Některé přístupové body (někdy označované jako směrovače nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným WPS, což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup.

To umožňuje povoleným zařízením, jako je vaše tiskárna PIXMA MX524, připojit se k síti, aniž by bylo potřebné zadat heslo, a poskytuje tak rychlý a snadný způsob připojení zařízení.

Tato metoda představuje zdaleka nejsnazší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA MX524, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

Pro případ, že směrovač nepodporuje technologii WPS, jsme poskytli alternativní pokyny pro připojení tiskárny PIXMA MX524, takže níže vyberte kartu Standardní metoda připojení.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Menu] (A) na tiskárně.

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [ ] (A) vyberte ikonu [Nastavení sítě WLAN] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

Tiskárna nyní automaticky vyhledá přístupové body podporující funkci WPS.

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

1. Stiskněte a podržte tlačítko [WPS] na přístupovém bodu po dobu přibližně 5 sekund a poté je uvolněte. Přesné pokyny pro spuštění funkce WPS na přístupovém bodu naleznete v jeho uživatelské příručce.

2. Během 2 minut stiskněte tlačítko [OK] na tiskárně.

Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojení k přístupovému bodu bliká (modrá) kontrolka Wi-Fi na tiskárně.

3. Když se zobrazí následující obrazovka, stisknutím tlačítka [OK] dokončete nastavení.

Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX524.
Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení

Krok 1

1. Stiskněte tlačítko [Menu] (A) na tiskárně.

 

Krok 2

1. Pomocí tlačítek [] (A) vyberte ikonu [Nastavení sítě WLAN] a stiskněte tlačítko [OK] (B).

Po povolení bezdrátového připojení se rozsvítí modrá kontrolka Wi-Fi (C).

 

Krok 3

Obsah displeje tiskárny by měl vypadat jako na níže uvedeném obrázku.

1. Stiskněte tlačítko [Zastavit/Obnovit a zobrazí se následující obrazovka.

2. Stisknutím tlačítka [OK] vyberte položku [Standardní nastavení].

Tiskárna nyní vyhledá všechny dostupné bezdrátové sítě v bezprostředním okolí.

3. Pomocí šipek vyberte název (neboli SSID) vaší bezdrátové sítě a stiskněte [OK].

Pokud si nejste jisti názvem bezdrátové sítě, může být uveden na vytištěném štítku na přístupovém bodu nebo jej můžete zjistit kontrolou sítě v počítači, který je k ní připojen.

Pokud se vaše síť nezobrazila, vyberte pomocí šipek možnost [Vyhledat znovu] a stiskněte tlačítko [OK].

4. V závislosti na metodě zabezpečení používané vaší sítí se zobrazí jedna z níže uvedených obrazovek.

WEP WPA/WPA2

5. Zadejte síťové heslo (klíč nebo heslo WEP) vaší bezdrátové sítě. Při zadávání znaků se rozlišují malá a velká písmena.
Pokud si nejste jisti heslem vaší bezdrátové sítě, může být uvedeno na vytištěném štítku připojeném k vašemu přístupovému bodu.

Na této tiskárně lze zadávat znaky, když jsou alfanumerická tlačítka (A) na ovládacím panelu rozsvícena. Postupujte podle následujících pokynů.

Zařízení má tři režimy zadávání: režim velkých písmen, režim malých písmen a režim čísel. Stisknutím tlačítka  přepnete do režimu velkých písmen (A), režimu malých písmen (a) nebo režimu čísel (1). (Zvolený režim zadávání bude zobrazen v pravé horní části obrazovky.)

Pokud potřebujete zadat symbol, stiskněte opakovaně klávesu #, dokud se požadovaný symbol nezobrazí.
Například jedním stisknutím tlačítka   v režimu velkých písmen se zobrazí písmeno „A“ a dvojím stisknutím se tlačítka  se zobrazí písmeno „B“.

Pokud jedno tlačítko obsahuje 2 znaky, přejděte na další znak stisknutím šipky.

Pokud uděláte chybu, můžete znak smazat stisknutím prostředního funkčního tlačítka.

6. Jakmile dokončíte zadávání znaků, stiskněte tlačítko [OK].

7. Potvrďte, že zadané síťové heslo je správné.

8. Pokud je správné, stiskněte tlačítko [OK].
Pokud jste udělali chybu a potřebujete heslo opravit, stiskněte tlačítko [].

9. Když se zobrazí obrazovka (1), stiskněte tlačítko [OK].

10. Když se zobrazí obrazovka (2), přejděte stisknutím tlačítka [COPY] (KOPÍROVAT) (A) zpět na obrazovku kopírování.


Tím končí postup nastavení standardního připojení.

Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA MX524.
Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, můžete si stáhnout příručky a software
výběrem vašeho produktu na stránce řady tiskáren PIXMA.

Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.

Back to top


Feedback