A MOHOU MÍT ZA NÁSLEDEK TRVALÉ POŠKOZENÍ VAŠEHO ZAŘÍZENÍ, ZTRÁTU DAT ULOŽENÝCH NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ A POŠKOZENÍ SOFTWARU A SOUBORŮ ULOŽENÝCH NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ. BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE, ŽE ŽÁDNÝ POSKYTOVATEL (VČETNĚ POSKYTOVATELŮ VYSÍLACÍCH SLUŽEB NEBO TELEKOMUNIKAČNÍCH OPERÁTORŮ)  NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ZTRÁTY, KTERÉ BY VYPLÝVALY Z PROBLÉMŮ KOMPATIBILITY NEBO INTEROPERABILITY.

9.3  V NEJVĚTŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝM ZÁKONEM ŽÁDNÝ POSKYTOVATEL NEPOSKYTUJE ZÁRUKY, ŽE JAKÝKOLI OBSAH, KTERÝ SNAD UCHOVÁVÁTE V APLIKACI NEBO K NĚMUŽ JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM PŘÍSTUPUJETE, NEMŮŽE BÝT V SOULADU S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY EULA OVLIVNĚN NECHTĚNÝM POŠKOZENÍM, ZKRESLENÍM, ZTRÁTOU, ÚTOKEM, VIREM, RUŠENÍM, ÚTOKEM HACKERŮ NARUŠENÍM ZABEZPEČENÍ NEBO ODSTRANĚNÍM, A ŽÁDNÝ POSKYTOVATEL NENESE ODPOVĚDNOST ZA TO, ŽE TAKOVÁ POŠKOZENÍ, ZKRESLENÍ, ZTRÁTA, ÚTOK, VIRUS, RUŠENÍ, ÚTOK HACKERŮ, NARUŠENÍ ZABEZPEČENÍ NEBO ODSTRANĚNÍ NASTANE.

9.4  JAKÝKOLI MATERIÁL ULOŽENÝ A PŘENÁŠENÝ Z VAŠEHO ZAŘÍZENÍ NEBO JINAK ZÍSKANÝ POUŽÍVÁNÍM APLIKACE JE PŘÍSTUPNÝ PODLE VAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO A POUZE VY BUDETE ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ŠKODY NA VAŠEM ZAŘÍZENÍ NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KE KTERÝM DOJDE V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE.  DÁLE BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE APLIKACE NENÍ URČENA ANI NENÍ VHODNÁ K POUŽITÍ VE VŠECH SITUACÍCH NEBO PROSTŘEDÍCH, V NICHŽ DOCHÁZÍ K RUŠENÍ NEBO ČASOVÝM PRODLEVÁM NEBO CHYBÁM NEBO NEPŘESNOSTEM V OBSAHU, ÚDAJÍCH NEBO INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE, A V NICHŽ JE TO ZAKÁZÁNO ZÁKONEM NEBO NAŘÍZENÍM.

10. VZDÁNÍ SE ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU.

10.1 ŽÁDNÝ POSKYTOVATEL NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ ZA ŠKODU VČETNĚ ZTRÁTY OBCHODNÍCH NEBO OSOBNÍCH ZISKŮ, ZTRÁTY OBCHODNÍCH INFORMACÍ NEBO OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO NÁHRADU ŠKODY, ZA NÁHODNOU NEBO NÁSLEDNOU ŠKODU, SANKČNÍ NÁHRADU ŠKODY, ŠKODU ZVLÁŠTNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ POVAHY, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽÍVÁNÍ APLIKACE NEBO NEMOŽNOSTI JI POUŽÍVAT, I KDYBY KTERÝKOLI POSKYTOVATEL NEBO VŠICHNI POSKYTOVATELÉ BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD, VČETNĚ ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍCH Z NÁSLEDUJÍCÍCH SITUACÍ: (I) NEAUTORIZOVANÝ PŘÍSTUP K VAŠEMU PŘENOSU, DATŮM, OBSAHU VYTVOŘENÉHO UŽIVATELEM NEBO K VAŠEMU ZAŘÍZENÍ, ČI JEJICH ZMĚNA; (II) ODSTRANĚNÍ NEBO POŠKOZENÍ PŘI UKLÁDÁNÍ A/NEBO ODESÍLÁNÍ NEBO PŘIJÍMÁNÍ VAŠICH PŘENOSŮ, DAT, OBSAHU VYTVOŘENÉHO UŽIVATELEM NEBO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽITÍ APLIKACE; (III) PROHLÁŠENÍ NEBO JEDNÁNÍ JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ APLIKACE VČETNĚ VAŠEHO PŘÍSTUPU KE SLUŽBÁM TŘETÍCH STRAN; NEBO (IV) JAKÉKOLI JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE APLIKACE.

10.2  SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘEBÍRÁTE JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA DOSAŽENÍ ZAMÝŠLENÉHO VÝSLEDKU A ZA INSTALACI, POUŽÍVÁNÍ A VÝSLEDKY ZÍSKANÉ POMOCÍ APLIKACE.   NĚKTERÉ STÁTY NEBO PRÁVNÍ ŘÁDY NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI NĚKTERÉ Z UVEDENÝCH STRAN NEBO POSKYTOVATELE ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO OSOBNÍ ZRANĚNÍ NEBO ÚMRTÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDBALOSTI, A PROTO SE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

11. Rozhodné právo / Omezení exportu / Soulad s právními předpisy.

Tato smlouva EULA se řídí právními předpisy Anglie a Walesu.

Tímto potvrzujete, že nebudete sami ani přes prostředníka vyvážet, reexportovat, převážet plavidlem nebo přenášet aplikaci nebo její část nebo související informace, média nebo aplikaci v rozporu se všemi platnými zákony a nařízeními o kontrole vývozu včetně zákona USA o správě vývozu z roku 1979 a včetně veškerých platných národních nebo evropských zákonů a nařízení v platném znění a prováděcích předpisů, pokud se týkají činností, které mají být prováděny podle této smlouvy. 

 Prohlašujete a zaručujete, že se (i) nenacházíte v zemi, která podléhá příslušnému vládnímu embargu nebo která byla označena vládami příslušných zemí jako země „sponzorující teroristy“ nebo (ii) nejste na seznamech vlády USA týkajících se zakázaných nebo omezených stran včetně seznamu zvláštních státních příslušníků odboru ministerstva financí nebo seznamu osob nebo seznamu ministerstva obchodu USA ohledně nežádoucích osob.

12. Další uživatelská pravidla, omezení, povinnosti, práva a licenční prohlášení týkající se mobilní aplikace.

12.1  Berete na vědomí, že (i) tato smlouva EULA je uzavřena pouze mezi vámi a společností Canon, nikoliv společností Google, Apple nebo jakoukoliv platformou nebo poskytovatelem služeb aplikace a (ii) společnost Canon, nikoli Google nebo Apple, nese výhradní odpovědnost za aplikaci a její obsah.  Vaše užívání aplikace a služeb se zařízením podléhá v celém rozsahu pravidlům pro užívání stanoveným společností Google nebo Apple (v závislosti na tom, jakými pravidly se vaše zařízení řídí), včetně zařízení Android umístěných na adrese https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html nebo přístupné v Google Play, nebo pro zařízení Apple, tyto podmínky jsou uvedeny v Ustanoveních a podmínkách služby Apple App Store® umístěných na adrese https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, jejíž příslušná ustanovení jsou uvedena v tomto odkazu.

12.2  Společnost Google, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo poskytovatelé licencí společnosti Google, Apple, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo poskytovatelé licencí nebo jakákoli platforma nebo poskytovatelé služeb pro aplikaci (včetně poskytovatelů vysílacích služeb nebo telekomunikačních operátorů) v žádném případě neodpovídají za jakékoli nároky, jakoukoli třetí stranu týkající se aplikace (včetně jejího prodeje a distribuce) nebo vaší držby nebo vašeho užívání aplikace, a to včetně (i) jakýchkoli nároků na odpovědnost za výrobek; (ii) jakýkoli nárok, že aplikace nesplňuje platné právní nebo regulační požadavky; a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele nebo podobných právních předpisů.

12.3  S výjimkou ustanovení v tomto oddílu 12.3 není nic, co je obsaženo v této smlouvě, zamýšleno nebo má být vykládáno tak, že uděluje jakékoli osobě nebo jedinému podnikatelskému subjektu (jiným než smluvním stranám) jakákoliv práva, výhody nebo opravné prostředky jakéhokoli druhu nebo charakteru, či právo vytvářet jakékoliv závazky strany vůči takové osobě.  Bez ohledu na výše uvedené potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou stranami této smlouvy EULA a že po přijetí těchto smluvních podmínek bude společnost Apple mít právo (a bude se mít za to, že přijala toto právo), aby prosadila tuto smlouvu EULA proti vám jako její účastník.

12.4  Společnost Google, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo poskytovatelé licencí společnosti Google, Apple, její dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo poskytovatelé licencí nebo jakákoli platforma nebo poskytovatelé služeb pro aplikaci (včetně poskytovatelů vysílacích služeb nebo telekomunikačních operátorů) v žádném případě neodpovídají za jakékoli nároky, jakoukoli třetí stranu týkající se aplikace (včetně jejího prodeje a distribuce) nebo vaší držby nebo vašeho užívání aplikace, a to včetně (i) jakýchkoli nároků na odpovědnost za výrobek; (ii) jakýkoli nárok, že aplikace nesplňuje platné právní nebo regulační požadavky; a (iii) nároků vyplývajících z právních předpisů o ochraně spotřebitele nebo podobných právních předpisů.

12.5 Při používání aplikace vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.  Společnost Canon neodpovídá za žádné poplatky za mobilní data ani poplatky spojené s používáním aplikace.  Ověřte, zda se na vás vztahuje povinnost hradit poplatky za mobilní data.  

13. Náhrada škody.

13.1  Souhlasíte s tím, že nahradíte jakoukoli škodu a zajistíte, že každý poskytovatel a jeho příslušní úředníci, ředitelé, zástupci a zaměstnanci nebudou poškozeni žádnými nároky ani žalobami včetně všech ztrát, závazků, nároků, požadavků, škod, nákladů nebo výdajů, vyplývajících ze soudních řízení, rozsudků, vyznamenání, výkonu rozhodnutí a zástavních práv, a to včetně nákladů na právní zastoupení a nákladů, ať již podaných třetími osobami nebo jinak, z důvodu nebo vyplývající z:  (i) vašeho porušení jakéhokoli požadavku, záruky, úmluvy nebo závazku uvedeného v této smlouvě EULA (nebo jakéhokoli jiného porušení vaší dohody se společností Canon na základě této smlouvy EULA); (ii) jakýchkoli informací, obsahu vytvořeného uživatelem nebo jiného přenášeného materiálu odeslaného nebo poskytnutého prostřednictvím vašeho zařízení; nebo (iii) vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo vašeho porušení práv třetí strany včetně porušení jakýchkoli práv duševního vlastnictví nebo jiného práva jakékoli osoby nebo subjektu.

13.2  Povinnosti nahradit škodu uvedenou výše v bodě 13.1 jsou platné i po jakémkoli ukončení této smlouvy EULA.

14. Osobní údaje

Společnost Canon z vašeho zařízení automaticky shromažďuje a analyzuje technické údaje o používání s cílem usnadnit provoz vašeho zařízení. Další informace o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme, najdete v příslušných částech Zásad společnosti Canon o ochraně osobních údajů spotřebitelů (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=cs-CZ).

Ke shromažďování vašich údajů o používání používáme nástroj Google Analytics. Další informace o nástroji Google Analytics najdete na adrese www.google.com/policies/privacy/partners, – podívejte se na kapitolu s názvem „Jak Google používá informace z webu nebo aplikací, které používají naše služby“.

15. Podmínky pro použití softwaru třetích stran; licenční prohlášení.

15.1  Některé části aplikace mohou využívat nebo obsahovat software třetích stran, na který se vztahují podmínky licence s otevřeným zdrojovým kódem a/nebo licenční podmínky třetích stran („software třetích stran“).  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše právo používat tento software třetích stran jako součást nebo v souvislosti s jakoukoli aplikací podléhá ustanovením a podmínkám licence s otevřeným zdrojovým kódem a/nebo licence třetí strany platné pro tento software, a to včetně veškerých platných potvrzení, licenčních podmínek a vyloučení odpovědnosti obsažených v nich.  V případě rozporu mezi podmínkami této smlouvy EULA a podmínkami licencí s otevřeným zdrojovým kódem nebo licencí třetích stran, pokud jde o vaše používání softwaru třetí strany, budou mít přednost podmínky licence s otevřeným zdrojovým kódem a/nebo licence třetí strany.

15.2  Některé části aplikace vám umožňují připojit aplikaci k výběru platforem, které společnost Canon nevlastní nebo neprovozuje, jak je zobrazeno v aplikaci („platformy třetích stran“), které mohou vyžadovat přihlášení k vašemu vlastnímu účtu prostřednictvím platformy třetích stran.  Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Canon není v žádném případě zodpovědná za váš vlastní účet na platformě třetí strany nebo za jakékoli činnosti související s vaším používáním platforem třetích stran, a to včetně vašeho přihlášení k vašemu vlastnímu účtu na platformě třetí strany. 

15.3  Části aplikace jsou poskytovány s licenčním prohlášením a licencí s otevřeným zdrojovým kódem od těchto komunit a třetích stran, které se vztahují na použití těchto částí, a licence udělené podle této smlouvy EULA nemění žádná práva a povinnosti, které můžete mít v rámci takových licencí s otevřeným zdrojovým kódem, nicméně odmítnutí záruky a ustanovení o omezení odpovědnosti v této smlouvě EULA se bude vztahovat na všechny prvky aplikace.

15.4  Android™, Google Play™ a související ochranné známky, servisní značky, jména a loga jsou majetkem společnosti Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® a související ochranné známky, servisní značky, jména a loga jsou majetkem společnosti Apple Inc. 

15.6 Níže uvedené smluvní podmínky třetích stran jsou zde zahrnuty a jsou součástí těchto licenčních podmínek:

Pokud si aplikaci stáhnete, berete na vědomí a souhlasíte s těmito licenčními smlouvami:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

*Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

*Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

*Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Různé. Tato smlouva EULA včetně dokumentů, na které je v ní odkázáno, představují celou dohodu mezi vámi a společností Canon týkající se aplikace; (i) nahrazuje všechny předchozí nebo současné ústní či písemné sdělení, návrhy a prohlášení týkající se předmětu; a (ii) má přednost před jakýmikoli rozpornými nebo dodatečnými podmínkami jakéhokoli potvrzení nebo podobné komunikace mezi stranami po dobu platnosti této smlouvy EULA. Pokud jsou některá ustanovení této smlouvy EULA neplatná, zůstávají všechna ostatní ustanovení platná, pokud by tato platnost nenarušila účel této smlouvy EULA, a tato smlouva EULA bude v platnosti v plném rozsahu přípustném podle platných zákonů.   Žádná změna této smlouvy EULA není závazná, pokud není písemná a podepsaná řádně pověřeným zástupcem každé strany.  Tato smlouva EULA je závazná a nabývá účinnosti ve prospěch dědiců, nástupců zde uvedených stran.  Neuplatnění jakéhokoli práva vyplývajícího z porušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy EULA druhou stranou nebude považováno za vzdání se jakéhokoli práva souvisejícího s následným porušením tohoto ustanovení nebo jakéhokoli jiného práva podle něho.

© 2020 Canon Europa N.V., Nizozemsko.  Všechna práva vyhrazena.