Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG3150: průvodce nastavením sítě Wi-Fi

Některé přístupové body (někdy označované jako routery nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným „WPS“ (což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup). To umožňuje povoleným zařízením připojit se k vaší síti, aniž by bylo potřeba zadávat heslo. Toto je nejjednodušší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

V případě, že váš přístupový bod nepodporuje technologii WPS, níže zvolte možnost „Standardní metoda připojení“.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.
    Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené v části Standardní metoda připojení USB.

  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.


Krok 1


Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

Pokud je napájení zapnuto, displej LED (Light Emitting Diode) svítí, jak je zobrazeno na obrázku níže.1. Stiskněte a podržte tlačítko [Maintenance] (A) na tiskárně po dobu přibližně 5 sekund.2. Ověřte, zda displej LED bliká tak, jak je znázorněno na obrázku níže.Krok 2


1. Stiskněte tlačítko [Fit to Page/Přizpůsobit stránce] (A).2. Ověřte, zda displej LED bliká tak, jak je znázorněno na obrázku výše, a potom během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu.
Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.


3. Jakmile je bezdrátové připojení nastavené, displej LED se rozsvítí přibližně na 3 sekundy a potom se změní na hodnotu „1“, jak je zobrazeno na obrázku níže. Ověřte, zda také svítí (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.Pokud se na displeji LED zobrazí některý z následujících kódů chyby (střídavě blikající mezi písmenem ƒ„E“ a číslem a dalším následujícím číslem), stiskněte tlačítko [Černá] nebo [Barva]. Chybová zpráva bude vymazána. Potom opakujte kroky 1 a 2.

Podrobné informace o konkrétní chybě:

Chyba E, 2, 1.Tato chybová zpráva se zobrazuje, pokud nastavení bezdrátového připojení nebylo dokončeno do 2 minut od stisknutí tlačítka WPS.

  • Je přístupový bod zapnutý? Pokud je přístupový bod již zapnutý, vypněte ho a poté znovu zapněte.Chyba E, 2, 3.Tato chybová zpráva se zobrazuje, pokud je zjištěno více přístupových bodů WPS. Chvíli počkejte a poté znovu nakonfigurujte nastavení WPS.

Pokud máte více přístupových bodů, stiskněte tlačítko [WPS] pouze na jednom z nich.


Potvrzení nastavení sítě


Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá.

2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

3. Opakovaně tiskněte tlačítko [Maintenance] (A), dokud se na displeji LED nezobrazí následující4. Stiskněte tlačítko [Colour/Barva] nebo [Black/Černá].

Na výtisku zkontrolujte, zda je v části „Link Status (Stav spojení)“ uvedeno „Active (Aktivní)“ a zda část s identifikátorem SSID (názvem bezdrátové sítě) obsahuje správný název vaší bezdrátové sítě.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG3150.


Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, pokračujte stažením příruček a softwaru.


Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Metoda standardního připojení prostřednictvím USB

Krok 1


1. Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci.

Uživatelé systému Windows – Pokud se instalační disk CD-ROM automaticky nespustí, vložte disk CD-ROM do počítače znovu, klepněte na ikonu [Tento počítač], vyberte disk CD-ROM a poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].
Uživatelé systému Windows 8 - Poklepejte na položku [Canon_IJ]. Jakmile se otevře okno s výběrem, poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].


Uživatelé počítačů Mac – Poklepejte na ikonu [Canon_IJ] na ploše. Jakmile se otevře okno s výběrem, klepněte na položku [NASTAVENÍ]. Zahájí se stahování softwaru.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem příslušné záložky výše.


2. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Next/Další].
3. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení].
4. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a potom klepněte na možnost [Další].
Krok 2


1. Klepněte na položku [Připojit k síti].
2. Stiskněte a podržte tlačítko [Údržba] (A) na tiskárně po dobu přibližně 5 sekund.Potom klepněte na možnost [Další].


3. Ověřte, zda displej LED bliká tak, jak je znázorněno na obrázku níže.Potom klepněte na možnost [Další].


4. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Nastavení bezdrátového připojení pomocí kabelu USB].
5. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte oblast a poté klepněte na položku [Next/Další].
6. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte jazyk a poté klepněte na položku [Next/Další].
7. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a potom klepněte na položku [Next/Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.
8. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Yes/Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.
9. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Next/Další].


Windows uživatelé
Mac uživatelé
Krok 3


1. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, připojte tiskárnu k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Jedná se o kabel se symbolem  na konektoru.


WindowsMac(Pro uživatele počítačů Mac: Klepněte na položku [Další]).


2. Po zjištění tiskárny se zobrazí následující obrazovka. Zobrazí se název přístupového bodu, ke kterému je připojen váš počítač (zobrazuje se jako „xxxxxxxxxxxxx“). Pokud se jedná o bezdrátovou síť, ke které chcete vaši tiskárnu připojit, klepněte na položku [Ano]. V opačném případě klepněte na položku [Ne].


WindowsMac<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na položku [Povolit].
3. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, odpojte tiskárnu od počítače a klepněte na položku [Další].


WindowsMac
4. Na následující obrazovce jsou uvedeny model vaší tiskárny a název (nebo identifikátor SSID) vaší bezdrátové sítě.


Windows
MacKlepněte na možnost [Dokončit]. Klepněte na tlačítko [OK].

Tím končí postup instalace v systému Windows.


<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na možnost [Přidat tiskárnu].Na následující obrazovce vyberte verzi ovladače [Canon IJ Network] a klepněte na možnost [Přidat].Tím končí postup instalace v počítačích Mac.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení síťového nastavení do továrního nastavení

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Upozorňujeme, že inicializace vymaže všechna síťová nastavení v zařízení. Tisk a skenování z počítače nebude možné prostřednictvím sítě provádět, dokud nebude tiskárna znovu nakonfigurována novými hodnotami síťového nastavení.

1. Opakovaně tiskněte tlačítko [Maintenance] (A), dokud se na displeji LED nezobrazí následující2. Stiskněte tlačítko [Color/Barva] nebo [Black/Černá].


Nastavení sítě je nyní inicializováno.

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.


Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.

Feedback