Nastavení bezdrátového připojení pro tiskárnu PIXMA MG3540

Podívejte se na pokyny pro nastavení bezdrátového připojení na tiskárně PIXMA MG3540 a také pro obnovení továrního nastavení tiskárny.

Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MG3540, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MG3540, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MG3540, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení. Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené na kartě Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1

Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

Stiskněte a přidržte tlačítko [Wi-Fi][MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Wifi button na horní straně tiskárny, dokud kontrolka alarmu jednou neblikne.

Krok 2

Ujistěte se, zda kontrolka u tohoto tlačítka začne modře blikat, poté přejděte k přístupovému bodu a během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS].

Přesné podrobné informace pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

Při vyhledávání přístupového bodu bude blikat modrá kontrolka Wi-Fi na tiskárně a při připojování k přístupovému bodu budou blikat kontrolky napájení a Wi-Fi.

Jakmile se tiskárna úspěšně připojí k bezdrátové síti, kontrolky napájení a Wi-Fi přestanou blikat a začnou trvale svítit.

Potvrzení nastavení sítě

Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:

1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

3. Stiskněte a přidržte tlačítko [Pokračovat/Storno[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button], dokud kontrolka alarmu [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2 15krát nezabliká, a poté je uvolněte.
Vytiskne se stránka s informacemi o síti.

Na výtisku zkontrolujte, zda je v části „Připojení“ uvedeno „Aktivní“ a zda část s identifikátorem SSID (názvem bezdrátové sítě) obsahuje správný název vaší bezdrátové sítě.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MG3540.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Krok 1

1. Uživatelé operačního systému Windows: Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem nebo používáte počítač Mac, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

2. Když se zobrazí počáteční obrazovka, klepněte na [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_1

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Když se zobrazí následující obrazovka, zadejte heslo, které umožní instalovat podpůrný nástroj, a poté klepněte na tlačítko [Instalovat podpůrnou aplikaci].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_2

Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další]

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_3

Poznámka: Zobrazí se obrazovka s žádostí o výběr mezi připojením přes rozhraní USB a bezdrátovým připojením, na které vyberte možnost [Bezdrátové připojení].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_4

3. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá a zda kontrolka napájení svítí. Potom klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_5


Krok 2

1. Klepněte na položku [Připojit k síti].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_6

2. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Nastavení bez kabelu].

Poznámka: Operační systém Windows XP metodu instalace bez kabelu nepodporuje. Vyberte metodu [Jiné nastavení] a pokračujte krokem 5.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_7

3. Když se zobrazí obrazovka [Připojení prostřednictvím nastavení bez kabelu], přidržte stisknuté tlačítko [Wi-Fi] (A) na tiskárně, dokud 2krát nezabliká oranžová kontrolka alarmu (B). Po druhém bliknutí tlačítko uvolněte.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_8

4. Ověřte, zda modrá kontrolka Wi-Fi (A) rychle bliká a zelená kontrolka napájení svítí. Klepněte na tlačítko [Další].

Poznámka: Během nastavení bude připojení k síti dočasně deaktivováno.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_9

Klepněte na tlačítko [Další].

5. Pouze uživatelé operačního systému Windows XP: Vyberte položku [Nastavení bezdrátového připojení pomocí kabelu USB].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_10

Krok 3

1. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte oblast a poté klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_11


2. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte místo svého bydliště a poté klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_12


3. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_13


4. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_14

<Pouze uživatelé systému Windows>

Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_15

5. Na následující obrazovce jsou uvedeny model vaší tiskárny a název (nebo identifikátor SSID) vaší bezdrátové sítě.

Windows (kromě uživatelů operačního systému Windows XP)

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_16

Klepněte na možnost [Dokončit].


Tím končí postup nastavení bez kabelu pro operační systém Windows.

Uživatelé operačního systému Windows XP nebo uživatelé, jejichž tiskárnu nebylo možné detekovat, musí pokračovat instalací pomocí rozhraní USB, která je podrobně popsána v kroku 6.


<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na položku [Přidat tiskárnu].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_17

Na následující obrazovce vyberte verzi ovladače [Canon IJ Network] a klepněte na možnost [Přidat].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

Klepnutím na tlačítko [Další] dokončete nastavení.


Tím končí postup nastavení bez kabelu pro počítače Mac.

Uživatelé, jejichž tiskárnu nebylo možné detekovat, musí pokračovat instalací pomocí rozhraní USB, která je podrobně popsána v kroku 6.


Nastavení pomocí kabelu USB pro uživatele operačního systému Windows XP a pro případy, kdy nebylo detekováno připojení k síti

6. Vyberte možnost [Nastavení připojení k síti přes rozhraní USB] a poté klepněte na tlačítko [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_19

7. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, připojte tiskárnu k počítači pomocí dodaného kabelu USB. Jedná se o kabel se symbolem [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_20 na konektoru.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_21

Uživatelé počítačů Mac: Klepněte na tlačítko [Další].


8. Po zjištění tiskárny se zobrazí následující obrazovka.

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_22

Zobrazí se název přístupového bodu, ke kterému je připojen váš počítač (zobrazuje se jako „xxxxxxxxxxxxx“).

Pokud se jedná o bezdrátovou síť, ke které chcete vaši tiskárnu připojit, klepněte na položku [Ano].

<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na položku [Povolit].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_23


9. Jakmile se zobrazí následující obrazovka, odpojte tiskárnu od počítače a klepněte na položku [Další].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_24

<Pouze operační systém Windows>

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Dokončit].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_25

Tím končí postup nastavení pro operační systém Windows.


<Pouze uživatelé počítačů Mac>

Po zjištění tiskárny se zobrazí následující obrazovka, na které je uveden název přístupového bodu, k němuž je připojen počítač (kde se zobrazí „xxxxxxxxxxxxx“). Klepněte na tlačítko [OK].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_26

Po zobrazení následující obrazovky klepněte na možnost [Přidat tiskárnu].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_27

Na následující obrazovce vyberte verzi ovladače [Canon IJ Network] a klepněte na možnost [Přidat].

[MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 2_18

Klepnutím na tlačítko [Další] dokončete nastavení.

Tím končí postup instalace v počítačích Mac.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení výchozích továrních hodnot síťových nastavení tiskárny PIXMA MG3540

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů.

Upozorňujeme, že inicializace vymaže všechna síťová nastavení v zařízení. Tisk a skenování z počítače nebude možné prostřednictvím sítě provádět, dokud nebude tiskárna znovu nakonfigurována novými hodnotami síťového nastavení.

Provedením níže uvedeného postupu obnovte výchozí síťová nastavení:

1. Stiskněte a přidržte tlačítko [POKRAČOVAT/STORNO [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button], dokud kontrolka alarmu [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection tab 1_2 17krát nezabliká.

2. Uvolněte tlačítko [POKRAČOVAT/STORNO [MASTER] Picture_PIXMA Wireless Connection Setup Page stop button].

Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.