Podmínky použití Klub Canon

Podmínky použití Klub Canon

Tyto podmínky použití a příslušné podmínky webových stránek týkající se téhož se vztahují na vaše členství v klubu Canon (který zahrnuje přístup ke komunitě) a využívání výhod členství klubu Canon tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu. Tyto podmínky použití vám nabízí společnost Canon Europa N.V, sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemí, zapsaná u Obchodní komory v Amsterdamu pod registračním číslem 33166721, což zahrnuje i společnosti skupiny („Canon“, „my“, „naše“, „nás“ atd.).

Výrazy „vy“, „váš“ atd. znamenají vás, zákazníka, na kterého se tyto podmínky použití vztahují, a zahrnují jakoukoli osobu, která jedná z vašeho pověření.

Abyste se mohli připojit ke klubu Canon, musíte být starší 18 let, mít trvalé bydliště v zemi zapojené do programu a musíte zakoupit způsobilý produkt Canon, mezi něž patří mimo jiné videokamery, fotoaparáty, tiskárny, objektivy, projektory, faxy, osobní kopírky, skenery, zálohovací zařízení a dalekohledy, které musí obsahovat sériové číslo („způsobilé produkty“) a musí být zaregistrovány do 12 měsíců od nákupu. Tím získáte body a dostanete se na příslušnou úroveň. Existují 3 úrovně v závislosti na počtu bodů, které získáte, a čím vyšší úroveň, tím více benefitů budete mít k dispozici:

i. Úroveň 1: Keep on exploring– 1–100 bodů;
ii. Úroveň 2: Keep on creating – 101–350 bodů; a
iii. Úroveň 3: Keep on mastering – více než 351 bodů

Určité body můžete získat také tím, že se zapojíte do aktivit naší značky, například prostřednictvím komunity klubu Canon, nového prostoru pro stejně smýšlející vášnivé tvůrce, kde můžete objevovat, komunikovat s ostatními a učit se. To vše je dostupné pouze členům klubu Canon. Přečtěte si prosím pokyny komunity a dále ustanovení uvedená v tomto dokumentu, která upravují použití a která je nutno dodržovat.

1. Členství v klubu Canon


Výhody


1.1 I když se výhody v jednotlivých zemích zapojených do programu mohou lišit, mohou zahrnovat:

- exkluzivní obsah od ambasadorů,
- zapojení do komunity a vzdělávání se například prostřednictvím komunity,
- exkluzivní přístup a nabídky pro členy (včetně nabídek od vybraných partnerů),
- slevu na údržbu a aktualizační služby od profesionálních servisních středisek Canon pro produkty registrované na vašem účtu Canon v programu „Moje produkty“.
- Kurzy a masterclass kurzy od předních fotografů, filmařů a tvůrců.

1.2 Upozorňujeme, že při využívání jakýchkoli výhod, včetně rezervace údržby a podpory při aktualizaci nebo uplatnění členských nabídek (v příslušných případech), musíte uvést své členské číslo klubu Canon.

1.3 Služby a výhody, na které máte nárok, jsou uvedeny v části „Výhody a nabídky“ vašeho účtu Canon podle vaší země a úrovně členství.

1.4 Všechny výhody závisí na aktuální dostupnosti a jsou předmětem změn, přičemž je společnosti Canon může dle vlastního uvážení kdykoli zrušit nebo pozměnit. Vyhrazujeme si neomezené právo stanovit výjimky nebo výluky z dostupnosti výhod. Mohou se taktéž objevovat místní varianty publikovaných členských výhod. Aby nedošlo k pochybnostem, nabídky/jakékoli propagační akce mohou být k dispozici pouze v závislosti na skladových zásobách, a proto mohou skončit před datem konce nabídky/propagační akce, pokud již zásoby nejsou na skladě.

1.5 Žádnou výhodu nelze uplatnit zpětně, tj. uplatňovat nárok na výhodu, kterou jste měli právo si nárokovat, ale nenárokovali jste si ji v době, kdy jste na to měli právo.

2. Způsobilost ke vstupu do klubu Canon


2.1 Musíte být starší 18 let a mít trvalé bydliště v zemi zapojené do progra

Váš členský účet musí být registrovaný pomocí vaší osobní e-mailové adresy (kterou může společnost Canon používat ke komunikaci s vámi a pro ověření totožnosti). Budete odpovědní za zaregistrování správných a přesných informací pro komunikaci ohledně členství.

2.2 Musíte zajistit, aby byl váš profil klubu Canon aktualizován tak, aby odrážel veškeré změny na vašem zaregistrovaném způsobilém produktu Canon či změny osobních údajů.

2.3 Během 12 měsíců před datem registrace musíte mít zakoupený produkt Canon, a to například videokameru, fotoaparát, tiskárnu, objektivy, projektory, faxy, osobní kopírky, skenery, zálohovací zařízení a dalekohledy, a musíte vyplnit sériové číslo („způsobilé produkty“). Ne všechny produkty Canon (včetně některého příslušenství, marketingových materiálů, papíru nebo inkoustu) lze registrovat a ne všechny vás mohou zařadit do úrovní. Registrovat lze pouze produkty Canon se sériovými čísly. Potřebujete-li pomoc s vyhledáním vašeho sériového čísla, klikněte sem.

2.4 Vaše úroveň členství v klubu Canon se může zvyšovat a snižovat s tím, jak budete přidávat nebo odebírat registrované způsobilé produkty. Počet bodů získaných za váš registrovaný způsobilý produkt (produkty) se může snížit nebo může způsobilý produkt přestat splňovat podmínky pro získání bodů, pokud je nahrazen nebo vyměněn nebo pokud na něj společnost Canon již nemůže poskytovat servis.

2.5 Výhody se vztahují čistě na vás a nejsou přenositelné. Výhody v rámci členství může uplatnit pouze zaregistrovaný člen klubu Canon, a to pouze ve vztahu ke způsobilému produktu zaregistrovanému v plné míře na daného člena, který je zákonným vlastníkem tohoto produktu. Nemůžete žádat o poskytnutí výhod pro žádnou jinou osobu ani pro žádné neregistrované nebo částečně registrované vybavení, ani nesmíte umožnit žádné jiné osobě, aby o výhody žádala za vás. Produkt se stává kompletně zaregistrovaným až poté, co byly vyplněny požadované údaje (název produktu, sériové číslo, země nákupu, datum zakoupení a obchod, kde jste produkt zakoupili) a body za produkt (kde jsou relevantní) byly schváleny a přičteny k vašemu celkovému počtu bodů.

3. Jak se připojit se klubu Canon


3.1 Navštivte stránku zde;
3.2 Vytvořte si účet Canon (pokud již účet Canon máte, přihlaste se) a
3.3 zaregistrujte své způsobilé produkty

4. Získání bodů a kvalifikace na různé úrovně


Body můžete získat a kvalifikovat se na různé úrovně tím, že:

4.1 nakoupíte a zaregistrujete další způsobilé produkty,
4.2 vyplníte svůj profil, a
4.3 pokud úspěšně vstoupíte do klubu Canon (a splníte zde uvedená kritéria způsobilosti), můžete také zaregistrovat produkty Canon, které jste zakoupili před více než 12 měsíci, a získat tak další body.

Tento seznam není úplný, a proto se čas od času podívejte na webové stránky a do části „Můj účet“, abyste zjistili, jak získat body, a zkontrolovali případné aktualizace.

5. Zrušení členství


Jste oprávněni kdykoli své členství v klubu Canon deaktivovat. Můžete tak učinit formou odeslání online webového formuláře zde. Dotazy týkající se komunity můžete klást v komunitě.

Komunita klubu Canon


6. Materiály a chování uživatelů


6.1 Souhlasíte s tím, že nebudete publikovat žádné příspěvky, komentáře, obrazy, videa, obsah ani jiné tvůrčí materiály („materiály“), které:
• jsou pomlouvačné,
• jsou obscénní, urážlivé, hanlivé, nenávistné nebo buřičské,
• podporují diskriminaci na základě rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, zdravotního postižení, sexuální orientace nebo věku,
• zveřejňují jméno, adresu, telefonní, mobilní nebo faxové číslo, e-mailovou adresu nebo jakékoli jiné osobní údaje jakékoli osoby,
• porušují autorská práva, práva k databázím, práva k ochranné známce nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli jiné osoby,
• porušují jakoukoli právní povinnost vůči třetí straně, například smluvní povinnost nebo povinnost mlčenlivosti,
• představují pohrdání soudem,
• obtěžují, rozrušují, uvádějí do rozpaků, znepokojují nebo obtěžují jinou osobu,
• obsahují prohlášení, o kterém víte nebo se domníváte, nebo máte rozumné důvody se domnívat, že je veřejnost, pro kterou je nebo má být toto prohlášení zveřejněno, může chápat jako přímou nebo nepřímou výzvu nebo jiný podnět ke spáchání, přípravě nebo podněcování teroristických činů nebo jiných trestných činů, nebo
• obsahují jakoukoli reklamu nebo propagují jakékoli služby či webové odkazy na jiné stránky, které nejsou spojeny ani spřízněny se společností Canon,
• organizují, propagují nebo zprostředkovávají prodej nebo nákup jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně jakéhokoli předmětu, produktu, softwaru nebo jakékoli služby.

V takovém případě máme právo jakýkoli takový materiál odstranit.

6.2 Komunitu nesmíte využívat:

• pro jakoukoli činnost, která je nezákonná, zavádějící, škodlivá nebo diskriminační,
• k pronásledování, šikanování, obtěžování, zastrašování, vyhrožování nebo vydávání se za jinou osobu,
• k provádění jakékoli činnosti, která by mohla vést k tomu, že některý z aspektů komunity bude deaktivován nebo přetížen, nebo která by mohla narušit její řádné fungování nebo vzhled, například útok typu odepření služeb nebo narušení jakékoli funkce,
• k vydávání se za jakoukoli osobu nebo zkreslování své totožnosti či příslušnosti k jakékoli osobě,
• pro jakékoli účely související s prodejem nebo nákupem jakéhokoli fyzického nebo digitálního produktu nebo služby nebo
• k podpoře a podněcování jakékoli třetí strany k páchání nebo napomáhání jakémukoli nezákonnému jednání nebo trestnému činu či jeho obhajování.

6.3 O tom, zda vaše materiály nebo používání komunitní platformy porušují tyto podmínky, rozhodneme na základě svého vlastního uvážení. Jsme oprávněni odstranit z komunity jakékoli materiály, které podle našeho názoru porušují tyto podmínky, platné právní předpisy nebo porušují práva třetích stran, nebo můžeme zakázat přístup k nim. Pokud opakovaně porušujete práva třetích stran nebo porušujete platné zákony nebo tyto podmínky, můžeme váš účet zakázat nebo zrušit. Neneseme odpovědnost za materiály, které ztratíte v důsledku deaktivace nebo zrušení vašeho účtu Canon v souladu s tímto odstavcem.

6.4 Souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat žádné obrazy, videa ani obsah zahrnující děti (libovolné osoby mladší 18 let).

6.5 Při nahrávání obrazů zvažte, zda osoba na fotografii přiměřeně očekávala zachování svého soukromí.

6.6 Neneseme odpovědnost za obrazy, které nahrajete, pokud na nich zobrazujete identifikovatelné osoby bez jejich souhlasu.

6.7 Pokud obdržíme stížnost, obraz/video/obsah budou odstraněny a vaše údaje budou sděleny těmto osobám pro případ, že by chtěly zahájit soudní řízení.

6.8 Vyhrazujeme si právo odebrat z komunity jakékoli materiály, u nichž lze důvodně předpokládat, že jsou zakázány podle tohoto bodu, a váš přístup ke komunitě Canon trvale zrušíme.

6.9 Veškerý obsah, který nahrajete nebo poskytnete, je na vaše vlastní riziko. Komunita bude zahrnovat také podpůrné diskuse a doporučení mezi členy a společnost Canon nenese odpovědnost za žádný obsah vytvořený uživateli, jako jsou příspěvky nebo doporučení členů. Řídíte se jimi na vlastní riziko, a pokud potřebujete podporu nebo radu společnosti Canon, obraťte se na místní podporu prostřednictvím online webového formuláře.

6.10 Jakékoli materiály, které nahrajete, by neměly obsahovat propagaci vaší/jakékoli společnosti nebo jakékoli značky. V takovém případě máme právo odebrat z webových stránek jakékoli materiály.

6.11 Máme právo odebrat, upravit, spravovat, rozmnožovat a kopírovat veškeré materiály zveřejněné v rámci komunity.

7. Potřeby ochrany vlastnictví


7.1 Zveřejněním jakéhokoli obsahu v komunitě klubu Canon dáváte najevo, že váš příspěvek je dobrovolný a že jste výhradním vlastníkem daného obsahu.

7.2 Aniž by tím byl dotčen bod 6.11, pokud si přejeme použít váš příspěvek pro účely komerčního využití, požádáme vás o souhlas. V případě udělení takového souhlasu nám dáváte neomezené, bezplatné a trvalé právo publikovat, veřejně používat takový obsah nebo jakoukoli myšlenku v něm obsaženou, nebo jakoukoli jejich část, a to jakýmkoli způsobem, ve všech médiích, která jsou nyní známá nebo vzniknou později, a to bez územního, časového nebo jiného omezení, aniž bychom vám za to museli poskytnout úhradu.

7.3 S výhradou výše uvedeného bodu 7.2 nám zveřejněním jakýchkoli materiálů v rámci komunity udělujete povolení k použití vašich materiálů pro galerii na domovské stránce zákazníka.

7.4 Upozorňujeme, že obsah a obrazy nahráváte na vlastní nebezpečí a berete na vědomí, že stejně jako v případě jakéhokoli fóra bude jakýkoli vámi zveřejněný obsah veřejně dostupný na různých územích, a společnost Canon nenese odpovědnost za jakékoli záležitosti, které vzniknou v důsledku použití vašeho obsahu nebo obrazů.

8. Stahování obrazů nahraných členy


V souladu s výše uvedeným bodem 7.3 berou členové na vědomí, že nahrávají obsah/obrazy veřejně a na vlastní riziko. Žádáme vás však, abyste nestahovali/nepoužívali žádné obrazy nebo obsah nahraný jinými členy, pokud vám to nepovolili.

9. Role moderátora


Komunitu a veškeré otázky spojené s touto platformou bude spravovat moderátor („moderátor“). Moderátor může odstranit jakékoli obrázky, příspěvky, komentáře nebo jiné materiály, které porušují tyto podmínky použití. Příležitostně se může stát, že se na některé dotazy čeká déle, proto si na odpověď ponechejte čas minimálně 48 hodin.

10. Výzvy


10.1 V případě jakéhokoli příspěvku do výzvy se musí jednat o vaše původní materiály, které nejsou okopírované odjinud nebo z práce jiné osoby.

10.2 Do výzev, které jsou zobrazeny v komunitě, se mohou přihlásit pouze osoby starší 18 let.

10.3 Upozorňujeme, že na každou výzvu se vztahuje soubor vlastních podmínek.

11. Použití dat


11.1 Rádi bychom vás upozornili, že při nahrávání vašich obrazů zobrazíme údaje týkající se značky a modelu a nastavení vašeho fotoaparátu, pokud je zadáte. Ujistěte se prosím, že zadané údaje jsou přesné, protože tyto údaje zobrazujeme jako nástroj, který pomáhá členům komunity učit se a inspirovat se při vytváření podobných obrazů.

11.2 Před zveřejněním fotografie prosím ověřte, zda byla pořízena fotoaparátem Canon (a nejlépe objektivem Canon). Pokud je snímek pořízen fotoaparátem Canon, ale s objektivem jiného výrobce, informace o objektivu v příspěvku vynechejte. Místo pořízení snímku nebudeme sdílet, ale budeme rádi, když je přidáte sami.

11.3 Přečtěte si Naše zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů, abyste porozuměli tomu, jak používáme vaše osobní údaje a jak můžete uplatit svá práva jednotlivce.

12. Další ustanovení


12.1 Své dotazy a stížnosti týkající se vašeho členství v klubu Canon nebo komunitě nám můžete zasílat prostřednictvím online webového formuláře zde. V rámci komunity můžete také pokládat obecné dotazy týkající se členství v klubu Canon nebo komunity.

12.2 Členství v klubu Canon a používání komunity je podmíněno přísným dodržováním těchto podmínek použití. Pokud se kdykoli rozhodnete, že si nepřejete být členem nebo nepřijmete tyto podmínky použití, musíte zrušit své členství, jak je popsáno v článku 5 těchto podmínek použití.

12.3 Jste výhradně odpovědní za všechny aktivity probíhající v souvislosti s vaším členstvím v klubu Canon nebo na platformě komunity a je vaší povinností nás upozornit, pokud zjistíte jakékoli neoprávněné použití vašeho účtu.

12.4 Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky použití, a to zejména včetně členských úrovní a výhod, a může čas od času bez předchozího upozornění provést změny nebo aktualizace, a proto byste měli pravidelně kontrolovat webové stránky klubu Canon. Společnost Canon se však bude snažit případné zásadní změny podmínek komunikovat a zdůraznit.

12.5 Pokud společnost Canon nebude v jakémkoli okamžiku přísně uplatňovat nebo dodržovat jakékoli ustanovení nebo podmínku, nebude jí to bránit v tom, aby se rozhodla dané ustanovení nebo podmínku nebo jakékoli jiné ustanovení nebo podmínku přísně uplatňovat kdykoli jindy.

12.6 Upozorňujeme, že pokud výslovně neuvedeme jinak, členství v klubu Canon nemá vliv na vaše práva vyplývající z komerční záruky společnosti Canon udělené spolu s vaším produktem v okamžiku koupě, ani na vaše zákonná práva.

12.7 Vaše členství v klubu a účet Canon mohou být deaktivovány nebo ukončeny s okamžitou platností, pokud porušíte tyto podmínky použití nebo pokud se má na základě vlastního rozhodnutí společnosti Canon za to, že své členství nebo služby nabízené v rámci programu používáte nevhodným způsobem. V takovém případě ztratíte přístup k ostatním souvisejícím službám společnosti Canon, jako je např. komunita Canon.

12.8 Navíc si společnost Canon vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí deaktivovat jakékoli členství, pokud má podezření na krádež, podvod nebo nevhodnost.

12.9 Tyto podmínky použití se řídí zákony Anglie a Walesu a anglické soudy mají nevýhradní pravomoc pro všechny spory, nároky nebo záležitosti vyplývající z těchto podmínek nebo v souvislosti s nimi. Jste-li spotřebitel, řídí se tyto podmínky místními zákony o ochraně spotřebitele a veškeré spory budou řešit příslušné soudy ve vaší zemi. Podporu při ochraně svých spotřebitelských práv můžete získat u místního úřadu pro ochranu spotřebitele.

PODMÍNKY AKTUALIZOVÁNY: 7. března 2022