Licenční smlouva s koncovým uživatelem

Tento dokument je smlouvou mezi koncovým uživatelem (dále jen „Vy“) licencované aplikace, kterou jste si stáhli ze seznamu níže, a jakékoli elektronické dokumentace související s touto aplikací (dále jen „Licencovaná aplikace“) a společností Canon Europa N.V se sídlem Bovenkerkseweg 59, 1185 XB Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Poskytovatel aplikace“) (nebo jejími dodavateli, kteří jsou třetími stranami, či dceřinými nebo přidruženými společnostmi). Licencovaná aplikace může označovat a může zahrnovat aplikaci Canon Photo Companion a její aktualizované verze či aplikaci Lens Guru (není-li konkrétně stanoveno jinak).

Licencovanou aplikaci si můžete stáhnout z webové stránky, kterou provozuje společnost Apple Inc. („Apple“), pro účely licencovaného využívání s mobilními zařízeními Apple ® (např. iPhone®, iPad® či iPod®) nebo na nich nebo s jinou chráněnou softwarovou platformou Apple pro ruční zařízení používanou na bezdrátovém ručním zařízení (samostatně jako „Zařízení Apple“), nebo z webové stránky, kterou provozuje společnost Google Inc. („Google“), pro účely licencovaného využívání s mobilními zařízeními Android TM nebo na nich nebo s jinou chráněnou softwarovou platformou Android pro ruční zařízení používanou na bezdrátovém ručním zařízení (samostatně jako „Zařízení Android“) (společně jako „Zařízení“).

INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM LICENCOVANÉ APLIKACE VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, LICENCOVANOU APLIKACI NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

V případě, že se pokoušíte stahovat z webu provozovaného společností Apple, berete dále na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou obmyšlenými třetími stranami licenční smlouvy s koncovým uživatelem a že na základě Vašeho souhlasu s licenční smlouvou s koncovým uživatelem bude mít společnost Apple právo (a bude se předpokládat, že toto právo přijala) vynutit si od Vás dodržování této licenční smlouvy s koncovým uživatelem jako obmyšlená třetí strana. Dále berete na vědomí a zavazujete se dodržovat aktuální podmínky poskytování služby společnosti Apple, které jsou uvedeny na adrese https://www.apple.com/legal/sla/docs/xcode.pdf. S vašimi údaji se bude za každých okolnosti nakládat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Apple, které si můžete přečíst na adrese http://www.apple.com/legal/privacy/

Pokud si stáhnete Licencovanou aplikaci z webové stránky provozované společností Google Inc, berete na vědomí a zavazujete se dodržovat aktuální podmínky poskytování služeb společnosti Google, včetně podmínek uvedených na adrese https://cloud.google.com/maps-platform/terms/. Zejména berete na vědomí, že na Vaše používání služby Google Maps se vztahují v dané době platné doplňkové podmínky služby Google Maps/Google Earth uvedené na adrese https://maps.google.com/help/terms_maps.html a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google uvedené na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

Některé složky služeb společnosti Google (včetně softwaru s otevřeným zdrojovým kódem) podléhají autorskému právu třetí strany a jiným právům duševního vlastnictví, jak je uvedeno: (a) v právním upozornění týkajícím se služby Google Maps / Google Earth na adrese https://www.google.com/help/legalnotices_maps.html; a (b) v samostatných veřejně dostupných licenčních podmínkách třetí strany, které Vám společnost Google poskytne na vyžádání.

Licencovaná aplikace se neprodává, ale poskytuje se na ni licence, která Vám ji umožňuje používat pouze v souladu s podmínkami této licence, není-li uzavřena samostatná smlouva mezi Vámi a Poskytovatelem aplikace, v kterémžto případě budou užívání Licencované aplikace upravovat podmínky této samostatné smlouvy, a to za předpokladu Vašeho předchozího souhlasu s touto samostatnou smlouvou. Poskytovatel aplikace si vyhrazuje veškerá práva, která Vám nebyla výslovně udělena.

a. Rozsah licence

Tato licence, kterou Vám Poskytovatel aplikace udělil pro Licencovanou aplikaci, je omezena na nepřevoditelnou licenci k užívání Licencované aplikace v jakémkoli Zařízení, které vlastníte nebo máte pod kontrolou. Tato licence Vám nedovoluje používat Licencovanou aplikaci v žádném Zařízení, které nevlastníte nebo nemáte pod kontrolou, a neumožňuje Vám distribuovat nebo zpřístupňovat Licencovanou aplikaci prostřednictvím sítě, kde by ji bylo možné používat ve stejný okamžik ve více zařízeních. Licencovanou aplikaci nesmíte pronajímat, půjčovat, prodávat, znovu distribuovat ani pro ni udělovat dílčí licence. Nesmíte kopírovat (s výjimkou případů, kdy je to výslovně povoleno touto licencí a Pravidly pro používání), dekompilovat, zpětně analyzovat, převádět ze strojového kódu a upravovat Licencovanou aplikaci, jakékoli aktualizace nebo její části, pokoušet se z nich odvozovat zdrojový kód nebo vytvářet odvozená díla (s výjimkou případů nepřekračujících rozsah, v němž jsou výše uvedená omezení zakázána příslušným zákonem, nebo rozsah povolený licenčními podmínkami upravujícími používání jakýchkoli komponent s otevřeným zdrojem, které jsou součástí Licencované aplikace). Jakýkoli pokus tak učinit představuje porušení práv Poskytovatele aplikace a jeho poskytovatelů licence. Pokud nedodržíte toto omezení, můžete být vystaveni trestnímu stíhání a povinnosti uhradit škody. Podmínky licence budou upravovat používání jakýchkoli aktualizací poskytnutých Poskytovatelem aplikace, které nahradí nebo doplní původní Licencovanou aplikaci, pokud taková aktualizace nebude spojena se samostatnou licencí, v kterémžto případě budou mít přednost podmínky této samostatné licence.

b. Použití dat

Společnost Canon automaticky shromažďuje a analyzuje technická data o používání aplikace z Vašeho zařízení v zájmu zlepšení fungování Vašeho zařízení. O tom, jaká data shromažďujeme a jak je používáme, si můžete přečíst více v příslušných oddílech Zásad ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon (https://myid.canon/canonid/#/policy).

Ke shromažďování Vašich dat o používání aplikace používáme službu Google Analytics. Více informací o službě Google Analytics si můžete přečíst na adrese www.google.com/policies/privacy/partners – podívejte se na kapitolu nazvanou „Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů“.

V případě používání služby Google Maps dále souhlasíte s tím, že: Společnost Google od Vás musí přijímat a shromažďovat data, a to včetně vyhledávaných termínů, IP adres a souřadnic udávajících zeměpisnou šířku a délku. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Google a její přidružené osoby mohou tato data používat a uchovávat za účelem poskytování a zlepšování produktů a služeb Google za podmínek uvedených v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google uvedených na adrese https://www.google.com/policies/privacy/. Dále souhlasíte s Podmínkami ochrany osobních údajů správcem v rámci služby Google Maps uvedenými na adrese https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms. Prostřednictvím běžného užívání základních služeb Google Maps poskytujete identifikátory zařízení a osobní údaje přímo společnosti Google, a to za podmínek Zásad ochrany osobních údajů společnosti Google uvedených na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.

c. Ukončení platnosti

Licence je platná, dokud ji neukončíte Vy odebráním nebo odinstalováním Licencované aplikace nebo Poskytovatel aplikace či jeho poskytovatelé služeb. Při nedodržení libovolné podmínky této licence budou Vaše práva, která z této licence vyplývají, automaticky ukončena bez předchozího oznámení od Poskytovatele aplikace. Po ukončení platnosti licence musíte zcela přestat používat Licencovanou aplikaci a musíte zničit veškeré kopie, úplné nebo částečné, Licencované aplikace.

d. Služby

Materiály třetích stran. Licencovaná aplikace může umožňovat přístup ke službám a webům Poskytovatele aplikace a třetích stran (dále jen „Služby“, společně i samostatně). Použití Služeb může vyžadovat přístup k Internetu a může podléhat dalším podmínkám služby.

Jste srozuměni s tím, že se použitím jakékoli ze Služeb můžete setkat s obsahem, který může být považován za urážlivý, neslušný nebo nežádoucí, přičemž obsah může nebo nemusí být označen jako obsahující explicitní jazyk, a že výsledky jakéhokoli vyhledávání nebo zadání určité adresy URL mohou automaticky a neúmyslně vytvářet odkazy nebo reference na nežádoucí materiál. Nicméně souhlasíte s tím, že Služby používáte výhradně na vlastní nebezpečí a že Poskytovatel aplikace neponese vůči Vám žádnou právní odpovědnost. Určité Služby mohou zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah, data, informace, aplikace nebo materiály od třetích stran (dále jen „Materiály třetích stran“) nebo poskytovat odkazy na určité weby třetích stran. Použitím Služeb berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel aplikace není zodpovědný za přezkoumání nebo vyhodnocení obsahu, přesnosti, úplnosti, aktuálnosti, platnosti, dodržování autorského práva, zákonnosti, slušnosti, kvality nebo jakéhokoli dalšího aspektu takových Materiálů nebo webů třetích stran. Poskytovatel aplikace neručí za žádné Služby třetích stran, Materiály nebo weby třetích stran ani za žádné jiné materiály, produkty či služby třetích stran, ani je neschvaluje a nepřejímá a nebude mít v souvislosti s nimi žádné závazky ani odpovědnost vůči Vám nebo jakékoli jiné osobě. Materiály třetích stran a odkazy na jiné weby jsou poskytovány výhradně pro Vaše pohodlí. Finanční informace zobrazené jakýmikoli Službami jsou poskytovány pouze pro obecné informační účely a nelze na ně spoléhat jako na investiční doporučení. Jakoukoli transakci s cennými papíry na základě informací získaných prostřednictvím Služeb byste měli před jejím provedením zkonzultovat s finančním odborníkem. Údaje o poloze poskytované jakýmikoli Službami jsou určeny pouze pro základní navigační účely a nelze na ně spoléhat v situacích, v nichž jsou vyžadovány přesné údaje o poloze nebo v nichž mohou chybné, nepřesné nebo neúplné údaje o poloze vést k usmrcení, zranění, poškození majetku nebo životního prostředí. Poskytovatel aplikace ani žádný z jeho poskytovatelů obsahu neručí za dostupnost, přesnost, úplnost, spolehlivost nebo aktuálnost informací o cenných papírech nebo údajů o poloze zobrazených jakýmikoli Službami.

Souhlasíte s tím, že Služby obsahují soukromý obsah, informace a materiály, které jsou chráněny příslušnými právy na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony, mimo jiné autorským právem, a že nepoužijete takový soukromý obsah, informace nebo materiály žádným jiným způsobem než povoleným použitím Služeb. Žádná část Služeb nesmí být reprodukována v jakékoli formě ani jakýmikoli prostředky. Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, šířit nebo vytvářet odvozená díla založená na Službách a že nebudete zneužívat Služby žádným nepovoleným způsobem, mimo jiné včetně překračování nebo přetěžování kapacity sítě.

Dále souhlasíte s tím, že nebudete používat Služby žádným způsobem k obtěžování, zneužívání, pronásledování, zastrašování, pomlouvání nebo jinému omezování či porušování práv jakékoli jiné strany a že Poskytovatel aplikace není žádným způsobem odpovědný za jakékoli takové Vaše používání Služeb ani za žádné obtěžující, zastrašující, pomlouvačné, urážlivé nebo nezákonné zprávy či přenosy, které můžete přijímat v důsledku použití kterékoli ze Služeb.

Kromě toho Služby třetích stran a Materiály třetích stran, které lze zpřístupnit ze Zařízení, zobrazit na Zařízení nebo k nimž se lze připojit ze Zařízení, nejsou dostupné ve všech jazycích ani ve všech zemích. Poskytovatel aplikace neposkytuje žádné ujištění, že takové Služby a Materiály třetích stran jsou vhodné nebo dostupné pro použití na jakémkoli určitém místě. Pokud se rozhodnete zpřístupnit takové Služby nebo Materiály třetích stran, činíte tak z vlastní iniciativy a jste zodpovědní za dodržení jakýchkoli příslušných zákonů, mimo jiné včetně příslušných místních zákonů. Poskytovatel aplikace a jeho poskytovatelé licencí si vyhrazují právo kdykoli změnit, pozastavit, odebrat nebo znemožnit přístup k jakýmkoli Službám bez předchozího upozornění. Poskytovatel aplikace nebude v žádném případě právně odpovědný za odebrání nebo znemožnění přístupu k jakýmkoli takovým Službám. Poskytovatel aplikace může také zavést omezení pro používání nebo zpřístupnění určitých Služeb, a to za všech okolností a bez předchozího upozornění nebo závazků.

. BEZ ZÁRUKY

VÝSLOVNĚ UZNÁVÁTE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE LICENCOVANOU APLIKACI POUŽÍVÁTE VÝHRADNĚ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ A ŽE NESETE VEŠKERÁ RIZIKA SPOJENÁ S USPOKOJIVOU KVALITOU, VÝKONEM, PŘESNOSTÍ A VYNALOŽENÝM ÚSILÍM. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY JSOU LICENCOVANÁ APLIKACE A JAKÉKOLI SLUŽBY PROVÁDĚNÉ NEBO POSKYTOVANÉ LICENCOVANOU APLIKACÍ (DÁLE JEN „SLUŽBY“) POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“, A TO BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. POSKYTOVATEL APLIKACE A JEHO POSKYTOVATELÉ LICENCE TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K LICENCOVANÉ APLIKACI A JAKÝMKOLI SLUŽBÁM, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI, NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. POSKYTOVATEL APLIKACE NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÉ APLIKACE ANI ZÁRUKU, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V LICENCOVANÉ APLIKACI NEBO SLUŽBY PROVÁDĚNÉ ČI POSKYTOVANÉ LICENCOVANOU APLIKACÍ BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY, ŽE ČINNOST LICENCOVANÉ APLIKACE NEBO SLUŽEB BUDE NEPŘERUŠOVANÁ A BEZCHYBNÁ ANI ŽE BUDOU VADY V LICENCOVANÉ APLIKACI ČI SLUŽBÁCH OPRAVENY. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE NEBO RADY POSKYTNUTÉ POSKYTOVATELEM APLIKACE NEBO JEHO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM NEZAKLÁDAJÍ ZÁRUKU. POKUD SE LICENCOVANÁ APLIKACE NEBO SLUŽBY PROJEVÍ JAKO VADNÉ, PŘEJÍMÁTE CELÉ NÁKLADY NA VEŠKERÝ NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVU NEBO NÁPRAVU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ VYLOUČENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝCH PRÁV SPOTŘEBITELŮ STANOVENÝCH ZÁKONEM, TAKŽE SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Berete na vědomí, že Licencovaná aplikace nebyla vyvinuta k uspokojení vašich individuálních požadavků, a že je proto vaší odpovědností zajistit, aby prostředky a funkce Licencované aplikace tak, jak jsou popsány v dokumentaci, uspokojovaly vaše požadavky.

Berete na vědomí, že Licencovaná aplikace může obsahovat chyby, a souhlasíte s tím, že existence jakýchkoli méně závažných chyb nebude znamenat nedodržení této Licence.

Dále berete na vědomí, že události, na které nemají Poskytovatel aplikace a dceřiné a přidružené společnosti Poskytovatele aplikace přiměřený vliv, mohou ovlivnit nebo omezit použití nebo zpřístupnění Licencované aplikace či mu zabránit, ať už dočasně nebo trvale.

f. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONY NEBUDE POSKYTOVATEL APLIKACE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÝ ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD ZE ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY DAT, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH OBCHODNÍCH ŠKOD ČI ZTRÁT, VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVÁNÍ LICENCOVANÉ APLIKACE, BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU A TEORII ODPOVĚDNOSTI (SMLUVNÍ, TRESTNĚPRÁVNÍ ČI JINOU), A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE POSKYTOVATEL APLIKACE BYL NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚN. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEPŘIPOUŠTĚJÍ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZRANĚNÍ OSOB NEBO ZA NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE SE NA VÁS TOTO OMEZENÍ NEMUSÍ VZTAHOVAT. Celková odpovědnost Poskytovatele aplikace vůči Vám za veškeré škody (mimo příslušným zákonem stanovené odpovědnosti pro případy zahrnující zranění osob) v žádném případě nepřekročí částku 50 euro (padesát euro). V případě, že jste zaplatili poplatek za Licencovanou aplikaci, můžete také uvědomit společnost Apple nebo Google, které jste zaplatili za stažení a používání Licencované aplikace, a společnost Apple nebo Google Vám vrátí takový poplatek podle svých vlastních platných podmínek a ustanovení. Společnost Apple nebo Google neponese žádnou další odpovědnost ani žádné další závazky jakéhokoli druhu a vzniklé jakýmkoli způsobem v souvislosti s použitím, nepoužitím nebo chybou Licencované aplikace. Uvedená omezení budou platná, i když výše stanovený opravný prostředek nesplní svůj hlavní účel.

g. Zákony o exportu

Licencovanou aplikaci nesmíte používat ani jiným způsobem exportovat či reexportovat s výjimkou případů, kdy to dovolují zákony Spojených států a zákony jurisdikce, v níž byla Licencovaná aplikace získána. Licencovaná aplikace nesmí být exportována nebo reexportována zejména, ale bez omezení, (a) do jakýchkoli zemí, na které USA udělily embargo ani (b) komukoli, kdo se nachází v seznamu zvlášť určených státních příslušníků (Specially Designated Nationals) vedeném Ministerstvem financí USA nebo v seznamu nežádoucích osob (Denied Person List) či v seznamu nežádoucích subjektů (Denied Entity List) vedeném Ministerstvem obchodu USA. Použitím Licencované aplikace prohlašujete a zaručujete, že se nenacházíte v žádné takové zemi ani v žádném takovém seznamu. Souhlasíte také s tím, že nebudete používat tyto produkty pro žádné účely, které jsou zakázány zákony Spojených států, mimo jiné včetně vývoje, návrhu, výroby nebo produkce řízených střel, jaderných, chemických nebo biologických zbraní.

h. Komerční položky

Licencovaná aplikace a související dokumentace jsou „Komerční položky“ tak, jak je tento pojem definován v §2.101 předpisů 48 C.F.R., skládající se z „Komerčního počítačového softwaru“ a „Dokumentace ke komerčnímu počítačovému softwaru“ tak, jak jsou tyto pojmy používány v §12.212 nebo §227.7202 předpisů 48 C.F.R., podle použitelnosti. V souladu s předpisy 48 C.F.R. §12.212 nebo §227.7202-1 až 227.7202-4 předpisů 48 C.F.R., podle použitelnosti, je koncovým uživatelům v sektoru státní správy USA udělována licence pro Komerční počítačový software a Dokumentaci ke komerčnímu počítačovému softwaru (a) pouze jako pro Komerční položky a (b) pouze s těmi právy, která jsou udělována všem ostatním koncovým uživatelům na základě podmínek a ustanovení této licence. Nepublikováno – práva vyhrazena podle zákonů Spojených států o autorském právu.

i. Zákony

Tato Smlouva se řídí holandskými zákony a bude vykládána podle těchto zákonů. Veškeré spory mezi stranami, jež mohou vzniknout z této Smlouvy, budou řešeny výlučně okresním soudem Amsterdam, Nizozemsko. Poskytovatel aplikace však bude mít výhradní právo upustit od tohoto Odstavce a vynutit si dodržování této Smlouvy podle místních zákonů nebo jurisdikce uživatele.

j. Kontaktní informace

V nepravděpodobném případě, že nejste zcela spokojeni s Licencovanou aplikací, nebo máte-li jakékoli dotazy či požadujete podporu, obraťte se na místní zastoupení nebo prodejce produktů společnosti Canon.

k. Otevřený software používaný v Licencované aplikaci

Aplikace Canon Photo Companion verze 5.0 a následné verze dostupné na iOS používají následující software s otevřeným zdrojovým kódemNázev Odkaz, popř. upozornění na autorská práva Popis Typ licence
AlamoFire https://github.com/Alamofire/Alamofire
Copyright (c) 2014-2018 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)
Knihovna sítí HTTP zapsaná v programu Swift Licence MIT
RealmSwift https://realm.io/docs/swift/3.5.0/api/index.html
Kopii licence můžete získat na stránkách https://github.com/realm/realm-core/blob/master/LICENSE
Mobilní databáze, která běží přímo v telefonech, tabletech nebo nositelné elektronice Licence Apache 2.0
SnapKit https://github.com/SnapKit/SnapKit
Autoři: Robert Payne (@robertjpayne) a další přispěvatelé
SnapKit je jazyk specifický pro domény, který usnadňuje automatické rozložení v iOS i OS X Licence MIT
SDWebImage https://github.com/rs/SDWebImage
Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com
Asynchronní nástroj pro stahování obrázků s podporou mezipaměti jako kategorií UIImageView Licence MIT
PromiseKit https://github.com/mxcl/PromiseKit
Copyright 2016-nyní, Max Howell; mxcl@me.com
Implementace slibů pro Swift a ObjC Licence MIT
SwiftFormat https://github.com/nicklockwood/SwiftFormat
Copyright (c) 2016 Nick Lockwood
Knihovna kódů a nástroj pro formátování na příkazovém řádku pro změnu formátu kódu Swift Licence MIT
Tealium Swift https://github.com/Tealium/tealium-swift Sada Tealium SDK k integraci značek do aplikací pro iOS Vlastní licence Tealium
https://github.com/Tealium/tealium-swift/blob/master/LICENSE.txt podle nastavení v části věnované předchozí verzi.

Podmínky licence MIT:

Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „software“), k nakládání se softwarem bez omezení, zejména práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, distribuci, udělování dílčích licencí a prodej kopií softwaru, a osoby, které mají software k dispozici, tak mají povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky: Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o povolení musí být obsaženy ve všech kopiích nebo podstatných částech softwaru.
SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.

Podmínky licence Apache 2.0:

Jste si vědomi toho, že software může obsahovat kryptografické funkce, které mohou podléhat vývozním omezením, a prohlašujete a zaručujete, že se (i) nenacházíte v jurisdikci, která podléhá hospodářským sankcím Spojených států („Zakázané jurisdikce“), a to včetně Kuby, Íránu, Severní Koreji, Súdánu, Sýrie či Krymské oblasti, (ii) nejste osobou uvedenou na seznamu zakázaných osob vedeném vládou USA (sem patří seznam zvlášť určených státních příslušníků a zakázaných osob, konsolidovaný seznam uvalených sankcí vedený Odborem kontroly nad zahraničními aktivy Ministerstva financí USA, seznam zakázaných fyzických osob či seznam zakázaných právnických osob vedený Ministerstvem obchodu USA) („Sankcionovaná osoba“) ani (iii) Vás neovládá ani z 50 % či více nevlastní. Zavazujete se dodržovat všechna exportní, reexportní a importní omezení a předpisy Ministerstva obchodu USA nebo jiného úřadu či orgánu Spojených států či jiné příslušné země. Taktéž se zavazujete, že přímo ani nepřímo nepřevedete Software ani neumožníte jeho převod do žádné Zakázané jurisdikce ani jinak v rozporu s těmito omezeními či předpisy.

Licence Apache, verze 2.0 („Licence“); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s Licencí. Kopie Licence je k dispozici na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. Pokud platné zákony nebo písemná dohoda nevyžadují něco jiného, je software distribuovaný na základě Licence distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, ať výslovných, nebo předpokládaných. Konkrétní znění upravující povolení a omezení na základě Licence najdete v Licenci.

Aplikace Canon Photo Companion verze 5.0 a následné verze dostupné na systému Android používají následující software s otevřeným zdrojovým kódem

Název Odkaz, popř. upozornění na autorská práva Popis Typ licence a autorská práva
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Balíčky knihovny podpory Android https://developer.android.com/reference/android/support/classes Použité balíčky – design, appcompat, recyclerview, cardview, palette, constraint Licence Apache 2.0
Dagger https://github.com/google/dagger Rychlý injektor závislostí pro Android a Java. Licence Apache 2.0
Retrofit https://github.com/square/retrofit
Copyright 2013 Square, Inc.
Typově bezpečný klient HTTP pro Android a Java od společnosti Square, Inc Licence Apache 2.0
Adaptér Retrofit https://github.com/JakeWharton/retrofit2-rxjava2-adapter Implementace adaptéru RxJava 2 CallAdapter.Factory pro Retrofit 2 Licence Apache 2.0
OKHTTP https://github.com/square/okhttp Klient HTTP+HTTP/2 pro aplikace Android a Java. Licence Apache 2.0
Picasso https://github.com/square/picasso
Copyright 2013 Square, Inc.
Výkonná knihovna pro stahování bitových kopií a jejich ukládání do mezipaměti pro Android Licence Apache 2.0
AHBottomNavigation https://github.com/aurelhubert/ahbottomnavigation
Knihovna AHBottomNavigation pro Android
Copyright (c) 2017 Aurelien Hubert (http://github.com/aurelhubert).
Knihovna k reprodukci chování pokynů pro navigaci Bottom Navigation od Material Design Licence Apache 2.0
Material-ViewPagerIndicator https://github.com/ronaldsmartin/Material-ViewPagerIndicator
Copyright 2016 Ronald Martin
Indikátor Android ViewPager na bázi teček s animacemi Material Design Licence Apache 2.0
ShimmerLayout https://github.com/team-supercharge/ShimmerLayout
Copyright 2017 Supercharge
Efekt mihotání efektivní pro paměť pro aplikace Android od Supercharge. Licence Apache 2.0
RxJava https://github.com/ReactiveX/RxJava
Copyright (c) 2016-nyní, RxJava Contributors.
Knihovna pro sestavování asynchronních programů a programů založených na událostech využívající sledovatelné sekvence pro Java Vm. Licence Apache 2.0
RXAndroid https://github.com/ReactiveX/RxAndroid
Copyright 2015 autoři RxAndroid
Vazby RxJava pro Android. Licence Apache 2.0
Kotlin https://github.com/JetBrains/kotlin Programovací jazyk Kotlin Licence Apache 2.0
Timber https://github.com/JakeWharton/timber
Copyright 2013 Jake Wharton
Nástroj pro protokolování s malým rozšiřitelným rozhraním API, který poskytuje programy nad rámec běžné třídy protokolování Android. Licence Apache 2.0
jUnit https://junit.org/junit4/license.html
Copyright © 2002-2018 JUnit. Všechna práva vyhrazena.
JUnit je jednoduchý nástroj pro zápis opakovatelných testů. Eclipse Public License – v 1.0
Android Test Runner https://developer.android.com/reference/android/support/test/runner/package-summary Zkušební nástroj pro Android Dokumentace v rámci licence Apache 2.0. Veškerý další obsah kromě licenčních dokumentů a s výjimkou jinak uvedeného jsou poskytovány v rámci licence Creative Commons Attribution 2.5 https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/legalcode
Espresso https://developer.android.com/reference/android/support/test/espresso/package-summary Espresso slouží k zápisu stručných, poutavých a spolehlivých testů Android UI Licence Apache 2.0
Realm https://github.com/realm/realm-java
Tento projekt se řídí pravidly chování Contributor Covenant. Když se účastníte, očekává se, že se budete těmito pravidly řídit. Nepřijatelné chování prosím oznamte na e-mailovou adresu info@realm.io.
Realm je mobilní databáze: náhrada SQLite a ORM Licence Apache 2.0
Tealium Android https://github.com/Tealium/tealium-android Sada Tealium SDK k integraci značek do aplikací pro Android Vlastní licence Tealium
https://github.com/Tealium/tealium-android/blob/master/LICENSE.txt podle nastavení v části věnované předchozí verzi.
Crashlytics https://try.crashlytics.com/
Copyright 2002 © The Codehaus. Všechna práva vyhrazena.
Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
Systém pro oznamování chyb Podmínky služby
 
Podmínky zpracování dat a zabezpečení

Seznam licencí se závislostmi na knihovně Fabric s otevřeným zdrojovým kódem: Javascript na základě licence Creative Commons; Apache; a vyloučení licence na adrese https://fabric.io/licenses/javascript a služba Android Tooling pod licencí Codehaus Classworlds a licence GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE dostupná zde https://fabric.io/licenses/android_plugin licence BSD 3-Clause
Licence BSD 3-Clause

Licence BSD 3-Clause

Redistribuce a používání ve zdrojové a binární formě s úpravami či bez úprav je povoleno pouze v případě, že jsou splněny tyto podmínky:

1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento výčet podmínek a následující prohlášení.

2. U redistribuce v binární formě musí být výše uvedené upozornění na autorská práva, tento výčet podmínek a následující prohlášení uvedeny v dokumentaci a/nebo jiných materiálech poskytovaných společně s distribucí.

3. Jména držitelů autorských práv ani jména přispěvatelů se nesmí používat k vyjádření podpory nebo propagování produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného souhlasu.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A ZŘÍKAJÍ SE VEŠKERÝCH VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. VLASTNÍK AUTORSKÉHO PRÁVA ANI PŘISPĚVATELÉ NEPONESOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY / NÁHRADY ŠKODY (ZEJMÉNA ZA ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTU MOŽNOSTI UŽÍVÁNÍ, ZTRÁTU DAT NEBO UŠLÝ ZISK, ANI ZA NARUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI) BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU A ODPOVĚDNOSTNÍ TEORII, AŤ BY MĚLA VYPLÝVAT ZE SMLOUVY, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU ŠKODY UPOZORNĚNI.

Apache 2.0

Licencováno podle licence Apache, verze 2.0 („Licence“); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s Licencí. Kopie Licence je k dispozici na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Pokud platné zákony nebo písemná dohoda nevyžadují něco jiného, je software distribuovaný na základě Licence distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, ať výslovných, nebo předpokládaných. Konkrétní znění upravující povolení a omezení na základě Licence najdete v Licenci.

Eclipse Public License – v 1.0

PŘIPOJENÝ PROGRAM JE POSKYTOVÁN ZA PODMÍNEK TÉTO LICENCE ECLIPSE PUBLIC LICENSE („SMLOUVA“). JAKÉKOLI POUŽITÍ, REPRODUKCE NEBO DISTRIBUCE PROGRAMU PŘEDSTAVUJE SOUHLAS PŘÍJEMCE S TOUTO SMLOUVOU.

1. DEFINICE

„Příspěvkem“ se rozumí:

a) v případě počátečního Přispěvatele počáteční kód a dokumentace distribuované na základě této Smlouvy, a

b) v případě každého dalšího Přispěvatele:

i) změny Programu, a

ii) doplňky k Programu;

pokud takové změny a/nebo doplňky k Programu pochází od Přispěvatele nebo je daný Přispěvatel distribuuje. Příspěvek „pochází“ od Přispěvatele, pokud jej do Programu přidal tento Přispěvatel sám nebo osoba jednající jeho jménem. Mezi Příspěvky nepatří doplňky k Programu, které: (i) jsou samostatnými moduly softwaru distribuovaného ve spojení s Programem na základě jejich vlastní licenční smlouvy a (ii) nejsou díly odvozenými od Programu.

„Přispěvatelem“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která Program distribuuje.

„Licencovanými patenty“ se rozumí patentové nároky licencovatelné Přispěvatelem, které budou nutně porušeny používáním nebo prodejem jeho Příspěvku samotného nebo v kombinaci s Programem.

„Programem“ se rozumí Příspěvky distribuované v souladu s touto Smlouvou.

„Příjemcem“ se rozumí každý, kdo obdrží Program podle této Smlouvy, včetně všech Přispěvatelů.

2. UDĚLENÍ PRÁV

a) Za podmínek této Smlouvy tímto každý Přispěvatel uděluje Příjemci nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci k autorskému právu na reprodukci, vytváření odvozených děl, veřejné vystavování, veřejné předvádění, distribuci a sublicencování případného Příspěvku příslušného Přispěvatele a daných odvozených děl ve formě zdrojového kódu a objektového kódu.

b) Za podmínek této Smlouvy tímto každý Přispěvatel uděluje Příjemci nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci k patentu na základě Licencovaných patentů na vytvoření, používání, prodej, nabízení, import a jiný převod případného Příspěvku daného Přispěvatele ve formě zdrojového kódu a objektového kódu. Tato licence na patent se vztahuje na kombinaci Příspěvku a Programu, pokud v době, kdy Přispěvatel příslušný Příspěvek přidá, povede přidání Příspěvku k tomu, že bude daná kombinace spadat pod Licencované patenty. Tato licence na patent se nevztahuje na žádné jiné kombinace, které zahrnují Příspěvek. Tímto se neuděluje licence na žádný hardware jako takový.

c) Příjemce chápe, že ačkoli každý Přispěvatel uděluje licence na své Příspěvky, jak je uvedeno v této Smlouvě, žádný Přispěvatel nezaručuje, že Program neporušuje patent nebo jiná práva duševního vlastnictví žádné jiné osoby. Každý Přispěvatel se zříká jakékoli odpovědnosti vůči Příjemci za případné nároky vznesené jakoukoli jinou osobu na základě porušení práv duševního vlastnictví či jinak. Podmínkou uplatňování práv a licencí poskytnutých na základě této Smlouvy je to, že každý Příjemce tímto přebírá výhradní odpovědnost za zajištění jakýchkoli jiných práv duševního vlastnictví, která mohou být případně potřeba. Např. pokud Příjemce potřebuje licenci na patent třetí strany k tomu, aby mohl Program distribuovat, je jeho povinností si tuto licenci před distribucí Programu zajistit.

d) Každý Přispěvatel prohlašuje, že má dle svého vědomí dostatečná autorská práva ke svému Příspěvku, aby mohl poskytnout licenci na autorské právo, jak je uvedeno v této Smlouvě.

3. POŽADAVKY

Přispěvatel se může rozhodnout distribuovat Program ve formě objektového kódu na základě své vlastní licenční smlouvy za předpokladu, že:

a) dodrží podmínky této Smlouvy, a

b) jeho licenční smlouva:

i) účinně zbavuje všechny Přispěvatele veškerých záruk a podmínek, a to výslovných i předpokládaných, včetně záruk či podmínek vlastnických práv a neporušování práv, a předpokládaných záruk či podmínek obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel,

ii) účinně vylučuje jakoukoli odpovědnost Přispěvatelů za škody, a to včetně přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných a následných škod / náhrad škod, jako je ušlý zisk,

iii) uvádí, že případná ustanovení, která se liší od této Smlouvy, nabízí sám Přispěvatel, a nikoli žádná jiná strana, a

iv) uvádí, že zdrojový kód pro Program je k dostání u daného Přispěvatele, a informuje držitele licence o tom, jak jej získat rozumným způsobem pomocí prostředků, které se obvykle při předávání softwaru používají.

Pokud je Program zpřístupněn ve formě zdrojového kódu:

a) musí být zpřístupněn v souladu s touto Smlouvou, a

b) kopie této Smlouvy musí být přiložena ke každé kopii Programu.

Přispěvatelé nesmí odstraňovat ani měnit žádná upozornění na autorská práva obsažená v Programu.

Každý Přispěvatel se musí označit za původce svého Příspěvku způsobem, který rozumně umožňuje dalším Příjemcům zjistit totožnost původce Příspěvku.

4. KOMERČNÍ DISTRIBUCE

Komerční distributoři softwaru mohou převzít určité povinnosti vůči koncovým uživatelům, obchodním partnerům apod. I když má tato licence usnadnit komerční využití Programu, Přispěvatel, který začlení Program do komerčního produktu, by tak měl činit způsobem, který nevede ke vzniku potenciální odpovědnosti pro ostatní Přispěvatele. Proto platí, že pokud Přispěvatel začlení Program do komerčního produktu, tímto se daný Přispěvatel („Komerční přispěvatel“) zavazuje krýt a odškodnit každého dalšího Přispěvatele („Odškodňovaný přispěvatel“) za případné ztráty, škody a náklady (společně „Ztráty“) vyplývající z nároků, žalob a dalších právních kroků učiněných třetí stranou vůči Odškodňovanému přispěvateli v rozsahu, v jakém byly způsobeny jednáním nebo opomenutím daného Komerčního přispěvatele v souvislosti s distribucí Programu v rámci komerčního produktu. Povinnosti uvedené v tomto bodě se nevztahují na žádné nároky ani ztráty týkající se jakéhokoli skutečného nebo údajného porušení práv duševního vlastnictví. Aby na to měl právo, musí Odškodňovaný přispěvatel: a) neprodleně Komerčního přispěvatele o takovém nároku písemně informovat a b) umožnit Komerčnímu přispěvateli převzít kontrolu nad obhajobou a případnými souvisejícími jednáními o vypořádání a přitom s ním spolupracovat. Odškodňovaný přispěvatel se může zúčastnit řešení případného nároku na své vlastní náklady.

Přispěvatel může například začlenit Program do komerčního produktu, Produktu X. Tento Přispěvatel se tak stává Komerčním přispěvatelem. Pokud pak Komerční přispěvatel učiní nějaká prohlášení o výkonnosti nebo nabídne záruky týkající se Produktu X, ponese za tato prohlášení a záruky plnou odpovědnost. V souladu s tímto bodem by musel Komerční přispěvatel zajistit obranu vůči nárokům učiněným vůči jiným Přispěvatelům v souvislosti s těmito prohlášeními o výkonnosti a zárukami a v případě, že soud v důsledku toho nařídí jakémukoli jinému Přispěvateli, aby nahradil škody, musí tyto škody uhradit Komerční přispěvatel.

5. ŽÁDNÁ ZÁRUKA

KROMĚ TOHO, JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V TÉTO SMLOUVĚ, PROGRAM JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, A TO BEZ ZÁRUK ČI PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH ČI PŘEDPOKLÁDANÝCH, ZEJMÉNA BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK VLASTNICKÉHO PRÁVA, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. Každý Příjemce je výhradně odpovědný za určení vhodnosti používání a distribuce Programu a přebírá veškerá rizika související s uplatňováním svých práv podle této Smlouvy, zejména rizika a náklady ve vztahu k chybám Programu, zajištění souladu s platnými právními předpisy, poškození nebo ztrátě dat, programů či vybavení a nedostupnosti či přerušení provozu.

6. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

KROMĚ TOHO, JAK JE VÝSLOVNĚ UVEDENO V TÉTO SMLOUVĚ, PŘÍJEMCE ANI PŘISPĚVATELÉ NEPONESOU ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY / NÁHRADY ŠKOD (ZEJMÉNA ZA UŠLÝ ZISK) BEZ OHLEDU NA JEJICH PŘÍČINU A ODPOVĚDNOSTNÍ TEORII, AŤ UŽ BY MĚLA ODPOVĚDNOST VYPLÝVAT ZE SMLOUVY, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ NEBO DISTRIBUCE TOHOTO PROGRAMU NEBO UPLATŇOVÁNÍ JAKÝCHKOLI PRÁV UDĚLENÝCH NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLI NA MOŽNOST VZNIKU ŠKODY UPOZORNĚNI.

7. OBECNÉ

Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné či nevymahatelné podle platných právních předpisů, nebude to mít vliv na platnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení této Smlouvy a bez dalších kroků smluvních stran bude dané ustanovení změněno na minimální rozsah nezbytný k tomu, aby bylo platné a vymahatelné.

Pokud Příjemce zahájí soudní spor týkající se patentu vůči jakémukoli subjektu (včetně křížového nároku nebo protinároku v soudním sporu) tvrzením, že Program sám o sobě (s vyloučením kombinací Programu s jiným softwarem nebo hardwarem) porušuje patent(y) daného Příjemce, zaniknou práva daného Příjemce udělená podle bodu 2(b) ke dni zahájení soudního sporu.

Veškerá práva Příjemce podle této Smlouvy zaniknou v případě, že Příjemce přestane dodržovat některou ze zásadních podmínek této Smlouvy a toto pochybení nenapraví v přiměřené lhůtě poté, co se o tomto nesouladu dozvěděl. Pokud zaniknou veškerá práva Příjemce podle této Smlouvy, Příjemce se zavazuje přestat Program používat a distribuovat, co nejdříve to bude možné. Povinnosti Příjemce vyplývající z této Smlouvy a případných licencí poskytnutých Příjemcem v souvislosti s Programem však zůstanou v platnosti.

Každý je oprávněn kopírovat a distribuovat kopie této Smlouvy, ale aby se předešlo rozporům, Smlouva podléhá autorskému právu a lze ji upravit pouze následujícím způsobem. Správce Smlouvy si vyhrazuje právo dle potřeby zveřejňovat nové verze (včetně revizí) Smlouvy. Právo upravovat tuto Smlouvu nemá nikdo kromě Správce Smlouvy. Počátečním Správcem Smlouvy je Eclipse Foundation. Eclipse Foundation může předat roli Správce Smlouvy vhodnému samostatnému subjektu. Každá nová verze Smlouvy dostane jedinečné číslo verze. Program (včetně Příspěvků) je možné vždy distribuovat podle verze Smlouvy, na základě níž byl přijat. Navíc platí, že po zveřejnění nové verze Smlouvy se může Přispěvatel rozhodnout distribuovat Program (včetně Příspěvků) podle nové verze. Kromě toho, jak je výslovně uvedeno výše v bodech 2(a) a 2(b), nedostává Příjemce žádná práva ani licence k duševnímu vlastnictví žádného Přispěvatele podle této Smlouvy, a to ani výslovně, ani konkludentně, na základě zákonné překážky ani jinak. Všechny práva k Programu, která nejsou výslovně udělena podle této Smlouvy, jsou vyhrazena.

Tato Smlouva se řídí zákony státu New York a zákony USA týkajícími se duševního vlastnictví. Žádná strana této Smlouvy nesmí podat žalobu v souvislosti s touto Smlouvou později než do jednoho roku od vzniku příčiny podání žaloby. Každá strana se pro případ soudního sporu zříká svých práv na soudní řízení před porotou.

Verze aplikace Canon Photo Companion před verzí 5.0 obsahují otevřený software poskytovaný za těchto podmínek:

1. Keychain helper OSS pro iOS/Swift je licencovaný na základě licence MIT – Copyright (c) 2015 Marketplacer; kopii softwaru s otevřeným zdrojovým kódem a licence lze získat na https://raw.githubusercontent.com/marketplacer/keychain-swift/master/LICENSE

Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


2. Otevřený software ObjectMapper OSS je licencovaný na základě licence MIT (MIT)-Copyright (c) 2014 Hearst. Kopii otevřeného softwaru a licence lze získat na https://raw.githubusercontent.com/Hearst-DD/ObjectMapper/master/LICENSE

Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


3. Otevřený software Alamofire. Kopii otevřeného softwaru a licence lze získat na https://raw.githubusercontent.com/Alamofire/Alamofire/master/LICENSE

Copyright (c) 2014-2016 Alamofire Software Foundation (http://alamofire.org/)


Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


4. Otevřený software Bond. Kopii otevřeného softwaru a licence lze získat na https://raw.githubusercontent.com/SwiftBond/Bond/master/LICENSE

Copyright (c) 2015-2016 Bond


Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


5. Otevřený software UICollectionViewLeftAlignedLayout je licencovaný na základě https://raw.githubusercontent.com/mokagio/UICollectionViewLeftAlignedLayout/master/LICENSE

Copyright (c) 2014 Giovanni Lodi


Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


6. Otevřený software RFQuiltLayout je licencovaný na základě https://raw.githubusercontent.com/bryceredd/RFQuiltLayout/master/LICENSE.md

Copyright (c) 2012 ITV LLC


Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


7. Otevřený software ICSPullToRefresh je licencovaný na základě https://github.com/icodesign/ICSPullToRefresh.Swift/blob/master/LICENSE

Copyright (c) 2015 Lei Wang


Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:


Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.


SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PRÁVNĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.


8. Otevřený software Fabric je licencovaný na základě a lze jej získat prostřednictvím http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Licencováno podle licence Apache, verze 2.0 („Licence“); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s Licencí.


Pokud platné zákony nebo písemná dohoda nevyžadují něco jiného, je software distribuovaný na základě Licence distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, ať výslovných, nebo předpokládaných.
Konkrétní znění upravující povolení a omezení na základě Licence najdete v Licenci.


9. Otevřený software Tealium je licencovaný na základě licenční smlouvy na https://github.com/Tealium/tealium-ios/blob/master/LICENSE.txt

Licencováno podle licence Apache, verze 2.0 („Licence“); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s Licencí.


Pokud platné zákony nebo písemná dohoda nevyžadují něco jiného, je software distribuovaný na základě Licence distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK NEBO PODMÍNEK, ať výslovných, nebo předpokládaných. Konkrétní znění upravující povolení a omezení na základě Licence najdete v Licenci.


Děkujeme za váš zájem o náš produkt Tealium iOS Library („software“), který vlastní a licencuje společnost Tealium Inc. („Tealium“, „náš“, „my“ nebo „nás“). Pozorně si prosím přečtěte tuto licenční smlouvu („smlouva“), protože obsahuje podmínky, kterými se řídí vaše používání Softwaru a přístup k němu


Pokud jste naším přímým konkurentem, nemáte k našemu Softwaru přístup, s výjimkou přístupu na základě našeho předchozího písemného souhlasu. Kromě toho nesmíte získat přístup k Softwaru pro účely monitorování dostupnosti, výkonu nebo funkce libovolných našich produktů a služeb ani pro jiné srovnávací nebo konkurenční účely.


STAŽENÍM SOFTWARU NEBO PODPISEM OBJEDNÁVKOVÉHO FORMULÁŘE POSKYTNUTÉHO SPOLEČNOSTÍ TEALIUM, KTERÝ ODKAZUJE NA TUTO SMLOUVU, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TOUTO SMLOUVOU BUDETE VÁZÁNI A BUDETE JI DODRŽOVAT. POKUD TUTO SMLOUVU UZAVÍRÁTE JMÉNEM SPOLEČNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNICKÉ OSOBY, PROHLAŠUJETE, ŽE JSTE OPRÁVNĚNI TENTO SUBJEKT A JEHO POBOČKY ZAVÁZAT K TÉTO SMLOUVĚ, A V TOM PŘÍPADĚ BUDOU VÝRAZY „VY“ NEBO „VÁŠ“ ODKAZOVAT NA DANÝ SUBJEKT A JEHO POBOČKY. POKUD TAKOVÉ OPRÁVNĚNÍ NEMÁTE NEBO POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NESMÍTE SOFTWARE POUŽÍVAT.


Doba platnosti vaší licence na používání Softwaru („doba platnosti“) začne v okamžiku vašeho schválení této Smlouvy, jak je uvedeno výše, a bude pokračovat do okamžiku jejího ukončení podle ustanovení části „Zrušení a ukončení“ níže. Po dobu platnosti vám udělujeme nevýhradní, nepřevoditelnou, bezplatnou, omezenou licenci (bez práva na sublicencování) na používání Softwaru pro následující účely:


vývoj softwarových aplikací a funkcí určených k použití ve spojení s produkty a službami společnosti Tealium;
provádění testování zajištění kvality pro zajištění kompatibility mezi vaší softwarovou aplikací a produkty a službami společnosti Tealium, a
provádění testování podpory při odstraňování problémů s kompatibilitou mezi vaší softwarovou aplikací a produkty a službami společnosti Tealium.Společnost Tealium vám dále po dobu platnosti uděluje nevýhradní, nepřevoditelnou, bezplatnou, omezenou celosvětovou licenci (bez práva na sublicencování) na prodej, reprodukování a distribuci aplikací zahrnujících integraci, kterou jste vyvinuli na základě této Smlouvy, a to buď přímo, nebo prostřednictvím více úrovní distributorů, vašich koncových uživatelů, avšak pouze na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem obsahující podmínky, které chrání práva společnosti Tealium ve stejné míře jako tato Smlouva.

Na Software neposkytujeme žádná jiná práva. Software smíte používat pouze po Dobu platnosti; vyhrazujeme si všechna práva, která nejsou výslovně udělena touto Smlouvou a podle této Smlouvy neexistují žádná předpokládaná práva nebo jiná práva na základě překážky v důsledku předchozí dohody nebo jinak. Nesmíte: (i) kopírovat ani reprodukovat Software (kromě účelu přiměřené archivace); (ii) provádět změny Softwaru ani vytvářet díla z něj odvozená; (iii) rozebírat, dekompilovat nebo zpětně dekódovat Software (pokud to platné zákony výslovně nepovolují), nebo (iv) odstraňovat nebo pozměňovat ochranné známky, loga, oznámení o autorských právech nebo jiná vlastnická oznámení, popisky, symboly nebo štítky na Softwaru. Dále nesmíte Software používat pro nezákonné nebo nepovolené účely.

Společnost Tealium si ponechá veškeré nároky, vlastnictví a práva na duševní vlastnictví související se Softwarem nebo díly z něj odvozenými. „Práva na duševní vlastnictví“ budou znamenat veškerá patentová práva, autorská práva, obchodní tajemství, ochranné známky a další majetková práva a práva na duševní vlastnictví včetně osobnostních autorských práv. Software je chráněn zákony o autorských právech a dalšími zákony o duševním vlastnictví a mezinárodními smlouvami. Souhlasíte s tím, že budeme vlastnit všechny návrhy, žádosti o vylepšení, zpětné vazby, doporučení nebo jiné vstupy, které poskytnete vy nebo jiná strana v souvislosti se Softwarem. Touto Smlouvou ani jejím plněním na vás nejsou převáděna žádná práva na duševní vlastnictví společnosti Tealium kromě licencí na použití, které jsou touto Smlouvou výslovně uděleny.

Všeobecné podmínky a omezení
Používání Softwaru je na vaše vlastní riziko.
Souhlasíte s tím, že společnost Tealium není povinna poskytovat vám podporu k Softwaru ani vám poskytovat aktualizace nebo opravy chyb („aktualizace“) Softwaru. Pokud se společnost Tealium na základě výhradně vlastního uvážení rozhodne poskytnout vám aktualizace, budou tyto aktualizace považovány za součást Softwaru a budou se ně vztahovat podmínky této Smlouvy.
Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, distribuovat ani využívat žádnou část nebo funkci Softwaru nebo získávat přístup k Softwaru, pokud k tomu nebudete mít výslovné písemné povolení společnosti Tealium.

Bez záruky
SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“, A SPOLEČNOST TEALIUM VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VŠECHNY VÝSLOVNÉ I PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICTVÍ, NERUŠENÉHO VYUŽÍVÁNÍ, SPRÁVNOSTI A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍCH OSOB. ANIŽ BY TÍM BYLA OMEZENA PLATNOST VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST TEALIUM NEZARUČUJE, ŽE SLUŽBA BUDE SPLŇOVAT VAŠE SPECIFICKÉ POŽADAVKY, ŽE BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ, ŽE VÝSLEDKY, KTERÉ BUDOU DÍKY JEJÍMU POUŽÍVÁNÍ DOSAŽENY, BUDOU ÚPLNÉ, PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, ŽE KVALITA PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO JINÉHO MATERIÁLU ZAKOUPENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU BUDE SPLŇOVAT VAŠE OČEKÁVÁNÍ NEBO ŽE CHYBY V SOFTWARU BUDOU OPRAVENY.

Omezení odpovědnosti
JSTE VÝSLOVNĚ SROZUMĚNI A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST TEALIUM NEBUDE ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ ANI EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, MJ. VČETNĚ ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU, DOBRÉ POVĚSTI, POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO JINÝCH NEHMOTNÝCH ZTRÁT (A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST TEALIUM BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA), VČETNĚ ŠKOD, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU, NÁKLADY NA OBSTARÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB V DŮSLEDKU ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ NEBO SLUŽEB ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH NEBO ZPRÁV OBDRŽENÝCH NEBO TRANSAKCÍ UZAVŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM SOFTWARU NEBO ZE SOFTWARU, NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM K VAŠIM PŘEVODŮM NEBO DATŮM NEBO JEJICH POZMĚNĚNÍM, PROHLÁŠENÍMI NEBO CHOVÁNÍM TŘETÍ OSOBY OHLEDNĚ SOFTWARU, UKONČENÍM VAŠEHO ÚČTU NEBO JINOU ZÁLEŽITOSTÍ TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU.
ANIŽ BY TÍM BYLA DOTČENA OPAČNÁ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY, BUDE ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI TEALIUM VŮČI VÁM ZA VEŠKERÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU NEBO S NÍM SOUVISEJÍCÍ (Z LIBOVOLNÉHO DŮVODU A BEZ OHLEDU NA FORMU JEDNÁNÍ) VŽDY OMEZENA NA VYŠŠÍ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČÁSTEK: (1) ČÁSTKA, KTERU JSTE ZAPLATILI SPOLEČNOSTI TEALIUM ZA ŠEST (6) MĚSÍCŮ, KTERÉ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZELY UDÁLOSTI, KTERÁ BYLA PŘÍČINOU STÍŽNOSTI, NEBO (2) ČÁSTKA STO PADESÁT DOLARŮ (150,00 USD).

Zrušení a ukončení
Společnost Tealium může dle vlastního uvážení vaši licenci z libovolného důvodu kdykoli ukončit.
Vy můžete tuto Smlouvu dle vlastního uvážení ihned ukončit na základě písemné výpovědi zaslané společnosti Tealium.
Po ukončení nebo uplynutí doby platnosti této Smlouvy přestanete ihned používat originál a všechny kopie Softwaru, které máte ve svém vlastnictví nebo pod svou kontrolou, a zničíte je. Na její písemnou žádost společnosti Tealium písemně potvrdíte, že jste splnili všechna ustanovení této Smlouvy.
Tuto Smlouvu může ukončit libovolná smluvní strana zasláním písemné výpovědi druhé smluvní straně v případě libovolného zásadního porušení druhé smluvní strany, pokud toto porušení nebylo napraveno do třiceti (30) dnů ode dne, kdy neporušující strana zaslala údajně porušující straně písemné oznámení o takovém porušení.

Různé
Tato Smlouva se bude řídit zákony státu Kalifornie bez uplatnění zásad o kolizi právních norem, které by mohly vyžadovat použití práva jiné jurisdikce. V případě sporu nebo řízení vyplývajícího z této Smlouvy nebo s ní související souhlasíte s tím, že se podřídíte jurisdikci státních soudů se sídlem v okrese San Diego, Kalifornie, a federálních soudů se sídlem v okrsku Southern District of California, čímž souhlasíte s jejich řádnou místní příslušností. Pokud společnost Tealium nebude uplatňovat nebo vymáhat libovolné právo nebo ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení. Tato Smlouva představuje celou smlouvu mezi vámi a společností Tealium a upravuje vaše používání Služeb, přičemž nahrazuje všechny předchozí dohody mezi vámi a společností Tealium (mimo jiné včetně předchozích verzí Smlouvy).

Upozornění na autorská práva a uznání autorských práv

Apple, iPad, iPhone a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích;
Google je ochranná známka společnosti Google Inc.
Android je ochranná známka společnosti Google Inc.

Používáním aplikace Lens Guru berete na vědomí a souhlasíte s tím, že na Služby nebo Licencovanou aplikaci se vztahuje následující ochrana autorských práv:

1. AndroidAnnotation

AndroidAnnotations vytvořil Pierre-Yves Ricau a podporu zajišťuje společnost eBusinessInformations.

Více informací o tomto otevřeném softwaru naleznete na adrese http://github.com/excilys/androidannotations/wiki

2. AFNETWORKING

Licence MIT (MIT)

Tímto se bezplatně uděluje oprávnění jakékoli osobě, která obdrží kopii tohoto softwaru a soubory se související dokumentací (dále jen „Software“), k nakládání se Softwarem bez omezení, mimo jiné včetně práv na používání, kopírování, úpravy, slučování, zveřejňování, šíření, udělování dílčích licencí nebo prodej kopií Softwaru a osobám, které mají Software k dispozici, je tak povoleno učinit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto oznámení o oprávnění musí být obsažena ve všech kopiích nebo významných částech Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, MIMO JINÉ VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ ZÁKONŮ. AUTOŘI ANI DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ZÁVAZKY, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, Z DŮVODU PORUŠENÍ PRÁV NEBO ČEHOKOLI JINÉHO, VYPLÝVAJÍCÍ ZE SOFTWARU A JEHO POUŽITÍ, SOUVISEJÍCÍ SE SOFTWAREM A JEHO POUŽITÍM NEBO JINÝM NAKLÁDÁNÍM SE SOFTWAREM.