BEZPLATNÉ VÝHERNÍ LOSOVÁNÍ o tělo fotoaparátu EOS R10 a sadu objektivu RF-S 18-150mm F3.5-6.3

1.   SPOLEČNOST CANON A ÚČASTNÍCI


1.1 Tuto soutěž pořádá společnost Canon Europe, 3 The Square, UB11 1ET, Spojené království („Canon“).


1.2. Všichni soutěžící (dále jen „účastníci“) musí být rezidenti Spojeného království, Irska, Francie, Belgie, Nizozemska, Lucemburska, Španělska, Portugalska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Norska, Dánska, Česka, Slovenska, Maďarska, Turecka, Řecka, Rumunska, Slovinska nebo Bulharska a musí být starší 18 let.


1.3. Losování se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Canon, jejích dceřiných společností, jejich rodinní příslušníci, zástupci ani jiné strany přímo se podílející na této propagační akci a sponzorství.


1.4. Přihlášením do soutěže stvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování, není-li písemně uvedeno jinak.


2.   VÝHERNÍ LOSOVÁNÍ A JAK SE ZÚČASTNIT


2.1. Bezplatné výherní losování se bude konat na stránce https://www.canon-europe.com/cameras/eos-r10/ a bude probíhat od 24. května 2022 do 31. července 2022. Samotné losování proběhne dne 15. srpna 2022.


2.2. Aby byli zařazeni do bezplatného výherního losování o jedno z těl fotoaparátu EOS R10 a sadu objektivu RF-S 18-150mm F3.5-6.3 („cena“) a mohli se zúčastnit losování, musí účastníci vyplnit své přihlašovací údaje (křestní jméno a příjmení a e-mailovou adresu).


2.3 [Účastník může být do losování zařazen pouze jednou (vložte, pokud je to relevantní)].


2.4. Registrace přijaté po uzávěrce nebudou do bezplatného výherního losování zařazeny. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyřadit neúplné či nečitelné registrační karty.


3.   VÝHRA


3.1. Z platných registrací, které obdržíme od 24. května 2022 do 31. července 2022, náhodně vylosujeme jednoho vítěze.


3.2. Jenden vítěz obdrží jedno tělo fotoaparátu EOS R10 a sadu objektivu RF-S 18-150mm F3.5-6.3.


3.3. Výhra je nepřenositelná a nabízenou výhru nelze vyměnit za hotovost ani jiný druh kreditu. V případě, že nabízená výhra nebude k dispozici vlivem okolností mimo naši kontrolu, společnost Canon si vyhrazuje právo nabídnout alternativní cenu stejné nebo vyšší hodnoty.


4.   VÝBĚR


4.1. Pomocí generátoru náhodných čísel vybere společnost Canon vítěze ze všech platných registrací a potvrdí jeho jméno.


4.2. Společnost Canon bude kontaktovat vítěze po 15. srpna 2022, co nejdříve to bude možné, prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na registračním formuláři za účelem získání potřebných údajů pro zaslání ceny.


4.3. Pokud společnost Canon obdrží od vítěze odmítnutou nebo nevyzvednutou výhru do 7 dnů od pokusu ho kontaktovat e-mailem, výhra původně oznámeného vítěze propadne.


4.4. Výhru lze přiznat ostatním registrovaným účastníkům podle vlastního uvážení společnosti Canon.


4.5. Cena bude vítězům zaslána prostřednictvím kurýrní služby do 30. září 2022.


4.6. Výhra bude odpovídat stavu při publikování.


4.7. Společnost Canon poskytuje výhru vítězům bezplatného výherního losování v dobré víře. Pokud vítěz nemůže výhru z jakéhokoli důvodu přijmout, musí o tom společnost Canon co nejdříve informovat.


5.   OSOBNÍ ÚDAJE


5.1. Všechny osobní údaje, které budou společnosti Canon předány, budou zpracovány společností Canon a jejími zástupci nebo přidruženými společnostmi za účelem správy bezplatného výherního losování. Společnost Canon je správce údajů s ohledem na takové osobní údaje.


5.2. Společnost Canon může účastníky kontaktovat za účelem správy bezplatného výherního losování nebo v případě, že si bude přát projednat jakékoli další použití informací zaslaných do bezplatného výherního losování.
5.3. Společnost Canon Europa N.V. se sídlem 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemsko (dále jen „CENV“) je správcem údajů, pokud jde o veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky.


5.4. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP. Další podrobné informace o ochraně údajů o účastnících naleznete v zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon:
[https://myid.canon/canonid/#/policy
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=fr-FR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=de-DE
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=nl-NL
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=es-ES
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=pt-PT
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=no-NO
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=da-DK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=cs-CZ
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=sk-SK
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=hu-HU
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=tr-TR
https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=el-GR].


6.   ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI


6.1. Za mimořádných okolností může společnost výhru zrušit a/nebo změnit jiné podmínky propagační akce, pokud jsou takové změny nezbytné a lze je objektivně zdůvodnit.


6.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout uznat jakoukoli registraci nebo si nechat vrátit plnou hodnotu jakékoli výhry, pokud se domnívá, že došlo ke zneužití nebo porušení podmínek tohoto bezplatného výherního losování.


6.3. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany jejích zaměstnanců nebo dodavatelů.


6.4. V případě jakéhokoli sporu ohledně výkladu nebo uplatňování pravidel v jakékoli záležitosti týkající se bezplatného výherního losování bude rozhodnutí vedoucích pracovníků společnosti Canon konečné a žádná korespondence nebude brána v potaz.


6.5. Bude-li kterákoli část těchto podmínek shledána soudem s odpovídající příslušností či jiným příslušným orgánem neplatnou, protizákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato část oddělena od zbývající části těchto podmínek, která bude i nadále platná v úplném rozsahu povoleném zákonem.


7.   PRÁVO A JURISDIKCE


Pro tuto soutěž budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako účastnící se spotřebitel můžete mít právo vést soudní řízení ve svém jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit vaše práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.