Smluvní podmínky pro používání log canon

Před přístupem k logu společnosti Canon, produktovým logům a logům dostupným ke stažení na těchto webových stránkách (loga Canon) si prosím přečtěte tento dokument. Přístupem k logům Canon vyjadřujete souhlas s dodržováním následujících smluvních podmínek. Tyto smluvní podmínky může společnost Canon čas od času aktualizovat tím, že aktualizované smluvní podmínky zveřejní, a to bez předchozího samostatného oznámení.

Přijetí
Toto jsou smluvní podmínky mezi vámi a společností Canon Europa N.V., se sídlem na adrese 59-61 Bovenkerkerweg, 1185XB Amstelveen, Nizozemsko (Canon), které se vztahují na používání log Canon dostupných ke stažení na těchto webových stránkách.

Používání
Společnost Canon vás (jednotlivce nebo společnost) jako novináře, tiskovou společnost nebo člena tisku opravňuje ke stažení a používání log Canon v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a na internetu pouze pro tiskové účely, a to na následujících médiích:

a) tiskoviny (včetně obálek časopisů)
b) televize
c) online média
d) noviny

  • V rozsahu povoleného používání nesmí být loga Canon žádným způsobem upravována ani měněna. Loga Canon se vždy musí zobrazovat v souladu s uvedenými pokyny

  • Loga Canon se nesmí používat pro komerční účely, zejména pro obchodní propagační akce, na materiálech v místě prodeje, na plakátech, billboardech ani pro jiné obchodní účely

  • Loga Canon se nesmí používat způsobem, který by oslabil jejich hodnotu, způsobil špatnou pověst společnosti Canon nebo jejích přidružených společností nebo způsobil nejasnosti týkající se vztahu mezi vámi, vaší společností, společností Canon a skupinou společností Canon. Pokud se společnost Canon podle vlastního uvážení bude domnívat, že je jakékoliv logo Canon používáno takovýmto způsobem, neprodleně na základě žádosti přestanete daným způsobem logo Canon používat.

Prohlašujete a souhlasíte, že nemáte žádná práva, nároky ani podíly na logách Canon jiné, než výslovně uvedené v těchto smluvních podmínkách, a že veškerá taková práva, nároky a podíly na logách Canon bude vlastnit výhradně společnost Canon a/nebo skupina společností Canon. Dále prohlašujete a souhlasíte, že nic v těchto smluvních podmínkách nebude považováno za postoupení nebo udělení jakýchkoliv práv, nároků či podílů na loga Canon nebo na jakákoliv autorská práva, ochranné známky nebo průmyslové vzory společnosti Canon či skupiny společností Canon s výjimkou omezeného práva uděleného podle těchto smluvních podmínek. Společnost Canon a jakékoli společnosti skupiny společností Canon, jejich ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, akcionáři nebo jednatelé vylučují, v maximálním rozsahu povoleném zákonem, jakoukoli odpovědnost a závazky za případnou ztrátu nebo škodu libovolného rozsahu nebo druhu, která může vzniknout vám nebo třetí straně (zejména jakékoli přímé, nepřímé, represivní či následné ztráty či škod, nebo jakékoli ztráty v oblasti příjmu, zisku, dobré pověsti, údajů, smluv, užívání finančních prostředků, nebo škody či ztráty) v důsledku nebo ve spojitosti se stahováním a/nebo používáním, nemožností stahovat a/nebo používat výsledky stahování a/nebo používat loga Canon. Toto ustanovení nemá vliv na vaše zákonná práva nebo povinnosti, škody či nápravná opatření, která nelze vyloučit na základě platných právních předpisů.

Ukončení platnosti
Společnost Canon si vyhrazuje právo vás požádat, abyste neprodleně upustili od používání log Canon, pokud tyto smluvní podmínky nedodržíte, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu. Na základě takové žádosti přestanete loga Canon neprodleně používat a okamžitě zlikvidujete všechny nezveřejněné kopie log Canon.

Běžné fotografie
Výklad, platnost a plnění těchto podmínek se řídí nizozemským právem a společnost Canon i vy souhlasíte, že se podrobíte nevýhradní jurisdikci soudů v Amsterdamu.

Pokud společnost Canon nebude uplatňovat nebo vymáhat libovolné právo nebo ustanovení těchto smluvních podmínek, nebude to znamenat vzdání se tohoto práva nebo ustanovení a nebude to mít žádným způsobem vliv na její právo na pozdější vymáhání či uplatňování.

V případě, že bude jakékoliv ustanovení těchto smluvních podmínek shledáno soudem příslušné jurisdikce neplatným, strany se dohodly, že to nebude mít vliv na platnost či vymahatelnost jakýchkoliv dalších podmínek či práv, které zůstanou platné v plném rozsahu kromě jakéhokoliv neplatného či nevymahatelného ustanovení, jež obsahují.

V případě dotazů prosím kontaktujte Divizi pro styk s veřejností společnosti Canon.