PODMÍNKY POUŽITÍ ÚČTU CANON BUSINESS ID

Podmínky použití (dále jen „podmínky“) představují závaznou smlouvu mezi společností Canon Europa N.V. (identifikační číslo společnosti: 33166721; daňové identifikační číslo: NL005916343B01, kontaktní adresa: www.canon-europe.com) (dále jen „Canon“) a subjektem, který si registruje účet Business ID (dále jen „společnost“, „vy“ nebo „vaše“) a firemní účet pro organizaci, a které řídí používání účtu „Business ID“, jak je definován v článku 1 tohoto dokumentu.

Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoli upravit podmínky podle vlastního uvážení. Dojde-li k úpravě podmínek, společnost Canon zveřejní upravené podmínky na webových stránkách svého portálu a oznámí vám jejich úpravu. Pokud s upravenými podmínkami nesouhlasíte, budete mít možnost odstranit svůj účet Business ID.

1. Definice účtu Business ID

„Business ID“ je účet, který vám umožňuje využívat nejrůznější webové stránky, aplikace, platformy a služby společnosti Canon (dále pod souhrnným označením „služby“). Služby mohou mít vlastní podmínky použití, které bude nutné odsouhlasit zvlášť.

2. Podnikatelský účet

2.1. Vytvořením účtu Business ID ujišťujete, že (i) osoba jednající jménem společnosti má oprávnění vytvořit podnikatelský účet pro společnost, (ii) zavazujete společnost, (iii) společnost má všechna potřebná oprávnění, autoritu a zmocnění uzavřít smlouvu, plnit podmínky z ní vyplývající a udělovat oprávnění a autorizace v rámci smlouvy a (iv) společnost je způsobilým subjektem. „Způsobilé subjekty“ zahrnují všechny typy podniků (například korporace, partnerství, podniky ve výhradním vlastnictví a společné podniky), všechny typy vládních subjektů (centrální, lokální a kvazi-vládní subjekty, veřejné instituce, jako jsou veřejné školy a nemocnice) a všechny typy neziskových organizací. Osobě vytvářející účet jménem společnosti bude přidělena role superuživatele.

2.2. Vaší organizaci bude vytvořen podnikový účet. Můžete udělit oprávnění ostatním k vytvoření uživatelského účtu souvisejícího s vaším podnikovým účtem. Nesete odpovědnost za všechny aktivity, které se odehrají pod vaším podnikovým účtem, a za veškeré přiřazené uživatelské účty, a musíte zajistit, aby vaši uživatelé dodržovali zásady přijatelného použití a tuto smlouvu. Nesete odpovědnost za zajištění zabezpečení hesel přiřazených vašemu podnikovému účtu a uživatelským účtům; jste-li přesvědčeni, že k vašemu heslu, účtu Business ID nebo přiřazenému uživatelskému účtu má přístup neoprávněná osoba, musíte nás ihned kontaktovat a změnit všechna ohrožená hesla.

2.3. Během registrace nám poskytnete určité aktuální informace související s podnikem, například celé jméno, funkci nebo roli, údaj o společnosti nebo organizaci a e-mailovou adresu zaměstnance. Všechny tyto informace musejí být přesné, pravdivé a aktuální. Vaše registrační informace ověříme a vydáme vám heslo. Vyhrazujeme si právo z jakéhokoli důvodu odepřít vytvoření účtu.

2.4. Společnost Canon očekává, že zadáte přesné, aktuální a úplné informace, které požadujeme, včetně vaší e-mailové adresy a hesla. Nesmíte použít e-mailovou adresu, k jejímuž používání nemáte oprávnění a na které vás společnost Canon nemůže kontaktovat. Společnost Canon neponese odpovědnost za žádné škody ani ztráty, které můžete utrpět v případě, že zadáte nesprávné informace nebo je zapomenete aktualizovat.

2.5. Za zachování důvěrnosti svého hesla nesete odpovědnost výhradně vy. Bez ohledu na ostatní zde uvedená ustanovení si vyhrazujeme právo vymáhat jakékoli a všechny nároky proti vám a jakémukoli uživateli vašeho účtu. Váš účet je platný, pouze pokud jste zaměstnancem organizace uvedené v původní registrační přihlášce. Ihned po ukončení pracovního poměru v této organizaci se vám zakazuje přístup k účtu.

2.6. Co nejdříve nás upozorníte, (i) pokud je vám poskytnut přístup k informacím, který by vám podle vašeho přesvědčení v rámci přiměřeného chování neměl být poskytnut vzhledem k vaší funkci/roli/společnosti/organizaci a/nebo (ii) pokud vám bude známo, že někomu ve vaší společnosti/organizaci byl poskytnut přístup k informacím, který by mu podle vašeho přesvědčení v rámci přiměřeného chování neměl být poskytnut vzhledem k jeho funkci/roli.

3. Role a oprávnění

3.1. Oprávnění superuživatele zahrnují zejména správu informací podnikového účtu, vytvoření/pozvání/deaktivaci / žádost o resetování hesla pro uživatelské účty, schválení/zamítnutí požadavků a použití oprávnění, schválení/zamítnutí cenových nabídek, správa jakýchkoli předplatných a přístup ke službám a další činnosti.

3.2. Přístup ke službám/návrhům je udělen společnosti jako celku, nikoli konkrétním uživatelům, a na superuživatele bude aplikován automaticky.

3.3. Superuživatel může uživatelům udělit nebo odebrat přístup ke službám. Přístup může být na nižší nebo stejné úrovni jako přístup společnosti, ale nikdy ne vyšší.

Uživatelská oprávnění zahrnují zejména zobrazení informací podnikového účtu, předkládání požadavků, žádosti o použití oprávnění.

4. Informace o společnosti

Požadujeme, abyste poskytli informace o své společnosti, abychom mohli ověřit status podniku, o vás a o uživatelích pro účely přístupu a používání podnikového účtu. Zajistíte, aby všechny informace, které nám poskytnete, byly za všech okolností přesné a úplné. Vámi poskytnuté informace (například název vaší organizace, adresy, DIČ) můžeme používat a sdílet s ostatními ve vaší organizaci a se třetími stranami, abychom ověřili přesnost těchto informací a vaše oprávnění používat podnikový účet nebo některé služby (například k ověření, zda jste drželi platné licence, certifikace nebo k ověření ověřovacích údajů).

5. Platební podmínky a kreditní limit

Během nastavování podnikatelského účtu pro svou společnost budete moci vybrat upřednostňovanou platební metodu. V případě, že ji budete chtít později změnit, bude nutné kontaktovat podporu společnosti Canon na adrese https://www.canon-europe.com/contact_us/

Po ověření podnikatelského účtu pro vaši společnost může být nastaven kreditní limit, o němž budete příslušným způsobem informováni. Kreditní limit se může kdykoli změnit, a to bez předchozího upozornění.]

6. Osobní údaje

Společnost Canon bude používat vaše osobní data v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Canon pro podnikatele, dostupné na stránkách https://www.canon-europe.com/privacy/privacy-notice/

7. Ukončení účtu ze strany společnosti Canon

Společnost Canon může ukončit váš účet pro službu Business ID, a to kdykoli a bez předchozího upozornění, pokud:

(1) nebudete dodržovat tyto podmínky a/nebo podmínky služby;

(2) existuje požadavek ze strany soudu, vládního úřadu, příslušného dozorčího úřadu nebo jiného oficiálního orgánu v souladu se zákonem nebo předpisem;

(3) nastane neočekávaný technický problém nebo problém zabezpečení v důsledku nebo v souvislosti s účtem Business ID a/nebo službou;

(4) společnost Canon vás není schopna kontaktovat na vaší registrované e-mailové adrese nebo

(5) společnost Canon zjistí, že z jakéhokoli důvodu používáte účet Business ID a/nebo službu nevhodným způsobem.

V případě ukončení vašeho účtu nebudete moci využívat část nebo celý účet Business ID a/nebo službu. Společnost Canon neponese odpovědnost vůči vám ani vůči žádné jiné třetí straně za škodu nebo ztrátu, kterou byste mohli vy nebo třetí strana utrpět v důsledku takového ukončení a nedostupnosti celého účtu Business ID nebo jeho části a/nebo služby.

8. Zrušení účtu z vaší strany

Svůj účet můžete kdykoli zrušit v souladu s postupem stanoveným společností Canon.

9. Zakázané aktivity

Souhlasíte s tím, že nebudete službu Business ID používat k těmto účelům:

(1) zpracování jakéhokoli obsahu, který je nezákonný, obtěžující, výhružný, škodlivý, dopouští se přečinu, je hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, násilnický, obscénní, vulgární, narušuje soukromí jiných osob, je nenávistný, rasově nebo eticky urážlivý nebo jinak nepřijatelný;

(2) zapojení do jakéhokoli jednání, které porušuje jakýkoli zákon, předpis, pokyn, pravidlo, příkaz, smlouvu nebo veřejný pořádek;

(3) zapojení do porušování autorských práv, obchodní známky, patentu, obchodního tajemství nebo jiných práv duševního vlastnictví;

(4) zapojení do porušování práv na ochranu soukromí a jakýchkoli jiných zákonných nebo morálních práv jiné osoby;

(5) zpracování lascivních snímků, dětské pornografie, snímků zneužívání dětí nebo jakýchkoli jiných podobných snímků;

(6) zpracování informací, které podporují válku, rasovou diskriminaci, pronásledování z důvodu náboženství, obchod s lidmi, prostituci, násilí, brutalitu nebo užívání drog;

(7) navrhování, vývoji nebo výrobě zbraní hromadného ničení nebo zapojení do terorismu či jiných vojenských akcí;

(8) zapojení do jakéhokoli jednání souvisejícího s trestnými činy, jako je znemožnění podnikání nebo podvod;

(9) pronásledování (stalking), obtěžování, vyhrožování nebo poškozování jiné osoby;

(10) napodobování nebo vydávání se za jinou osobu nebo subjekt nebo jinému záměrně chybnému výkladu vašeho spojení s jinou osobou nebo subjektem;

(11) zpracování virů nebo jakéhokoli počítačového kódu, souborů nebo programů navržených s cílem poškodit, narušit nebo omezit normální činnost služby Business ID;

(12) porušení zabezpečení služby Business ID prostřednictvím hackingu, dolování hesel nebo jiných prostředků;

(13) narušení nebo přerušení služby Business ID nebo serverů či sítí využívaných k poskytování služby Business ID, nebo jakýchkoli jiných zásad, požadavků nebo předpisů sítí využívaných k poskytování služby Business ID nebo

(14) zapojení do jakéhokoli jednání, které je podle společnosti Canon nevhodné.

10. Odmítnutí záruky

SLUŽBA BUSINESS ID A SOFTWARE, KTERÝ SE POUŽÍVÁ K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY BUSNESS ID, JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“ A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“. SPOLEČNOST CANON NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ UJIŠTĚNÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, OHLEDNĚ POSKYTOVÁNÍ A PROVOZU SLUŽEB BUSINESS ID A SOFTWARU, KTERÝ SLOUŽÍ SLUŽBĚ BUSINESS ID. POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY BUSINESS ID A SOFTWARU, KTERÝ SLOUŽÍ SLUŽBĚ BUSINESS ID, PROBÍHÁ PODLE VAŠEHO VLASTNÍHO UVÁŽENÍ A NA VAŠE RIZIKO, A NESETE PLNOU ODPOVĚDNOST ZA VEŠKERÉ A JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ZTRÁTY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY BUSINESS ID A SOFTWARU, KTERÝ SLOUŽÍ SLUŽBĚ BUSINESS ID VAŠÍ OSOBOU, A SPOLEČNOST CANON ZA NĚ NEBUDE ODPOVĚDNÁ.

V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY SPOLEČNOST CANON VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, KOMPATIBILITY SLUŽBY BUSINESS ID S URČITÝMI ZPŮSOBY NEBO ÚČELY POUŽITÍ A NEPORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. SPOLEČNOST CANON NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (1) SLUŽBA BUSINESS ID SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, (2) VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY BUSINESS ID BUDE NEPŘERUŠENÉ, VČASNÉ NEBO ZABEZPEČENÉ NEBO (3) ŽE BUDOU ZÁVADY VE SLUŽBĚ BUSINESS ID ODSTRANĚNY. SPOLEČNOST CANON DÁLE NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE VÝSLEDKU VAŠEHO POUŽITÍ SLUŽBY BUSINESS ID S OHLEDEM NA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST TÉTO SLUŽBY.

11. Omezení odpovědnosti

Službu Business ID smíte používat teprve po pochopení a přijetí skutečnosti, že v důsledku omezení zabezpečení využívaného službou Business ID nelze zaručit žádné zabezpečení služby Business ID během vašeho používání služby Business ID. Společnost Canon neponese vůči vám odpovědnost za žádné uvedené nedostatky zabezpečení ani za související důsledky.

V NEJVYŠŠÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDE SPOLEČNOST CANON ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, ZEJMÉNA ZA ZTRÁTU ZISKŮ, DOBRÉ POVĚSTI, POUŽITÍ, DAT NEBO ČASU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ NEBO JINÉ ZTRÁTY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE BYLA SPOLEČNOST CANON INFORMOVÁNA NEBO MĚLA MÍT POVĚDOMÍ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD VZNIKLÝCH V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI SE SLUŽBOU BUSINESS ID, ZEJMÉNA S VAŠÍM POUŽITÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SLUŽBU BUSINESS ID NEBO V DŮSLEDKU VAŠEHO POUŽITÍ SLUŽBY BUSINESS ID, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TYTO ŠKODY ZALOŽENY NA TEORII ZÁRUKY, SMLOUVY, PŘEČINU, PRÁVNÍHO PŘEDPISU NEBO JAKÉKOLI JINÉ PRÁVNÍ TEORII.

12. Výjimky z odmítnutí záruky a omezení odpovědnosti

Některé jurisdikce nepovolují vyloučení určitých záruk nebo omezení odpovědnosti za určité škody. V takových případech budou platit tato vyloučení nebo omezení v nejvyšším rozsahu povoleném platnými zákony.

13. Odškodnění

Souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit společnost Canon, její pobočky, dceřiné společnosti a subdodavatele před a proti jakýmkoli a veškerým nárokům, odpovědnostem za škodu, škodám, ztrátám, nákladům, výdajům nebo poplatkům (včetně přiměřeného palmáre) vzniklých v důsledku nebo v souvislosti s použitím služby Business ID vaší osobou (nebo kýmkoli, kdo použije váš účet) nebo s porušením podmínek vaší osobou (nebo kýmkoli, kdo použije váš účet).

14. Úprava, pozastavení, přidělení a ukončení služby Business ID

Společnost Canon si vyhrazuje právo upravit, pozastavit, přidělit třetí straně nebo ukončit službu Business ID a také právo přidat, upravit nebo ukončit služby, a to kdykoli, na základě vlastního uvážení a bez toho, že by vám to předem oznámila. Společnost Canon neponese žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty, které vzniknou vám nebo jakékoli jiné straně v důsledku úpravy, pozastavení, přidělení nebo ukončení služby Business ID.

15. Zpřístupnění

Společnost Canon může zpřístupnit jakékoli informace, které společnost Canon obdrží prostřednictvím služby Business ID, pokud ji o to požádá soud, vládní úřad, příslušný dozorčí úřad nebo jiný oprávněný státní orgán příslušné jurisdikce. Společnost Canon neponese odpovědnost za žádné škody ani ztráty, které vám v důsledku tohoto zpřístupnění vzniknou.

16. Komunikace v souvislosti se službou

Souhlasíte s tím, že budete dostávat oznámení služby od společnosti Canon prostřednictvím webových stránek e-mailu.

17. Žádné vzdání se práv

Pokud společnost Canon nebude uplatňovat nebo vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to znamenat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení.

18. Oddělitelnost

Pokud bude jakákoli část podmínek shledána neplatnou nebo nevynutitelnou, souhlasíte s tím, že bude tato část vykládána způsobem konzistentním s platnými zákony tak, aby odrážela původní záměr společnosti Canon a váš záměr, a že neovlivní platnost ani vynutitelnost jakékoli jiné podmínky nebo práv, které zůstanou plně platné a účinné.

19. Přetrvání

Bez ohledu na jakékoli ukončení používání služby Business ID zůstanou podmínky plně platné a účinné.

20. Rozhodné právo a soudní příslušnost

V rozsahu povoleném zákonem se podmínky budou řídit zákony Anglie a Walesu a jakékoli soudní spory vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s podmínkami nebo vaším použitím služby Business ID budou předloženy neexkluzivní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

21. Celá smlouva

Podmínky společně se zásadami ochrany osobních údajů pro podnikatele tvoří celou smlouvu a ujednání mezi vámi a společností Canon ohledně služby Business ID.

22. Kontaktování společnosti Canon

Máte-li jakékoli otázky nebo poznámky k těmto podmínkám používání, kontaktujte společnost Canon na této webové stránce: https://www.canon-europe.com/contact_us/