EXKLUZIVNÍ LOSOVÁNÍ CEN KLUBU CANON (březen 2024)

1. SPOLEČNOST CANON A ÚČASTNÍCI

1.1. Toto bezplatné slosování o ceny („slosování o ceny klubu Canon Club“) pořádá společnost Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemsko („společnost Canon“).

1.2. Všichni účastníci („účastníci“) musí být obyvateli účastnických zemí a musí být starší 18 let. Účastnickými zeměmi jsou: Spojené království, Severní Irsko, Irská republika, Nizozemsko, Španělsko, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Norsko, Dánsko, Česká republika, Slovensko, Jihoafrická republika a Blízký východ.

1.3. Slosování se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Canon, jejích dceřiných společností, jejich rodinní příslušníci, zástupci ani jiné strany přímo se podílející na této propagační akci a sponzorství.

1.4. Přihlášením do bezplatného slosování o ceny všichni účastníci stvrzují, že souhlasí s těmito smluvními podmínkami slosování o ceny a zavazují se k jejich dodržování, není-li písemně uvedeno jinak.

2. SLOSOVÁNÍ O CENY A JAK SE ZÚČASTNIT

2.1. Slosování o ceny klubu Canon Club je otevřeno všem osobám s platným členstvím v klubu Canon Club, včetně stávajících členů a těch, kteří se zaregistrovali či zaregistrují během registračního období (od 15. března 2024 00:00 do 14. dubna 2024 23:59). Upozorňujeme, že stávající členové musí dát svůj souhlas s účastí v tomto slosování o ceny a noví členové, kteří se zaregistrují do programu Canon Club, v souladu s jeho podmínkami, musí také souhlasit s účastí ve slosování o ceny klubu Canon Club (březen 2024), chtějí-li se zúčastnit.

Samotné slosování o ceny se bude konat od 15. dubna do 17. dubna 2024, kdy budou vybráni výherci.

2.2. Jedná se o zařazení do slosování o ceny klubu Canon Club a získání šance vyhrát cenu v podobě fotografického zájezdu na Sicílii do Itálie s ambasadorem společnosti Canon.
(„ceny“, jsou-li označovány společně, nebo „cena“, pokud je označena jednotlivě), musí účastník dodržovat smluvní podmínky slosování o ceny klubu Canon Club.

Zájezd (přibližně v celkové hodnotě až 15 000 EUR) zahrnuje:

- Fotografování sopek od 13. do 21. května 2024
- Letenky do Itálie na Sicílii
- Ubytování
- Polopenze
- Denní fotografování sicilských sopek Etny a Stromboli v Itálii.
- Místní přeprava
- Průvodce (anglicky mluvící)
- Příspěvky
- Fotografická dílna
- Itinerář

2.3. Účastník může být do slosování zařazen pouze jednou.

2.4. Registrace přijaté po skončení registračního období nebudou do slosování o ceny klubu Canon Club zařazeny. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyřadit neúplné či nečitelné přihlášky.

2.5. Výherce si musí přivézt vlastní fotoaparát / fotografické vybavení, které bude během zájezdu používat a zajistit péči o něj.

2.6. Aby nedošlo k pochybnostem, společnost Canon nebude odpovědná za organizaci víz za žádné části výhry; toto je výhradní odpovědnost účastníka.

2.7. Společnost Canon nenese odpovědnost za nic, co není výslovně uvedeno v tomto dokumentu jako součást ceny, mimo jiné včetně stravování a jakýchkoli aktivit, které výherce podniká ve svém volném čase.

2.8. Upozorňujeme, že mezi jednotlivými místy fotografování se bude chodit pěšky. Před začátkem akce se ujistěte, že jste si prostudovali plán cesty.

2.9. Pokud si účastník přeje 1) odstoupit od účasti v tomto slosování o ceny nebo 2) odvolat svůj souhlas s tím, aby společnost Canon používala jeho osobní údaje pro účely správy tohoto slosování o ceny, může tak učinit zasláním své žádosti prostřednictvím webového formuláře. Tím se však vzdá své účasti ve slosování o ceny.

3. CENY

3.1. Výherci (jednotlivě „výherce“) budou náhodně vylosováni ze všech platných registrací obdržených během registračního období.

3.2. Každý z výherců obdrží cenu.

3.3. Během zájezdu se budou pořizovat fotky a videa. Výhercům doporučujeme, aby fotky/videa nahráli na svá sociální média (pokud je to možné) a označili společnost Canon. Společnost Canon tyto fotky a videa nahraje do komunity klubu Canon Club a na další propagační kanály.

3.4. Ceny jsou nepřenositelné a nabízenou cenu nelze vyměnit za hotovost ani jiný druh kreditu. V případě, že nabízená cena nebude k dispozici vlivem okolností mimo naši kontrolu, společnost Canon si vyhrazuje právo nabídnout alternativní cenu stejné nebo vyšší hodnoty.

4. VÝBĚR

4.1. Pomocí generátoru náhodných čísel vybere společnost Canon vítěze ze všech platných registrací a potvrdí jejich jména.

4.2. Společnost Canon bude kontaktovat vítěze po 17. dubnu 2024, co nejdříve to bude možné, prostřednictvím e-mailové e-mailové adresy uvedené při registraci do klubu Canon Club za účelem získání potřebných údajů pro zaslání ceny a data zaslání příslušné ceny.

4.3. Jestliže vítěz cenu odmítne nebo nepotvrdí její příjem do 3 dnů od pokusu společnosti Canon kontaktovat ho e-mailem, původně oznámený vítěz o cenu přijde.

4.4. Cenu lze přiznat ostatním registrovaným účastníkům podle vlastního uvážení společnosti Canon.

4.5. Cena bude odpovídat stavu při publikování.

4.6. Společnost Canon poskytuje cenu vítězům v dobré víře. Pokud vítěz nemůže cenu z jakéhokoli důvodu přijmout, musí o tom společnost Canon co nejdříve informovat.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1. Všechny osobní údaje, které budou společnosti Canon předány, budou zpracovány společností Canon a jejími zástupci nebo přidruženými společnostmi za účelem správy tohoto slosování o ceny klubu Canon Club.

5.2. Společnost Canon může účastníky kontaktovat za účelem správy slosování o ceny klubu Canon Club nebo v případě, že si bude přát projednat jakékoli další použití informací zaslaných do slosování o ceny klubu Canon Club.

5.3. Účastníci, kteří poskytli souhlas s tím, aby společnost Canon použila jejich osobní údaje za účelem usnadnění tohoto slosování o ceny, mohou tento souhlas odvolat způsobem uvedeným v bodě 2.9. Upozorňujeme, že tímto se vzdáte své účasti v tomto slosování o ceny.

5.4. Canon Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, The Nizozemsko („společnost Canon“) je správcem údajů s ohledem na veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky.

5.5. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo Spojené království a EHP. Další podrobné informace o ochraně údajů o účastnících naleznete v zásadách ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon

6. ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

6.1. Za mimořádných okolností může společnost cenu zrušit a/nebo změnit jiné podmínky propagační akce, pokud jsou takové změny nezbytné a lze je objektivně zdůvodnit.

6.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout uznat jakoukoli registraci nebo si nechat vrátit plnou hodnotu jakékoli ceny, pokud se domnívá, že došlo ke zneužití nebo porušení smluvních podmínek tohoto slosování o ceny klubu Canon Club.

6.3. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoli povahy, které utrpěl účastník v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany jejích zaměstnanců nebo dodavatelů.

6.4. V případě jakéhokoli sporu ohledně výkladu nebo uplatňování pravidel v jakékoli záležitosti týkající se slosování o ceny klubu Canon Club bude rozhodnutí vedoucích pracovníků společnosti Canon konečné a žádná korespondence nebude brána v potaz.

6.5. Bude-li kterákoli část těchto podmínek shledána soudem s odpovídající příslušností či jiným příslušným orgánem neplatnou, protizákonnou nebo nevymahatelnou, bude tato část oddělena od zbývající části těchto podmínek, která bude i nadále platná v úplném rozsahu povoleném zákonem.

7. PRÁVO A JURISDIKCE

Pro tuto soutěž budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako účastnící se spotřebitel můžete mít právo vést soudní řízení ve svém jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit vaše práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.