PROGRAM PRO ROZVOJ STUDENTŮ CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME

SOUTĚŽ 2021

ORGANIZÁTOR A ÚČASTNÍCI

Organizátorem je společnost Canon Europa N.V. 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB („organizátor“);
1. Zpracovatelem dat je společnost Interpay Sales Promotions, IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Irsko.
2. Všem soutěžícím (dále jen „soutěžící“) musí být k datu 9. června 2021 minimálně 18 let, musí být vedeni jako účastníci nebo absolventi vzdělávacího programu v akademickém roce 2020/2021 nebo být ve stejné době zapojeni do stáží u agentur nebo časopisů; doklad o registraci do vzdělávací instituce nebo agentury / stáži v agentuře či časopise a kopie průkazu studenta bude určující pro stanovení způsobilosti a přijetí.
3. Programu se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora, jeho dceřiných společností, jeho rodinní příslušníci, zástupci ani jiné strany přímo se podílející na tomto programu a sponzorství.
4. Přihlášením se do soutěže Canon Students Digital Development Programme Competition („soutěž“) stvrzují všichni soutěžící, že souhlasí s těmito podmínkami a zavazují se k jejich dodržování, není-li písemně uvedeno jinak.

CO JE PROGRAM PRO ROZVOJ STUDENTŮ CANON STUDENT DEVELOPMENT PROGRAMME?

5.1 Ze soutěžících bude vybráno 250 způsobilých účastníků, kteří sídlí v některé z níže uvedených zemí nebo jsou doporučeni některou místní organizací společnosti Canon: 


• Albánie 
• Alžírsko
• Angola
• Arménie
• Rakousko
• Ázerbájdžán
• Bahrajn
• Bělorusko
• Belgie
• Benin
• Bosna a Hercegovina
• Botswana
• Bulharsko
• Burkina Faso
• Burundi
• Kamerun
• Kapverdy
• Středoafrická republika
• Čad
• Komory
• Chorvatsko
• Kypr
• Česká republika
• Demokratická republika Kongo
• Dánsko
• Džibutsko
• Egypt
• Rovníková Guinea 
• Eritrea
• Estonsko
• Etiopie
• Finsko
• Francie
• Gabon
• Gruzie
• Německo
• Ghana
• Řecko
• Guinea
• Guinea-Bissau
• Maďarsko
• Maďarsko
• Írán
• Irák
• Irsko
• Izrael
• Itálie
• Pobřeží slonoviny
• Jordánsko
• Kazachstán
• Keňa
• Saúdská Arábie
• Kosovo
• Kuvajt
• Kyrgyzstán
• Lotyšsko
• Libanon
• Lesotho
• Libérie 
• Libye
• Litva
• Lucembursko
• Madagaskar
• Malawi
• Mali
• Malta
• Mauretánie 
• Mauricius
• Mayotte
• Moldávie 
• Černá Hora 
• Maroko
• Mosambik
• Namibie
• Nizozemsko
• Niger 
• Nigérie
• Severní Makedonie
• Norsko
• Omán
• Polsko
• Portugalsko
• Katar
• Republika Kongo
• Réunion
• Rumunsko
• Rusko
• Rwanda
• Svatá Helena
• Svatý Tomáš a Princův ostrov
• Saúdská Arábie
• Senegal
• Srbsko
• Seychely
• Sierra Leone
• Slovensko
• Slovinsko
• Somálsko
• Jihoafrická republika
• Jižní Súdán
• Španělsko
• Súdán
• Svazijsko
• Švédsko
• Švýcarsko
• Sýrie
• Tádžikistán
• Tanzanie 
• Gambie 
• Togo
• Tunisko
• Turecko
• Turkmenistán 
• Uganda
• Ukrajina
• Spojené arabské emiráty
• Velká Británie
• Uzbekistán
• Západní Sahara
• Jemen
• Zambie
• Zimbabwe

5.2 Na konci posudkové fáze se vybraní soutěžící stanou „účastníky“. Do programu Canon Students Digital Development Programme („program“) bude přijato 250 studentů. Individuální přípravné hodnocení prezentačních portfolií ze strany profesionálů z oboru bude probíhat dálkově od července do srpna. Od 1. do 4. září 2021 budou v digitálním online prostředí probíhat tyto hlavní aktivity pro účastníky:
• odborné přednášky, prezentace a semináře
• skupinová hodnocení portfolií prováděná profesionály z oboru (fotografové, editoři fotografií, kurátoři, novináři)
• příležitosti k budování sítí se zástupci z oblasti zpracování obrazu a médií, které představí společnost Canon

5.3 Oficiálním a jediným jazykem iniciativy je angličtina. Nebudou poskytovány žádné překladatelské služby, účastníci potřebují odpovídající znalosti angličtiny, aby mohli využívat výhod programu, a také nezbytné nástroje a odpovídající dovednosti pro účast v digitálním online prostředí. 

5.4 Všem účastníkům bude představena příslušná místní organizace společnosti Canon.

JAK SE ZÚČASTNIT

6. Účast je bezplatná. Chtějí-li se soutěžící stát vítězi a být vybráni k účasti v programu, musí v období od 1. dubna 2021 do 9. června 2021 předložit svá portfolia prostřednictvím URL (canon-europe.com/student). Soutěžící předloží portfolio obsahující maximálně dva (2) příběhy/projekty, z nichž každý bude obsahovat maximálně dvacet (20) řádně popsaných fotografií.
Soutěžící společně s portfoliem předloží další dokumenty (ve formátu PDF) související s příběhem/projektem nebo s jejich studiem, které budou zahrnovat:
• životopis;
• motivační dopis k účasti na programu;
• dopis s doporučením od učitele/školy/agentury/časopisu, je-li to možné;
• průkaz studenta nebo potvrzení od školy/univerzity (nebo stáže agentury/časopisu) potvrzující zápis v akademickém roce 2020/2021.

8. Neúplné, neplatné nebo nepatřičné přihlášky nebo přihlášky přijaté po datu ukončení příjmu přihlášek 9. června 2021, 23:59 (GMT) nebudou způsobilé k účasti v programu;
Pouze soutěžící vybraní k účasti budou v období mezi 18. červnem a 30. červnem 2021 požádáni o poskytnutí následujících údajů:
• potvrzení účasti na programu;
• snímek cestovního pasu nebo dokladu totožnosti pro účely ověření věku.

Pokud účastníci nepotvrdí účast nebo neposkytnou požadovanou dokumentaci do 30. června 2021, platnost způsobilosti pro účast v programu propadá.

POŽADAVKY NA PODÁNÍ

9. Veškeré fotografie musí být původní a pořízené soutěžícím;

10. Fotografie/příspěvky předložené soutěžícími nesmí obsahovat:

i. cokoli, co může být jakýmkoli způsobem považováno za nezákonné nebo může porušit práva jakékoli třetí strany;

11. Soutěžící také souhlasí, že budou kontaktováni organizátorem a jeho pověřenci za účelem správy soutěže nebo v případě, že si organizátor bude přát projednat jakékoli další použití snímků zaslaných do soutěže.

12. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit neúplné nebo nečitelné přihlášky nebo přihlášky, které nějakým způsobem nesplňují výše uvedené požadavky.

ZÁRUKY

13. Zasláním svých příspěvků soutěžící zaručuje, že: 
1. je výhradním autorem fotografií; 
2. je majitelem vlastnických práv k fotografiím. 
14. Organizátor zaručuje, že:
1. bude jednat v rámci práv udělených na základě těchto podmínek;
2. Organizátor může chtít použít vaše jméno a vybrané snímky pro účely reklamy, propagace a publicity společnosti Canon, programu Student Digital Development Program a dalších vzdělávacích iniciativ společnosti Canon bez další kompenzace. V takovém případě organizátor kontaktuje účastníka, aby požádal o jeho svolení v souladu s odstavcem 11. Takové svolení nesmí být bezdůvodně odepřeno.

VÝBĚR

15. Po datu ukončení příjmu přihlášek 9. června 2021 vybere nezávislý panel složený ze zaměstnanců společnosti Canon nebo jiných odborníků ze všech příspěvků účastníky, kteří budou přijati do programu Canon Students Digital Development Programme 2021. Příspěvky budou hodnoceny na základě úrovně dokumentárních a narativních vlastností portfolia, autentičnosti, příběhu, životopisu, motivačního dopisu, doprovodného dopisu a celkové kvality portfolia.

16. Způsobilí účastníci budou se svými kvalifikujícími se příspěvky vybráni a informováni o výsledku hodnocení do 30. června 2021.

VÝHRA

17. Vybraní studenti (nyní již účastníci) se zúčastní programu Canon Student Digital Development Program a budou mít příležitost získat přístup ke specializovaným přednáškám, obdrží hodnocení svých portfolií a naváží spolupráci s profesionály v oboru, to vše v digitálním online formátu („výhra“).

18. Organizátor si vyhrazuje právo po ukončení soutěže zveřejnit jméno, město a zemi bydliště účastníků a použít předání výhry pro účely publicity. Pokud si účastník nepřeje tyto údaje zveřejnit, musí to při oznámení o přijetí oznámit organizátorovi.

19. Výhra je nepřenositelná a nabízenou výhru nelze vyměnit za hotovost ani jiný druh kreditu. Pokud není nabízená výhra z důvodu vyšší moci k dispozici, vyhrazuje si organizátor právo program upravit.

20. Pokud takové prodlení nebo neschopnost je plnit vyplyne z událostí, okolností nebo příčin mimo jeho přiměřenou kontrolu, což mimo jiné zahrnuje požáry, povodně, pandemická embarga, války, válečné činy (ať už je, či není vyhlášena válka), teroristické činy, povstání, nepokoje, občanské nepokoje, stávky, blokování nebo jiné narušení ze strany pracovní síly, zásah vyšší moci, opomenutí nebo prodlení v jednání ze strany jakéhokoli vládního úřadu („vyšší moc“), nebude považováno za porušení těchto podmínek ze strany organizátora a organizátor neponese odpovědnost za prodlení při plnění nebo neplnění jakýchkoli svých povinností podle těchto podmínek.
21. Po přijetí musejí být vybraní studenti připraveni zúčastnit se programu Canon Students Digital Development Programme pro rok 2021, který proběhne v období od 1. září do 4. září 2021. 
22. Organizátor může odmítnutou či nevyzvednutou výhru podle vlastního uvážení přiznat ostatním registrovaným soutěžícím.

OSOBNÍ ÚDAJE

23. Společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB je správcem dat ve vztahu ke všem dodaným osobním údajům soutěžících. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.
24. Na osobní údaje soutěžících se vztahují zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon, které jsou vypsány na adrese https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=cs-CZ.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

25. Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout uznat jakoukoli registraci nebo si nechat vrátit plnou hodnotu výhry, pokud se domnívá, že došlo ke zneužití nebo porušení podmínek této soutěže.

26. Organizátor nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této soutěže. Nicméně tato pravidla nevylučují ani neomezují odpovědnost organizátora za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany jeho zaměstnanců nebo dodavatelů.

27. V případě jakéhokoli sporu ohledně výkladu nebo uplatňování pravidel v jakékoli záležitosti týkající se soutěže bude rozhodnutí vedoucích pracovníků organizátora konečné a žádná korespondence nebude brána v potaz.
28. Veškeré daně nebo odvody uložené místní vládou jednotlivému účastníkovi v důsledku jeho účasti v programu jsou hrazeny organizátorem (nebo případně jeho místní přidruženou společností).

ROZHODNÉ PRÁVO

29. Tyto podmínky a jakékoli případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, se budou řídit a interpretovat v souladu se zákony Nizozemska a budou podléhat nevýhradní jurisdikci amsterdamských soudů.

Verze I, aktualizováno dne [8. března 2021]

Může vás také zajímat

Zjistěte více o různých sadách a nástrojích, které vám mohou pomoci změnit se ze studenta na profesionála.