Warranty_Page_Image

Evropská záruka na vzdálené kamery PTZ společnosti Canon

Toto je komerční záruka pro koncové zákazníky nabízená společností Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“), určená pro koncové zákazníky, kteří si zakoupí vzdálené kamery PTZ společnosti Canon pro vlastní použití, ale nevztahují se na ně práva spotřebitelů podle místních zákonů země, v níž jsou vzdálené kamery PTZ zakoupeny. Pokud jste spotřebitel, pak nemáte na tuto záruku nárok, vztahují se však na vás zákonná práva spotřebitelů na základě příslušné platné národní legislativy. Uvedené podmínky a ustanovení a uvedená nabídka se řídí zákony Anglie a Walesu a podléhají výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

Nabídka služeb je následující:

 

Záruka na základě předání do servisního střediska

 

Na vzdálené kamery PTZ společnosti Canon určené k prodeji v Evropském hospodářském prostoru (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko), ve Švýcarsku a Velké Británii a zakoupené v těchto zemích (dále jen „Oblast“) je poskytována Evropská záruka na vzdálené kamery PTZ společnosti Canon. Společnost Canon ručí, že v případě shledání nové vzdálené kamery PTZ vadnou během platné záruční doby bude porucha bezplatně odstraněna (platí níže uvedené podmínky). 

 

Pro všechny produkty, na které se nevztahují příslušné záruční podmínky nebo záruční doba, a pro poškození nebo opravy, na které se nevztahuje záruka, je k dispozici zpoplatněná servisní služba, kterou lze získat vrácením vzdálené kamery PTZ jakémukoli autorizovanému servisnímu středisku Canon.
Tato záruka bude vaším jediným a výhradním opravným prostředkem a společnost Canon ani její dceřiné společnosti nebo jiní členové Evropské záruky na vzdálené kamery PTZ nenesou odpovědnost za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky na tento produkt.

 

PodmínkyZáruka na základě předání do servisního střediska

Společnost Canon zaručuje, že hardware této kamery PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladač bude v průběhu záruční doby v dobrém provozním stavu. V případě, že bude v době trvání záruční doby zjištěna vada hardwaru, dojde v členských zemích k bezplatnému poskytnutí záruční služby ve formě předání produktu do autorizovaného servisního střediska.
Záruka zahrnující předání do servisního střediska se vztahuje na produkty společnosti Canon, které jsou určeny pro Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarsko a Velkou Británii a jsou zakoupeny v těchto oblastech.
Tuto bezplatnou službu je možné získat pouze na základě předložení originálu faktury nebo stvrzenky vystavené koncovému zákazníkovi prodejcem.
Společnost Canon si dále vyhrazuje právo nahradit vadnou kameru PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladač jinými, ekvivalentní kamerou PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladačem, jejichž kvalita je stejná nebo vyšší než kvalita vadného produktu, namísto aby vadný produkt opravovala.

1. Záruční doba
Záruka platí po dobu 3 let pro kamery PTZ a 1 rok pro ovladače (RC-IP100 a RC-IP1000) od data nákupu, který je doložen dokladem o nákupu.

2. Jak získat záruční služby
Záruční služby jsou poskytovány pouze v autorizovaných servisních střediscích Canon.
Veškeré náklady spojené s bezpečným doručením kamery PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladače do autorizovaného servisního střediska Canon a zpět hradí koncový zákazník. Pokud byla kamera PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladač přemístěna do země, která není členem Evropské záruky na kamery PTZ s dálkovým ovládáním a ovladače od společnosti Canon, musí být vrácena do země, kde byla zakoupena, aby bylo možné využít této záruky.

3. Členové Evropské záruky na produkty PTZ s dálkovým ovládáním od společnosti Canon
Členové Evropské záruky na dálkově ovládaný systém PTZ od společnosti Canon jsou země, ve kterých lze uplatnit záruční službu ve formě předání produktu do servisního střediska.
Pokud potřebujete další informace týkající se této záruky, obraťte se na příslušného člena Evropské záruky na dálkově ovládaný systém PTZ.

4. Omezení

Tato záruka se nevztahuje na následující skutečnosti:

 • Spotřební materiál (baterie). 
 • Jakýkoli související software. 
 • Díly podléhající opotřebení a příslušenství (např. baterie, dálkový ovladač, držáky atd.) používané s tímto produktem.
 • Poškození způsobená úpravami provedenými bez schválení společnosti Canon nebo opravami, úpravami či čištěními prováděnými v servisním středisku, které není autorizováno společností Canon. 
 • Náklady, které vzniknou autorizovaným servisním střediskům Canon v důsledku jakýchkoli přizpůsobení nebo úprav kamery PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladače, nezbytných vzhledem k technickým nebo bezpečnostním standardům určitých zemí, ani žádné jiné náklady spojené s úpravami kamery PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladače v důsledku jakýchkoli specifikací, které se změnily od doby dodání produktu. 
 • Škody vzniklé v důsledku skutečnosti, že kamera PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladač není v souladu se standardy specifickými pro danou zemi anebo se specifikacemi jiné země než té, kde byl produkt zakoupen.
Záruční servisní služby jsou vyloučeny v případě, že bylo poškození nebo vady způsobeno:
 • Nesprávným použitím, tj. manipulací s produktem, která není v souladu s uživatelskou nebo provozní příručkou, nadměrným používáním (podrobné informace naleznete v uživatelské nebo provozní příručce), zejména se jedná o nesprávné skladování, upuštění, nadměrné nárazy, korozi, znečištění, poškození vodou nebo pískem. 
 • Poškození způsobená přímo použitím náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu, které nejsou kompatibilní s produktem. Kompatibilita s konkrétní kamerou PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladač od společnosti Canon by měla být vyznačena na obalu, ale jistotu získáte při používání originálních náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu značky Canon, které prošly testováním. Doporučujeme zkontrolovat kompatibilitu před používáním. 
 • Připojením kamery PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladače k zařízení, které není pro připojení schváleno společností Canon. 
 • Neadekvátním zabalením kamery PTZ s dálkovým ovládáním neb ovladače při vracení do autorizovaného servisního střediska společnosti Canon. 
 • Nehodami nebo katastrofami či jakoukoli příčinou mimo kontrolu společnosti Canon, zejména bleskem, povodní, požárem, veřejnými nepokoji a nesprávnou ventilací.

Záruční opravy vymezené touto zárukou nezahrnují pravidelné kontroly nebo jiné standardní služby údržby kamery PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladače.

5. Ostatní

Servisní služby se mohou zpozdit v případě, že jsou prováděny mimo zemi, kde byl výrobek původně zakoupen, kde se výrobek v dané zemi buď ještě neprodává anebo se prodává v provedení specifickém pro danou zemi. Podobně nemusejí být v zemi, kde je prováděna oprava, na skladě některé náhradní díly pro kameru PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladač.
Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné jiné nároky, například, ale nikoli výhradně, za ztrátu nahrávek médií, za ztrátu dat a podobně, které nejsou v této záruce konkrétně uvedeny.
Kameru PTZ s dálkovým ovládáním nebo ovladač při vracení pro záruční službu velmi pečlivě zabalte, pojistěte ji a přiložte doklad o koupi a popis závady.


Podmínky aktualizovány: 1. března 2024

 

Nejčastější dotazy (FAQ)Otázka: Jaká záruka se vztahuje na vzdálené produkty PTZ Canon společnosti Canon zakoupené v Evropě?

Odpověď: Společnost Canon obecně nabízí Evropskou záruku pro dálkově ovládaný systém PTZ zakoupený v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Podívejte se na úplné podmínky a ustanovení této záruky.

Otázka: Jaké informace týkající se záruky by měly být obsaženy v balení při zakoupení výrobku společnosti Canon? 

Odpověď: V evropských zemích, kde platí záruka na dálkově ovládaný systém PTZ, je obvykle v balení každého produktu obsažen list Evropské záruky na dálkově ovládaný systém PTZ. Bude vypadat obdobně jako následující vzor:

 

Otázka: Je nutné vyplnit a zaslat společnosti Canon zpět nějakou dokumentaci, aby byla zaregistrována moje Evropská záruka?

Odpověď: K registraci Evropské záruky na dálkově ovládaný systém PTZ není nutné společnosti Canon zasílat zpět žádnou dokumentaci. Chcete-li požádat o záruční opravu na základě Evropské záruky na dálkově ovládaný systém PTZ, je vždy nezbytné, abyste poskytli společnosti Canon originální platný doklad o zakoupení (včetně data původního nákupu) pro dotyčný produkt.

Otázka: Jaká dokumentace je vyžadována k uplatnění nároku na záruční opravu v rámci Evropské záruky na dálkově ovládaný systém PTZ?

Odpověď: Chcete-li požádat o záruční opravu na základě Evropské záruky na dálkově ovládaný systém PTZ, je vždy nezbytné, abyste poskytli společnosti Canon originální platný doklad o zakoupení (včetně data původního nákupu) pro dotyčný produkt PTZ s dálkovým ovládáním.

Otázka: Jak dlouho platí typická Evropská záruka na dálkově ovládaný systém PTZ společnosti Canon?

A: Záruční doba pro kamery PTZ od společnosti Canon jsou 3 roky a pro ovladače je to 1 rok.

Otázka: Pokud si zakoupím produkt PTZ s dálkovým ovládáním od společnosti Canon v zemi, pro kterou společnost Canon nenabízí Evropskou záruku na dálkově ovládaný systém PTZ, bude se na můj produkt PTZ s dálkovým ovládáním přesto vztahovat Evropská záruka na produkty PTZ s dálkovým ovládáním, jestliže jsem občanem členské země Evropské záruky na produkty PTZ s dálkovým ovládáním?

Odpověď: Obecně platí, že na produkty se bude vztahovat záruka, která platí v konkrétní oblasti jejich prodeje, a koncoví zákazníci budou muset při uplatňování nároku na záruční opravu vrátit produkty v příslušné oblasti. Společnost Canon obecně nenabízí globální záruku, pokud tak není výslovně uvedeno u konkrétních výrobků nebo oblastí.

 

Podrobné kontaktní údajeV tabulce níže jsou uvedeny země, které nabízejí Evropskou záruku na dálkově ovládaný systém PTZ od společnosti Canon. Další podrobnosti získáte zobrazením úplných podmínek Evropské záruky na dálkově ovládaný systém PTZ společnosti Canon.

Níže naleznete kontaktní údaje pro jednotlivé země.

Země Kontaktní údaje asistenční služby
Rakousko +43 1 360 277 45 67

Canon Austria
Belgie +32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (nizozemsky)
Canon Belgium (francouzsky)
Bulharsko +359 (0)2 8079 260
Canon Bulgaria
Kypr +357 250 569 60
Canon Bulgaria
Česká republika +420 296 335 619

Canon Czech Republic
Dánsko +45 70 20 55 15

Canon Denmark
Estonsko +372 2660 2265

Canon Estonia
Finsko +358 (020) 366 466
(Hovory z pevné linky jsou zpoplatněny 0,15 centy/min. Poplatky za hovory z mobilních čísel se mohou lišit a závisí na operátorovi. Další informace vám poskytne váš operátor.)

Canon Finland
Francie +33 (0)1 70 48 05 00

Canon France
Německo 069 2999 3680

Canon Germany
Řecko +302 10 969 6422
Canon Greece
Maďarsko +36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary
Island +354 533 34 11

Beco
Irsko +353 16 990 990

Canon Irsko
Itálie +39 02 3859 2000

Canon Itálie
Lotyšsko 00800 2561 2566

Canon Latvia
Litva 00800 2561 2566

Canon Lithuania
Lucembursko +352 27 302 054

Canon Luxembourg
Malta +356 279 227 39
Canon Malta
Norsko +47 23 50 01 43

Canon Norsko
Polsko +48 22 583 4307

Canon Polsko
Portugalsko +351 21 424 51 90

Canon Portugalsko
Rumunsko 0311 305 090
Canon Rumunsko
Slovensko +421 (0)250 102 612

Canon Slovensko
Slovinsko +386 1888 8053
Canon Slovenia
Španělsko +34 91 375 45 55

Canon Spain
Švédsko +46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden
Švýcarsko +41 22 567 58 58

Canon Switzerland (francouzsky)
Canon Switzerland (německy)
Nizozemsko +31 (0)20 721 91 03

Canon Nizozemsko
UK 225 280 200

Canon UK

Mohlo by se vám hodit...

Feedback