Device Reconnection

Opětovné připojení zařízení

Pokud vaše zařízení nebo server přestane komunikovat s naší službou správy zařízení, toto přerušení způsobí, že nebudeme schopni zaznamenávat přesné hodnoty počitadel, aktivovat automatické doplňování spotřebního materiálu či poskytovat proaktivní služby podpory pro vaše zařízení, což způsobí narušení služeb.

Zavázali jsme se úspěšně poskytovat službu správy zařízení ve stanoveném rozsahu a zlepšovat vaše možnosti, a proto vás žádáme o spolupráci, abychom zajistili, že vaše zařízení zůstanou trvale připojena.

E-mail, který jste obdrželi, obsahuje odkaz na ovlivněnou verzi systému RDS na vašem serveru nebo sériové číslo zařízení.

Pokud s námi přestalo komunikovat vaše zařízení, postupujte podle pokynů v níže uvedené části „Zařízení přestalo komunikovat“.

Pokud s námi přestal komunikovat váš server, postupujte podle pokynů v níže uvedené části „Server přestal komunikovat“.

V případě jakýchkoli problémů se obraťte na oddělení podpory společnosti Canon.

Zařízení přestalo komunikovat

Jak provést test komunikace na zařízení

Zařízení imageRUNNER Advance / iR ADV

 1. Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [123].

  Embedded_device_image02

 2. Vyberte položku [Monitoring Service/Monitorovací služba]

  Embedded_device_image03

 3. Vyberte položku [Communications Test/Test komunikace].

  Embedded_device_image04

 4. Vyberte položku [Start Test/Zahájit test]

  Embedded_device_image05

Pokud se zobrazí zpráva Communication was successful (Komunikace proběhla úspěšně), zařízení nyní komunikuje se serverem služby eMaintenance a není vyžadována žádná další akce.

Pokud není komunikace úspěšná, zobrazí se chybový kód. V takovém případě přejděte na část „Test komunikace vedl k chybě“.

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.

Zařízení imageRUNNER (jiné než Advanced) / LBP / MF

 1. Na obrazovce zařízení vyberte položku [Check Counter/Zkontrolovat počitadlo].

  Embedded_device_image06

 2. V nabídce Monitoring Service (Monitorovací služba) vyberte položku [Communication Test/Test komunikace].

  Embedded_device_image07

  Embedded_device_image08

 3. Když se zobrazí dotaz, zda chcete povolit odesílání informací na server, vyberte tlačítko [Yes/Ano].

  Embedded_device_image09

  Pokud se zobrazí zpráva Communication was successful (Komunikace proběhla úspěšně), zařízení nyní komunikuje se serverem služby eMaintenance a není vyžadována žádná další akce.

  Pokud není komunikace úspěšná, zobrazí se chybový kód. V takovém případě přejděte na část „Test komunikace vedl k chybě“.

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.

Test komunikace vedl k chybě.

Pokud vaše zařízení nemůže komunikovat se společností Canon, test komunikace vrátí chybový kód.

Pokud byly v zařízení nebo v síti provedeny nějaké změny, restartujte zařízení a proveďte další test komunikace.

Zařízení je zaneprázdněno (chybový kód končí na 0304 nebo 2000).

Počkejte 5 minut a zkuste test provést znovu. Pokud dojde ke stejné chybě, restartujte zařízení a zkuste test provést znovu.

Zkontrolujte datum a čas na zařízení.

Pokud jsou datum a čas nastaveny nesprávně, zařízení bude mít potíže s komunikací s naší službou správy zařízení.

Požádejte oddělení IT o kontrolu síťového připojení.

 1. Proveďte příkaz ping z příkazového řádku: „ping IP_adresa_zařízení“
 2. Připojte se ke vzdálenému uživatelskému rozhraní (RUI) prostřednictvím „odkazu“ z prohlížeče.

Řada Advance: https://oip.manual.canon/USRMA-6097-zz-CS-3800-enGB/contents/devu-mcn_mng-rui-strt.html#319_h1_01
Řada LBP: https://oip.manual.canon/USRMA-0699-zz-SS-enGB/contents/SS352_remoteui_122startingremoteui.html#10010000

Pokud je zařízení dosažitelné

 1. Zkontrolujte nastavení na zařízení prostřednictvím rozhraní RUI (brána, systém DNS, proxy server a ověřování, pokud jsou použity).
 2. Připojte se k rozhraní RUI prostřednictvím prohlížeče jako správce.
 3. Vyberte položku Settings/Registration (Nastavení/Registrace).
 4. Vyberte položku [Nastavení sítě].
 5. Vyberte položku Network IPv4 Settings (Nastavení IPv4 sítě).
 6. Zkontrolujte, zda jsou nastavení brány a systému DNS správná.
 7. Vyberte položku Proxy Settings (Nastavení proxy serveru), pokud je použit proxy server.
 8. Zkontrolujte, zda je nastavena nebo zapnuta funkce Use Proxy (Používat proxy server).
 9. Zkontrolujte, zda jsou adresy a port proxy serveru správně nastaveny.
 10. Zkontrolujte, zda je správně nastaveno ověřování proxy serveru (pokud je použit).
 11. Pokud jste některá nastavení změnili, restartujte zařízení.

Pokud došlo ke změně nastavení brány firewall, nastavte na bráně firewall oprávnění pro přístup k adrese URL: b01.ugwdevice.net.

Pokud je zařízení nedosažitelné

 1. Pokud je zařízení vypnuté, znovu jej zapněte.
 2. Pokud je odpojen síťový kabel, znovu jej připojte k zařízení.
 3. Pokud je zařízení zapnuté, ověřte správnost IP adresy, adresy podsítě a adresy brány.
 4. Proveďte test komunikace a ověřte, zda se obnoví normální stav připojení zařízení.

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.


Server přestal komunikovat

Zařízení nekomunikují s programem Canon Data Collection Agent (pro správce CDCA a zařízení)

 1. Ve svém prohlížeči (Chrome, Edge nebo Firefox) se přihlaste do softwaru CDCA jako správce.

  https://IPadresses Server nebo FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

 2. Device_Administrator_image1

 3. Na níže uvedeném snímku obrazovky vidíte příklad zařízení, která jsou připojena k softwaru CDCA.
  1. Stavová kontrolka svítí zeleně = napájení je zapnuto a komunikace je v pořádku
  2. Stavová kontrolka svítí žlutě = žádná odezva, zkontrolujte připojení (není dostupná síť / zařízení je vypnuté / došlo ke změně IP adresy / bylo vyměněno zařízení)
  3. Stavová kontrolka svítí šedě = vypnuté napájení

Device_Administrator_image2

Device_Administrator_image3

Projděte si níže uvedené scénáře, které vám pomohou znovu připojit vaše zařízení.

Scénář 1: Došlo ke změně IP adres zařízení.

 1. Vyberte položku [Devices/Zařízení].
 2. Vyberte položku [Device Communication Settings/Nastavení komunikace zařízení].

  Device_Administrator_image

 3. Vyberte položku [Authentication Information/Informace pro ověřování].
 4. Zkontrolujte, zda je způsob ověřování správný.

  Device_Administrator_image

 5. Vyberte položky [Devices/Zařízení] – [Discover Devices/Zjistit zařízení].

  Device_Administrator_image6

 6. Přidejte rozsah IP adres nebo jednu IP adresu k vyhledání a klikněte na tlačítko [Discover/Zjistit].

  Device_Administrator_image7_1

 7. Stávající IP adresy v seznamu zařízení budou správně nahrazeny novými IP adresami.

  Device_Administrator_image8


Scénář 2: Zařízení byla nahrazena novými zařízeními se zachováním IP adres.

 1. Vyberte položku [Manage Devices/Správa zařízení].

  Device_Administrator_image9

 2. Vyberte nahrazená zařízení a poté klikněte na položku [Remove from Management/Odebrat ze správy].

  Device_Administrator_image10

 3. Vyberte nabídku [Devices Removed from Management/Zařízení odebraná ze správy], zvolte odebrané zařízení a klikněte na tlačítko [Delete/Odstranit].

  Device_Administrator_image11

 4. Vyberte položky [Devices/Zařízení] – [Discover Devices/Zjistit zařízení].

  Device_Administrator_image6

 5. Přidejte rozsah IP adres nebo jednu IP adresu k vyhledání a klikněte na tlačítko [Discover/Zjistit].

  Device_Administrator_image7

 6. Stávající zařízení v seznamu zařízení budou správně nahrazena novými zařízeními.

  Device_Administrator_image12

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.


Softwaru CDCA se nedaří komunikovat s bránou UGW (pro správce serveru)

Verze s protokolem HTTPS

 1. Ve svém prohlížeči (Chrome, Edge nebo Firefox) se přihlaste do softwaru CDCA jako správce.

  https://IPAddresseServer nebo FQDN pro CDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

  CDCA_Image01

 2. Vyberte položky [System/Systém] – [Connection Settings/Nastavení připojení].

  CDCA_Image02

  Proveďte test komunikace.

  Pokud nemáte proxy server:

  CDCA_Image03

  Pokud máte proxy server:

  CDCA_Image04

 3. Pokud test komunikace proběhl úspěšně, pak není nutné provádět žádné další kroky.

  CDCA_Image05

 4. Pokud se test komunikace nezdařil, zkontrolujte, zda jsou na vašem síťovém serveru správně nakonfigurovány systém DNS a brána a zda konfigurace brány firewall umožňuje dosáhnout adresy URL: b01.ugwdevice.net.

  Zkontrolujte také nastavení proxy serveru (pokud je používán) a ujistěte se, že konfigurace proxy serveru, číslo portu a nastavení ověřování jsou v pořádku.

  CDCA_Image06

  Znovu proveďte test komunikace a zkontrolujte výsledek.

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.

Verze s protokolem SMTP

 1. Ve svém prohlížeči (Chrome, Edge nebo Firefox) se přihlaste do softwaru CDCA jako správce.

  https://FQDNofCDCAserver/account/signin?ReturnUrl=%2F

  CDCA_Image01

 2. Vyberte položky [System/Systém] – [Connection Settings/Nastavení připojení].

  CDCA_Image02

 3. Klikněte na tlačítko [Send Test email/Odeslat testovací e-mail].

  CDCA_Image08

 4. Pokud test komunikace proběhl úspěšně, pak není nutné provádět žádné kroky.

  CDCA_Image05

 5. Pokud se test komunikace nezdařil, zkontrolujte, zda je správně nastavena konfigurace protokolu SMTP.

  CDCA_Image06

  Znovu proveďte test komunikace a zkontrolujte výsledek.

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.


Systému IWMC-RDS se nedaří komunikovat se zařízeními (pro správce serveru a zařízení)

Kontrola stavu připojení

 1. V prohlížeči se připojte ke konzole iWMC jako správce.

  http://IPAddressesServer nebo FQDNofiWEMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

  IWMC_RDS_image1

 2. Vyberte položku [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP nebo SMTP)].
 3. Vyberte položku [Device Management (Service Representative Only)/Správa zařízení (pouze zástupce služeb)].
 4. Vyberte položku [Monitored Device Management (Service Representative Only)/Správa monitorovaných zařízení (pouze zástupce služeb)].
 5. Zkontrolujte stav zařízení.
 6. Vyberte zařízení se zobrazenou chybou komunikace.

  IWMC_RDS_image002

 7. Zkontrolujte, zda jsou IP adresy správné a zda jsou zařízení dostupná (zapnutá).

  IWMC_RDS_image2

 8. Pokud nejsou IP adresy správné, vyberte zařízení a poté položku [Edit/Upravit]. Pokud je zařízení vypnuté, znovu jej zapněte.

  IWMC_RDS_image3

 9. Nahraďte IP adresy novými, stiskněte tlačítko [Update/Aktualizovat] a poté pro zařízení proveďte funkci [Communication Test/Test komunikace].

  IWMC_RDS_image4

  IWMC_RDS_image5

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, postupujte podle příslušného níže uvedeného kroku.

Přidání nových zařízení

 1. V horní části nabídky vyberte položky [Device/Zařízení][Discovery/Zjistit].

  IWMC_RDS_image6

 2. Vyberte položky [Discovery/Zjistit] – [Quick Discovery/Rychlé zjištění].

  IWMC_RDS_image7

 3. Vyberte položku [SNMPv1 – Specified IP address discovery/SNMPv1 – zjištění zadané IP adresy].

  IWMC_RDS_image8

 4. Zadejte IP adresu a klikněte na tlačítko [Discover/Zjistit].

  IWMC_RDS_image9

  IWMC_RDS_image10

  (V seznamu zařízení zkontrolujte, zda je zařízení k dispozici.)

 5. Klikněte na položku [Create Task to Discover Devices/Vytvořit úlohu zjišťování zařízení], vyberte protokol a poté klikněte na tlačítko [Next/Další].

  IWMC_RDS_image11

 6. Zadejte IP adresu, rozsah IP adres nebo vyberte položku Add from File (.txt) (Přidat ze souboru (.txt)).

  IWMC_RDS_image12

 7. Klikněte na tlačítko [Next/Další].

  IWMC_RDS_image13

 8. Vytvořte název úlohy a vyberte možnost [Execute Now/Spustit nyní].
 9. IWMC_RDS_image14

 10. Klikněte na možnost [Register/Registrovat].
 11. IWMC_RDS_image15

  IWMC_RDS_image16

  (V seznamu zařízení zkontrolujte, zda je zařízení k dispozici.)

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.

Přidání nového zařízení do modulu plug-in eM

 1. Vyberte položku [eMaintenance (HTTP or SMTP)/eMaintenance (HTTP nebo SMTP)].
 2. Klikněte na položku [Add Devices (Service Representative Only)/Přidat zařízení (pouze zástupce služeb)].
 3. Zaregistrujte nové zařízení pomocí IP adresy a sériového čísla.
 4. Klikněte na tlačítko [Add/Přidat].

  IWMC_RDS_image17

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.

Přidání ze seznamu zařízení

 1. Vyberte položku [eMaintenance (HTTP or SMTP)/eMaintenance (HTTP nebo SMTP)].
 2. Klikněte na položku [Add Devices (Service Representative Only)/Přidat zařízení (pouze zástupce služeb)].
 3. Vyberte položku [Add from Device List/Přidat ze seznamu zařízení].

  IWMC_RDS_image18

 4. Vyberte zjištěná zařízení (ze seznamu zařízení).

  IWMC_RDS_image19

 5. Vyberte položku [Add to Target Devices/Přidat k cílovým zařízením] a klikněte na tlačítko [Add/Přidat].

  IWMC_RDS_image20

 6. Znovu vyberte zařízení, klikněte na tlačítko [Add/Přidat] a zkontrolujte údaj [Status/Stav].

  IWMC_RDS_IIMAGE

  IWMC_RDS_image21

 7. Obnovte obsah stránky a zkontrolujte, zda je stav [Registered/Registrováno].

  IWMC_RDS_image22

 8. Proveďte funkci [Communication Test/Test komunikace] pro příslušná zařízení a poté vyberte položku [Refresh/Obnovit].

  IWMC_RDS_image23

 9. Zkontrolujte, zda je funkce [Communication Test/Test komunikace] dokončena.

  IWMC_RDS_image24

  Pokud se zařízení nezaregistrují nebo pokud se test komunikace neprovede, zkontrolujte stav sítě pro příslušná zařízení.

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.

Odstranění zařízení

 1. Vyberte položku [e-Maintenance (HTTP or SMTP)/e-Maintenance (HTTP nebo SMTP)].
 2. Vyberte položku [Device Management (Service Representative Only)/Správa zařízení (pouze zástupce služeb)].
 3. Vyberte položku [Monitored Device Management (Service Representative Only)/Správa monitorovaných zařízení (pouze zástupce služeb)].
 4. Vyberte zařízení, která chcete odstranit.
 5. Klikněte na tlačítko [Delete/Odstranit].

  IWMC_RDS_image25

 6. V horní části nabídky vyberte položku [Device/Zařízení].

  IWMC_RDS_image26

 7. Vyberte položky [List/Seznam] – [Device List/Seznam zařízení].

  IWMC_RDS_image0026

 8. Vyberte zařízení, která chcete odstranit, a klikněte na tlačítko [Delete/Odstranit].

  IWMC_RDS_image26

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.


Systému IWMC-RDS se nedaří komunikovat s bránou UGW (pro správce serveru)

Verze s protokolem HTTPS

 1. Připojte se pomocí prohlížeče ke konzole iWMC jako správce.

  http://FQDNofiWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

  communicate_with_UGW_Image01

 2. Vyberte položku [e-Maintenance (HTTP)/e-Maintenance (HTTP)].

  communicate_with_UGW_Image02

 3. Vyberte položku [Configuration (Service Representative Only)/Konfigurace (pouze zástupce služeb)].

  communicate_with_UGW_Image03

 4. Vyberte položku [RDS Settings (Service Representative Only)/Nastavení RDS (pouze zástupce služeb)].

  communicate_with_UGW_Image04

 5. Proveďte funkci [Communication Test/Test komunikace].

  Bez proxy serveru

  communicate_with_UGW_Image05

  S proxy serverem

  communicate_with_UGW_Image06

 6. Pokud test komunikace proběhl úspěšně, není nutné provádět žádné další kroky.

  communicate_with_UGW_Image07

 7. Vyberte položku [Update Schedule Information/Aktualizovat informace plánu] a klikněte na ni.

  communicate_with_UGW_Image08

 8. Pokud se test komunikace nezdařil, zkontrolujte, zda jsou na vašem síťovém serveru správně nakonfigurovány systém DNS a brána a zda konfigurace brány firewall umožňuje dosáhnout adresy URL: b01.ugwdevice.net.

  Nastavení proxy serveru (pokud je používán): Zkontrolujte správné nastavení konfigurace proxy serveru, čísla portu a ověřování.
  Znovu proveďte test komunikace a zkontrolujte výsledek.

  communicate_with_UGW_Image09

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, obraťte se na nás.

Verze s protokolem SMTP

 1. Připojte se pomocí prohlížeče ke konzole iWMC jako správce.

  http://FQDNof iWMCserver/iWMC/Login/BasicLogin.aspx?ReturnUrl=%2fiwmc%2fDefault.aspx

 2. Vyberte položku [e-Maintenance (SMTP)/e-Maintenance (HTTP)].

  communicate_with_UGW_Image10

 3. Vyberte položku [Configuration (Service Representative Only)/Konfigurace (pouze zástupce služeb)].

  communicate_with_UGW_Image11

 4. Vyberte položku [Communication Settings (Service Representative Only)/Nastavení komunikace (pouze zástupce služeb)].

  communicate_with_UGW_Image12

 5. Proveďte funkci [Communication Test/Test komunikace].

  communicate_with_UGW_Image13

 6. Pokud test komunikace proběhl úspěšně, není nutné provádět žádné další kroky.

  communicate_with_UGW_Image14

 7. Pokud se test komunikace nezdařil, vyberte položky [Common Settings/Společná nastavení] – [Communications Settings/Nastavení komunikace], zkontrolujte konfiguraci protokolu SMTP a vyberte položku [Update/Aktualizovat] (viz níže).

  communicate_with_UGW_Image09

  communicate_with_UGW_Image15

  communicate_with_UGW_Image16

  Ze stejné nabídky můžete také odeslat testovací e-mail.

  communicate_with_UGW_Image17

 8. Proveďte test komunikace a zkontrolujte výsledek (viz krok 2).

  communicate_with_UGW_Image14

Pokud tyto kroky problém nevyřešily, postupujte podle příslušného níže uvedeného kroku.


Feedback