Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Na veškeré projektory značky Canon určené pro Evropský hospodářský prostor (EEA, jmenovitě země Evropské unie, Island, Lichtenštejnsko a Norsko) a zakoupené v této oblasti nebo ve Švýcarsku je poskytována 3letá záruka Evropského záručního systému (EWS) společnosti Canon. Záruka Evropského záručního systému (EWS) od společnosti Canon zaručuje, že pokud bude produkt během prvních 3 let vyžadovat opravu, veškeré náklady na náhradní díly i práci uhradí společnost Canon. V rámci standardní záruky Evropského záručního systému (EWS) je však vyžadováno vrácení produktu do autorizovaného servisního střediska na náklady zákazníka. Pokud se ukáže, že by oprava produktu nebyla ekonomickým řešením, společnost Canon může daný produkt vyměnit za nový model se stejnými či vyššími specifikacemi. V rámci programu standardní záruky EWS není zákazníkovi v průběhu opravy poskytována žádná dodatečná podpora.

Kromě výše uvedeného platí, že k modelům instalačních projektorů XEED a LX zakoupeným v rámci Evropského hospodářského prostoru (EEA) a Švýcarska bude rovněž nabízena bezplatná „3letá rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky“, v rámci které bude zákazníkovi na dobu opravy produktu následující den* zapůjčen náhradní projektor. Tato rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky je dostupná pouze ve vybraných zemích a pro vybrané modely, jejichž seznam naleznete níže. Tam, kde je to možné, má zákazník nárok na zapůjčení náhradního projektoru se stejnými nebo vyššími specifikacemi na dobu opravy vadného přístroje, a to v průběhu prvních 3 let od jeho zakoupení, což je třeba doložit platným dokladem o nákupu. Jakmile bude vadný přístroj opraven, bude vrácen zákazníkovi. Náhradní projektor je poskytován pouze na omezenou dobu.

*„Následující den“ znamená, že bude náhradní projektor tam, kde je to možné, poskytnut následující den po zadání požadavku na jeho zápůjčku za předpokladu, že je tento požadavek zadán do 11:00. Pokud je požadavek zadán po 11:00, o víkendu nebo ve svátek, bude náhradní projektor poskytnut dva dny po zadání požadavku na zápůjčku. Na tuto službu zápůjčky se vztahují úplné podmínky.

Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

 1. Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky je doplňkovou nabídkou ke standardní záruce EWS, přičemž podmínky EWS zůstávají v platnosti. V rámci této služby je zákazníkovi na dobu záruční opravy poskytován náhradní projektor, a to podle těchto dodatečných podmínek. Službu lze využít pouze v období tří let od data původního zakoupení.
 2. Tato nabídka platí pouze pro produkty, které jsou určeny k importu a prodeji společností Canon v zemích Evropské unie, v Lichtenštejnsku, Norsku, Švýcarsku a na Islandu. Abyste mohli rozšířenou záruku na projektory se službou zápůjčky využít, musí být produkt zakoupen v některé z těchto zemí.
 3. Služba se vztahuje na projektory XEED WUX400ST, WX450ST, WUX450ST, WUX450, WUX4000, WX520, WUX500, WUX5000, SX6000, WX6000, WUX6000, WUX6010, 4K500ST a LX-MW500, LX-MU500, LX-MU700, LX-MU600Z a LX-MU800Z včetně zdravotnických provedení „Medical“. Službu nelze přenést na jiný produkt a nebude za ni nabídnuta žádná alternativa ve formě peněžité částky.
 4. Služba je dostupná pouze v následujících vybraných zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie. 
 5. V Estonsku, Litvě a Lotyšsku je rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky dostupná pouze u vybraných modelů projektorů zakoupených 1. 1. 2016 nebo po tomto datu. 
 6. Podmínkou uplatnění rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky je předložení dokladu o nákupu. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí bezplatné záruční služby (nebo uplatnění rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky), pokud nebudou dodány příslušné dokumenty nebo pokud informace v nich obsažené budou nekompletní nebo nezpůsobilé.
 7. Proces rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky může zahájit koncový zákazník nebo systémový integrátor, který produkt instaloval.
 8. Veškeré požadavky na uplatnění této služby musí být uskutečněny prostřednictvím telefonátu na místní středisko zákaznické podpory společnosti Canon.
 9. Než zástupce střediska zákaznické podpory společnosti Canon zařídí odeslání zapůjčovaného náhradního přístroje, může vás požádat o další informace, které by mohly pomoci odhalit příčinu závady.
 10. „Následující den“ znamená, že bude náhradní přístroj tam, kde je to možné, poskytnut následující den po zadání požadavku na jeho zápůjčku za předpokladu, že je tento požadavek zadán do 11:00. Pokud je požadavek zadán po 11:00, o víkendu nebo ve svátek, bude náhradní projektor poskytnut dva dny po zadání požadavku na zápůjčku.
 11. Jakmile zákazník nebo systémový integrátor přijme zapůjčený náhradní přístroj, je povinen zajistit předání vadného přístroje.
 12. Zákazník nebo systémový integrátor je povinen zajistit, aby byl náhradní projektor vrácen společnosti Canon do 5 dní od vrácení opraveného přístroje.
 13. Za běžných okolností hradí náklady na dopravu společnost Canon.
 14. Společnost Canon není zodpovědná za odinstalaci a opětovnou instalaci původního ani zapůjčeného projektoru.
 15. Společnost Canon poskytuje zákazníkům nebo jejich systémovým integrátorům náhradní projektory v souladu se standardními podmínkami zápůjčky společnosti Canon. Předpokládá se, že pokud zákazník nebo systémový integrátor v rámci rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky přijme nabídku zápůjčky náhradního projektoru, souhlasí s těmito podmínkami. Zákazníci i jejich systémoví integrátoři jsou povinni zajistit, aby byly veškeré zapůjčené přístroje vráceny ve stejném stavu, v jakém byly dodány, nesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu či krádež zapůjčeného vybavení a společnost Canon od těchto osob může vyžadovat uhrazení nákladů na opravu či náhradní vybavení. Zákazníkům nebo jejich systémovým integrátorům doporučujeme uzavřít vhodné pojištění pokrývající jakékoli zapůjčené vybavení.
 16. Nabídka nemá vliv na vaše statutární práva podléhající platným vnitrostátním právním předpisům.
 17. Nabídku zajišťuje společnost Canon Europa N.V., Bovernkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko.
 18. Uvedené podmínky a uvedená nabídka se řídí a je vykládána v souladu s příslušnými zákony země, kde se produkt používá a kde jsou poskytovány služby, a všechny spory v souvislosti s rozšířenou zárukou na projektory se službou zápůjčky spadají pod výhradní jurisdikci kompetentních soudů této jurisdikce.

Přehled nejčastějších dotazů k rozšířené záruce na projektory se službou zápůjčky

Otázka:  Kde je rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky dostupná?

Odpověď: Služba je dostupná pouze v následujících vybraných zemích: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie.

Od 1. 1. 2016 mají na rozšířenou záruku na projektory se službou zápůjčky nárok zákazníci v Estonsku, Lotyšsku a Litvě. V těchto zemích lze o tuto službu zažádat pouze u vybraných modelů projektorů zakoupených 1. 1. 2016 nebo po tomto datu.


Otázka: Kdo může zahájit proces rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky?

Odpověď: Proces může po zjištění závady na přístroji zahájit zákazník nebo jeho systémový integrátor. Náhradní přístroj bude odeslán po určení závady vadného přístroje (dle kompletních podmínek) a přijetí nabídky zápůjčky náhradního přístroje.


Otázka: Koho mám kontaktovat za účelem zahájení procesu rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky?

Odpověď: Zákazníci nebo jejich systémoví integrátoři by měli kontaktovat příslušné místní středisko zákaznické podpory společnosti Canon. Společnost Canon zaznamená veškeré relevantní informace (tedy podrobnosti o závadě) a provede šetření první úrovně za účelem nalezení možné příčiny závady. Pokud závada přetrvává, zákazníka nebo systémového integrátora poté kontaktuje podpora druhé úrovně společnosti Canon. Po stanovení závady a doporučeného postupu opravy bude zákazníkovi nabídnut náhradní přístroj se stejnými nebo vyššími specifikacemi.


Otázka: Jak dlouho trvá dodání náhradního projektoru?

Odpověď: Náhradní projektor bude tam, kde je to možné, poskytnut následující den po zadání požadavku na jeho zápůjčku za předpokladu, že je tento požadavek zadán do 11:00. Pokud je požadavek zadán po 11:00, o víkendu nebo ve svátek, bude náhradní projektor poskytnut dva dny po zadání požadavku na zápůjčku.


Otázka: Kam bude náhradní projektor doručen?

Odpověď: Náhradní projektory lze doručit buď systémovému integrátorovi nebo přímo zákazníkovi (v případě, že má zákazník dostatečné technické znalosti k provedení instalace).


Otázka: Co následuje po přijetí náhradního projektoru?

Odpověď: Po přijetí náhradního projektoru je systémový integrátor či zákazník zodpovědný za vrácení vadného projektoru společnosti Canon. Dodaný přepravní karton na vrácení vadného přístroje je třeba opatřit dodanými přepravními štítky. Dále je třeba kontaktovat přepravní společnost a sjednat co nejrychlejší předání vadného přístroje. Za normálních podmínek hradí náklady na přepravu společnost Canon.


Otázka: Co následuje po opravě vadného projektoru?

Odpověď: Systémový integrátor nebo zákazník je povinen zajistit, aby byl náhradní projektor vrácen společnosti Canon do 5 dní od vrácení opraveného přístroje. Dodaný přepravní karton na vrácení zapůjčeného náhradního přístroje je třeba opatřit dodanými přepravními štítky. Dále je třeba kontaktovat přepravní společnost a sjednat předání zapůjčeného náhradního přístroje. Za normálních podmínek hradí náklady na přepravu společnost Canon.


Otázka: Kdo nese odpovědnost za odinstalaci vadného projektoru a opětovnou instalaci opraveného projektoru?

Odpověď: Za odinstalaci ani opětovnou instalaci původního projektoru nenese odpovědnost společnost Canon. Za tyto operace je odpovědný zákazník nebo jeho systémový integrátor.


Otázka: Kdo nese odpovědnost za instalaci zapůjčeného náhradního projektoru a jeho odinstalaci po dokončení procesu opravy?

Odpověď: Za instalaci ani odinstalaci zapůjčeného náhradního projektoru nenese odpovědnost společnost Canon. Za tyto operace je odpovědný zákazník nebo jeho systémový integrátor.


Otázka: Jaké jsou důsledky ztráty, poškození nebo krádeže zapůjčeného náhradního přístroje?

Odpověď: Společnost Canon poskytuje zákazníkům nebo jejich systémovým integrátorům náhradní projektory v souladu se standardními podmínkami zápůjčky společnosti Canon. Předpokládá se, že pokud zákazník nebo systémový integrátor v rámci rozšířené záruky na projektory se službou zápůjčky přijme nabídku zápůjčky náhradního projektoru, souhlasí s těmito podmínkami. Zákazníci i jejich systémoví integrátoři jsou povinni zajistit, aby byly veškeré zapůjčené přístroje vráceny ve stejném stavu, v jakém byly dodány, nesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu či krádež zapůjčeného vybavení a společnost Canon od těchto osob může vyžadovat uhrazení nákladů na opravu či náhradní vybavení. Zákazníkům nebo jejich systémovým integrátorům doporučujeme uzavřít vhodné pojištění pokrývající jakékoli zapůjčené vybavení.

Níže uvedená tabulka uvádí země, ve kterých je poskytována rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky. Další podrobnosti získáte zobrazením úplných podmínek. Níže naleznete kontaktní údaje pro jednotlivé země.

Vezměte prosím na vědomí, že rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky je tam, kde je k dispozici, poskytována pouze u vybraných produktů.

Země Kontaktní údaje asistenční služby
Rakousko

+43 1 360 277 45 67

Canon Austria

Belgie

+32 (0)2 620 01 97

Canon Belgium (nizozemsky)
Canon Belgium (francouzsky)

Česká republika

+420 296 335 619

Canon Czech Republic

Dánsko

+45 70 20 55 15

Canon Denmark

Estonsko

+372 630 0530
Overall

Finsko

+358 (020) 366 466
(Hovory z pevné linky jsou zpoplatněny 0,15 centy/min. Poplatky za hovory z mobilních čísel se mohou lišit a závisí na operátorovi. Další informace vám poskytne váš operátor.)

Canon Finland

Francie

+33 (0)1 70 48 05 00

Canon France

Německo

069 2999 3680

Canon Germany

Maďarsko

+36 (06)1 235 53 15

Canon Hungary

Irsko

+353 16 990 990

Canon Ireland

Itálie

+39 02 3859 2000

Canon Italy

Lotyšsko

+371 67 38 75 10
I B Serviss

Litva

+370 5 215 9966

Orgsis

Lucembursko

+352 27 302 054

Canon Luxembourg

Norsko

+47 23 50 01 43

Canon Norway

Polsko

+48 22 583 4307

Canon Poland

Portugalsko

+351 21 424 51 90

Canon Portugal

Slovensko

+421 (0)250 102 612

Canon Slovakia

Španělsko

+34 91 375 45 55

Canon Spain

Švédsko

+46 (0)8 519 923 69

Canon Sweden

Švýcarsko

+41 22 567 58 58

Canon Switzerland (francouzsky)
Canon Switzerland (německy)

Nizozemsko

+31 (0)20 721 91 03

Canon Netherlands

Spojené království

+44 (0)207 660 0186

Canon UK

Účtování hovorů na základě místních geografických sazeb závisí na vašem aktuálním tarifu/poskytovateli mobilních/telefonních služeb. Ohledně dodatečných poplatků se nejprve obraťte na svého poskytovatele služeb.

Vybrané země, v nichž je dostupná rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky je poskytována v následujících členských zemích Evropského záručního systému (EWS):Belgie
Česká republika
Dánsko
Estonsko*  Finsko
Francie Irsko Itálie Litva* Lotyšsko*
Lucembursko Maďarsko Německo Nizozemsko Norsko
Polsko Portugalsko Rakousko Slovensko Spojené království
Španělsko Švédsko Švýcarsko

 
* V Estonsku, Litvě a Lotyšsku je rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky dostupná pouze u vybraných modelů projektorů zakoupených 1. 1. 2016 nebo později.

Vybrané modely, u nichž je dostupná rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky

Rozšířená záruka na projektory se službou zápůjčky pokrývá následující modely:

XEEDXEED WUX400ST  
XEED WX450ST
XEED WUX450ST 
XEED WUX450
XEED WUX4000 
XEED WX520
XEED WUX500      
XEED WUX5000 
XEED SX6000  XEED WX6000
XEED WUX6000 XEED WUX6010
XEED 4K500ST Veškerá zdravotnická provedení „Medical“ uvedených modelů

LX 


LX-MU500 LX-MU600Z
LX-MU700 LX-MU800Z 
LX-MW500 Veškerá zdravotnická provedení „Medical“ uvedených modelů

Feedback