Home & Photo Printers PIXMA MG7751 Lifestyle side view

PIXMA MG3650: průvodce nastavením sítě Wi-Fi

Některé přístupové body (někdy označované jako routery nebo rozbočovače) jsou vybaveny tlačítkem automatického připojení označeným „WPS“ (což je zkratka pro Wi-Fi Protected Setup). To umožňuje povoleným zařízením připojit se k vaší síti, aniž by bylo potřeba zadávat heslo. Toto je nejjednodušší způsob připojení vaší tiskárny PIXMA, takže pokud je přístupový bod opatřen tlačítkem WPS, vyberte níže kartu Metoda připojení WPS s pokyny pro připojení pomocí této metody.

V případě, že váš přístupový bod nepodporuje technologii WPS, níže zvolte možnost „Standardní metoda připojení“.

Metoda připojení WPS

Než začneme, k použití metody tlačítka WPS musí být před zahájením postupu splněny určité podmínky:

  • Na přístupovém bodu musí být k dispozici fyzické tlačítko WPS, podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.

  • Síť musí používat bezpečnostní protokol WPA (Wi-Fi Protected Access) nebo WPA2. Většina přístupových bodů povolených technologií WPS se nepřipojí pomocí metody WPS, pokud se používá metoda zabezpečení WEP (Wired Equivalent Privacy) nebo pokud není zabezpečení povoleno. Podrobné informace o metodě zabezpečení, která je používána v bezdrátové síti, naleznete v nastavení bezdrátového připojení na vašem počítači.


Dokončení nastavení proveďte podle níže uvedených pokynů.


Krok 1

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a tlačítko WPS na bezdrátovém routeru je k dispozici pro stisknutí v případě potřeby.


Krok 2

2. Stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi] (A) na tiskárně, dokud nezačne blikat kontrolka ON/ZAPNUTO (B).

 


Krok 3

3. Stiskněte tlačítko [Black/Černobíle] (C) a poté tlačítko [Wi-Fi] (A), ujistěte se, zda kontrolka Wi-Fi (D) rychle bliká a kontrolka ON/ZAPNUTO svítí, jak je znázorněno na obrázku níže. Poté přejděte k přístupovému bodu a během 2 minut stiskněte tlačítko [WPS].Krok 4

4. Při vyhledávání přístupového bodu bude blikat modrá kontrolka Wi-Fi na tiskárně a při připojování k přístupovému bodu budou blikat kontrolky napájení a Wi-Fi. Jakmile se tiskárna úspěšně připojí k bezdrátové síti, kontrolky napájení a Wi-Fi přestanou blikat a začnou trvale svítit. 


Krok 5

5. Ujistěte se, zda kontrolka Wi-Fi a kontrolka ON/ZAPNUTO svítí.


 

Přesné a podrobné informace týkající se stisknutí tlačítka WPS najdete v příručce k přístupovému bodu.


Potvrzení nastavení sítě


Pokud chcete ověřit, zda je tiskárna úspěšně připojená k bezdrátové síti, můžete si vytisknout síťová nastavení tiskárny:


1. Ověřte, zda je tiskárna zapnutá.

2. Vložte dva listy běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.

Stiskněte a podržte tlačítko [Wi-Fi], dokud jednou nezabliká kontrolka napájení, a potom jej uvolněte.

Stiskněte tlačítko [Wi-Fi] a vytiskne se stránka informací o síti.

 

Na výtisku zkontrolujte, zda je pro údaj „Připojení“ uveden stav „Aktivní“ a zda je pro identifikátor nastavení služeb SSID (název bezdrátové sítě) uveden správný název vaší bezdrátové sítě.


Tím končí postup nastavení funkce WPS.

Nyní nainstaluje dodaný software.


Pokud nemáte k dispozici disk CD dodaný s tímto produktem nebo používáte počítač Mac, stáhněte si software.


Pokud se vám nastavení bezdrátového připojení metodou WPS stále nedaří provést ani při postupu podle tohoto průvodce, obraťte se na nás, abychom vám mohli poskytnout další pomoc.


Standardní metoda připojení pro uživatele systému Windows

Pokud přístupový bod nepodporuje funkci WPS, použijte následující pokyny k nastavení tiskárny v bezdrátové síti.
Pokud nemáte k dispozici disk CD dodaný s tímto produktem, software si stáhněte.

Krok 1

1. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Start Setup/Spustit nastavení].


 

Krok 2

2. Software zkontroluje, zda nejsou k dispozici aktualizace ovladače a softwaru, a podle potřeby je stáhne, může to trvat několik minut.


 

Krok 3

3. Vyberte vaši oblast a zemi a poté klepněte na tlačítko [Next/Další].


 

Krok 4

4. Chcete-li přijmout podmínky licenční smlouvy, klepněte na tlačítko [Yes/Ano]


 

Krok 5

5. Přejete-li si účastnit se programu Extended Survey Program, klepněte na tlačítko [Agree/Souhlasím], v opačném případě klepněte na tlačítko [Do not agree/Nesouhlasím]


 

Krok 6

6. Chcete-li povolit všechny procesy průvodce instalací, klepněte na tlačítko [Next/Další]


 

Krok 7

7. Vyberte možnost [Wireless LAN Connection/Připojení bezdrátové LAN] a poté klepněte na tlačítko [Next/Další]


 

Krok 8

8. Vyberte možnost [Connect via wireless router (recommended)/Připojit prostřednictvím bezdrátového routeru (doporučeno)] a poté klepněte na tlačítko [Next/Další]


 

Krok 9

9. Ujistěte se, zda je tiskárna zapnuta, a poté klepněte na tlačítko [Next/Další]


 

Krok 10

10. Software vyhledá všechny tiskárny již nastavené ve vaší síti.
Hledání může určitou dobu trvat, takže buďte trpěliví, než software vyhledá tiskárnu.


 

Krok 11

11. Pokud jste již tiskárnu připojili k síti, vyberte ji ze seznamu v okně „Tiskárny v seznamu sítí“ a klepnutím na tlačítko [Next/Další] zahajte instalaci softwaru, poté pokračujte krokem 17. Pokud je toto vaše první nastavování tiskárny, tiskárna se nezobrazí v seznamu, takže pokračujte krokem 12.


 

Krok 12

12. Ověřte, zda je vybrána možnost „Setting printer could not be found on the list“ (Nastavení tiskárny nebylo v seznamu nalezeno), a poté klepněte na tlačítko [Next/Další].


 

Krok 13

13. Krátce se zobrazí následující obrazovka.


 

Krok 14

14. Zobrazí se průvodce nastavením a provede vás připojením tiskárny k síti pomocí postupu „Připojení prostřednictvím nastavení bez kabelu“.
Postupujte pečlivě podle pokynů na obrazovce a připravte tiskárnu pro připojení. Na tlačítko Next (Další) klepněte pouze v případě, že vaše tiskárna odpovídá příkladu na níže uvedených obrázcích.
 

Krok 15

15. Počkejte, dokud nastavení neobjeví tiskárnu. Během této doby je síťové připojení vašeho počítače dočasně deaktivováno.


 

Krok 16

16. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko [Next/Další]


 

Krok 17

17. Ovladače MP a síťové nástroje budou staženy a instalovány, počkejte, až bude nainstalován software.


 

Krok 18

18. Počkejte na dokončení nastavení.


 

Krok 19

19. Pokud tiskárnu nastavujete poprvé, po dokončení instalace doporučujeme provést zarovnání tiskové hlavy. Klepněte na tlačítko [Next/Další]. Další podrobné informace naleznete v uživatelské příručce.


 

Krok 20

20. Chcete-li provést zkušební tisk pro ověření instalace, klepněte na tlačítko [Execution/Provádění]. V opačném případě klepněte na tlačítko [Next/Další]


 

Krok 21

21. Nastavení je nyní dokončeno, klepnutím na tlačítko [Next/Další] proveďte instalaci softwaru.


 

Krok 22

22. Vyberte ze seznamu software, který chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko [Next/Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.


 

Krok 23

23. Pro registraci tiskárny klepněte na tlačítko [Next/Další] (otevře se ve webovém prohlížeči). V opačném případě klepněte na tlačítko [Skip/Přeskočit]


 

Krok 24

24. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Exit/Konec].Standardní metoda připojení pro uživatele systému Mac

Pokud přístupový bod nepodporuje funkci WPS, použijte následující pokyny k nastavení tiskárny v bezdrátové síti.

Stáhněte si software a spusťte instalaci.

Krok 1

1. Poklepejte na stažený soubor .dmg a otevře se následující obrazovka. Poklepejte na ikonu [Setup/Nastavení], čímž zahájíte nastavení, a poté klepněte na tlačítko [Open/Otevřít].

 

Krok 2

2. Po zobrazení úvodní obrazovky klepněte na tlačítko [Next/Další].


 

Krok 3

3. Když se zobrazí následující obrazovka, zadejte heslo, které umožní instalovat podpůrný nástroj, a poté klepněte na tlačítko [Install Helper/Instalovat podpůrnou aplikaci]


 

Krok 4

4. Po zobrazení následující obrazovky klepněte na tlačítko [Start Setup/Spustit nastavení]


 

Krok 5

5. Software zkontroluje, zda nejsou k dispozici aktualizace ovladače a softwaru, a podle potřeby je stáhne, může to trvat několik minut.


 

Krok 6

6. Vyberte vaši oblast a zemi a poté klepněte na tlačítko [Next/Další].


 

Krok 7

7. Chcete-li přijmout podmínky licenční smlouvy, klepněte na tlačítko [Yes/Ano]


 

Krok 8

8. Přejete-li si účastnit se programu Extended Survey Program, klepněte na tlačítko [Agree/Souhlasím], v opačném případě klepněte na tlačítko [Do not agree/Nesouhlasím]


 

Krok 9

9. Při kontrole stavu tiskárny se zobrazí následující obrazovka, může to trvat několik minut.


 

Krok 10

10. Vyberte možnost [Wireless LAN Connection/Připojení bezdrátové LAN] a poté klepněte na tlačítko [Next/Další].


 

Krok 11

11. Ujistěte se, zda je tiskárna zapnutá, a poté klepněte na tlačítko [Next/Další]


 

Krok 12

12. Software vyhledá všechny tiskárny již nastavené ve vaší síti.

Hledání může určitou dobu trvat, takže buďte trpěliví, než software vyhledá tiskárnu.


 

Krok 13

13. Pokud jste již tiskárnu připojili k síti, vyberte ji ze seznamu v okně „Tiskárny v seznamu sítí“ a klepnutím na tlačítko [Next/Další] zahajte instalaci softwaru, poté pokračujte krokem 20.
Pokud tiskárnu nastavujete poprvé, nebude v seznamu zobrazena, takže pokračujte krokem 14.


 

Krok 14

14. Ověřte, zda je vybrána možnost [Setting printer could not be found on the list/Nastavení tiskárny nebylo v seznamu nalezeno], a poté klepněte na tlačítko [Next/Další].


 

Krok 15

15. Krátce se zobrazí následující obrazovka.


 

Krok 16

16. Zobrazí se průvodce nastavením a provede vás připojením tiskárny k síti pomocí postupu „Připojení prostřednictvím nastavení bez kabelu“.
Postupujte pečlivě podle pokynů na obrazovce a připravte tiskárnu pro připojení. Na tlačítko Next (Další) klepněte pouze v případě, že vaše tiskárna odpovídá příkladu na níže uvedených obrázcích.


  

Krok 17

17. Počkejte, dokud nastavení neobjeví tiskárnu.
Během této doby je síťové připojení vašeho počítače dočasně deaktivováno.


 

Krok 18

18. Když se zobrazí následující zpráva, klepněte na tlačítko [Allow/Povolit].


 

Krok 19

19. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko [Next/Další]


 

Krok 20

20. Ovladače MP a síťové nástroje budou staženy a instalovány, počkejte, až bude nainstalován software.


 

Krok 21

21. Počkejte na dokončení nastavení.

 

Krok 22

22. Klepněte na položku [Add Printer/Přidat tiskárnu].


 

Krok 23

23. Tiskárna bude detekována a zobrazí v okně „Přidat“ níže.
Zpočátku bude detekována pouze „Bonjour multifunkční“. Počkejte chvíli, až se okno aktualizuje.


 

Krok 24

24. Počkejte, až se detekuje „Síť Canon IJ“, a poté vyberte tiskárnu s názvem „Síť Canon IJ“ uvedenou ve sloupci „Typ“ a klepněte na tlačítko [Add/Přidat].


 

Krok 25

25. Zobrazí se následující obrazovka, počkejte, až se tiskárna nastaví. Po přidání tiskárny může být obrazovka nastavení skryta prohlížečem. Pokud k tomu dojde, klepněte na ikonu „Nastavení“ umístěnou v doku, čímž znovu zobrazíte obrazovku.


 

Krok 26

26. Klepnutím na tlačítko [Next/Další] dokončete nastavení tiskárny.


 

Krok 27

27. Pokud tiskárnu nastavujete poprvé, po dokončení instalace doporučujeme provést „Zarovnání tiskové hlavy“. Další podrobné informace naleznete v uživatelské příručce. Pro pokračování klepněte na tlačítko [Next/Další].


 

Krok 28

28. Chcete-li provést zkušební tisk pro ověření instalace, klepněte na tlačítko [Start/Spustit]. V opačném případě klepněte na tlačítko [Next/Další]


 

Krok 29

29. Nastavení je nyní dokončeno, klepnutím na tlačítko [Next/Další] proveďte instalaci softwaru.


 

Krok 30

30. Vyberte ze seznamu software, který chcete nainstalovat, a poté klepněte na tlačítko [Next/Další]. Pokud si v této fázi nejste jisti, jaký software chcete nainstalovat, nemějte obavy, později ho můžete odinstalovat.


 

Krok 31

31. Pro registraci tiskárny klepněte na tlačítko [Next/Další] (otevře se ve webovém prohlížeči). V opačném případě klepněte na tlačítko [Skip/Přeskočit].


 

Krok 32

32. Dokončete instalaci klepnutím na tlačítko [Exit/Konec].Obnovení síťového nastavení do továrního nastavení

Pokud je potřebné obnovit výchozí tovární hodnoty síťových nastavení, například při změně přístupového bodu, můžete tak učinit provedením těchto pokynů.

Upozorňujeme, že inicializace vymaže všechna síťová nastavení v zařízení. Tisk a skenování z počítače nebude možné prostřednictvím sítě provádět, dokud nebude tiskárna znovu nakonfigurována novými hodnotami síťového nastavení.


Krok 1

1. Stiskněte a podržte tlačítko [RESUME/CANCEL / POKRAČOVAT/STORNO] , dokud kontrolka ALARM 21krát nezabliká.


Krok 2

2. Uvolněte tlačítko [RESUME/CANCEL / POKRAČOVAT/STORNO] .


Byly obnoveny výchozí tovární hodnoty nastavení sítě.

Nyní vyhledejte v části o nastavení funkce Wi-Fi (WPS a standardní metody připojení) pokyny pro nastavení tiskárny do sítě Wi-Fi.