Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Tento dokument je smlouvou mezi koncovým uživatelem (dále jen „Vy“) licencované aplikace, kterou jste si stáhli ze seznamu níže, a jakékoli elektronické dokumentace související s touto aplikací (dále jen „Licencovaná aplikace“) a společností Canon Europa N.V se sídlem Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Poskytovatel aplikace“) (nebo jejími dodavateli, kteří jsou třetími stranami, či dceřinými nebo přidruženými společnostmi). Licencovaná aplikace může představovat a obsahovat aplikace EOS průvodce nebo Lens Guru a jejich aktualizované verze (pokud není konkrétními podmínkami stanoveno jinak).

Licencovanou aplikaci lze stáhnout z webu provozovaného společnostní Apple Inc. (dále jen „Apple“) pro licencované použití pomocí mobilního zařízení značky Apple ® (jako je iPhone®, iPad® nebo iPod®) nebo v takovém zařízení či v jiné chráněné softwarové platformě pro ruční zařízení společnosti Apple používané v bezdrátovém ručním zařízení (pro všechny tyto případy dále jen ƒ„Zařízení Apple“) nebo z webu provozovaného společností Google Inc. (dále jen „Google“) pro licencované použití pomocí mobilního zařízení se systémem Android TM nebo v takovém zařízení či v jiné chráněné softwarové platformě pro ruční zařízení se systémem Android používané v bezdrátovém ručním zařízení (pro všechny tyto případy dále jen „Zařízení se systémem Android“) (společně dále jen „Zařízení“).

INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM LICENCOVANÉ APLIKACE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, LICENCOVANOU APLIKACI NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.  V případě, že se pokoušíte stahovat z webu provozovaného společností Apple, berete dále na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou obmyšlenými třetími stranami licenční smlouvy s koncovým uživatelem a že na základě Vašeho souhlasu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem bude mít společnost Apple právo (a bude se předpokládat, že toto právo přijala) vynutit si od Vás dodržování této licenční smlouvy s koncovým uživatelem jako obmyšlená třetí strana.

Licencovaná aplikace se neprodává, ale poskytuje se na ni licence, která Vám ji umožňuje používat pouze v souladu s podmínkami této licence, není-li uzavřena samostatná smlouva mezi Vámi a Poskytovatelem aplikace, v kterémžto případě budou užívání Licencované aplikace upravovat podmínky této samostatné smlouvy, a to za předpokladu Vašeho předchozího souhlasu s touto samostatnou smlouvou. Poskytovatel aplikace si vyhrazuje veškerá práva, která Vám nebyla výslovně udělena.

a. Rozsah licence

Tato licence, kterou Vám Poskytovatel aplikace udělil pro Licencovanou aplikaci, je omezena na nepřevoditelnou licenci k užívání Licencované aplikace v jakémkoli Zařízení, které vlastníte nebo máte pod kontrolou. Tato licence Vám nedovoluje používat Licencovanou aplikaci v žádném Zařízení, které nevlastníte nebo nemáte pod kontrolou, a neumožňuje Vám distribuovat nebo zpřístupňovat Licencovanou aplikaci prostřednictvím sítě, kde by ji bylo možné používat ve stejný okamžik ve více zařízeních. Licencovanou aplikaci nesmíte pronajímat, půjčovat, prodávat, znovu distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licence. Nesmíte kopírovat (s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno touto licencí a Pravidly pro používání), dekompilovat, zpětně analyzovat, převádět ze strojového kódu a upravovat Licencovanou aplikaci, jakékoli aktualizace nebo její části, pokoušet se z nich odvozovat zdrojový kód nebo vytvářet odvozená díla (s výjimkou případů nepřekračujících rozsah, v němž jsou výše uvedená omezení zakázána příslušným zákonem, nebo rozsah povolený licenčními podmínkami upravujícími používání jakýchkoli komponent s otevřeným zdrojem, které jsou součástí Licencované aplikace). Jakýkoli pokus tak učinit představuje porušení práv Poskytovatele aplikace a jeho poskytovatelů licence. Pokud nedodržíte toto omezení, můžete být vystaveni trestnímu stíhání a povinnosti uhradit škody. Podmínky licence budou upravovat používání jakýchkoli aktualizací poskytnutých Poskytovatelem aplikace, které nahradí nebo doplní původní Licencovanou aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, v kterémžto případě budou mít přednost podmínky této samostatné licence.

b. Souhlas s použitím dat

Souhlasíte s tím, že Poskytovatel aplikace může shromažďovat a využívat technické údaje a související informace, mimo jiné včetně technických informací o Vašem Zařízení, systému a aplikačním softwaru a periferních zařízeních, které jsou pravidelně sbírány s cílem usnadnit poskytování aktualizací softwaru, podpory produktů a dalších služeb Vám (pokud existují) souvisejících s Licencovanou aplikací. Poskytovatel aplikace může tyto informace využívat, dokud jsou ve formě, která Vás osobně neidentifikuje, k vylepšení svých produktů nebo k poskytování služeb či technologií Vám, a to pouze po nezbytně dlouhou dobu. Při používání licencované aplikace můžete být vyzváni k poskytnutí názvu Vašeho Zařízení. Souhlasíte s poskytnutím názvu, popisu a dalších údajů, podle kterých Vás nelze osobně identifikovat.

c. Ukončení platnosti

Licence je platná, dokud ji neukončíte Vy odebráním nebo odinstalováním Licencované aplikace nebo Poskytovatel aplikace. Při nedodržení libovolné podmínky této licence budou Vaše práva, která z této licence vyplývají, automaticky ukončena bez předchozího oznámení od Poskytovatele aplikace. Po ukončení platnosti licence musíte zcela přestat používat Licencovanou aplikaci a musíte zničit veškeré kopie, úplné nebo částečné, Licencované aplikace.

d. Služby

Materiály třetích stran. Licencovaná aplikace může umožňovat přístup ke službám a webům Poskytovatele aplikace a třetích stran (dále jen „Služby“, společně i samostatně). Použití Služeb může vyžadovat přístup k Internetu a může podléhat dalším podmínkám služby.

Jste srozuměni s tím, že se použitím jakékoli ze Služeb můžete setkat s obsahem, který může být považován za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí, přičemž obsah může nebo nemusí být označen jako obsahující explicitní jazyk, a že výsledky jakéhokoli vyhledávání nebo zadání určité adresy URL mohou automaticky a neúmyslně vytvářet odkazy nebo reference na nežádoucí materiál. Nicméně souhlasíte s tím, že Služby používáte výhradně na vlastní nebezpečí a že Poskytovatel aplikace neponese vůči Vám žádnou právní odpovědnost. Určité Služby mohou zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah, data, informace, aplikace nebo materiály od třetích stran (dále jen „Materiály třetích stran“) nebo poskytovat odkazy na určité weby třetích stran. Použitím Služeb berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel aplikace není zodpovědný za přezkoumání nebo vyhodnocení obsahu, přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, dodržování autorského práva, zákonnosti, slušnosti, kvality nebo jakéhokoli dalšího aspektu takových Materiálů nebo webů třetích stran. Poskytovatel aplikace neručí za žádné Služby třetích stran, Materiály nebo weby třetích stran ani za žádné jiné materiály, produkty či služby třetích stran, ani je neschvaluje a nepřejímá a nebude mít v souvislosti s nimi žádné závazky ani odpovědnost vůči Vám nebo jakékoli jiné osobě. Materiály třetích stran a odkazy na jiné weby jsou poskytovány výhradně pro Vaše pohodlí. Finanční informace zobrazené jakýmikoli Službami jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a nelze na ně spoléhat jako na investiční doporučení. Jakoukoli transakci s cennými papíry na základě informací získaných prostřednictvím Služeb byste měli před jejím provedením zkonzultovat s finančním odborníkem. Údaje o poloze poskytované jakýmikoli Službami jsou určeny pouze pro základní navigační účely a nelze na ně spoléhat v situacích, v nichž jsou vyžadovány přesné údaje o poloze nebo v nichž mohou chybné, nepřesné nebo neúplné údaje o poloze vést k usmrcení, zranění, poškození majetku nebo životního prostředí. Poskytovatel aplikace ani žádný z jeho poskytovatelů obsahu neručí za dostupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost nebo aktuálnost informací o cenných papírech nebo údajů o poloze zobrazených jakýmikoli Službami.

Souhlasíte s tím, že Služby obsahují soukromý obsah, informace a materiály, které jsou chráněny příslušnými právy na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony, mimo jiné autorským právem, a že nepoužijete takový soukromý obsah, informace nebo materiály žádným jiným způsobem než povoleným použitím Služeb. Žádná část Služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě ani jakýmikoli prostředky. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, šířit nebo vytvářet odvozená díla založená na Službách a že nebudete zneužívat Služby žádným nepovoleným způsobem, mimo jiné včetně překračování nebo přetěžování kapacity sítě.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat Služby žádným způsobem k obtěžování, zneužívání, pronásledování, zastrašování, pomlouvání nebo jinému omezování či porušování práv jakékoli jiné strany a že Poskytovatel aplikace není žádným způsobem odpovědný za jakékoli takové Vaše používání Služeb ani za žádné obtěžující, zastrašující, pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné zprávy či přenosy, které můžete přijímat v důsledku použití kterékoli ze Služeb.

Kromě toho Služby třetích stran a Materiály třetích stran, které lze zpřístupnit ze Zařízení, zobrazit na Zařízení nebo k nimž se lze připojit ze Zařízení, nejsou dostupné ve všech jazycích ani ve všech zemích. Poskytovatel aplikace neposkytuje žádné ujištění, že takové Služby a Materiály třetích stran jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jakémkoli určitém místě. Pokud se rozhodnete zpřístupnit takové Služby nebo Materiály třetích stran, činíte tak z vlastní iniciativy a jste zodpovědní za dodržení jakýchkoli příslušných zákonů, mimo jiné včetně příslušných místních zákonů. Poskytovatel aplikace a jeho poskytovatelé licencí si vyhrazují právo kdykoli změnit, pozastavit, odebrat nebo znemožnit přístup k jakýmkoli Službám bez předchozího upozornění. Poskytovatel aplikace nebude v žádném případě právně odpovědný za odebrání nebo znemožnění přístupu k jakýmkoli takovým Službám. Poskytovatel aplikace může také zavést omezení pro používání nebo zpřístupnění určitých Služeb, a to za všech okolností a bez předchozího upozornění nebo závazků.

. BEZ ZÁRUKY

VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE LICENCOVANOU APLIKACI POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JSOU LICENCOVANÁ APLIKACE A JAKÉKOLI SLUŽBY PROVÁDĚNÉ NEBO POSKYTOVANÉ LICENCOVANOU APLIKACÍ (DÁLE JEN „SLUŽBY“) POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, A TO BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. POSKYTOVATEL APLIKACE A JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCE TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K LICENCOVANÉ APLIKACI A JAKÝMKOLI SLUŽBÁM, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. POSKYTOVATEL APLIKACE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÉ APLIKACE ANI ZÁRUKU, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V LICENCOVANÉ APLIKACI NEBO SLUŽBY PROVÁDĚNÉ ČI POSKYTOVANÉ LICENCOVANOU APLIKACÍ BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE ČINNOST LICENCOVANÉ APLIKACE NEBO SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠOVANÁ A BEZCHYBNÁ ANI ŽE BUDOU VADY V LICENCOVANÉ APLIKACI ČI SLUŽBÁCH OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ POSKYTOVATELEM APLIKACE NEBO JEHO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM NEZAKLÁDAJÍ ZÁRUKU. POKUD SE LICENCOVANÁ APLIKACE NEBO SLUŽBY PROJEVÍ JAKO VADNÉ, PŘEJÍMÁTE CELÉ NÁKLADY NA VEŠKERÝ NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVU NEBO NÁPRAVU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELŮ STANOVENÝCH ZÁKONEM, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Berete na vědomí, že Licencovaná aplikace nebyla vyvinuta k uspokojení vašich individuálních požadavků, a že je proto vaší odpovědností zajistit, aby prostředky a funkce Licencované aplikace tak, jak jsou popsány v dokumentaci, uspokojovaly vaše požadavky.

Berete na vědomí, že Licencovaná aplikace může obsahovat chyby, a souhlasíte s tím, že existence jakýchkoli méně závažných chyb nebude znamenat nedodržení této Licence.

Dále berete na vědomí, že události, na které nemají Poskytovatel aplikace a dceřiné a přidružené společnosti Poskytovatele aplikace přiměřený vliv, mohou ovlivnit nebo omezit použití nebo zpřístupnění Licencované aplikace či mu zabránit, ať už dočasně nebo trvale.

f. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY NEBUDE POSKYTOVATEL APLIKACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH OBCHODNÍCH ŠKOD ČI ZTRÁT, VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÉ APLIKACE, BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU A TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, TRESTNĚPRÁVNÍ ČI JINOU), A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL APLIKACE BYL NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZRANĚNÍ OSOB NEBO ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. Celková odpovědnost Poskytovatele aplikace vůči Vám za veškeré škody (mimo příslušným zákonem stanovené odpovědnosti pro případy zahrnující zranění osob) v žádném případě nepřekročí částku 50 euro (padesát euro). V případě, že jste zaplatili poplatek za Licencovanou aplikaci, můžete také uvědomit společnost Apple nebo Google, které jste zaplatili za stažení a používání Licencované aplikace, a společnost Apple nebo Google Vám vrátí takový poplatek podle svých vlastních platných podmínek a ustanovení. Společnost Apple nebo Google neponese žádnou další odpovědnost ani žádné další závazky jakéhokoli druhu a vzniklé jakýmkoli způsobem v souvislosti s použitím, nepoužitím nebo chybou Licencované aplikace. Uvedená omezení budou platná, i když výše stanovený opravný prostředek nesplní svůj hlavní účel.

g. Zákony o exportu

Licencovanou aplikaci nesmíte používat ani jiným způsobem exportovat či reexportovat s výjimkou případů, kdy to dovolují zákony Spojených států a zákony jurisdikce, v níž byla Licencovaná aplikace získána. Licencovaná aplikace nesmí být exportována nebo reexportována zejména, ale bez omezení, (a) do jakýchkoli zemí, na které USA udělily embargo ani (b) komukoli, kdo se nachází v seznamu zvlášť určených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) vedeném Ministerstvem financí USA nebo v seznamu nežádoucích osob (Denied Person List) či v seznamu nežádoucích subjektů (Denied Entity List) vedeném Ministerstvem obchodu USA. Použitím Licencované aplikace prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi ani v žádném takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že nebudete používat tyto produkty pro žádné účely, které jsou zakázány zákony Spojených států, mimo jiné včetně vývoje, návrhu, výroby nebo produkce řízených střel, jaderných, chemických nebo biologických zbraní.

h. Komerční položky

Licencovaná aplikace a související dokumentace jsou „Komerční položky“ tak, jak je tento pojem definován v §2.101 předpisů 48 C.F.R., skládající se z „Komerčního počítačového softwaru“ a „Dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“ tak, jak jsou tyto pojmy používány v §12.212 nebo §227.7202 předpisů 48 C.F.R., podle použitelnosti. V souladu s předpisy 48 C.F.R. §12.212 nebo §227.7202-1 až 227.7202-4 předpisů 48 C.F.R., podle použitelnosti, je koncovým uživatelům v sektoru státní správy USA udělována licence pro Komerční počítačový software a Dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru (a) pouze jako pro Komerční položky a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělována všem ostatním koncovým uživatelům na základě podmínek a ustanovení této licence. Nepublikováno – práva vyhrazena podle zákonů Spojených států o autorském právu.

i. Zákony

Tato Smlouva se řídí holandskými zákony a bude vykládána podle těchto zákonů. Veškeré spory mezi stranami, jež mohou vzniknout z této Smlouvy, budou řešeny výlučně okresním soudem Amsterdam, Nizozemsko. Poskytovatel aplikace však bude mít výhradní právo upustit od tohoto Odstavce a vynutit si dodržování této Smlouvy podle místních zákonů nebo jurisdikce uživatele.

j. Kontaktní informace

V nepravděpodobném případě, že nejste zcela spokojeni s Licencovanou aplikací, nebo máte-li jakékoli dotazy či požadujete podporu, obraťte se na místní zastoupení nebo prodejce produktů společnosti Canon.

k. Otevřený software používaný v Licencované aplikaci

 

Licencovaná aplikace Photo Companion využívá následující Otevřený software

 1. Otevřený software Keychain helper pro iOS/Swift je licencovaný na základě licence MIT – Copyright (c) 2015 Marketplacer; kopii softwaru s otevřeným zdrojovým kódem lze získat na https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

  Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


  Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


  SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


 2. Otevřený software ObjectMapper OSS je licencovaný na základě licence MIT (MIT)-Copyright (c) 2014 Hearst. Kopii otevřeného softwaru a licence lze získat na https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

  Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


  Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


  SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


 3. Otevřený software Alamofire. Kopii otevřeného softwaru a licence lze získat na https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


  Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


  Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


  SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


 4. Otevřený software Bond. Kopii otevřeného softwaru a licence lze získat na https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015-2016 Bond


  Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


  Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


  SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


 5. Otevřený software UICollectionViewLeftAlignedLayout je licencovaný na základě https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

  Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


  Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


  Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


  SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


 6. Otevřený software RFQuiltLayout je licencovaný na základě https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

  Copyright (c) 2012 ITV LLC


  Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


  Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


  SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


 7. Otevřený software ICSPullToRefresh je licencovaný na základě https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

  Copyright (c) 2015 Lei Wang


  Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


  Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


  SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


 8. Otevřený software Fabric je licencovaný na základě a lze jej získat prostřednictvím http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

  Licencováno podle licence Apache, verze 2.0 („Licence“); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s Licencí.


  Pokud platné zákony nebo písemná dohoda nevyžadují něco jiného, je software distribuovaný na základě Licence distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, ať výslovných, nebo předpokládaných.
  Konkrétní znění upravující povolení a omezení na základě Licence najdete v Licenci.


 9. Otevřený software Tealium je licencovaný na základě licenční smlouvy na https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt

  Licencováno podle licence Apache, verze 2.0 („Licence“); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s Licencí.


  Pokud platné zákony nebo písemná dohoda nevyžadují něco jiného, je software distribuovaný na základě Licence distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, ať výslovných, nebo předpokládaných. Konkrétní znění upravující povolení a omezení na základě Licence najdete v Licenci.


Děkujeme za váš zájem o náš produkt Tealium iOS Library („software“), který vlastní a licencuje společnost Tealium Inc. („Tealium“, „náš“, „my“ nebo „nás“). Pozorně si prosím přečtěte tuto licenční smlouvu („smlouva“), protože obsahuje podmínky, kterými se řídí vaše používání Softwaru a přístup k němu


Pokud jste naším přímým konkurentem, nemáte k našemu Softwaru přístup, s výjimkou přístupu na základě našeho předchozího písemného souhlasu. Kromě toho nesmíte získat přístup k Softwaru pro účely monitorování dostupnosti, výkonu nebo funkce libovolných našich produktů a služeb ani pro jiné srovnávací nebo konkurenční účely.


STAŽENÍM SOFTWARU NEBO PODPISEM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ TEALIUM, KTERÝ ODKAZUJE NA TUTO SMLOUVU, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TOUTO SMLOUVOU BUDETE VÁZÁNI A BUDETE JI DODRŽOVAT. POKUD TUTO SMLOUVU UZAVÍRÁTE JMÉNEM SPOLEČNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY, PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI TENTO SUBJEKT A JEHO POBOČKY ZAVÁZAT K TÉTO SMLOUVĚ, A V TOM PŘÍPADĚ BUDOU VÝRAZY „VY“ NEBO „VÁŠ“ ODKAZOVAT NA DANÝ SUBJEKT A JEHO POBOČKY. POKUD TAKOVÉ OPRÁVNĚNÍ NEMÁTE NEBO POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE SOFTWARE POUŽÍVAT.


Doba platnosti vaší licence na používání Softwaru („doba platnosti“) začne v okamžiku vašeho schválení této Smlouvy, jak je uvedeno výše, a bude pokračovat do okamžiku jejího ukončení podle ustanovení části „Zrušení a ukončení“ níže. Po dobu platnosti vám udělujeme nevýhradní, nepřevoditelnou, bezplatnou, omezenou licenci (bez práva na sublicencování) na používání Softwaru pro následující účely:


vývoj softwarových aplikací a funkcí určených k použití ve spojení s produkty a službami společnosti Tealium;
provádění testování zajištění kvality pro zajištění kompatibility mezi vaší softwarovou aplikací a produkty a službami společnosti Tealium, a
provádění testování podpory při odstraňování problémů s kompatibilitou mezi vaší softwarovou aplikací a produkty a službami společnosti Tealium.Společnost Tealium vám dále po dobu platnosti uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou, bezplatnou, omezenou celosvětovou licenci (bez práva na sublicencování) na prodej, reprodukování a distribuci aplikací zahrnujících integraci, kterou jste vyvinuli na základě této Smlouvy, a to buď přímo, nebo prostřednictvím více úrovní distributorů, vašich koncových uživatelů, avšak pouze na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem obsahující podmínky, které chrání práva společnosti Tealium ve stejné míře jako tato Smlouva.

Na Software neposkytujeme žádná jiná práva. Software smíte používat pouze po Dobu platnosti; vyhrazujeme si všechna práva, která nejsou výslovně udělena touto Smlouvou a podle této Smlouvy neexistují žádná předpokládaná práva nebo jiná práva na základě překážky v důsledku předchozí dohody nebo jinak. Nesmíte: (i) kopírovat ani reprodukovat Software (kromě účelu přiměřené archivace); (ii) provádět změny Softwaru ani vytvářet díla z něj odvozená; (iii) rozebírat, dekompilovat nebo zpětně dekódovat Software (pokud to platné zákony výslovně nepovolují), nebo (iv) odstraňovat nebo pozměňovat ochranné známky, loga, oznámení o autorských právech nebo jiná vlastnická oznámení, popisky, symboly nebo štítky na Softwaru. Dále nesmíte Software používat pro nezákonné nebo nepovolené účely.

Společnost Tealium si ponechá veškeré nároky, vlastnictví a práva na duševní vlastnictví související se Softwarem nebo díly z něj odvozenými. „Práva na duševní vlastnictví“ budou znamenat veškerá patentová práva, autorská práva, obchodní tajemství, ochranné známky a další majetková práva a práva na duševní vlastnictví včetně osobnostních autorských práv. Software je chráněn zákony o autorských právech a dalšími zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními smlouvami. Souhlasíte s tím, že budeme vlastnit všechny návrhy, žádosti o vylepšení, zpětné vazby, doporučení nebo jiné vstupy, které poskytnete vy nebo jiná strana v souvislosti se Softwarem. Touto Smlouvou ani jejím plněním na vás nejsou převáděna žádná práva na duševní vlastnictví společnosti Tealium kromě licencí na použití, které jsou touto Smlouvou výslovně uděleny.

Všeobecné podmínky a omezení
Používání Softwaru je na vaše vlastní riziko.
Souhlasíte s tím, že společnost Tealium není povinna poskytovat vám podporu k Softwaru ani vám poskytovat aktualizace nebo opravy chyb („aktualizace“) Softwaru. Pokud se společnost Tealium na základě výhradně vlastního uvážení rozhodne poskytnout vám aktualizace, budou tyto aktualizace považovány za součást Softwaru a budou se ně vztahovat podmínky této Smlouvy.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, distribuovat ani využívat žádnou část nebo funkci Softwaru nebo získávat přístup k Softwaru, pokud k tomu nebudete mít výslovné písemné povolení společnosti Tealium.

Bez záruky
SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“, A SPOLEČNOST TEALIUM VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ, NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ, SPRÁVNOSTI A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. ANIŽ BY TÍM BYLA OMEZENA PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST TEALIUM NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBA BUDE SPLŇOVAT VAŠE SPECIFICKÉ POŽADAVKY, ŽE BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ, ŽE VÝSLEDKY, KTERÉ BUDOU DÍKY JEJÍMU POUŽÍVÁNÍ DOSAŽENY, BUDOU ÚPLNÉ, PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, ŽE KVALITA PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO JINÉHO MATERIÁLU ZAKOUPENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ NEBO ŽE CHYBY V SOFTWARU BUDOU OPRAVENY.

Omezení odpovědnosti
JSTE VÝSLOVNĚ SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST TEALIUM NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, MJ. VČETNĚ ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU, DOBRÉ POVĚSTI, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST TEALIUM BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA), VČETNĚ ŠKOD, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU, NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB V DŮSLEDKU ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH NEBO ZPRÁV OBDRŽENÝCH NEBO TRANSAKCÍ UZAVŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU NEBO ZE SOFTWARU, NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM K VAŠIM PŘEVODŮM NEBO DATŮM NEBO JEJICH POZMĚNĚNÍM, PROHLÁŠENÍMI NEBO CHOVÁNÍM TŘETÍ OSOBY OHLEDNĚ SOFTWARU, UKONČENÍM VAŠEHO ÚČTU NEBO JINOU ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU.
ANIŽ BY TÍM BYLA DOTČENA OPAČNÁ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TEALIUM VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU NEBO S NÍM SOUVISEJÍCÍ (Z LIBOVOLNÉHO DŮVODU A BEZ OHLEDU NA FORMU JEDNÁNÍ) VŽDY OMEZENA NA VYŠŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK: (1) ČÁSTKA, KTERU JSTE ZAPLATILI SPOLEČNOSTI TEALIUM ZA ŠEST (6) MĚSÍCŮ, KTERÉ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZELY UDÁLOSTI, KTERÁ BYLA PŘÍČINOU STÍŽNOSTI, NEBO (2) ČÁSTKA STO PADESÁT DOLARŮ (150,00 USD).

Zrušení a ukončení
Společnost Tealium může dle vlastního uvážení vaši licenci z libovolného důvodu kdykoli ukončit.
Vy můžete tuto Smlouvu dle vlastního uvážení ihned ukončit na základě písemné výpovědi zaslané společnosti Tealium.
Po ukončení nebo uplynutí doby platnosti této Smlouvy přestanete ihned používat originál a všechny kopie Softwaru, které máte ve svém vlastnictví nebo pod svou kontrolou, a zničíte je. Na její písemnou žádost společnosti Tealium písemně potvrdíte, že jste splnili všechna ustanovení této Smlouvy.
Tuto Smlouvu může ukončit libovolná smluvní strana zasláním písemné výpovědi druhé smluvní straně v případě libovolného zásadního porušení druhé smluvní strany, pokud toto porušení nebylo napraveno do třiceti (30) dnů ode dne, kdy neporušující strana zaslala údajně porušující straně písemné oznámení o takovém porušení.

Různé
Tato Smlouva se bude řídit zákony státu Kalifornie bez uplatnění zásad o kolizi právních norem, které by mohly vyžadovat použití práva jiné jurisdikce. V případě sporu nebo řízení vyplývajícího z této Smlouvy nebo s ní související souhlasíte s tím, že se podřídíte jurisdikci státních soudů se sídlem v okrese San Diego, Kalifornie, a federálních soudů se sídlem v okrsku Southern District of California, čímž souhlasíte s jejich řádnou místní příslušností. Pokud společnost Tealium nebude uplatňovat nebo vymáhat libovolné právo nebo ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Tato Smlouva představuje celou smlouvu mezi vámi a společností Tealium a upravuje vaše používání Služeb, přičemž nahrazuje všechny předchozí dohody mezi vámi a společností Tealium (mimo jiné včetně předchozích verzí Smlouvy).

Upozornění na autorská práva a uznání autorských práv

Apple, iPad, iPhone a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích;
Google je ochranná známka společnosti Google Inc.
Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

Používáním aplikace Lens Guru berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na Služby nebo Licencovanou aplikaci se vztahuje následující ochrana autorských práv:

1. AndroidAnnotation

AndroidAnnotations vytvořil Pierre-Yves Ricau a podporu zajišťuje společnost eBusinessInformations.

Více informací o tomto otevřeném softwaru naleznete na adrese http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

Licence MIT (MIT)

Copyright (c) <rok> <držitelé autorských práv>

Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.