Warranty_Page_Image

Informace o Evropském záručním systému společnosti Canon

Pokud se u produktu od společnosti Canon projeví porucha, naši zákazníci jsou chráněni Evropským záručním systémem (EWS) společnosti Canon, který po omezenou dobu ode dne zakoupení zajišťuje bezplatné odstranění poruchy (platí Podmínky).

Záruční systém EWS zahrnuje nabídku dvou služeb – nabídka, která je pro vás vhodná, bude určena na základě vaší oblasti a zakoupeného produktu. Pro většinu spotřebitelských produktů Canon je nabízena možnost zaslání produktu do servisního střediska. Pokud se u produktu v průběhu záruční doby projeví výrobní chyba, je třeba vrátit jej do schváleného servisního střediska společnosti Canon, ve kterém bude produkt bezplatně opraven autorizovanými techniky společnosti Canon. Po dokončení opravy vám bude produkt opět navrácen.


Pro vybraná laserová a inkoustová zařízení (pouze ve vybraných zemích) je nabízena servisní služba v místě instalace. Seznam vybraných zařízení naleznete v níže uvedených podmínkách pro servisní službu v místě instalace.

Pokud se u oprávněného produktu projeví během záruční doby výrobní závada, pak bude poskytnuta služba záruky u uživatele jedním z následujících způsobů:

 • Oprava u uživatele (provede technik)
 • Výměna u uživatele (provede kurýr)

Pokud podmínky pro servisní službu v místě instalace nejsou uvedeny níže, servisní služba v místě instalace ve vaší zemi není dostupná. V takovém případě vám bude poskytnuta pouze záruční služba ve formě zaslání produktu do servisního střediska.Záruční systém EWS – Zaslání produktu do servisního střediska

Chcete-li získat podrobné podmínky ke všem typům záruky, níže klepněte na příslušnou nabídku záruky.

Standardní podmínky evropského záručního systému (EWS)


Společnost Canon a členské společnosti evropského záručního systému (EWS) garantují, že hardware tohoto výrobku bude během záruční doby ve funkčním stavu. Pokud vyjde najevo závada hardwaru výrobku během záruční doby, bude oprava hardwaru provedena bezplatně autorizovaným servisním střediskem (nebo středisky) společnosti Canon v členských zemích EWS.

Tato záruka s možností reklamování produktu přímo na servisu se vztahuje na produkty Canon, které byly určeny k prodeji v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Švýcarsku, kde byly také zakoupeny.

Bezplatný záruční servis v rámci EWS může být poskytnut pouze na základě předložení této záruční karty společně s originální fakturou/pokladním dokladem vydaným zákazníkovi prodejcem za předpokladu, že je na záruční kartě uvedeno (a) jméno kupujícího, (b) jméno a adresa prodejce, (c) model výrobku a jeho sériové číslo, pokud existuje, a (d) datum nákupu výrobku. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí záručních služeb v případě, že výše uvedené informace nejsou kompletní, nebo byly odstraněny ci změněny po původním nákupu výrobku zákazníkem od prodejce. Canon může opravit nebo vyměnit produkty Canon s použitím nových nebo repasovaných dílů nebo produktů s ekvivalentními vlastnostmi a spolehlivostí. Canon může také vyměnit produkty za ekvivalentní modely, pokud se původní model již nevyrábí. Repasované díly nebo produkty budou použity pouze v případě, že je toto přípustné, na základě lokálního práva té země, kde se uplatňuje záruka.

1. Záruční doba

Tato záruka je platná po dobu jednoho roku* od data nákupu zákazníkem (tři roky pro projektory** a devadesát dnů pro lampy projektorů), na základě výše uvedených dokumentů.

* PIXMA G1400 / G1500 / G2400 / G2500 / G3400 / G3500: jednoho roku a nebo 30000 výtisků, podle toho, která z uvedených situací nastane dříve.

** XEED 4K501ST; XEED WUX500ST; XEED WUX6500; LV-X420; LV-HD420: 3 roky a nebo 6000 hodin používání, podle toho, která z uvedených situací nastane dříve. / XEED 4K600STZ: 5 roky a nebo 12000 hodin používání, podle toho, která z uvedených situací nastane dříve.

2. Dostupnost záručních služeb

Záruční služby jsou dostupné v autorizovaných servisních centrech společnosti Canon. Veškeré náklady na bezpečný transport výrobku do a ze servisního střediska Canon budou hrazeny zákazníkem. Pokud je výrobek vyvezen do země, ve které neplatí evropský záruční systém EWS, a kde není záruční karta akceptována, musí být výrobek za účelem využití bezplatných záručních služeb vrácen do země, kde byl zakoupen.

3. Členské země EWS:

Pro úplné informace k záruce nabízené v jednotlivých zemích, prosíme kontaktujte vždy příslušného člena EWS.

4. Omezení

Společnost Canon a členové EWS neposkytují záruku na následující:
– Pravidelné kontroly, údržbu, opravy či výměnu částí v souvislosti s běženým opotřebením.
– Spotřební materiál.
– Jakýkoli software.
– Na součásti náchylné k opotřebování (například obrazové hlavy, Optické součásti projektoru, inkoustové odpadní nádoby/absorber odpadního inkoustu a vodicí válečky), stejně tak jako dodatečný materiál a příslušenství (například baterie a záznamová média (včetně, ale nikoliv výhradně, pásky, disky DVD, pamě"ové karty a odnímatelné mechaniky pevného disku), které se s tímto produktem používají), se EWS záruka nevztahuje
– Vady způsobené úpravami provedenými bez souhlasu společnosti Canon.
– Náklady servisních středisek Canon v souvislosti s jakýmikoli změnami či modifikacemi výrobku nezbytnými pro splnění technických či bezpečnostních standardů nebo specifikací v určité zemi, nebo jakékoli jiné náklady na úpravu výrobku v důsledku změny specifikace od doby dodání výrobku.
– Poškození v důsledku toho, že výrobek neodpovídá standardům či specifikacím v jiné zemi než v zemi nákupu.

Záruční služby jsou vyloučeny pokud k poškození či nefunkčnosti došlo v souvislosti s:
– Nesprávným užíváním, nadměrným užíváním, nebo manipulací s výrobkem způsobem neodpovídajícím instrukcím obsaženým v uživatelském manuálu a/nebo v relevantní uživatelské dokumentaci, včetně nesprávného skladování, upuštění výrobku, či v případě nadměrných otřesů, apod.
– Korozí, špínou, vodou nebo pískem.
– Opravami, modifikacemi nebo čištěním provedeným v servisním středisku, které není autorizováno společností Canon.
– Škoda způsobená přímo použitím náhradních dílů nebo spotřebního materiálu (např. papíru, inkoustu, toneru nebo baterií), které nejsou kompatibilní s produktem. Kompatibilita se specifickým produktem Canon by měla být uvedena na obalu, nicméně je zaručena pouze při použití originálních náhradních dílů, softwaru a spotřebního materiálu Canon, protože ty byly otestovány. Doporučujeme ověřit kompatibilitu před vlastním použitím.
– Připojením výrobku k zařízení, které není pro připojení schváleno společností Canon.
– Nedostatečným zabalením výrobku při transportu autorizovanému servisnímu středisku Canon.
– Nehodami či neštěstím nebo jakoukoli jinou příčinou mimo kontrolu společnosti Canon, včetně blesku, vody, ohně, veřejných nepokojů, nevhodného větrání, apod.

5. Jiné

Oprava může být opožděna v případě jejího provedení mimo původní zemi nákupu, a to z důvodu, že výrobek ještě není v uvedené zemi v prodeji či je prodáván ve specifické verzi pro danou konkrétní zemi. Stejně tak nemusejí být určité náhradní díly pro výrobek v zemi opravy na skladě.

Je na zodpovědnosti zákazníka, aby si zálohoval a uložil jakékoli softwarové soubory a programy před opravou, a aby je opět uvedl do původního stavu po opravě.

Případný nárok na náhradu škody způsobenou zákazníkovi se řídí právními předpisy příslušného právního řádu, kterým řídí daný závazkový vztah.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka podle relevantní platné legislativy v dané zemi, ani na zákazníkova práva vuci prodejci vyplývající z prodejní/kupní smlouvy. V prípade neexistence relevantní národní legislativy je tato záruka jediným a výhradním právním prostredkem zákazníka a spolecnost Canon ani její pobocky ci jiní clenové síte EWS nejsou odpovedni za jakékoli náhodné ci neprímé škody zpusobené porušením jakékoli výslovne uvedené nebo implicitní záruky pro tento výrobek.

Tato záruka nemá vliv na zákonná práva zákazníka podle relevantní platné legislativy v dané zemi, ani na zákazníkova práva vůči prodejci vyplývající z prodejní/kupní smlouvy. V případě neexistence relevantní národní legislativy je tato záruka jediným a výhradním právním prostředkem zákazníka a společnost Canon ani její pobočky či jiní členové sítě EWS nejsou odpovědni za jakékoli náhodné či nepřímé škody způsobené porušením jakékoli výslovně uvedené nebo implicitní záruky pro tento výrobek.

Tyto záruční podmínky, které vám poskytuje společnost canon, neomezují žádná dodatečná práva, která můžete mít ze zákona ve vztahu k výrobkům krytým těmito záručními podmínkami.Zpět na začátek


Záruční systém EWS – Servisní služba v místě instalace

Systém záručních služeb v místě instalace (laserové a inkoustové výrobky)


Pro zobrazení všech modelů, kterých se to týká, klepněte sem.


Děkujeme, že jste si zakoupili tento kancelářský výrobek Canon. Pokud budete pro tento výrobek potřebovat vaši záruku v místě instalace, je tato záruka poskytována za následujících podmínek. Záruka v místě instalace je platná po dobu 1 roku od data zakoupení nového kancelářského výrobku Canon.

Záruku poskytuje společnost: název, sídlo, identifikační číslo, zápis v obchodním rejstříku (dále jen „společnost Canon“).

V rámci této záruky jste oprávněni obdržet od společnosti Canon následující podporu. Upozorňujeme, že všechny služby poskytované v rámci záruky v místě instalace podléhají podmínkám a ustanovením uvedeným v tomto dokumentu. Upozorňujeme, že tato záruka v místě instalace platí navíc k jakékoli jiné záruce poskytované společností Canon pro daný výrobek a k jakýmkoli zákonným právům, která jako spotřebitel podle platných místních zákonů máte. Tato záruka v místě instalace se vztahuje na určené kancelářské výrobky společnosti Canon, zakoupené a určené pro Evropské ekonomické oblasti (European Economic Area neboli „EEA“) a Švýcarska.

Společnost Canon zaručuje, že hardware tohoto výrobku bude v průběhu záruční doby v dobrém provozním stavu. V případě, že bude v době trvání záruční doby “On-Site servisu” zjištěna vada hardwaru, bude bezplatně proveden servis hardwaru “On-Site service”, a to na zaregistrovaném místě instalace nacházejícím se v Oblasti (viz definice uvedená dále v tomto dokumentu). Ve vztazích, které se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění (dále jen „Obchodní zákoník“) platí záruka pouze v rozsahu, uvedeném v tomto dokumentu; jako kupující máte tedy v takovém případě právo pouze na opravu výrobku, způsobem vymezeným v této záruce. Pro práva kupujícího podle této záruky se nepoužije ustanovení § 436, § 437 a § 439 – 441 Obchodního zákoníku.

Bezplatnou záruku v místě instalace lze získat pouze proti předložení originálního dokladu o koupi, který obsahuje datum nákupu výrobku. Canon může opravit nebo vyměnit produkty Canon s použitím nových nebo repasovaných dílů nebo produktů s ekvivalentními vlastnostmi a spolehlivostí. Canon může také vyměnit produkty za ekvivalentní modely, pokud se původní model již nevyrábí. Repasované díly nebo produkty budou použity pouze v případě, že je toto přípustné, na základě lokálního práva té země, kde se uplatňuje záruka.1. Záruční doba

Záruka v místě instalace platí po dobu 1 roku od data nákupu nového kancelářského výrobku Canon, které je uvedeno na dokladu o nákupu.

2. Jak získat záruční služby

Záruční služby v místě instalace jsou k dispozici po telefonickém kontaktování střediska zákaznické podpory společnosti Canon (kontaktní údaje jsou uvedeny sem).

On–site záruka (servis v místě instalace) bude poskytnuta jedním z následujících způsobů:

 • On-Site Repair (oprava pomocí technika v místě instalace)*, která zahrnuje všechny související náklady na pracovní sílu (včetně volání, cestování a času na opravu) a náklady na díly pro tuto záruku potřebné.
 • On-Site Exchange (výměna kurýrem), který pokrývá náklady na výměnu výrobku a všech souvisejících nákladů na přepravu.

Servisní metoda opravy je určena dle příslušného modelu, o tomto druhu servisní opravy budete informováni pokud se obrátíte na Canon helpdesk.

*Služby v rámci této záruky v místě instalace mohou být provedeny třetí stranou disponující přiměřenými dovednostmi a vynakládající přiměřenou péči v zastoupení společnosti Canon.


3. Omezení

Společnost Canon nezaručuje následující:

 • Pravidelné kontroly, údržbu a opravy nebo výměny v důsledku běžného provozního opotřebení.
 • Spotřební materiál a příslušenství včetně napájecího adaptéru
 • Žádný software.
 • Součásti vystavené vlivu opotřebení ani spotřební materiály a příslušenství.
 • Vady způsobené úpravami provedenými bez souhlasu společnosti Canon.
 • Náklady, které společnosti Canon vzniknou v důsledku jakýchkoli přizpůsobení nebo úprav výrobku, nezbytných vzhledem k technickým nebo bezpečnostním standardům určitých zemí, ani žádné jiné náklady spojené s úpravami výrobku v důsledku jakýchkoli specifikací, které se změnily od doby dodání výrobku.
 • Škody vzniklé v důsledku skutečnosti, že výrobek není v souladu se standardy specifickými pro danou zemi anebo se specifikacemi jiné země než té, kde byl výrobek zakoupen.

Záruční servisní služby jsou vyloučeny v případě, že bylo poškození nebo vady způsobeno:

 • nesprávným použitím, manipulací nebo provozem výrobku ve smyslu informací uvedených v příručkách pro uživatele nebo obsluhu a příslušných uživatelských dokumentech, například, ale nikoli výhradně, nesprávným skladováním, pádem, nadměrnými nárazy, korozí a poškozením v důsledku znečištění, vniknutí vody nebo písku;
 • opravami, úpravami nebo čištěním provedeným servisním střediskem, které nebylo autorizováno společností Canon;
 • Škoda způsobená přímo použitím náhradních dílů nebo spotřebního materiálu (například inkoustu, papíru nebo toneru či baterií, tiskových hlav), které nejsou kompatibilní s produktem. Kompatibilita se specifickým produktem Canon by měla být uvedena na obalu, nicméně je zaručena pouze při použití originálních náhradních dílů, softwaru a spotřebního materiálu Canon, protože ty byly otestovány. Doporučujeme ověřit kompatibilitu před vlastním použitím.
 • připojením výrobku k zařízení, které není pro připojení schváleno společností Canon.
 • nehodami nebo katastrofami či jakoukoli příčinou mimo kontrolu společnosti Canon, například, ale nikoli výhradně, bleskem, povodní, požárem, veřejnými nepokoji a nesprávnou ventilací.

Kromě výše uvedeného se záruka v místě instalace nevztahuje na:

 • práci nutnou v souvislosti s jakýmkoli odpojením a opětovným připojením výrobku, včetně veškerých příprav nutných pro bezpečný převoz zajištěný jinak než naší společností nebo v zastoupení naší společnosti;
 • práci jindy než ve standardní pracovní době poskytování servisních služeb (9:00 až 17:00 od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků), pokud není v Systému záručních služeb v místě instalace uvedeno jinak;
 • Opravy a potřebné náhradní díly nutné z důvodu chybné instalace a nebo chybného síťového připojení Vašeho produktu, pokud instalace a síťové připojení zařízení nebyly vykonané společností Canon.

Upozorňujeme, že poskytnutí služeb servisních techniků/kurýrů v místě instalace je podmíněno tím, že se váš výrobek nachází v „Oblasti“. Služby v místě instalace lze dále poskytnout pouze v případě, že servisnímu technikovi/kurýrovi zajistíte přístup k výrobku a poskytnete přiměřenou podporu spojenou s jeho službami.

Pokud v průběhu trvání záruky v místě instalace hodláte výrobek přemístit z jedné adresy na druhou, je nutné, abyste společnosti Canon poskytli informace o nové adrese.. To můžete provést odesláním e-mailu na určenou „Kontaktní e-mailovou adresu pro danou oblast“ (e-mailové adresy jsou uvedeny sem). Jestliže výrobek přemístíte do jiné země, ověřte si, zda je země, do níž výrobek přemisťujete, uvedena v seznamu sem na konci tohoto dokumentu a zkontrolujte, zda společnost Canon nabízí v dané zemi záruku v místě instalace.


4. Jiná ustanovení

Servisní služby se mohou zpozdit v případě, že jsou prováděny mimo zemi, kde byl výrobek původně zakoupen, pokud se výrobek v dané zemi ještě neprodává anebo se prodává v provedení specifickém pro danou zemi. Podobně nemusejí být v zemi, kde je prováděna oprava, na skladě některé náhradní díly pro opravovaný výrobek. Je odpovědností zákazníka pořídit před opravou/výměnou zálohu veškerých softwarových souborů a programů a po provedení opravy/výměny je obnovit do původní podoby. Společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost za žádné jiné nároky, například, ale nikoli výhradně, za ztrátu nahrávek médií, za ztrátu dat a podobně, které nejsou v této záruce konkrétně uvedeny. Tato záruka nemá žádný vliv na zákonná práva spotřebitele poskytovaná v rámci platné národní legislativy, ani na práva spotřebitele proti prodejci, vyplývající z prodejní nebo kupní smlouvy. V případě neexistující platné národní legislativy bude tato záruka jediným a výhradním opravným prostředkem zákazníka, a ani společnost Canon, ani její dceřiné společnosti nejsou odpovědny za žádné náhodné ani následné škody při porušení jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky pro tento výrobek. Všechny podrobnosti o záruce poskytované v jednotlivých zemích získáte ve středisku zákaznické podpory společnosti Canon.

V souladu s výše uvedeným jste srozuměni s tím, že společnost Canon není odpovědná za žádnou další požadovanou práci, ani za způsobené ztráty, náklady nebo škody, vzniklé protože:

 1. jste výrobek nesprávně používali, skladovali nebo s ním manipulovali (včetně situace, kdy nebyly zajištěny vhodné podmínky prostředí), anebo jste nedodrželi jakékoli pokyny či doporučení poskytnutá společnosti Canon nebo obsažená v jakémkoli návodu k obsluze, anebo jste nedodrželi jakékoli jiné ustanovení této záruky v místě instalace;
 2. jste neinstalovali nebo neprovedli údržbu jakékoli nápravy chyby, neaktualizovali software prostřednictvím upgradů nebo nových verzí dodaných anebo zveřejněných společností Canon anebo jakýmikoli příslušnými jinými dodavateli;
 3. ve vašem systému byl přítomen virus (nebo podobné poškození) anebo došlo k poruše v důsledku poruchy či požadavku jakéhokoli jiného výrobku, který takto nebo jiným způsobem negativně ovlivňuje provoz výrobku, jenž je předmětem záruky, a který jste s ním propojili;
 4. jste vy nebo někdo jiný jednající vaším jménem poškodili nebo změnili výrobek nebo jste k němu připojili či do něj zahrnuli jakoukoli jinou položku, anebo k němu připojili své související systémy, které negativné ovlivňují provoz výrobku;

Záruka v místě instalace se řídí a je vykládána v souladu s příslušnými zákony země, kde se výrobek používá a kde jsou poskytovány služby, a všechny spory v souvislosti se zárukou v místě instalace spadají pod výhradní jurisdikci kompetentních soudů této jurisdikce.Zpět na začátek


Máte-li jakékoli další dotazy ohledně Evropského záručního systému, obraťte se na naši podporu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky option.

Mohlo by se vám hodit...