Podmínky použití

TENTO DOKUMENT SI PŘEČTĚTE, NEŽ PŘEJDETE NA WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI CANON EUROPE. Přístupem k webovým stránkám Canon vyjadřujete souhlas s dodržováním následujících smluvních podmínek.

POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, WEBOVÉ STRÁNKY NEPOUŽÍVEJTE.

1. Souhlas


Canon Europa N.V. ("dále jen Canon") vám poskytuje tuto internetovou stránku ("dále jen internetová stránka společnosti Canon") na základě následujících smluvních podmínek ("dále jen smluvní podmínky"). Vstupem na jakoukoliv stránku společnosti Canon souhlasíte se závazným respektováním těchto smluvních podmínek. Společnost Canon může tyto smluvní podmínky čas od času aktualizovat zveřejněním aktualizovaných smluvních podmínek bez toho, aby vám to předem osobně oznámila. Při každém vstupu na internetovou stránku společnosti Canon byste si měli ověřit aktualizaci smluvních podmínek.

2. Internetová stránka společnosti Canon


Na této internetové stránce společnosti Canon budete moci získat informace o určitých produktech a službách společnosti Canon a můžete na ně také zasílat dotazy společnosti Canon za účelem záskání dalších informací. Mějte na paměti, že tato internetová stránka společnosti Canon je stránkou evropskou a že produkty a poskytované služby se mohou v závislosti na každé zemi lišit. Prosím použijte odkazy na národní internetové stránky pro nalezení detailních informací o dostupných výrobcích a službách.

3. Informace o souborech cookie


Přečtěte si naše zásady pro soubory cookie.

4. Použití


Zavazujete se, že pomocí této internetové stránky nezveřejníte ani nepošlete žádný materiál, který může nebo by mohl být odůvodněně vykládán jako: (i) hanlivý, urážlivý, obscénní, útočný, hrubý, náchylný k podněcování rasové nenávisti, diskriminačné nebo rouhavý; (ii) porušující některou z povinností důvěrnosti nebo utajení nebo obchodního tajemství; (iii) porušující vlastnická práva třetí osoby nebo předmětu, na který jste nezískali všechny potřebné licence a/nebo povolení; nebo (iv) porušující jiný právní předpis.

Mimo to souhlasíte, že přes internetovou stránku nepřenesete ani nepošlete žádný materiál, který by mohl být odůvodněně považován za tvorbu nebo podněcování chování, které by mohlo být považováno za trestný čin, způsobit občanskoprávní zodpovědnost nebo být jinak v rozporu se zákonem jakékoliv země nebo jiného příslušného orgánu nebo porušovat práva třetí osoby, která jsou vymahatelná v jiné části světa.

Společnost Canon si vyhrazuje právo odstranit z internetové stránky všechny materiály, u kterých má důvodné podezření, že jsou zakázané podle tohoto článku 3 nebo jsou jinak nevhodné. Bez ohledu na výše uvedené, uznáváte, že společnost Canon nemá žádnou kontrolu nad obsahem na internetové stránce, kterou poskytují jiní uživatelé a nezamýšlí monitorovat obsah internetové stránky, aby zajistila její přesnost, správnost nebo shodu se zásadami uvedenými v těchto podmínkách.

Internetovou stránku společnosti Canon nesmíte spojovat s jinými internetovými stránkami, které jsou nemravné nebo nevhodné a musíte okamžitě odstranit každý odkaz, pokud o to společnost Canon dle svého vlastního uvážení požádá.

Veškeré materiály (včetně, ale neomezující se pouze na text, hudbu, zvuky, fotografie, grafiku, obrázky, video, kompilace dat, digitální stažené soubory a software) zahrnuté na této internetové stránce (dále jen materiál) jsou vlastnictvím společnosti Canon a jejích dodavatelů a spadají pod ochranu evropských, japonských a mezinárodních zákonů o autorských právech.

Společnost Canon vás opravňuje k prohlížení a stahování materiálů jen pro vaše osobní a nekomerční použití, za předpokladu, že materiály nebudete upravovat ani z nich vytvářet odvozená díla, reprodukovat je nebo veřejně publikovat, předvádět, distribuovat ani jinak používat pro veřejný nebo komerční účel. Použití jakýchkoliv materiálů na jiné internetové stránce nebo v síťovém počítačovém prostředí je pro jakékoliv účely zakázané.

Pokud si přejete použít materiály mimo rozsah uvedeného povolení, musíte nejprve získat povolení od příslušného majitele autorského práva nebo poskytovatele licence na tyto materiály, tzn. od společnosti Canon, jejích dodavatelů nebo jiných.

Pokud si přejete citovat přímo některou část obsahu v tištěném materiálu jako jsou časopisy, spojte se s webmasterem ohledně povolení na adrese new.media@canon-europe.com. Pokud si přejete zveřejnit některou část materiálů na CD nebo jiném médiu, upřesněte, kterou část materiálu si přejete zveřejnit.

Souhlasíte, že společnost Canon a její přidružené společnosti odškodníte za veškeré žaloby, požadavky, ztáty nebo škody, které utrpí následkem porušení tohoto článku 3.

5. Zřeknutí se práva


Společnost Canon tímto vylučuje všechny podmínky, záruky, zastoupení nebo jiné podmínky týkající se dodávky nebo údajné dodávky, selhání dodávky nebo opoždění jakýchkoliv služeb ve spojení s internetovou stránkou společnosti Canon nebo že internetová stránka společnosti Canon je přesná, kompletní nebo aktuální, což může mimo tohoto článku 4 ovlivnit vztah mezi společností Canon a vámi nebo by mohlo být jinak předpoklánáno nebo začleněno v těchto podmínkách nebo v jiné souběžné smlouvě, či podle předpisu, zvykovém právu nebo jinak. Chápete a souhlasíte, že internetovou stránku společnosti Canon používáte výhradně na vlastní nebezpečí a že společnost Canon nezaručuje, že její internetová stránka splní vaše požadavky anebo že bude nepřerušovaná, bez chyb nebo bezpečná. Veškerý obsah nebo služby poskytované přes internetovou stránku společnosti Canon nebo v jejím spojení je prováděna na principu BEZ ZÁRUKY JAKOSTI a na bázi DOSTUPNOSTI a společnost Canon nevykonává žádné zastoupení ani převody, ať výslovné nebo implikované, ohledně obsahu nebo služeb na internetové stránce společnosti Canon, ani pokud jsou ve spojení s její internetovou stránkou přístupné. Společnost Canon si vyhrazuje právo měnit nebo stáhnout dle svého vlastního uvážení jakýkoliv obsah nebo služby poskytované jako součást internetové stránky společnosti Canon.

6. Odpovědnost


Společnost Canon a všechny jiné osoby (bez ohledu na to, zda jsou zapojené do vytváření, výroby, údržby nebo dodávky této internetové stránky společnosti Canon) a všechny společnosti skupiny Canon Group a její vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci, akcionáři nebo zprostředkovatelé vylučují jakékoliv ručení a odpovědnost za jakékoliv částky nebo dluhy ztrát nebo škod, které mohou vzniknout vám nebo třetí osobě (včetně a bez omezení na přímé, nepřímé, trestné nebo následné ztráty nebo škody, ztráty na příjmech, ziscích, dobrém jménu, údajích, smlouvách, používaní peněžních prostředků nebo ztrát a škod vyplývajících z nebo v souvislosti se všemi druhy přerušení podnikání anebo úmyslného porušení práva (včetně neomezeného zanedbání), smluv anebo jinak ve spojení s touto internetovou stránkou společnosti Canon jakýmkoliv způsobem anebo ve spojení s používáním, neschopností používat nebo důsledky používání této internetové stránky společnosti Canon, všech stránek odkazujících na tuto internetovou stránku společnosti Canon nebo materiálů na těchto internetových stránkách, včetně a neomezující se pouze na ztráty nebo poškození z důvodu virů, které mohou napadnout vaše počítačové vybavení, software, data nebo jiný majetek z důvodu vašeho vstupu na tuto internetovou stránku společnosti Canon, její používání nebo prohlížení nebo z důvodu stahování jakéhokoliv materiálu z této internetové stránky společnosti Canon nebo všech internetových stránek odkazujících na tuto internetovou stránku společnosti Canon. Toto ustanovení nemá žádný vliv na vaše zákonná práva.

Žádné z těchto smluvních podmínek by neměly vyloučit nebo omezovat odpovědnost společnosti Canon za (i) smrt nebo osobní zranění způsobené jejich zanedbáním; (ii) podvod; nebo (iii) jakoukoliv odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena v souladu s aplikovaným zákonem.

7. Zásady ochrany osobních údajů


Veškerá oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Canon naleznete na stránkách ochrany osobních údajů.

Zobrazit stránky ochrany osobních údajů

8. Ochranné známky


Bez předchozího písemného svolení společnosti Canon nesmíte publikovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem používat ochranné známky nebo loga společnosti Canon nebo Canon Group.

9. Canon Europa N.V.


Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59-61
1185 XB Amstelveen
Holandsko
Tel 0031 20 545 8545
Fax 0031 20 545 8222

Registrační číslo: Identifikační číslo společnosti: 33166721
IČ DPH: NL005916343B01

10. Rozhodné právo


Tyto smluvní podmínky se budou řídit a vykládat v souladu s anglickými zákony. Spory vyplývající v souvislosti s těmito smluvními podmínkami podléhají výlučně jurisdikci anglických soudů.

11. Copyright (autorské právo)


Copyright © Canon Europa N.V. a Canon Europe Ltd 2002-2007. Všechna práva vyhrazena. Je striktně zakázáno kopírování, opakovaná distribuce, opakovaná publikace nebo změna jakýchkoliv materiálů nebo softwaru obsaženém na internetové stránce společnosti Canon nebo v následné podpoře bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon.

Verze 1
Datum vydání: 23/02/2005