Warranty_Page_Image

Evropská záruka na řadu WG společnosti Canon

Toto je komerční záruka pro koncové zákazníky nabízená společností Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“), určená pro ty koncové zákazníky, kteří si zakoupí produkty řady Canon WG pro vlastní použití, ale nevztahují se na ně práva spotřebitelů podle místních zákonů země, v níž jsou produkty řady WG zakoupeny.
Pokud jste spotřebitel, pak nemáte na tuto záruku nárok, vztahují se však na vás zákonná práva spotřebitelů na základě příslušné platné národní legislativy.
Uvedené podmínky a ustanovení a uvedená nabídka se řídí zákony Anglie a Walesu a podléhají výhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu. 


Nabídka služeb je následující: 

• Záruka v místě instalace

Na produkty řady Canon WG určené k prodeji ve Švýcarsku,Velké Británii a Evropském hospodářském prostoru (EHP, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a zakoupené v těchto oblastech je poskytována Evropská záruka na řadu WG společnosti Canon. Společnost Canon ručí, že v případě shledání nového produktu řady WG vadným během platné záruční doby bude porucha bezplatně odstraněna (platí níže uvedené podmínky a ustanovení).
U všech produktů, na které se již nevztahuje záruka nebo nesplňují záruční podmínky, a za poškození nebo opravy, na které se nevztahuje záruka, je k dispozici zpoplatněná servisní služba.
Tato záruka bude vaším jediným a výhradním opravným prostředkem a společnost Canon ani její dceřiné společnosti nebo jiní členové Evropské záruky na řadu WG nenesou odpovědnost za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky na tento produkt.


PodmínkyZáruka v místě instalace


Společnost Canon zaručuje, že hardware tohoto produktu řady WG bude v průběhu záruční doby v dobrém provozním stavu. V případě, že bude v době trvání záruční doby zjištěna vada hardwaru, bude bezplatně provedena oprava hardwaru v místě instalace v členských zemích.
Záruka v místě instalace se vztahuje na produkty řady WG společnosti Canon, které jsou určeny pro Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarsko,Velká Británie a jsou v těchto oblastech zakoupeny.
Tuto bezplatnou službu je možné získat pouze na základě předložení originálu faktury nebo stvrzenky vystavené koncovému zákazníkovi prodejcem.
Společnost Canon si dále vyhrazuje právo nahradit vadný výrobek jiným, ekvivalentním výrobkem, jehož kvalita je stejná nebo vyšší než kvalita vadného výrobku, namísto aby opravovala vadný výrobek. 


1. Záruční doba

Záruka v místě instalace je platná 1 rok od data zakoupení nového produktu řady Canon WG, jak je uvedeno na dokladu o nákupu, nebo do 300 000 výtisků, podle toho, co nastane dříve. 


2. Jak získat záruční služby 

Záruční opravy v místě instalace jsou k dispozici po telefonickém kontaktování zákaznické podpory společnosti Canon (kontaktní údaje o záruce v místě instalace).
Záruční služby v místě instalace budou poskytovány jedním z následujících způsobů: 

• Oprava v místě instalace (prostřednictvím technika)*, která zahrnuje všechny související náklady na pracovní sílu (včetně výjezdních nákladů, cestovného a servisních hodin) a náklady na všechny náhradní díly. 

• Expedice dílů vyměnitelných uživatelem (kurýrem), které zahrnují náklady na příslušné náhradní díly a související náklady na přepravu.

*Služby v rámci této záruky v místě instalace mohou být provedeny třetí stranou disponující přiměřenými dovednostmi a vynakládající přiměřenou péči v zastoupení společnosti Canon. 

Tato služba zahrnuje všechny související náklady na pracovní sílu (včetně výjezdních nákladů, cestovného a servisních hodin) a náklady na všechny náhradní díly. 


3. Členové záruky pro řadu Canon WG

Členové záruky řady Canon WG jsou země, ve kterých lze uplatnit záruční služby v místě instalace. 

Pokud potřebujete další informace týkající se této záruky, obraťte se na příslušného člena Evropské záruky na řadu WG


4. Omezení

Tato záruka se nevztahuje na následující skutečnosti: 

– Spotřební materiál;
– Jakýkoli software;
– Díly podléhající opotřebení (např. panel, vnější kryt) a spotřební materiál a příslušenství (např. přídavný zásobník papíru, plochý podstavec atd.) používané s tímto produktem;
– Vady způsobené úpravami provedenými bez souhlasu společnosti Canon
– Náklady, které vzniknou poskytovatelům servisních služeb Canon v důsledku jakýchkoli přizpůsobení nebo úprav produktu řady WG, nezbytných vzhledem k technickým nebo bezpečnostním standardům určitých zemí, ani žádné jiné náklady spojené s úpravami produktu řady WG v důsledku jakýchkoli specifikací, které se změnily od doby dodání produktu;
– Škody vzniklé v důsledku skutečnosti, že produkt řady WG není v souladu se standardy specifickými pro danou zemi anebo se specifikacemi jiné země než té, kde byl produkt zakoupen. Záruční servisní služby v místě instalace jsou vyloučeny v případě, že bylo poškození nebo vady způsobeno:
– Nesprávným nebo nadměrným použitím, manipulací nebo provozem produktu řady WG ve smyslu informací uvedených v příručkách pro uživatele nebo obsluhu a příslušných uživatelských dokumentech, například, ale nikoli výhradně, nesprávným skladováním, pádem, nadměrnými nárazy, korozí a poškozením v důsledku znečištění, vniknutí vody nebo písku.
– Poškození způsobená přímo použitím náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu (např. zásobníků inkoustu nebo tiskové hlavy), které nejsou kompatibilní s produktem. Kompatibilita s konkrétními produkty řady Canon WG by měla být vyznačena na obalu, ale jistotu získáte při používání originálních náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu značky Canon, které prošly testováním. Doporučujeme zkontrolovat kompatibilitu před používáním;
– Připojením produktu řady WG k zařízení, které není pro připojení schváleno společností Canon;
– Nehodami nebo katastrofami či jakoukoli příčinou mimo kontrolu společnosti Canon, například, ale nikoli výhradně, bleskem, povodní, požárem, veřejnými nepokoji a nesprávnou ventilací.
– Pravidelné kontroly nebo jiná standardní údržba produktů řady WG; Kromě výše uvedeného se záruka v místě instalace nevztahuje na:
– Služby a související servisní díly nutné z důvodu vadné instalace nebo síťového připojení vašeho produktu, pokud společnost Canon neposkytla instalaci a síťové připojení vašeho produktu;
– Práce nutná v souvislosti s jakýmkoli odpojením a opětovným připojením produktu řady WG, včetně veškerých příprav nutných pro bezpečný převoz zajištěný jinak než naší společností nebo v zastoupení naší společnosti;
– Práce mimo naši standardní provozní dobu (od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00, kromě státních svátků). 


Upozorňujeme, že předpokladem pro poskytnutí záručního servisu v místě instalace je, že se váš produkt řady WG nachází v členské zemi záruky řady Canon WG. Služby v místě instalace lze dále poskytnout pouze v případě, že servisnímu technikovi zajistíte přístup k produktu a poskytnete přiměřenou podporu spojenou s jeho službami.
Jestliže výrobek přemístíte do jiné země, ověřte si, zda je země, do níž výrobek přemisťujete, členem záruky řady Canon WG. V takovém případě společnost Canon nabízí v dané zemi záruku v místě instalace. 


5. Ostatní 

Servisní služby se mohou zpozdit v případě, že jsou prováděny mimo zemi, kde byl produkt řady WG původně zakoupen, kde se produkt v dané zemi buď ještě neprodává anebo se prodává v provedení specifickém pro danou zemi. Podobně nemusejí být v zemi, kde je prováděna oprava, na skladě některé náhradní díly pro opravovaný produkt řady WG. Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné jiné nároky, například, ale nikoli výhradně, za ztrátu nahrávek médií, za ztrátu dat a podobně, které nejsou v této záruce konkrétně uvedeny. 

Mohlo by se vám hodit...

Feedback