Warranty_Page_Image

Informace o Evropském záručním systému společnosti Canon

Pokud se u produktu od společnosti Canon projeví porucha, naši zákazníci jsou chráněni Evropským záručním systémem (EWS) společnosti Canon, který po omezenou dobu ode dne zakoupení zajišťuje bezplatné odstranění poruchy (platí Podmínky).

Záruční systém EWS zahrnuje nabídku dvou služeb – nabídka, která je pro vás vhodná, bude určena na základě vaší oblasti a zakoupeného produktu. Pro většinu spotřebitelských produktů Canon je nabízena možnost zaslání produktu do servisního střediska. Pokud se u produktu v průběhu záruční doby projeví výrobní chyba, je třeba vrátit jej do schváleného servisního střediska společnosti Canon, ve kterém bude produkt bezplatně opraven autorizovanými techniky společnosti Canon. Po dokončení opravy vám bude produkt opět navrácen.


Pro vybraná laserová a inkoustová zařízení (pouze ve vybraných zemích) je nabízena servisní služba v místě instalace. Seznam vybraných zařízení naleznete v níže uvedených podmínkách pro servisní službu v místě instalace.

Pokud se u oprávněného produktu projeví během záruční doby výrobní závada, pak bude poskytnuta služba záruky u uživatele jedním z následujících způsobů:

 • Oprava u uživatele (provede technik)

 • Výměna u uživatele (provede kurýr)

Pokud podmínky pro servisní službu v místě instalace nejsou uvedeny níže, servisní služba v místě instalace ve vaší zemi není dostupná. V takovém případě vám bude poskytnuta pouze záruční služba ve formě zaslání produktu do servisního střediska.

Záruční systém EWS – Zaslání produktu do servisního střediska

Chcete-li získat podrobné podmínky ke všem typům záruky, níže klepněte na příslušnou nabídku záruky.


Evropský záruční systém (EWS) produktů pro zpracování obrazu


Společnost Canon a členové EWS zaručují, že hardware tohoto projektoru bude v průběhu záruční doby v dobrém provozním stavu. V případě, že bude v době trvání záruční doby zjištěna vada hardwaru, bude bezplatně provedena oprava hardwaru v autorizovaném servisním středisku Canon v členských zemích EWS.

Záruka na základě předání do servisního střediska se vztahuje na produkty společnosti Canon, které jsou určeny pro Evropský hospodářský prostor (EHP), Švýcarska a Velké Británie a jsou zakoupeny v těchto oblastech.

Bezplatnou službu EWS lze získat pouze po předložení tohoto záručního listu spolu s původní fakturou / hotovostní poukázkou vydanou zákazníkovi maloobchodníkem, a pokud je na záručním listu uvedeno (a) jméno a adresa kupujícího (b) jméno a adresa prodejce, (c) název modelu a sériové číslo (je-li nějaké), zakoupeného produktu a (d) datum zakoupení produktu. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout záruční služby, pokud není tato informace kompletní nebo pokud byla odstraněna či změněna po původním zakoupení produktu spotřebitelem od prodejce.

Společnost Canon může produkty opravit pomocí nových nebo repasovaných dílů nebo je vyměnit za nové nebo repasované produkty se stejným výkonem a spolehlivostí jako u nových produktů. Společnost Canon může také nahradit produkty odpovídajícími modely, u kterých byla výroba původní verze ukončena. Repasované díly nebo produkty budou použity, pouze pokud to umožňují zákony v zemi, kde platí záruka.

1. Záruční doba

Tato záruka platí dvou let* od data zakoupení spotřebitelem, jak je uvedeno ve výše zmíněných dokumentech.

* Řada PIXMA G: dvou let nebo 30 tisíc výtisků, podle toho, co nastane dříve.

* PIXMA G550/650: dvou let nebo 10 tisíc výtisků, podle toho, co nastane dříve.


2. Jak získat záruční služby

Záruční služby jsou poskytovány pouze v autorizovaných servisních střediscích Canon.

Veškeré náklady spojené s bezpečným doručením produktu do autorizovaného servisního střediska Canon a zpět hradí koncový zákazník. Pokud je produkt přenesen do země, na kterou se nevztahuje EWS a která nepřijme záruční list, je nutné jej vrátit do země, kde byl zakoupen, aby bylo možné využít výhod záruky.

3. EWS – Členové:

Všechny podrobnosti o záruce poskytované v jednotlivých zemích získáte od příslušného člena EWS.

4. Omezení

Společnost Canon a členové EWS neručí za následující položky
– Pravidelné kontroly, údržba a opravy nebo výměny v důsledku běžného provozního opotřebení.
– Spotřební materiál.
– Jakýkoli software.
– Záruka se nevztahuje na součásti podléhající opotřebení (např. videohlavy, optické součásti projektoru, odpadní inkoustové podložky a vodicí válečky), dále spotřební materiál a příslušenství (např. baterie a záznamová média), včetně pásek, DVD, paměťové karty a odnímatelného pevného disku používaného s tímto produktem.
– Vady způsobené úpravami provedenými bez souhlasu společnosti Canon.
– Náklady, které vzniknou poskytovatelům servisních služeb Canon v důsledku jakýchkoli přizpůsobení nebo úprav produktu, nezbytných vzhledem k technickým nebo bezpečnostním standardům určitých zemí, ani žádné jiné náklady spojené s úpravami produktu v důsledku jakýchkoli specifikací, které se změnily od doby dodání produktu.
– Škody vzniklé v důsledku skutečnosti, že produkt není v souladu se standardy specifickými pro danou zemi anebo se specifikacemi jiné země než té, kde byl produkt zakoupen.

Záruční servisní služby jsou vyloučeny v případě, že bylo poškození nebo vady způsobeno:
– Nesprávným nebo nadměrným použitím, manipulací nebo provozem produktu ve smyslu informací uvedených v příručkách pro uživatele nebo obsluhu a příslušných uživatelských dokumentech, například, ale nikoli výhradně, nesprávným skladováním, pádem, nadměrnými nárazy, korozí a poškozením v důsledku znečištění, vniknutí vody nebo písku.
– Opravami, úpravami nebo čištěním provedeným servisním střediskem, které nebylo autorizováno společností Canon.
– Poškození způsobená přímo použitím náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu (např. inkoustu, papíru, toneru nebo baterií), které nejsou kompatibilní s produktem. Kompatibilita s konkrétním projektorem Canon by měla být vyznačena na obalu, ale jistotu získáte při používání originálních náhradních dílů, softwaru nebo spotřebního materiálu značky Canon, které prošly testováním. Doporučujeme zkontrolovat kompatibilitu před používáním;
– Připojením produktu k zařízení, které není pro připojení schváleno společností Canon.
– Neadekvátním zabalením produktu při vracení produktu do autorizovaného servisního středisko společnosti Canon.
– Nehodami nebo katastrofami či jakoukoli příčinou mimo kontrolu společnosti Canon, například, ale nikoli výhradně, bleskem, povodní, požárem, veřejnými nepokoji a nesprávnou ventilací.

5. Jiné

Servisní služby se mohou zpozdit v případě, že jsou prováděny mimo zemi, kde byl výrobek původně zakoupen, protože se výrobek v dané zemi ještě neprodává anebo se prodává v provedení specifickém pro danou zemi. Podobně nemusejí být v zemi, kde je prováděna oprava, na skladě některé náhradní díly pro opravovaný projektor.

Je výhradní odpovědností zákazníka pořídit před opravou zálohu veškerých softwarových souborů a programů a po provedení opravy je obnovit do původní podoby.

Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné jiné nároky, například, ale nikoli výhradně, za ztrátu nahrávek médií, za ztrátu dat a podobně, které nejsou v této záruce konkrétně uvedeny. V případě vrácení za účelem záruční opravy produkt pečlivě zabalte, sjednejte jeho pojištění, přiložte doklad o koupi, záruční list a pokyny pro opravu, a je-li třeba i záznamové médium jako vzorek, na němž se nachází snímky pořízené pomocí tohoto výrobku. Tato záruka nemá žádný vliv na zákonná práva spotřebitele poskytovaná v rámci platné národní legislativy, ani na práva spotřebitele proti prodejci, vyplývající z prodejní nebo kupní smlouvy. V případě neexistující platné národní legislativy bude tato záruka jediným a výhradním opravným prostředkem zákazníka, a ani společnost Canon, ani její dceřiné společnosti nebo ostatní členové EWS nejsou odpovědní za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky pro tento výrobek.Zpět na začátek


Záruční systém EWS – Servisní služba v místě instalace

Systém záručních služeb v místě instalace (laserové a inkoustové výrobky)


Pro zobrazení všech modelů, kterých se to týká, klepněte sem.


Děkujeme, že jste si zakoupili tento kancelářský výrobek Canon. Pokud budete pro tento výrobek potřebovat vaši záruku v místě instalace, je tato záruka poskytována za následujících podmínek. Záruka v místě instalace je platná po dobu 2 roku od data zakoupení nového kancelářského výrobku Canon.

Záruku poskytuje společnost: název, sídlo, identifikační číslo, zápis v obchodním rejstříku (dále jen „společnost Canon“).

V rámci této záruky jste oprávněni obdržet od společnosti Canon následující podporu. Upozorňujeme, že všechny služby poskytované v rámci záruky v místě instalace podléhají podmínkám a ustanovením uvedeným v tomto dokumentu. Upozorňujeme, že tato záruka v místě instalace platí navíc k jakékoli jiné záruce poskytované společností Canon pro daný výrobek a k jakýmkoli zákonným právům, která jako spotřebitel podle platných místních zákonů máte. Tato záruka v místě instalace se vztahuje na určené kancelářské výrobky společnosti Canon, zakoupené a určené pro Evropské ekonomické oblasti (European Economic Area neboli „EEA“),také zemí Švýcarska a Velké Británie

Společnost Canon zaručuje, že hardware tohoto výrobku bude v průběhu záruční doby v dobrém provozním stavu. V případě, že bude v době trvání záruční doby “On-Site servisu” zjištěna vada hardwaru, bude bezplatně proveden servis hardwaru “On-Site service”, a to na zaregistrovaném místě instalace nacházejícím se v Oblasti (viz definice uvedená dále v tomto dokumentu). Ve vztazích, které se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“) platí záruka pouze v rozsahu, uvedeném v tomto dokumentu; jako kupující máte tedy v takovém případě právo pouze na opravu výrobku, způsobem vymezeným v této záruce. Pro práva kupujícího podle této záruky se nepoužije ustanovení § 436, § 437 a § 439 – 441 Obchodního zákoníku.

Bezplatnou záruku v místě instalace lze získat pouze proti předložení originálního dokladu o koupi, který obsahuje datum nákupu výrobku. Canon může opravit nebo vyměnit produkty Canon s použitím nových nebo repasovaných dílů nebo produktů s ekvivalentními vlastnostmi a spolehlivostí. Canon může také vyměnit produkty za ekvivalentní modely, pokud se původní model již nevyrábí. Repasované díly nebo produkty budou použity pouze v případě, že je toto přípustné, na základě lokálního práva té země, kde se uplatňuje záruka.1. Záruční doba

Záruka v místě instalace platí po dobu 2 roku od data nákupu nového kancelářského výrobku Canon, které je uvedeno na dokladu o nákupu.

2. Jak získat záruční služby

Záruční služby v místě instalace jsou k dispozici po telefonickém kontaktování střediska zákaznické podpory společnosti Canon (kontaktní údaje jsou uvedeny sem).

On–site záruka (servis v místě instalace) bude poskytnuta jedním z následujících způsobů:

 • On-Site Repair (oprava pomocí technika v místě instalace)*, která zahrnuje všechny související náklady na pracovní sílu (včetně volání, cestování a času na opravu) a náklady na díly pro tuto záruku potřebné.
 • On-Site Exchange (výměna kurýrem), který pokrývá náklady na výměnu výrobku a všech souvisejících nákladů na přepravu.

Servisní metoda opravy je určena dle příslušného modelu, o tomto druhu servisní opravy budete informováni pokud se obrátíte na Canon helpdesk.

*Služby v rámci této záruky v místě instalace mohou být provedeny třetí stranou disponující přiměřenými dovednostmi a vynakládající přiměřenou péči v zastoupení společnosti Canon.


3. Omezení

Společnost Canon nezaručuje následující:

 • Pravidelné kontroly, údržbu a opravy nebo výměny v důsledku běžného provozního opotřebení.
 • Spotřební materiál a příslušenství včetně napájecího adaptéru
 • Žádný software.
 • Součásti vystavené vlivu opotřebení ani spotřební materiály a příslušenství.
 • Vady způsobené úpravami provedenými bez souhlasu společnosti Canon.
 • Náklady, které společnosti Canon vzniknou v důsledku jakýchkoli přizpůsobení nebo úprav výrobku, nezbytných vzhledem k technickým nebo bezpečnostním standardům určitých zemí, ani žádné jiné náklady spojené s úpravami výrobku v důsledku jakýchkoli specifikací, které se změnily od doby dodání výrobku.
 • Škody vzniklé v důsledku skutečnosti, že výrobek není v souladu se standardy specifickými pro danou zemi anebo se specifikacemi jiné země než té, kde byl výrobek zakoupen.

Záruční servisní služby jsou vyloučeny v případě, že bylo poškození nebo vady způsobeno:

 • nesprávným použitím, manipulací nebo provozem výrobku ve smyslu informací uvedených v příručkách pro uživatele nebo obsluhu a příslušných uživatelských dokumentech, například, ale nikoli výhradně, nesprávným skladováním, pádem, nadměrnými nárazy, korozí a poškozením v důsledku znečištění, vniknutí vody nebo písku;
 • opravami, úpravami nebo čištěním provedeným servisním střediskem, které nebylo autorizováno společností Canon;
 • Škoda způsobená přímo použitím náhradních dílů nebo spotřebního materiálu (například inkoustu, papíru nebo toneru či baterií, tiskových hlav), které nejsou kompatibilní s produktem. Kompatibilita se specifickým produktem Canon by měla být uvedena na obalu, nicméně je zaručena pouze při použití originálních náhradních dílů, softwaru a spotřebního materiálu Canon, protože ty byly otestovány. Doporučujeme ověřit kompatibilitu před vlastním použitím.
 • připojením výrobku k zařízení, které není pro připojení schváleno společností Canon.
 • nehodami nebo katastrofami či jakoukoli příčinou mimo kontrolu společnosti Canon, například, ale nikoli výhradně, bleskem, povodní, požárem, veřejnými nepokoji a nesprávnou ventilací.

Kromě výše uvedeného se záruka v místě instalace nevztahuje na:

 • práci nutnou v souvislosti s jakýmkoli odpojením a opětovným připojením výrobku, včetně veškerých příprav nutných pro bezpečný převoz zajištěný jinak než naší společností nebo v zastoupení naší společnosti;
 • práci jindy než ve standardní pracovní době poskytování servisních služeb (9:00 až 17:00 od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků), pokud není v Systému záručních služeb v místě instalace uvedeno jinak;
 • Opravy a potřebné náhradní díly nutné z důvodu chybné instalace a nebo chybného síťového připojení Vašeho produktu, pokud instalace a síťové připojení zařízení nebyly vykonané společností Canon.

Upozorňujeme, že poskytnutí služeb servisních techniků/kurýrů v místě instalace je podmíněno tím, že se váš výrobek nachází v „Oblasti“. Služby v místě instalace lze dále poskytnout pouze v případě, že servisnímu technikovi/kurýrovi zajistíte přístup k výrobku a poskytnete přiměřenou podporu spojenou s jeho službami.

Pokud v průběhu trvání záruky v místě instalace hodláte výrobek přemístit z jedné adresy na druhou, je nutné, abyste společnosti Canon poskytli informace o nové adrese.. To můžete provést odesláním e-mailu na určenou „Kontaktní e-mailovou adresu pro danou oblast“ (e-mailové adresy jsou uvedeny sem). Jestliže výrobek přemístíte do jiné země, ověřte si, zda je země, do níž výrobek přemisťujete, uvedena v seznamu sem na konci tohoto dokumentu a zkontrolujte, zda společnost Canon nabízí v dané zemi záruku v místě instalace.


4. Jiná ustanovení

Servisní služby se mohou zpozdit v případě, že jsou prováděny mimo zemi, kde byl výrobek původně zakoupen, pokud se výrobek v dané zemi ještě neprodává anebo se prodává v provedení specifickém pro danou zemi. Podobně nemusejí být v zemi, kde je prováděna oprava, na skladě některé náhradní díly pro opravovaný výrobek. Je odpovědností zákazníka pořídit před opravou/výměnou zálohu veškerých softwarových souborů a programů a po provedení opravy/výměny je obnovit do původní podoby. Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné jiné nároky, například, ale nikoli výhradně, za ztrátu nahrávek médií, za ztrátu dat a podobně, které nejsou v této záruce konkrétně uvedeny. Tato záruka nemá žádný vliv na zákonná práva spotřebitele poskytovaná v rámci platné národní legislativy, ani na práva spotřebitele proti prodejci, vyplývající z prodejní nebo kupní smlouvy. V případě neexistující platné národní legislativy bude tato záruka jediným a výhradním opravným prostředkem zákazníka, a ani společnost Canon, ani její dceřiné společnosti nejsou odpovědny za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky pro tento výrobek. Všechny podrobnosti o záruce poskytované v jednotlivých zemích získáte ve středisku zákaznické podpory společnosti Canon.

V souladu s výše uvedeným jste srozuměni s tím, že společnost Canon není odpovědná za žádnou další požadovanou práci, ani za způsobené ztráty, náklady nebo škody, vzniklé protože:

 1. jste výrobek nesprávně používali, skladovali nebo s ním manipulovali (včetně situace, kdy nebyly zajištěny vhodné podmínky prostředí), anebo jste nedodrželi jakékoli pokyny či doporučení poskytnutá společnosti Canon nebo obsažená v jakémkoli návodu k obsluze, anebo jste nedodrželi jakékoli jiné ustanovení této záruky v místě instalace;
 2. jste neinstalovali nebo neprovedli údržbu jakékoli nápravy chyby, neaktualizovali software prostřednictvím upgradů nebo nových verzí dodaných anebo zveřejněných společností Canon anebo jakýmikoli příslušnými jinými dodavateli;
 3. ve vašem systému byl přítomen virus (nebo podobné poškození) anebo došlo k poruše v důsledku poruchy či požadavku jakéhokoli jiného výrobku, který takto nebo jiným způsobem negativně ovlivňuje provoz výrobku, jenž je předmětem záruky, a který jste s ním propojili;
 4. jste vy nebo někdo jiný jednající vaším jménem poškodili nebo změnili výrobek nebo jste k němu připojili či do něj zahrnuli jakoukoli jinou položku, anebo k němu připojili své související systémy, které negativné ovlivňují provoz výrobku;

Záruka v místě instalace se řídí a je vykládána v souladu s příslušnými zákony země, kde se výrobek používá a kde jsou poskytovány služby, a všechny spory v souvislosti se zárukou v místě instalace spadají pod výhradní jurisdikci kompetentních soudů této jurisdikce.Zpět na začátek


Poslední aktualizace: 1. ledna 2022

Máte-li jakékoli další dotazy ohledně Evropského záručního systému, obraťte se na naši podporu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky option.

Mohlo by se vám hodit...

Feedback