Evropská záruka na projektory společnosti Canon

Toto je komerční záruka pro koncové zákazníky nabízená společností Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“), určená pro ty koncové zákazníky, kteří si zakoupí projektory Canon pro vlastní použití, ale nevztahují se na ně práva spotřebitelů podle místních zákonů země, v níž jsou projektory zakoupeny.

Pokud jste spotřebitel, pak nemáte na tuto záruku nárok, vztahují se však na vás zákonná práva spotřebitelů na základě příslušné platné národní legislativy.

Uvedené podmínky a ustanovení a uvedená nabídka se řídí zákony Anglie a Walesu a podléhají výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Tato Evropská záruka na projektory společnosti Canon se skládá z nabídek různých služeb. Nabídka, která platí pro vás, závisí na vaší lokalitě, modelu zakoupeného projektoru a době jeho zakoupení. Nabídky služeb jsou následující:


  • Záruka na základě předání do servisního střediska
  • Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Na projekty Canon určené k prodeji v Evropském hospodářském prostoru (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko), ve Švýcarsku a Velké Británii a zakoupené v těchto zemích (dále jen „Oblast“) je poskytována Evropská záruka na projektory Canon. Společnost Canon ručí, že v případě shledání nového projektoru vadným během platné záruční doby bude porucha bezplatně odstraněna (platí níže uvedené podmínky a ustanovení). Na rozšířenou záruku na projektory se službou zápůjčky se dále vztahují omezení podle oblastí a modelů. Podrobné informace naleznete v níže uvedené části o rozšířené záruce na projektory se službou zápůjčky.

Pro všechny produkty, na které se nevztahují příslušné záruční podmínky nebo záruční doba, a pro poškození nebo opravy, na které se nevztahuje záruka, je k dispozici zpoplatněná servisní služba, kterou lze získat vrácením projektoru jakémukoli autorizovanému servisnímu centru Canon.

Tato záruka bude vaším jediným a výhradním opravným prostředkem a společnost Canon ani její dceřiné společnosti nebo jiní členové Evropské záruky na projektory nenesou odpovědnost za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky na tento produkt.

Dříve nabízené prodloužení záruky lampy na 3 roky bylo zrušeno a již není k dispozici. Více informací najdete na naší propagační stránce o projektorech.


Záruka na základě předání do servisního střediska

Otázka: Jaká záruka se vztahuje na projektory společnosti Canon zakoupené v Evropě?

Odpověď: Obecně platí, že společnost Canon nabízí Evropskou záruku na projektory pro výrobky zakoupené v následujících zemích:

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Podívejte se na úplné podmínky a ustanovení této záruky.


Otázka: Jaké informace týkající se záruky by měly být obsaženy v balení při zakoupení výrobku společnosti Canon?

Odpověď: V evropských zemích, kde platí záruka na projektory, je obvykle v balení každého projektoru obsažen list Evropské záruky na projektory. Bude vypadat obdobně jako následující vzor:


Otázka: Je nutné vyplnit a zaslat společnosti Canon zpět nějakou dokumentaci, aby byla zaregistrována moje Evropská záruka na projektor?

Odpověď: K registraci Evropské záruky na projektory není nutné společnosti Canon zasílat zpět žádnou dokumentaci. Chcete-li požádat o záruční opravu na základě Evropské záruky na projektory, je vždy nezbytné, abyste poskytli společnosti Canon originální platný doklad o zakoupení (včetně data původního nákupu) pro dotyčný projektor.


Otázka: Jaká dokumentace je vyžadována k uplatnění nároku na záruční opravu v rámci Evropské záruky na projektory?

Odpověď: Chcete-li požádat o záruční opravu na základě Evropské záruky na projektory, je vždy nezbytné, abyste poskytli společnosti Canon originální platný doklad o zakoupení (včetně data původního nákupu) pro dotyčný projektor. Nabídky záruk v rámci propagační akce mohou také stanovit další požadavky, proto si (v případě potřeby) prostudujte konkrétní podmínky a ustanovení příslušných propagačních nabídek.


Otázka: Jak dlouho platí typická Evropská záruka na projektory společnosti Canon?

Odpověď: Projektory společnosti Canon jsou obecně nabízeny s 3letou nebo 5letou zárukou. Existují však výjimky, další informace naleznete na kartě Nárok.


Otázka: Pokud si zakoupím projektor společnosti Canon v zemi, pro kterou společnost Canon nenabízí Evropskou záruku na projektory, bude se na můj projektor přesto vztahovat Evropská záruka na projektory, jestliže jsem občanem členské země Evropské záruky na projektory?

Odpověď: Podrobnosti týkající se konkrétní záruky nabízené pro projektor budou obvykle obsaženy v balení projektoru. Obecně platí, že na výrobky se bude vztahovat záruka, která platí v konkrétní oblasti jejich prodeje, a koncoví zákazníci budou muset při uplatňování nároku na záruční opravu vrátit výrobky v příslušné oblasti. Společnost Canon obecně nenabízí globální záruku, pokud tak není výslovně uvedeno u konkrétních výrobků nebo oblastí.


Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Otázka: Na které modely se vztahuje rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky?

Odpověď: Tato služba je nabízena během příslušného záručního období pro způsobilé projektory XEED a LX, které byly zakoupeny do 30. listopadu 2021 (včetně).

Další informace naleznete na kartě Nárok.


Otázka: Kde je rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky dostupná?

Odpověď: Služba je dostupná pouze v následujících vybraných zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.


Otázka: Kdo může zahájit proces rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky?

Odpověď: Proces může po zjištění závady na přístroji zahájit koncový zákazník nebo jeho prodejce. Náhradní projektor bude odeslán po určení závady vadného projektoru (dle kompletních podmínek) a přijetí nabídky zápůjčky náhradního přístroje.


Otázka: Koho mám kontaktovat za účelem zahájení procesu rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky?

Odpověď: Koncoví zákazníci nebo jejich prodejce by měli kontaktovat příslušné místní středisko zákaznické podpory společnosti Canon. Společnost Canon zaznamená veškeré relevantní informace (tedy podrobnosti o závadě) a provede šetření první úrovně za účelem nalezení možné příčiny závady. Pokud závada přetrvává, koncového zákazníka nebo jeho prodejce poté kontaktuje podpora druhé úrovně společnosti Canon. Po stanovení závady a doporučeného postupu opravy bude koncovému zákazníkovi nabídnut náhradní projektor se stejnými nebo vyššími specifikacemi.


Otázka: Jak dlouho trvá dodání náhradního projektoru?

Odpověď: Náhradní projektor bude tam, kde je to možné, poskytnut následující den po zadání požadavku na jeho zápůjčku za předpokladu, že je tento požadavek zadán do 11:00. Pokud je požadavek zadán po 11:00, o víkendu nebo ve svátek, bude náhradní projektor poskytnut dva dny po zadání požadavku na zápůjčku.


Otázka: Kam bude náhradní projektor doručen?

Odpověď: Náhradní projektory lze doručit buď prodejci nebo přímo koncovému zákazníkovi (v případě, že má koncový zákazník dostatečné technické znalosti k provedení instalace).


Otázka: Co následuje po přijetí náhradního projektoru?

Odpověď: Po přijetí náhradního projektoru je prodejce či koncový zákazník zodpovědný za vrácení vadného projektoru společnosti Canon. Dodaný přepravní karton na vrácení vadného projektoru je třeba opatřit dodanými přepravními štítky. Dále je třeba kontaktovat přepravní společnost a co nejdříve sjednat předání vadného projektoru. Za normálních podmínek hradí náklady na přepravu společnost Canon.


Otázka: Co následuje po opravě vadného projektoru?

Odpověď: Prodejce nebo koncový zákazník je povinen zajistit, aby byl náhradní projektor vrácen společnosti Canon do 5 dní od vrácení opraveného přístroje. Dodaný přepravní karton na vrácení zapůjčeného náhradního projektoru je třeba opatřit dodanými přepravními štítky. Dále je třeba kontaktovat přepravní společnost a sjednat předání zapůjčeného náhradního přístroje. Za normálních podmínek hradí náklady na přepravu společnost Canon.


Otázka: Kdo nese odpovědnost za odinstalaci vadného projektoru a opětovnou instalaci opraveného projektoru?

Odpověď: Za odinstalaci ani opětovnou instalaci původního projektoru nenese odpovědnost společnost Canon. Za tyto operace je odpovědný koncový zákazník nebo jeho prodejce.


Otázka: Kdo nese odpovědnost za instalaci zapůjčeného náhradního projektoru a jeho odinstalaci po dokončení procesu opravy?

Odpověď: Za instalaci ani odinstalaci zapůjčeného náhradního projektoru nenese odpovědnost společnost Canon. Za tyto operace je odpovědný koncový zákazník nebo jeho prodejce.


Otázka: Jaké jsou důsledky ztráty, poškození nebo krádeže zapůjčeného náhradního přístroje?

Odpověď: Společnost Canon poskytuje koncovým zákazníkům nebo jejich prodejcům náhradní projektory v souladu se standardními podmínkami zápůjčky společnosti Canon. Předpokládá se, že pokud koncový zákazník nebo jeho prodejce v rámci rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky přijme nabídku zápůjčky náhradního projektoru, souhlasí s těmito podmínkami. Koncoví zákazníci i jejich prodejci jsou povinni zajistit, aby byly veškeré zapůjčené přístroje vráceny ve stejném stavu, v jakém byly dodány, nesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu či krádež zapůjčeného vybavení a společnost Canon od těchto osob může vyžadovat uhrazení nákladů na opravu či náhradní vybavení. Koncovým zákazníkům i jejich prodejcům doporučujeme uzavřít vhodné pojištění pokrývající jakékoli zapůjčené vybavení.