Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží společnosti
CANON CZ s.r.o.

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto Obchodní podmínky pro prodej zboží (dále jen „OP“) upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) obchodní závazkové vztahy vznikající na základě závazné objednávky a/nebo uzavřené smlouvy mezi společností CANON CZ s.r.o., IČ: 61501484, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30771, se sídlem Jankovcova 1595/14, Holešovice, 170 00 Praha 7 (dále i jen „prodávající“), a kupujícím (právnická nebo fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání), jejichž předmětem je prodej a koupě sortimentu společnosti CANON CZ s.r.o. (dále i jen „zboží“).

1.2. Účelem těchto OP je stanovit jednoznačné obchodní podmínky mezi společnosti CANON CZ s.r.o. a jejími zákazníky jako kupujícími.

1.3. Jednotlivé smlouvy uzavřené na základě těchto OP se řídí zásadně těmito OP. Jiné obchodní podmínky, např. obchodní podmínky kupujícího, které nejsou společností CANON CZ s.r.o. výslovně písemně uznány, se na obchodní závazkový vztah mezi kupujícím a společností CANON CZ s.r.o. neaplikují. Použití ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku je vyloučeno.

1.4. Právní otázky neupravené těmito OP ani smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy České republiky. Působnost Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží ze dne 11.4.1980 je vyloučena.

1.5. Tyto OP jsou dle ust. § 1751 odst. 1 občanského zákoníku nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavírané mezi společností CANON CZ s.r.o. a kupujícím a platí v plném rozsahu, ledaže se společnost CANON CZ s.r.o. a kupující písemně dohodnou na některých podmínkách jinak. V takovém případě má odlišné ujednání smlouvy přednost před těmito OP.

1.6. Smluvní strany potvrzují, že Smlouvu uzavírají jako podnikatelé při výkonu podnikatelské činnosti a že ani jedna smluvní strana nemá vůči druhé smluvní straně postavení slabší strany.

2. Závazná objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Objednávku zboží uskutečňuje kupující na základě nabídky prodávajícího písemnou formou s uvedením identifikačních údajů, přesného vymezení objednávaného zboží a jeho množství, ceny, uvedením místa a termínu dodání, případně způsobu přepravy zboží, a to buď doporučeným dopisem, nebo emailem.

2.2. Odesláním závazné objednávky prodávajícímu akceptuje kupující v plném rozsahu tyto OP a vylučuje tak použití jiných OP.

2.3. Kupující odesláním závazné objednávky výslovně prohlašuje, že na něj nebyl prohlášen úpadek ani nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, ani že si není vědom toho, že by měl závazky takového rozsahu, že by mu hrozilo zahájení insolvenčního řízení. Pro případ, že kupující po uzavření smlouvy zjistí, že by proti němu mohlo být zahájeno insolvenční řízení, je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit prodávajícímu. Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od smlouvy.

2.4. Prodávající je povinen objednávku kupujícího ve lhůtě 5ti pracovních dnů od jejího obdržení buď písemně potvrdit, nebo kupujícího ve stejné lhůtě informovat odmítnutí objednávky.

2.5. Smlouva je uzavřena okamžikem odeslání písemného potvrzení objednávky prodávajícím. Odmítnutím či nepotvrzením objednávky kupujícího nemůže vzniknout nárok kupujícího na náhradu škody prodávajícím.

2.6. Uzavřením smlouvy akceptuje kupující, že vzájemný závazkový vztah mezi ním a prodávajícím se bude řídit závaznou objednávkou, smlouvou, těmito OP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a příslušnými právními předpisy České republiky.

2.7. Po potvrzení závazné objednávky prodávajícím není kupující oprávněn svoji objednávku zrušit a je povinen ve stanoveném termínu od prodávajícího objednané zboží převzít a současně ve stanoveném termínu uhradit sjednanou kupní cenu.

3. Cena

3.1. Základem pro určení ceny zboží je cena uvedená v nabídce prodávajícího před uzavřením smlouvy a v objednávce kupujícího před uzavřením smlouvy a následně potvrzená v potvrzení objednávky prodávajícím, pokud si strany nesjednaly něco jiného.

3.2. Pokud cenu zboží nelze určit dle bodu 3.1 OP, platí, že cenou sjednanou smluvními stranami je cena uvedená na faktuře.

3.3. Cena sjednaná dle bodu 3.1. OP nezahrnuje mimo jiné daň z přidané hodnoty, a to ve výši stanovené platnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění.

4. Dodací podmínky

4.1. Místem dodání je místo sjednané smluvními stranami v objednávce.

4.2. Dodací lhůta počne běžet dnem odeslání potvrzení objednávky a platí za dodrženou, pokud zboží opustilo závod nebo sklad prodávajícího k dohodnutému datu. Svou povinnost dodat splní prodávající předáním zboží dopravci v dodací lhůtě, pokud je zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím třetí osoby (dopravce). Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoliv během sjednané dodací lhůty.

4.3. Prodávající je oprávněn provádět dílčí dodávky zboží a kupující je povinen tyto dílčí dodávky zboží přijmout.

4.4. Jestliže se prodávající dostane do prodlení s dodávkou zboží, je kupující povinen prodávajícího vyzvat k dodání a stanovit prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu v délce nejméně dvou týdnů.

4.5. Řádné a včasné dodání zboží prodávajícím je podmíněné poskytnutím nezbytné součinnosti kupujícího v souladu se smlouvou a těmito OP. V případě prodlení kupujícího s jakýmkoliv peněžitým plněním, a to včetně plnění z jiné smlouvy uzavřené mezi ním a prodávajícím, je pronajímatel oprávněn požadovat okamžité zaplacení veškerých dosud neuhrazených splatných faktur a/nebo nedodat dosud nedodané zboží, a /nebo předat zboží jen oproti okamžité platbě v hotovosti.

5. Platební podmínky

5.1. Pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, je kupující povinen zaplatit za zboží sjednanou cenu, a to ve lhůtě 30-ti dnů od dne vystavení faktury prodávajícím.

5.2. Faktura, vystavená prodávajícím, musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti daňového dokladu.

5.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou sjednané kupní ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení úroku z prodlení za každý den prodlení, a to ve výši 0,25 % z ceny zboží, s jehož úhradou je kupující v prodlení. Vedle nároku na úrok z prodlení má prodávající nárok na úhradu náhrady škody, která prodávajícímu v souvislosti s prodlením kupujícího vznikla, a to v plné výši, kdy úrok z prodlení se na škodu nezapočítává. Prodlení s úhradou kupní ceny kupujícím je porušení smlouvy podstatným způsobem.

5.4. Za den zaplacení jakékoli platby kupujícím se považuje připsání příslušné platby kupujícím na účet prodávajícího.

6. Vlastnická práva a nebezpečí škody na zboží

6.1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením ceny zboží.

6.2. Nebezpečí škody na zboží přechází u dodání zboží prostřednictvím dopravce na kupujícího v okamžiku předání zboží dopravci. U dodávky bez přepravy přechází nebezpečí škody na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

6.3. Dojde-li při přepravě zboží ke škodě na zboží, musí kupující neprodleně zajistit zjištění skutkové podstaty u dopravce, případně na kompetentních místech, a informovat prodávajícího. Za vadu vzniklou na zboží během přepravy ani za škodu tím vzniklou prodávající neodpovídá.

6.4. Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, nejpozději při převzetí zboží. Pokud kupující takto zjistí vady či škody na zboží, je povinen prodávajícímu tuto skutečnost ihned písemně oznámit a vady identifikovatelně a nezaměnitelně označit, nejpozději do 3 pracovních dnů. Při porušení těchto povinností ztrácí kupující práva z vadného plnění v souladu s ust. § 2112 občanského zákoníku. Právo kupujícího z titulu skryté vady na zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující neinformoval prodávajícího o vadě zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující vadu zjistil, případně kdy kupující při vynaložení péče řádného hospodáře vadu mohl zjistit

7. Odstoupení od Smlouvy

7.1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy pouze v případech podstatného porušení smlouvy nebo v případech výslovně uvedených ve smlouvě, těchto VOP nebo občanském zákoníku. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7.2. Podstatným porušením smlouvy se dle těchto OP rozumí zejména:

a. Prodlení kupujícího se zaplacením faktury, které je delší než 30 (třicet) dnů;

b. Prodlení kupujícího s poskytnutím zálohy na cenu, které je delší než 7 (sedm) dnů, bylo-li poskytnutí zálohy na cenu ve smlouvě sjednáno.

7.3. Odstoupení od Smlouvy je třeba doručit druhé smluvní straně písemně.

8. Závěrečná ustanovení

8.1 Odesláním objednávky kupující uděluje souhlas prodávajícímu ke zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v objednávce. Zpracováváním osobních údajů se má na mysli zpracovávání osobních údajů dle čl. 4 odst. 2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

8.2. Pozbude-li jakékoliv ustanovení těchto OP z jakýchkoliv důvodů platnosti či účinnosti, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních podmínek. Místo neplatných či neúčinných ustanovení se vztah bude řídit ustanovením, které je obsahově nejblíže neplatným či neúčinným ustanovením, nesjednají-li si strany ustanovení nové.

8.3. Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.7.2019. Prodávající je oprávněn tyto OP jednostranně změnit či zrušit. Změněnými OP se řídí právní vztahy uzavřené po dni účinnosti změněných OP.