Evropská záruka na řadu WG společnosti Canon

Work professional strengthening security and compliance

This is a commercial end-customer warranty offered by Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, The Netherlands (“Canon”) to the end-customers, who purchase Canon WG Series products for their own use, but not acting as consumers under the local laws of the country where the WG Series products are purchased.
If you are a consumer, you are not entitled to this warranty, but your consumer's statutory rights under applicable national legislation in force will apply to you.
These Terms and Conditions and the offer herein shall be governed by the laws of England and Wales and shall be subject to the exclusive jurisdiction of the courts of England and Wales. 


The service offering is as follows: 


• On-Site Warranty


Canon WG series products intended for sale and purchased within the European Economic Area (“EEA” – namely EU, Iceland, Lichtenstein, Norway) plus Switzerland & The United Kingdom are covered by the Canon European WG series Warranty. Canon warrants that should the new WG series product be found to be defective within the applicable warranty period, the fault is resolved free of charge (terms & conditions apply – see below).
For any product, outside of the applicable warranty terms or period and for damage or repairs not covered by the warranty, a chargeable repair service is available.
This warranty will be your sole and exclusive remedy, and neither Canon nor its subsidiaries or other European WG Series Warranty members shall be liable for any incidental or consequential damages for breach of any express or implied warranty of this product.

 • Záruka v místě instalace


  Společnost Canon zaručuje, že hardware tohoto produktu řady WG bude v průběhu záruční doby v dobrém provozním stavu. V případě, že bude v době trvání záruční doby zjištěna vada hardwaru, bude bezplatně provedena oprava hardwaru v místě instalace v členských zemích.
  Záruka v místě instalace se vztahuje na produkty řady WG společnosti Canon, které jsou určeny pro Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarsko a Velkou Británii a jsou v těchto oblastech zakoupeny.
  Tuto bezplatnou službu je možné získat pouze na základě předložení originálu faktury nebo stvrzenky vystavené koncovému zákazníkovi prodejcem.
  Společnost Canon si dále vyhrazuje právo nahradit vadný výrobek jiným, ekvivalentním výrobkem, jehož kvalita je stejná nebo vyšší než kvalita vadného výrobku, namísto aby opravovala vadný výrobek. 


  1. Záruční doba

  Záruka v místě instalace je platná 1 rok od data zakoupení nového produktu řady Canon WG, jak je uvedeno na dokladu o nákupu, nebo do 300 000 výtisků, podle toho, co nastane dříve. 


  2. Jak získat záruční služby 

  Záruční opravy v místě instalace jsou k dispozici po telefonickém kontaktování zákaznické podpory společnosti Canon (kontaktní údaje o záruce v místě instalace).
  Záruční služby v místě instalace budou poskytovány jedním z následujících způsobů: 

  • Oprava v místě instalace (prostřednictvím technika)*, která zahrnuje všechny související náklady na pracovní sílu (včetně výjezdních nákladů, cestovného a servisních hodin) a náklady na všechny náhradní díly. 

  • Expedice dílů vyměnitelných uživatelem (kurýrem), které zahrnují náklady na příslušné náhradní díly a související náklady na přepravu.

  *Služby v rámci této záruky v místě instalace mohou být provedeny třetí stranou disponující přiměřenými dovednostmi a vynakládající přiměřenou péči v zastoupení společnosti Canon. 

  Tato služba zahrnuje všechny související náklady na pracovní sílu (včetně výjezdních nákladů, cestovného a servisních hodin) a náklady na všechny náhradní díly. 


  3. Členové záruky pro řadu Canon WG 

  Členové záruky řady Canon WG jsou země, ve kterých lze uplatnit záruční služby v místě instalace. 

  Pokud potřebujete další informace týkající se této záruky, obraťte se na příslušného člena Evropské záruky na řadu WG


  4. Omezení

  Tato záruka se nevztahuje na následující skutečnosti: 

  – Spotřební materiál;
  – Jakýkoli software;
  – Díly podléhající opotřebení (např. panel, vnější kryt) a spotřební materiál a příslušenství (např. přídavný zásobník papíru, plochý podstavec atd.) používané s tímto produktem;
  – Vady způsobené úpravami provedenými bez souhlasu společnosti Canon
  – Náklady, které vzniknou poskytovatelům servisních služeb Canon v důsledku jakýchkoli přizpůsobení nebo úprav produktu řady WG, nezbytných vzhledem k technickým nebo bezpečnostním standardům určitých zemí, ani žádné jiné náklady spojené s úpravami produktu řady WG v důsledku jakýchkoli specifikací, které se změnily od doby dodání produktu;
  – Škody vzniklé v důsledku skutečnosti, že produkt řady WG není v souladu se standardy specifickými pro danou zemi anebo se specifikacemi jiné země než té, kde byl produkt zakoupen. Záruční servisní služby v místě instalace jsou vyloučeny v případě, že bylo poškození nebo vady způsobeno:
  – Nesprávným nebo nadměrným použitím, manipulací nebo provozem produktu řady WG ve smyslu informací uvedených v příručkách pro uživatele nebo obsluhu a příslušných uživatelských dokumentech, například, ale nikoli výhradně, nesprávným skladováním, pádem, nadměrnými nárazy, korozí a poškozením v důsledku znečištění, vniknutí vody nebo písku.
  – Poškození způsobená přímo použitím náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu (např. zásobníků inkoustu nebo tiskové hlavy), které nejsou kompatibilní s produktem. Kompatibilita s konkrétními produkty řady Canon WG by měla být vyznačena na obalu, ale jistotu získáte při používání originálních náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu značky Canon, které prošly testováním. Doporučujeme zkontrolovat kompatibilitu před používáním.
  – Připojením produktu řady WG k zařízení, které není pro připojení schváleno společností Canon;
  – Nehodami nebo katastrofami či jakoukoli příčinou mimo kontrolu společnosti Canon, například, ale nikoli výhradně, bleskem, povodní, požárem, veřejnými nepokoji a nesprávnou ventilací.
  – Pravidelné kontroly nebo jiná standardní údržba produktů řady WG; Kromě výše uvedeného se záruka v místě instalace nevztahuje na:
  – Služby a související servisní díly nutné z důvodu vadné instalace nebo síťového připojení vašeho produktu, pokud společnost Canon neposkytla instalaci a síťové připojení vašeho produktu;
  – Práce nutná v souvislosti s jakýmkoli odpojením a opětovným připojením produktu řady WG, včetně veškerých příprav nutných pro bezpečný převoz zajištěný jinak než naší společností nebo v zastoupení naší společnosti;
  – Práce mimo naši standardní provozní dobu (od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00, kromě státních svátků). 


  Upozorňujeme, že předpokladem pro poskytnutí záručního servisu v místě instalace je, že se váš produkt řady WG nachází v členské zemi záruky řady Canon WG. Služby v místě instalace lze dále poskytnout pouze v případě, že servisnímu technikovi zajistíte přístup k produktu a poskytnete přiměřenou podporu spojenou s jeho službami.
  Jestliže výrobek přemístíte do jiné země, ověřte si, zda je země, do níž výrobek přemisťujete, členem záruky řady Canon WG. V takovém případě společnost Canon nabízí v dané zemi záruku v místě instalace. 


  5. Ostatní 

  Servisní služby se mohou zpozdit v případě, že jsou prováděny mimo zemi, kde byl produkt řady WG původně zakoupen, kde se produkt v dané zemi buď ještě neprodává anebo se prodává v provedení specifickém pro danou zemi. Podobně nemusejí být v zemi, kde je prováděna oprava, na skladě některé náhradní díly pro opravovaný produkt řady WG. Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné jiné nároky, například, ale nikoli výhradně, za ztrátu nahrávek médií, za ztrátu dat a podobně, které nejsou v této záruce konkrétně uvedeny. 

 • Otázka: Jaká záruka se vztahuje na produkty řady Canon WG zakoupené v Evropě?

  Odpověď: Společnost Canon obecně nabízí Evropskou záruku na řadu WG pro produkty zakoupené v těchto zemích: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. Podívejte se na úplné podmínky a ustanovení této záruky. 

  Otázka: Jaké informace týkající se záruky by měly být obsaženy v balení při zakoupení výrobku společnosti Canon? 

  Odpověď: V evropských zemích, kde platí záruka na řadu WG, je obvykle v balení každého produktu obsažen list Evropské záruky na řadu WG. Bude vypadat obdobně jako následující vzor:

   

  Otázka: Je nutné vyplnit a zaslat společnosti Canon zpět nějakou dokumentaci, aby byla zaregistrována moje Evropská záruka?

  Odpověď: K registraci Evropské záruky na řadu WG není nutné společnosti Canon zasílat zpět žádnou dokumentaci. Chcete-li požádat o záruční opravu na základě Evropské záruky na řadu WG, je vždy nezbytné, abyste poskytli společnosti Canon originální platný doklad o zakoupení (včetně data původního nákupu) pro dotyčný produkt.

  Otázka: Jaká dokumentace je vyžadována k uplatnění nároku na záruční opravu v rámci Evropské záruky na řadu WG? 

  Odpověď: Chcete-li požádat o záruční opravu na základě Evropské záruky na řadu WG, je vždy nezbytné, abyste poskytli společnosti Canon originální platný doklad o zakoupení (včetně data původního nákupu) pro dotyčný produkt řady WG. Nabídky záruk v rámci propagační akce mohou také stanovit další požadavky, proto si (v případě potřeby) prostudujte konkrétní podmínky a ustanovení příslušných propagačních nabídek.

  Otázka: Jak dlouho platí typická Evropská záruka na řadu Canon WG? 

  Odpověď: Obecně platí, že záruční doba pro produkty řady Canon WG je buď 1 rok, nebo 300 000 výtisků, podle toho, co nastane dříve. Existují však výjimky, další informace naleznete na kartě Nárok. 

  Otázka: Pokud si zakoupím produkt řady Canon WG v zemi, pro kterou společnost Canon nenabízí Evropskou záruku na řadu WG, bude se na můj produkt řady WG přesto vztahovat Evropská záruka na řadu WG, jestliže jsem občanem členské země Evropské záruky na řadu WG? 

  Odpověď: Obecně platí, že na produkty se bude vztahovat záruka, která platí v konkrétní oblasti jejich prodeje, a koncoví zákazníci budou muset při uplatňování nároku na záruční opravu vrátit produkty v příslušné oblasti. Společnost Canon obecně nenabízí globální záruku, pokud tak není výslovně uvedeno u konkrétních výrobků nebo oblastí. 

  Otázka: V jakém scénáři bude společnost Canon expedovat díly vyměnitelné uživatelem a jak je mohu vyměnit? 

  Odpověď: Po kontaktování provede zákaznická podpora společnosti Canon odstraňování problémů a jako nápravu může diagnostikovat díly vyměnitelné uživatelem. Po obdržení příslušných dílů by měli zákazníci vyměnit díly podle podrobného postupu zobrazeného v uživatelském rozhraní tiskárny.

 • Níže uvedená tabulka uvádí země, které nabízejí Evropskou záruku na řadu WG společnosti Canon. Další podrobnosti získáte zobrazením úplných podmínek a ustanovení Evropské záruky na řadu WG společnosti Canon.

  Níže naleznete kontaktní údaje pro jednotlivé země.

  Země Kontaktní údaje asistenční služby Omezení servisních služeb v místě instalace
  Rakousko +43 1 360 277 45 67
  Canon Austria
  Žádný
  Belgie +32 (0)2 620 01 97
  Canon Belgium (nizozemsky)
  Canon Belgium (francouzsky)
  Žádný
  Bulharsko Cantek
  0700 42 555
  callcenter@cantek.bg
  www.cantek.bg
  Žádný
  Kintech Ltd
  +359 2 961 72 77
  office@kintech.bg
  www.kintech.bg
  Žádný
  Chorvatsko KOPITEHNA d.o.o.
  +385 (0)42 200 400
  info@kopitehna.hr
  www.kopitehna.hr
  Žádný
  PROPRINT d.o.o.
  +385 (0)1 55 65 800
  info@proprint.hr
  www.proprint.hr
  Žádný
  KSU d.o.o.
  +385 (0)1 6222 122
  prodaja@ksu.hr
  www.ksu.hr
  Žádný
  Tehnicar Copyservis
  +385(0)13820 333
  copyservis@copyservis.hr
  www.copyservis.hr
  Žádný
  Kypr Multitech
  (+357) 22 711300
  info@multitech.com.cy
  www.multitech.com.cy
  Žádný
  Česká republika +420 296 335 619
  Canon Czech Republic
  Žádný
  Dánsko +45 70 20 55 15
  Canon Denmark
  Pouze pevninské Dánsko (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem). Odlehlé oblasti nejsou zahrnuty.
  Estonsko +372 630 0530
  overall@overall.ee
  Overall
  Žádný
  Finsko +358 (020) 366 466
  (Hovory z pevné linky jsou zpoplatněny 0,15 centy/min. Poplatky za hovory z mobilních čísel se mohou lišit a závisí na operátorovi. Další informace vám poskytne váš operátor.)
  Canon Finland
  Pouze pevninské Finsko (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem). Odlehlé oblasti nejsou zahrnuty.
  Francie +33 (0)1 70 48 05 00
  Canon France
  Pouze pevninská Francie (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem).
  Německo 069 2999 3680
  Canon Germany
  Pouze pevninské Německo (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem).
  Řecko Intersys SA
  +30 210 9554 007
  intersys@intersys.gr
  www.intersys.gr
  Žádný
  Digimark
  +30 210 2518 666
  sales@digimark.gr
  www.digimark.gr
  Dostupné pouze v Aténách
  Maďarsko +36 (06)1 235 53 15
  Canon Hungary
  Žádný
  Island +354 569 77 60
  Origo
  Žádný
  Irsko +353 16 990 990
  Canon Irsko
  Pouze pevninské Irsko (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem).
  Itálie +39 02 3859 2000
  Canon Itálie
  Žádný
  Lotyšsko +371 67 20 40 80
  info@ibs.canon.lv
  I B Serviss
  Žádný
  Litva +370 5 239 5510
  Orgsis
  Žádný
  Lucembursko +352 27 302 054
  Canon Luxembourg
  Žádný
  Malta Avantech
  (356)21488800
  service@avantech.com.mt
  https://www.avantech.com.mt/
  Žádný
  Norsko +47 23 50 01 43
  Canon Norsko
  Pouze pevninské Norsko (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem). Odlehlé oblasti nejsou zahrnuty.
  Polsko +48 22 583 4307
  Canon Polsko
  Pouze pevninské Polsko (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem).
  Portugalsko +351 21 424 51 90
  Canon Portugalsko
  Pouze pevninské Portugalsko (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem).
  Rumunsko Sama Consul
  +40 21 2423094
  service@sama.ro
  www.sama.ro
  Žádný
  Profesionální linka
  +40 21 3202440
  secretariat@expertline.ro
  http://www.expertline.ro
  Žádný
  Slovensko +421 (0)250 102 612
  Canon Slovensko
  Žádný
  Slovinsko BIROTEHNA d.o.o.
  01 585 37 77
  info@birotehna.si
  www.birotehna.si
  Žádný
  Španělsko +34 91 375 45 55
  Canon Spain
  Žádný
  Švédsko +46 (0)8 519 923 69
  Canon Sweden
  Pouze pevninské Švédsko (včetně ostrova Gotland a ostrovů spojených s pevninou mostem). Odlehlé oblasti nejsou zahrnuty.
  Švýcarsko +41 22 567 58 58
  Canon Switzerland (francouzsky)
  Canon Switzerland (německy)
  Žádný
  Nizozemsko +31 (0)20 721 91 03
  Canon Nizozemsko
  Pouze pevninské Nizozemsko (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem).
  UK 225 280 200
  Canon UK
  Pouze pevninská Velká Británie (včetně ostrovů spojených s pevninou mostem).

Mohlo by se vám hodit...

Průzkum