PROGRAM PRO ROZVOJ STUDENTŮ CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME 2023

SOUTĚŽ 2023

Podmínky

1) bude vybráno 100 účastníků, kteří obdrží dálkový mentoring s odborníky z oboru ve vztahu k jejich portfoliu;
2) až 30 z těchto 100 účastníků (podle posouzení nezávislé poroty) bude vybráno k účasti na 5denním workshopu před návštěvou festivalu Visa pour l’Image; a
3) 5 ze 30 účastníků bude vybráno k účasti na Hodnocení portfolií v Hamburku nebo obdrží grant ve výši 2 000 EUR a produkt Canon. Přečtěte si úplné znění smluvních podmínek v tomto dokumentu.

Období podání přihlášek: Od 13. března 2023 do 16. dubna 2023, 23:59 GMT

ORGANIZÁTOR A SPRÁVCE PLATFORMY PRO PODÁNÍ

1.  Organizátorem je společnost Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB (dále jen „organizátor“) Každá společnost, dceřiná společnost, partner nebo jiný subjekt, kterého v daném okamžiku ovládá organizátor nebo je pod společnou kontrolou organizátora, bude dále označován jen jako „přidružený subjekt organizátora“, a organizátor a přidružené subjekty organizátora budou společně označovány jako „skupina organizátora“.
2.  Zpracovatelem dat a správcem platformy pro podání je společnost Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258.
Přihlášením se do soutěže pro rozvoj studentů Canon Student Development Programme Competition (dále jen „soutěž“) stvrzují všichni soutěžící, že souhlasí s těmito podmínkami a zavazují se k jejich dodržování, není-li organizátorem písemně uvedeno jinak.

ZPŮSOBILOST

3.  Všichni soutěžící („soutěžící“) musí:
 • být starší 18 let ke dni 16. dubna 2023;
 • mít trvalý pobyt v níže uvedených zemích a:

  1. zahájit nebo dokončit vzdělávací program v níže uvedených zemích během akademického roku 2022-2023, nebo
  2. účastnit se stáží agentur nebo časopisů ve stejném období; nebo
  3. být nominováni/schváleni odborníky z fotografického průmyslu

 • Seznam zemí:
  • Albánie 
  • Alžírsko 
  • Angola
  • Arménie 
  • Rakousko
  • Ázerbájdžán
  • Bahrajn
  • Bělorusko
  • Belgie
  • Benin
  • Bosna a Hercegovina
  • Botswana
  • Bulharsko
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Kamerun
  • Kapverdy
  • Středoafrická republika
  • Čad
  • Komory
  • Chorvatsko
  • Kypr
  • Česká republika
  • Demokratická republika Kongo
  • Dánsko
  • Džibutsko
  • Egypt
  • Rovníková Guinea
  • Eritrea
  • Estonsko
  • Etiopie
  • Finsko
  • Francie
  • Gabon
  • Gruzie
  • Německo
  • Ghana
  • Řecko
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Maďarsko
  • Írán
  • Irák
  • Irsko
  • Izrael
  • Itálie
  • Pobřeží slonoviny
  • Jordánsko
  • Kazachstán
  • Keňa
  • Saúdská Arábie
  • Kosovo
  • Kuvajt
  • Kyrgyzstán
  • Lotyšsko
  • Libanon
  • Lesotho
  • Libérie
  • Libye
  • Litva
  • Lucembursko
  • Madagaskar
  • Malawi
  • Mali
  • Malta
  • Mauretánie
  • Mauricius
  • Mayotte
  • Moldavsko
  • Černá Hora
  • Maroko
  • Mosambik
  • Namibie
  • Nizozemsko
  • Niger
  • Nigérie
  • Severní Makedonie
  • Norsko
  • Omán
  • Polsko
  • Portugalsko
  • Katar
  • Republika Kongo
  • Réunion
  • Rumunsko
  • Rwanda
  • Svatá Helena
  • Svatý Tomáš a Princův ostrov
  • Saúdská Arábie
  • Senegal
  • Srbsko
  • Seychely
  • Sierra Leone
  • Slovensko
  • Slovinsko
  • Somálsko
  • Jihoafrická republika
  • Jižní Súdán
  • Španělsko
  • Súdán
  • Svazijsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Sýrie
  • Tádžikistán
  • Tanzanie
  • Gambie
  • Togo
  • Tunisko
  • Turkmenistán
  • Uganda
  • Ukrajina
  • Spojené arabské emiráty
  • Velká Británie
  • Uzbekistán
  • Západní Sahara
  • Jemen
  • Zambie
  • Zimbabwe
4.  Společnost Canon si vyhrazuje právo ověřit způsobilost a přijetí soutěžících tím, že požádá o kopii průkazu totožnosti a doklad o zápisu do způsobilého kurzu/stáže/agentury, případně, jedná-li se o účastníky nominované profesionály z oboru fotografování, doporučující dopis od schvalujícího odborníka.
5.  Tohoto programu se nemohou zúčastnit účastníci, kteří se zúčastnili modulu 2 nebo 3 programu Canon Student Development Program 2022.
6.  Programu se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora, jeho dceřiných společností, jeho rodinní příslušníci, zástupci ani jiné strany přímo se podílející na tomto programu a sponzorství.

DALŠÍ PODROBNOSTI O PROGRAMU PRO ROZVOJ STUDENTŮ CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

POSTUP VÝBĚRU

7.  Po uplynutí vstupního období vybere nezávislá porota složená ze zaměstnanců společnosti Canon a externích odborníků z oboru 100 příspěvků k přijetí do programu pro rozvoj studentů Canon Student Development Programme („program“). Příspěvky budou posuzovány na základě schopnosti vyprávět, autenticity, příběhu, životopisu a celkové kvality portfolia.
8.  Způsobilí účastníci budou se svými kvalifikujícími se příspěvky vybráni a informováni o výsledku hodnocení do 5. května 2023.
9.  Vybraní soutěžící se stanou „účastníky“ a budou přijati do programu. Program bude zahrnovat tři samostatné moduly, přičemž část účastníků bude vybrána pro další fáze nezávislou porotou, jak je podrobně popsáno v části 9 „Výhra“.

VÝHRA

10. Program bude obsahovat tři samostatné moduly.
 • Modul 1: Mentorství v oblasti přípravy virtuálního portfolia
  100 přijatých účastníků bude v období od 29. května do 30. června spolupracovat s profesionálním mentorem, aby zhodnotili a vylepšili své portfolio. Každému účastníkovi budou uděleny až tři hodiny. Všechny relace budou probíhat virtuálně. 
 • Modul 2: Workshop
  Po uzavření modulu 1 bude v červenci vybráno až 30 účastníků, kteří se zúčastní 4denního workshopu, který se bude konat v období 2.–6. září 2023 v Gironě (Španělsko) a Perpignanu (Francie). Během workshopu budou účastníci docházet na odborné přednášky, zúčastní se skupinových hodnocení portfolia, praktických seminářů, navštíví festival Visa pour l’Image (dále jako „festival“) a budou moci využívat příležitostí k vytváření kontaktů se zástupci z oboru zpracování obrazu a médií.
 • Modul 3: Hodnocení portfolií v Hamburku
  V září bude vybráno 5 účastníků, kteří obdrží 3denní výlet do Hamburku (Německo) a získají místo na akci Hodnocení portfolií v Hamburku, která se koná v období 15.–17. září 2023. Během akce se účastníci zúčastní hodnocení portfolia a dalších setkání s odborníky z oboru. 5 účastníků obdrží po akci grant v hodnotě 2 000 EUR a produkt (produkty) Canon v hodnotě až 9 000 EUR.
  Všem účastníkům bude představena příslušná místní organizace společnosti Canon.
11.  Vybrané účastníky modulů 2 a 3 bude hostit organizátor. Organizátor poskytne zpáteční jízdenky v ekonomické třídě letecké anebo vlakové dopravy (pokud je to možné), ubytování s plnou penzí, stravování (snídaně, oběd a večeře) a cestovní pojištění (s výjimkou krádeže nebo ztráty cenností) po dobu pobytu, jak je uvedeno v bodě 9.
12.  Aby nedošlo k pochybnostem, organizátor nebude odpovědný za organizaci víz za žádné části výhry; toto je výhradní odpovědnost účastníka.
13.  Pohostinnost je určena pouze pro účastníka, organizátor nepokryje žádné jiné výdaje, než které jsou uvedeny výše.
14.  Účastníci si musí zajistit dostupnost ve výše uvedených termínech 29. května až 17. září 2023, pokud budou vybráni pro některý z výše uvedených modulů. Společnost Canon nemůže tato data upravovat ani měnit.
15.  Společnost Canon může podle svého uvážení zahrnout některé účastníky z předchozího roku mezi 30 účastníků letošního modulu 2. To je možné pouze v případě, že se účastníci v loňském roce nemohli zúčastnit modulu 2 ze závažných důvodů.

JAK SE ZÚČASTNIT

16.  Účast je bezplatná. Aby soutěžící získali možnost zúčastnit se programu, musí během období podání přihlášek předložit své portfolio (prostřednictvím adresy URL (canon-europe.com/get-involved/student-development-programme/submit/). Další podrobnosti viz bod 18 „Požadavky na podání“.
17.  Neúplné, neplatné nebo nepatřičné přihlášky nebo přihlášky přijaté po datu ukončení příjmu přihlášek nebudou způsobilé k účasti v programu.
18.  Vybraní účastníci budou požádáni o poskytnutí následujících údajů od 5. května do 14. května 2023:
 • potvrzení účasti na programu;
 • snímek cestovního pasu nebo dokladu totožnosti pro účely ověření věku; a
 • průkaz studenta nebo potvrzení od školy/univerzity (nebo stáže agentury/časopisu) potvrzující zápis v akademickém roce 2022–2023.
Pokud účastníci nepotvrdí účast nebo neposkytnou požadovanou dokumentaci do 14. května 2023, platnost způsobilosti pro účast v programu propadá.
19.  Oficiálním a jediným jazykem iniciativy je angličtina. Nebudou poskytovány žádné překladatelské služby, účastníci potřebují odpovídající znalosti angličtiny, aby mohli využívat výhod programu, a také nezbytné nástroje a odpovídající dovednosti pro účast v digitálním online prostředí.

POŽADAVKY NA PODÁNÍ

20.  Soutěžící předloží portfolio obsahující až dva příběhy/projekty, z nichž každý bude obsahovat maximálně dvacet (20) fotografií, spolu s popisem svých projektů v délce maximálně 200 slov, životopis a popisy snímků. Všechny písemné materiály musí být dodány v angličtině. Obrazové soubory by měly ve formátu JPEG, max. 1 500 DPI, 2 000 px.

Soutěžící mohou rovněž předložit další podpůrnou dokumentaci, například:
 • motivační dopis k účasti na programu;
 • doporučující dopis od učitele/školy/agentury/časopisu/odborníka v oboru
21.  Veškeré fotografie musí být původní a pořízené soutěžícím.
22.  Fotografie předložené soutěžícím nesmí obsahovat nic, co by mohlo být považováno za nezákonné nebo by mohlo porušovat práva jakékoli třetí strany, včetně duševního vlastnictví, morálních práv nebo práv na ochranu soukromí nebo
23.  Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit neúplné nebo nečitelné přihlášky nebo přihlášky, které nějakým způsobem nesplňují výše uvedené požadavky.

ZÁRUKY

24.  Zasláním svých příspěvků soutěžící zaručuje, že:
 • je výhradním autorem fotografií;
 • je majitelem vlastnických práv k fotografiím.
25.  Organizátor zaručuje, že:
 1. bude jednat v rámci práv udělených na základě těchto podmínek;
 2. Organizátor může chtít použít vaše jméno a vybrané snímky pro účely reklamy, propagace a publicity společnosti Canon, programu pro rozvoj studentů Student Development Programme a dalších vzdělávacích iniciativ společnosti Canon bez další kompenzace. V takovém případě organizátor kontaktuje účastníka, aby požádal o jeho svolení v souladu s odstavcem 31. Takové svolení nesmí být bezdůvodně odepřeno.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

26.  Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout uznat jakoukoli přihlášku nebo si nechat vrátit plnou hodnotu výhry, pokud se domnívá, že došlo ke zneužití nebo porušení podmínek této soutěže.
27.  Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této soutěže. Nicméně tato pravidla nevylučují ani neomezují odpovědnost organizátora za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany jeho zaměstnanců nebo dodavatelů.
28.  V případě jakéhokoli sporu ohledně výkladu nebo uplatňování pravidel v jakékoli záležitosti týkající se soutěže bude rozhodnutí vedoucích pracovníků organizátora konečné a žádná korespondence nebude brána v potaz.
29.  Veškeré daně nebo odvody uložené místní vládou jednotlivému účastníkovi v důsledku jeho účasti v programu jsou hrazeny organizátorem (nebo případně jeho místní přidruženou společností).
30.  Organizátor si vyhrazuje právo po ukončení soutěže zveřejnit jméno, město a zemi bydliště účastníků a použít předání výhry pro účely publicity. Pokud si účastník nepřeje tyto údaje zveřejnit, musí to při oznámení o přijetí oznámit organizátorovi.
31.  Soutěžící také souhlasí, že budou kontaktováni organizátorem a jeho pověřenci za účelem správy soutěže nebo v případě, že si organizátor bude přát projednat jakékoli další použití snímků zaslaných do soutěže.
32.  Výhra je nepřenositelná a nabízenou výhru nelze vyměnit za hotovost ani jiný druh kreditu. Pokud není nabízená výhra (či jakákoli její část) z důvodu vyšší moci k dispozici, vyhrazuje si organizátor právo program upravit.
33.  Pokud takové prodlení nebo neschopnost je plnit vyplyne z událostí, okolností nebo příčin mimo jeho přiměřenou kontrolu, což mimo jiné zahrnuje požáry, povodně, pandemie (zejména v důsledku nebo v přímé či nepřímé souvislosti s pandemií Covid-19), embarga, války, válečné činy (ať už je, či není vyhlášena válka), teroristické činy, povstání, nepokoje, občanské nepokoje, stávky, blokování nebo jiné narušení ze strany pracovní síly, zásah vyšší moci, opomenutí nebo prodlení v jednání ze strany jakéhokoli vládního úřadu („vyšší moc“), nebude považováno za porušení těchto podmínek ze strany organizátora a organizátor neponese odpovědnost za prodlení při plnění nebo neplnění jakýchkoli svých povinností podle těchto podmínek.
34.  Organizátor může odmítnutou či nevyzvednutou výhru podle vlastního uvážení přiznat ostatním registrovaným soutěžícím.

OSOBNÍ ÚDAJE

35.  Společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcem dat ve vztahu ke všem dodaným osobním údajům soutěžících. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.
36.  Společnost Hypemarks, Inc. dba TINT incorporated,122 EastHouston St. San Antonio, TX 78258 je zpracovatelem dat a spravuje platformu pro podání.
37.  Na osobní údaje soutěžících se vztahují zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon, které jsou vypsány na adrese https://myid.canon/canonid/#/policy.

ROZHODNÉ PRÁVO

38.  Tyto podmínky a jakékoli případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony Nizozemska a budou podléhat nevýhradní jurisdikci amsterdamských soudů.

Verze I, aktualizováno dne 25. ledna 2023

Může vás také zajímat

Zjistěte více o různých sadách a nástrojích, které vám mohou pomoci změnit se ze studenta na profesionála.