Podmínky

Podmínky tříleté záruky

Propagační akce a organizátor

1. Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“).

2. Pro níže uvedené vybrané produkty značky Canon („produkty zařazené do propagační akce“) tato tříletá záruka („propagační akce“) nabízí buď:

o Dvouleté prodloužení platné komerční záruky Canon – Evropský záruční systém („EWS“); nebo

o Rozšíření záruky na servis a dvouleté prodloužení platné záruky EWS.

3. S výjimkou případů zde výslovně pozměněných (prostřednictvím prodloužení, případně rozšíření) se budou na záruční služby poskytované v rámci této propagační záruky vztahovat platné podmínky EWS. V případě že se podmínky služeb poskytovaných v rámci této propagační záruky a podmínky záruky EWS liší, mají přednost podmínky této propagační záruky.

Období propagační akce

4.    Produkty zařazené do propagační akce musí být zakoupeny na níže stanoveném území propagační akce v období od 1. března 2016 do 31. prosinec 2019. Datum nákupu je třeba doložit platným dokladem o nákupu. Upozorňujeme, že produkty je třeba zaregistrovat do 30 dnů od zakoupení.

Území propagační akce

5.    Produkty propagační akce je třeba zakoupit a zaregistrovat na adresu na následujících územích propagační akce: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království.

Produkty propagační akce

6.    Vybrané produkty Canon, na které se vztahuje nabízená propagační záruka („produkty zařazené do propagační akce“), jsou:

Skupina produktů  Zařízení / Tiskárna Akční nabídka  Služby v rámci propagační záruky 
MAXIFY
MB2150
Rozšíření a prodloužení  Výměna v místě instalace 
MB2155
Výměna v místě instalace 
MB2750 Výměna v místě instalace 
MB2755
Výměna v místě instalace 
MB5150
Rozšíření  Výměna v místě instalace 
MB5155
Výměna v místě instalace 
MB5450
Výměna v místě instalace 
MB5455
Výměna v místě instalace 
iB4150
Výměna v místě instalace 
i-SENSYS
LBP212dw
Rozšíření  Oprava v místě instalace
LBP214dw
Oprava v místě instalace
LBP611Cn
Rozšíření a prodloužení  Výměna v místě instalace 
LBP613Cdw
Rozšíření  Oprava v místě instalace
LBP621Cw
Rozšíření a prodloužení  Výměna v místě instalace 
LBP623Cdw
Rozšíření  Oprava v místě instalace
LBP653Cdw
Oprava v místě instalace
LBP663Cdw
Oprava v místě instalace
LBP664Cx
Oprava v místě instalace
MF421dw
Oprava v místě instalace
MF426dw
Oprava v místě instalace
MF428x
Oprava v místě instalace
MF429x
Oprava v místě instalace
MF522x
Oprava v místě instalace
MF525x
Oprava v místě instalace
MF631Cn
Oprava v místě instalace
MF633Cdw
Oprava v místě instalace
MF635Cx
Oprava v místě instalace
MF641Cw
Oprava v místě instalace
MF643Cdw
Oprava v místě instalace
MF645Cx
Oprava v místě instalace
MF732Cdw
Oprava v místě instalace
MF734Cdw
Oprava v místě instalace
MF735Cx
Oprava v místě instalace
MF742Cdw
Oprava v místě instalace
MF744Cdw
Oprava v místě instalace
MF746Cx
Oprava v místě instalace
imageFORMULA
P-208II
Rozšíření  Předání do servisního střediska 
P215II
Předání do servisního střediska 
DR-F120
Předání do servisního střediska 
imageRUNNER
iR C1225iF
Rozšíření  Oprava v místě instalace

Společnost Canon může do této propagační akce zahrnout i nové modely produktů uvedených v tomto bodě, pokud budou v průběhu akce uvedeny na trh. Datum skončení této propagační akce pro nově přidané produkty zůstane stejné jako datum uvedené v bodě 4 těchto podmínek.

7. Produkty zařazené do propagační akce musí být nové a originální produkty značky Canon, které společnosti skupiny Canon se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Švýcarsku dodaly a distribuovaly prodejcům. Ověřte si u prodejce, že je tato podmínka splněna, jinak nelze akce využít. Podmínky této propagační akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu). Více se o paralelním importu dozvíte kliknutím sem.

8.    Produkty zařazené do propagační akce musí být zaregistrovány do 30 dnů od zakoupení, aby se na ně tato propagační akce vztahovala. Pokud chcete produkt zaregistrovat, odešlete svoji žádost v souladu s níže uvedenými pokyny.

9.    Tato nabídka je určena výhradně pro koncové uživatele. Nároky firem nebo jednotlivců, kteří nakupují hromadně (více než 25 propagovaných produktů zakoupených v období propagační akce), nejsou způsobilé pro účast v této propagační akci.

Distributoři a prodejci se akce nemohou zúčastnit, ani nemohou vznést nárok jménem svých zákazníků.

10.    U všech žadatelů se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

Jak zaregistrovat produkt a vznést nárok na propagační záruku

11.    Všichni žadatelé musí být starší 18 let. Vznesením nároku v rámci této propagační akce a zaregistrováním produktu souhlasíte, že se budete těmito podmínkami řídit. Vznést nárok na propagační záruku mohou jen osoby, které dovršily 18 let a které souhlasí, že se budou řídit podmínkami této akce.

12. Pokud chcete vznést nárok na tuto záruku, je třeba správně vyplnit a odeslat online formulář žádosti a zaregistrovat daný produkt (včetně zadání jeho platného sériového čísla*), a to zde do třiceti dnů od nákupu produktu. Nároky vznesené po 30 dnech od nákupu produktu nebudou společností Canon přijaty. Žadatelé musí naskenovat a nahrát platný doklad o nákupu (například kopii účtenky nebo potvrzení o online objednávce a platbě) a přiložit jej k online formuláři žádosti. Upozorňujeme, že potvrzení o expedici nelze uznat jako platný doklad o nákupu.

* Potřebujete-li pomoci s nalezením sériového čísla, klikněte sem.

13.   Po ověření nároku obdrží žadatel e-mailem potvrzení, že nárok byl přijat a produkt zaregistrován. Pokud takový e-mail neobdržíte do 8 pracovních dnů od odeslání nároku nebo nemáte přístup k počítači, obraťte se na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +420 296 335 619. E-mail s potvrzením si pečlivě uschovejte, protože může být vyžadován jako potvrzení platnosti vašeho nároku v případě, pokud budete chtít získat záruční služby.

14.    Společnost Canon si vyhrazuje právo neuznat jakýkoli neúplný, chybný nebo neopodstatněný nárok.

Zřeknutí se odpovědnosti

15.    V maximální možné míře povolené zákonem nenese společnost Canon odpovědnost za jakékoliv ztráty, škody nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl žadatel v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

16.    Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky z důvodu zajištění souladu s těmito podmínkami a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo žadatele, pokud má podezření, že je propagační akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této propagační akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

17.    Produkty zařazené do propagační akce budou k dispozici pouze do vyprodání zásob. Společnost Canon nenese zodpovědnost za selhání prodejců při realizaci objednávek produktů propagační akce během trvání této akce.

18.    Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit platnost, upravit nebo změnit tuto propagační akci bez vzniku jakýchkoliv závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat účinek na žadatele, aby nedošlo ke zbytečnému nedorozumění.

Ochrana osobních údajů

19.    Canon Europa N.V. a Canon Europe Limited, zaregistrovaná ve Spojeném království pod číslem 4093977 a se sídlem na adrese 3 The Square, Stockley Park, Uxbridge UB11 1ET, Spojené království, jsou kontrolory údajů pro účely příslušných zákonů a předpisů platných v oblasti ochrany osobních údajů, pokud jde o jakékoliv osobní údaje dodané žadateli v souvislosti s touto propagační akcí. Správa a zpracovávání osobních údajů, ať už společností Canon, nebo oprávněnými třetími stranami, se důsledně řídí příslušnými zákony a předpisy ohledně ochrany osobních údajů. Společnost Canon a oprávněné třetí strany budou osobní údaje uchovávat a zpracovávat výhradně za účelem řízení této propagační akce a záručních služeb, pokud nebylo domluveno jinak. Pokud si žadatelé nepřejí, aby byly jejich kontaktní informace použity pro marketingové účely nebo aby je společnost Canon v budoucnu kontaktovala v souvislosti s podobnými propagačními akcemi, NEMĚLI by zaškrtávat příslušné políčko při vyplňování formuláře žádosti.

Vyžádání záručních služeb v rámci propagační akce

20. Pokud budete po ověření své žádosti potřebovat získat prodloužené nebo rozšířené záruční služby poskytované prostřednictvím této propagační akce, obraťte se na místní centrum technické podpory společnosti Canon a buďte připraveni:

    a.    poskytnout úplný název modelu a sériové číslo* zařízení nebo tiskárny,
    b.    v případě potřeby potvrdit operační systém, který je nainstalován ve vašem počítači,
    c.    potvrdit vaše kontaktní údaje, adresu zařízení nebo tiskárny a vaši e-mailovou adresu,
    d.    poskytnout doklad o zakoupení produktu a aktivované záruce poskytované v rámci propagační akce, podle potvrzení, které jste obdrželi elektronickou poštou po registraci online pro záruku,
    .    poskytnout srozumitelný popis závady a provést na požádání jakoukoli diagnostiku,
    f.    splnit veškeré opodstatněné pokyny od centra technické podpory, které vám umožní získat záruční službu.

* Potřebujete-li pomoci s nalezením sériového čísla, klikněte sem.

Právo a jurisdikce

21.    Žádné ze zde uvedených ustanovení neomezuje jakákoliv vaše spotřebitelská práva.

22.    V míře povolené zákonem se budou tato propagační akce, tyto podmínky a jakékoliv případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, řídit a interpretovat v souladu se zákony Anglie a Walesu a budou podléhat nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

23.    Jako spotřebitelé můžete mít nárok vést soudní řízení ve vlastním jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.