Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA iP8740: průvodce nastavením sítě Wi-Fi

Některé přístupové body (někdy označované jako routery nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným „WPS“ (což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup). To umožňuje povoleným zařízením připojit se k vaší síti, aniž by bylo potřeba zadávat heslo. Toto je nejjednodušší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

V případě, že váš přístupový bod nepodporuje technologii WPS, níže zvolte možnost „Standardní metoda připojení“.

Metoda připojení WPS

K použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení. Pokud není tlačítko WPS k dispozici, použijte pokyny uvedené v části Standardní metoda připojení.
  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů podporujících technologii WPS tento protokol používá.

Krok 1


1. Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

2. Stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi] na přední straně tiskárny, dokud bílá kontrolka napájení jednou nezabliká, a poté je uvolněte.Krok 2


1. Ujistěte se, že tlačítko začalo modře blikat, přejděte k přístupovému bodu a během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS].
Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.


Při vyhledávání přístupového bodu nebo při připojování k přístupovému bodu bude blikat modrá kontrolka Wi-Fi na tiskárně. Jakmile se tiskárna úspěšně připojí k bezdrátové síti, modrá kontrolka přestane blikat a zůstane svítit.


Potvrzení nastavení sítě


Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:


1. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá.

2. Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

3. Stiskněte a podržte tlačítko [Resume/Cancel], dokud bílá kontrolka napájení 6krát nezabliká, a poté je uvolněte. Vytiskne se stránka s informacemi o síti.Na výtisku zkontrolujte, zda je pro údaj „Připojení“ uveden stav „Aktivní“ a zda je pro identifikátor SSID (název bezdrátové sítě) uveden správný název vaší bezdrátové sítě.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.


Nyní pokračujte instalací softwaru, který umožní plně využít schopností tiskárny PIXMA iP8740.

Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, stáhněte si příručky a software.


Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní připojení USB pro operační systém Windows

1. Vložte disk CD dodaný s tiskárnou a spusťte instalaci.


Pokud se instalační disk CD-ROM automaticky nespustí, znovu jej vložte do počítače, klepněte na ikonu [Tento počítač], vyberte disk CD-ROM a poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].Uživatelé systému Windows 8 – poklepejte na položku [Canon_IJ]. Jakmile se otevře okno s výběrem, poklepejte na soubor [MSETUP4.EXE].Pokud nemáte k dispozici instalační disk CD dodaný s tímto produktem, stáhněte si příručky a software.2. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Next/Další].
3. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení].
4. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá, a ujistěte se, zda svítí bílá kontrolka napájení. Poté klepněte na tlačítko [Další].
5. Klepněte na položku [Připojit k síti].
6. Klepněte na tlačítko [Nastavení bez kabelu].
7. Po zobrazení následující obrazovky stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi] (A) na tiskárně, dokud bílá kontrolka napájení 2krát nezabliká. Po druhém zablikání tlačítko uvolněte a klepněte na tlačítko [Další].
8. Ujistěte se, zda modrá kontrolka Wi-Fi rychle bliká a bílá kontrolka napájení svítí, poté klepněte na tlačítko [Další].Zobrazí se následující obrazovka:
9. Po zobrazení následující obrazovky vyberte oblast a poté klepněte na tlačítko [Další].
10. Po zobrazení následující obrazovky vyberte jazyk a poté klepněte na tlačítko [Další].
11. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.
12. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.
13. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].
Pokud se během instalace zobrazí následující obrazovka, klepnutím na tlačítko [Znovu zjistit] vyhledejte znovu vaši tiskárnu.
V závislosti na konfiguraci sítě může zjišťování tiskárny softwarem trvat kolem jedné minuty. K opětovnému zjištění tiskárny může být potřebné klepnout na tlačítko vícekrát.
Pokud nelze tiskárnu v síti zjistit, ověřte, zda je tiskárna úspěšně připojena k bezdrátové síti, a můžete vytisknout síťová nastavení tiskárny:

• Ověřte, zda je tiskárna zapnuta.

• Vložte list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

• Stiskněte a podržte tlačítko [Pokračovat/Storno ], dokud bílá kontrolka napájení 6krát nezabliká, a poté je uvolněte. Vytiskne se konfigurační stránka pro síť.
V poli 1 by měl být uveden název sítě (nebo SSID) a tiskárna by měla obdržet adresu IP zobrazenou v poli 2.

Pokud se výše uvedená nastavení na výtisku nenacházejí, spusťte znovu proces instalace.14. Po dokončení procesu nastavení bez kabelu se zobrazí následující obrazovka, na níž budou uvedeny model tiskárny a název (nebo SSID) vaší bezdrátové sítě.Klepněte na možnost [Dokončit].15. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].
16. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].
17. Pokud si přejete zaregistrovat tiskárnu v této fázi, klepněte na tlačítko [Další], jinak ji můžete zaregistrovat později pomocí softwaru Quick Menu. V takovém případě klepněte na tlačítko [Storno].
18. Přejete-li si účastnit se programu Extended Survey Program, klepněte na tlačítko [Souhlasím].
Jinak klepněte na tlačítko [Do not agree/Nesouhlasím].
19. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Konec].
Tím končí postup instalace v systému Windows.Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní připojení USB pro operační systém Mac

Před zahájením stáhněte instalační software.1. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Další].
2. Můžete být požádáni o zadání hesla, aby bylo možné pokračovat v instalaci. Zadejte heslo a klepněte na tlačítko [Instalovat podpůrnou aplikaci].
3. Klikněte na tlačítko [Next/Další].
4. Jako metodu připojení vyberte možnost [Bezdrátové připojení].
5. Ujistěte se, zda je tiskárna zapnutá a bílá kontrolka napájení svítí níže uvedeným způsobem, a poté klepněte na tlačítko [Další].6. Pokud se zobrazí následující obrazovka, vyberte tlačítko [Otevřít].
7. Klepněte na položku [Připojit k síti].
8. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Nastavení bez kabelu].
9. Postupujte podle pokynů na obrazovce, a umožněte tak provést nastavení tiskárny bez kabelu.
10. Zobrazí se následující zpráva:
11. Pokud se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko [Povolit].
12. Po zobrazení následující obrazovky vyberte oblast a poté klepněte na tlačítko [Další].
13. Po zobrazení následující obrazovky vyberte zemi svého bydliště a poté klepněte na tlačítko [Další].
14. Když se zobrazí následující obrazovka, vyberte software, který chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko [Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.
15. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Ano] a potvrďte tak souhlas s licenční smlouvou koncového uživatele.
16. Nyní se stáhne a nainstaluje software.
17. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Přidat tiskárnu].
18. Po zobrazení následující obrazovky vyberte verzi [Síť Canon IJ] pro vaši tiskárnu a poté klepněte na tlačítko [Přidat].
19. Krátce se zobrazí následující obrazovka.
20. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].
21. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Další].
22. Když se zobrazí následující obrazovka, klepněte na položku [Další].
23. Pokud si přejete zaregistrovat tiskárnu v této fázi, klepněte na tlačítko [Další], jinak ji můžete zaregistrovat později pomocí softwaru Quick Menu. V takovém případě klepněte na tlačítko [Storno].
24. Přejete-li si účastnit se programu Extended Survey Program, klepněte na tlačítko [Souhlasím]. Jinak klepněte na tlačítko [Do not agree/Nesouhlasím].
25. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Konec].
Tím končí postup instalace v počítačích Mac.Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Obnovení síťového nastavení do továrního nastavení

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů:

Upozorňujeme, že inicializace vymaže všechna síťová nastavení v zařízení. Tisk a skenování z počítače nebude možné prostřednictvím sítě provádět, dokud nebude tiskárna znovu nakonfigurována novými hodnotami síťového nastavení.


1. Stiskněte a podržte tlačítko [RESUME/CANCEL], dokud bílá kontrolka napájení 9krát nezabliká.

2. Uvolněte tlačítko [RESUME/CANCEL].Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.

Pokud se vám stále nedaří provést tento proces i přes dodržení pokynů uvedených v tomto průvodci, obraťte se na nás a my vám poskytneme další pomoc.

Feedback