Velkoformátová tiskárna Canon imagePROGRAF

Záruční podmínky pro tiskové hlavy
Work professional strengthening security and compliance

Záruční podmínky

Tato záruka [uveďte název NSO] („Canon“) se vztahuje na tiskovou hlavu („tisková hlava“) tiskáren Canon imagePROGRAF o šířce 24 palců a více („produkt“), prodanou v některé ze zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP), Spojeném království nebo Švýcarsku, a to po níže uvedenou záruční dobu.
Tuto záruční službu může zákazník požadovat a společnost Canon poskytovat pouze v zemi, ve které se zákazník nachází, a to za předpokladu, že se jedná o některou ze zemí EHP, Spojené království nebo Švýcarsko. Pokud se v záruční době vyskytne na tiskové hlavě závada, společnost Canon se zavazuje v souladu s těmito záručními podmínkami bezplatně poskytnout náhradní tiskovou hlavu stejné řady nebo kompatibilní nástupnické řady.

 • Tato záruka platí po dobu jednoho roku od zakoupení tiskové hlavy, ať už zakoupené společně s produktem, nebo samostatně, či po dobu, po kterou funkce Status Print (Tisk stavu) udává číslo šarže ve stavu „a“ (datové pole Head Info (Informace o hlavě)), podle toho, co nastane dříve.
  Po vrácení vadné tiskové hlavy společnosti Canon si společnost Canon prostuduje výstup funkce Status Print (Tisk stavu) společně s požadovanou dokumentací tak, jak je uvedena v odstavci 2 níže.
  [Záruční doba pro jakoukoli náhradní tiskovou hlavu neprodlužuje záruční dobu vadné tiskové hlavy.] (Pokud tuto definici nelze ve vašich místních systémech a procesech použít, pak platí následující prohlášení: [Záruční doba pro jakoukoli náhradní tiskovou hlavu začíná znovu od okamžiku instalace.])

 • Nejprve připravte tiskárnu podle pokynů uvedených v přiložené Příloze 1.
  Uplatnit reklamaci v rámci záruky lze zasláním

  (a) vadné tiskové hlavy,
  (b) kopie datovaného dokladu o koupi (produktu, případně tiskové hlavy) a
  (c) vyplněného formuláře pro uplatnění záruky (přiloženého k těmto podmínkám v Příloze 2) na adresu uvedenou v tomto formuláři.

  Společnost Canon může využít služeb autorizovaných servisních středisek, aby uplatnění záruky vyřídily jejím jménem.
  Jakmile společnost Canon tiskovou hlavu a výše uvedené dokumenty obdrží, vyhodnotí oprávnění zákazníka na bezplatnou výměnu a dle výsledku mu případně zašle náhradní tiskovou hlavu. Veškeré náklady na bezpečné doručení tiskové hlavy společnosti Canon nese zákazník. Společnost Canon naproti tomu ponese náklady na doručení náhradní tiskové hlavy zákazníkovi za předpokladu, že se místo dodání bude nacházet v EHP, Spojeném království nebo Švýcarsku.
  Vadné tiskové hlavy se stanou majetkem společnosti Canon a nebudou vráceny.

 • Záruka se nevztahuje na situace, kdy je tisková hlava poškozena v důsledku:

  • zneužití, zanedbání, nesprávného čištění, neoprávněné opravy nebo úpravy tiskové hlavy nebo produktu, jehož je součástí, či špatného zacházení s nimi, výkyvů v dodávkách elektrické energie nebo nehody;
  • nesprávného použití, včetně postupu v rozporu s pokyny ohledně instalace, provozu nebo údržby, které jsou uvedené v návodu k obsluze od společnosti Canon nebo jiné dokumentaci;
  • použití neoriginálních náhradních dílů nebo spotřebního materiálu (jako jsou inkoust a média) v případě, že toto použití způsobí závady nebo negativně ovlivní výkon produktu a tiskové hlavy.
  • Tato záruka se rovněž nevztahuje na žádnou tiskovou hlavu, na níž byly poškozeny, zničeny nebo upraveny původní identifikační prvky nebo sériová čísla.

 • Tato záruka nemá žádný vliv na zákonná práva spotřebitele poskytovaná v rámci platné legislativy, ani na práva spotřebitele vůči prodejci vyplývající z kupní smlouvy. V případě neexistující platné legislativy bude tato záruka jediným a výhradním opravným prostředkem zákazníka. Ani společnost Canon, ani její dceřiné společnosti nebudou odpovědné za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky na tiskovou hlavu.

Ověření záruky

Společnost Canon se snaží zajistit zákazníkům ten nejlepší tiskový zážitek a vysoce kvalitní výstup tím, že nabízí záruční program pro tiskové hlavy velkoformátových tiskáren imagePROGRAF.
K využití výhod tohoto programu je nutné v případě technických problémů týkajících se tiskové hlavy provést níže uvedené kroky pro přípravu uplatnění záruky:
Před jakýmkoli uplatněním záruky u svého dodavatele nebo poskytovatele služeb postupujte podle níže uvedených pokynů v přesně stejném pořadí.

  1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte dolů a vyberte položku „Printer Settings“ (Nastavení tiskárny).

  2. Vyberte možnost „Test Print“ (Zkušební tisk).

  3. Vyberte možnost „Nozzle Check“ (Kontrola trysek):

   1 Tento ukázkový ovládací panel se může nepatrně lišit od ovládacího panelu vaší tiskárny, ale funkce a nastavení mají stejnou strukturu nabídek u všech velkoformátových tiskáren Canon imagePROGRAF. Další informace naleznete v uživatelské příručce k tiskárně.

  4. Poté vyberte možnost „Yes“ (Ano), aby se vzor pro kontrolu trysek vytiskl.

   Když se na výtisku vzoru pro kontrolu trysek objeví nepravidelnosti, pokračujte krokem 2.

 • Informace o čištění tiskové hlavy naleznete v online příručce na tomto odkazu. Zvolte produkt imagePROGRAF, pro který vyžadujete pokyny. Pokud například zvolíte „PRO“, získáte přístup ke všem dostupným tiskárnám imagePROGRAF PRO v této řadě. Poté zvolte přesný model tiskárny. Online příručka je připravena k použití:

  • Prostudujte si část „Údržba a spotřební materiál“ a postupujte podle pokynů týkajících se tiskové hlavy.
  • Po dokončení cyklu čištění znovu proveďte krok 1.

  Když se na výtisku vzoru pro kontrolu trysek nadále objevují nepravidelnosti, pokračujte krokem 3.

 • Chcete-li maximalizovat výkon tiskové hlavy a hardwaru tiskárny, důrazně doporučujeme aktualizovat tiskárnu na nejnovější verzi firmwaru. Aktualizace firmwaru na nejnovější verzi zvýší výkon tiskárny.

  K aktualizaci firmwaru pomocí nástroje Firmware Update Tool použijte tento odkaz.

  Zadejte název tiskárny do pole pro vyhledávání na úvodní stránce centra pro stahování softwaru. Viz níže uvedený příklad:

  Vyberte možnost Firmware a stáhněte si verzi s nejnovějším datem vydání pro příslušný operační systém.

  Po stažení lze nástroj nainstalovat do podporovaného počítače PC nebo Mac a poté připojit k tiskárně přes rozhraní USB nebo síť. Existují dva způsoby aktualizace tiskárny pomocí nástroje Firmware Update Tool:

  • Nástroj zkontroluje aktuální verzi v tiskárně a vyhledá nejnovější dostupnou verzi. Tento proces bude vyžadovat připojení k internetu.
  • Pokud není k dispozici připojení k internetu, je možné stáhnout jak nástroj Firmware Update Tool, tak nejnovější firmware z centra pro stahování softwaru a poté navázat připojení přímo k tiskárně přes rozhraní USB.

  Chcete-li aktualizovat firmware přes vzdálené uživatelské rozhraní tiskárny, jednoduše zadejte IP adresu tiskárny do webového prohlížeče a přejděte do struktury nabídky, jak je znázorněno v níže uvedeném příkladu:

 • Problémy s kvalitou obrazu z tiskové hlavy obvykle souvisí se způsobem chování trysek. Na ovládacím panelu se poté zobrazí chybové kódy, které poskytují úplné informace o problému. Velkoformátové tiskárny Canon imagePROGRAF jsou na ovládacím panelu vybaveny nastavením Maintenance (Údržba), které pomáhá udržovat výkon tiskové hlavy a odstraňuje některé problémy s tiskovou hlavou.
  Další podrobnosti o údržbě tiskové hlavy naleznete v online příručce na tomto odkazu.

  Jakmile přejdete na webovou stránku online příručky, zvolte produkt imagePROGRAF, pro který požadujete pokyny a kontroly. Pokud například zvolíte „PRO“, získáte přístup ke všem dostupným tiskárnám imagePROGRAF PRO v této řadě. Poté zvolte přesný model tiskárny, a tím bude online příručka připravena k použití.

  • Chcete-li nastavit tiskovou hlavu tak, aby poskytovala lepší kvalitu výstupu, přečtěte si část „Nastavení pro lepší kvalitu tisku“ a postupujte podle pokynů týkajících se nastavení tiskové hlavy.
  • Pokyny pro kalibraci tiskové hlavy naleznete v části „Správa barev“, ve které přejděte do dílčí části „Provedení kalibrace barev“.
  • Po dokončení nastavení tiskové hlavy znovu vytiskněte soubor, který zpočátku vykazoval potíže s kvalitou.

  Pokud tento nový výtisk stále vykazuje závady kvality, pokračujte krokem 5.

  1. Na ovládacím panelu tiskárny přejděte dolů a vyberte položku „Printer Settings“ (Nastavení tiskárny).

  2. Vyberte možnost „Test Print“ (Zkušební tisk).

  3. Vyberte položku „Status Print“ (Tisk stavu).

  4. Po zobrazení výzvy „Start Printing“ (Zahájit tisk) vyberte možnost „Yes“ (Ano).

  Poznamenejte si informace, které jsou na výtisku funkce Status Print (Tisk stavu) zvýrazněné žlutou barvou: model tiskárny (v této ukázce TM-200), sériové číslo (položka S/N (SČ)), verzi firmwaru (položka Firm (Firmware)) a informace o hlavě, včetně písmene uvedeného za položkou Lot Number (Číslo šarže) v datovém poli Head Info (Informace o hlavě):

  Pokud je za položkou Lot Number (Číslo šarže) uvedeno písmeno „a“ a datum zakoupení tiskové hlavy není starší než 1 rok, vyplňte formulář pro uplatnění záruky. Pokud není některá z těchto podmínek splněna, pak se na tiskovou hlavu již nevztahuje záruka.

  • Pokud byla tisková hlava poškozena před instalací, obraťte se na prodejce nebo poskytovatele služeb, který vám poskytne další pomoc.
  • Chcete-li optimalizovat a udržovat výkon tiskové hlavy, přečtěte si návod k obsluze tiskárny a dodržujte pokyny výrobce.
  • Před provedením jakýchkoli nastavení tiskové hlavy se ujistěte, že je nainstalován nejnovější firmware. Chcete-li zkontrolovat nejnovější firmware zařízení, postupujte podle výše uvedeného kroku 2.
  • Při výměně tiskové hlavy vyberte v nabídce na ovládacím panelu tiskárny možnost Replace Print Head (Vyměnit tiskovou hlavu). Další pokyny naleznete v návodu k obsluze tiskárny.
  • Zkontrolujte kvalitu tisku a postupujte podle návodu k obsluze tiskárny, ve kterém naleznete pokyny k úpravám kvality tisku a údržbě výstupu.

Mohlo by se vám hodit...