Smluvní podmínky pro poskytování zápůjček od Canon Professional Service Centre

V případě, že si potřebujete zapůjčit produkt Canon, budou platit následující podmínky.

Promocja na aparaty

Smluvní podmínky společnosti Canon pro poskytování zápůjček

Společnost Canon Europa N.V., její dceřiné společnosti – národní a regionální pobočky Canon (jak je definováno na adrese: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), („Canon“), se zavazuje mi bezplatně půjčit zařízení uvedené na druhé straně a související příslušenství, jak je popsáno v objednávce výpůjčky (společně jako „vybavení“). Souhlasím s tím, že mé užívání vybavení bude řídit těmito podmínkami:

1. Vybavení je určeno pro mé osobní využití v souladu s podmínkami této smlouvy a nepůjčím jej žádné třetí straně.

2. Beru na vědomí, že si společnost Canon vyhrazuje právo mi kdykoli jakoukoli část vybavení z jakéhokoli důvodu odebrat na základě oznámení. Veškeré vybavení bude vráceno společnosti Canon s využitím poskytnutých přepravních štítků (pokud byly poskytnuty) a to buď do 5 pracovních dnů od přijetí mého opraveného produktu nebo ve lhůtě uvedené v příslušné objednávce výpůjčky nebo dříve, pokud si jeho vrácení vyžádá společnost Canon. V případě, že vybavení nebude společnosti Canon řádně vráceno na základě žádosti či povinnosti, vyúčtuje mi společnost Canon ceníkovou cenu zboží doporučenou výrobcem v plné výši.

3. Vybavení vrátím ve stanovené lhůtě v dobrém a funkčním stavu s očekávaným opotřebením. Zavazuji se vyvinout maximální úsilí k zajištění ochrany vybavení před otřesy, nárazy, škodami způsobenými vodou, před pískem, nečistotami a jinými škodlivými látkami, které mohou vybavení poškodit. Beru na vědomí a potvrzuji, že nesu veškerá rizika ztráty nebo poškození vybavení po dobu, kdy je vybavení v mém držení a do jeho přijetí společností Canon. Zavazuji se uhradit společnosti Canon náklady na případné opravy nebo nahrazení vybavení, bude-li to nezbytné v důsledku nesprávné manipulace, nedbalosti nebo zanedbání během doby trvání výpůjčky.

4. Zavazuji se používat vybavení v souladu s pokyny publikovanými společností Canon. Za žádných okolností nebudu provádět žádnou údržbu ani opravy vybavení. Je-li nezbytné provést údržbu nebo opravu vybavení, vyžádám si od společnosti Canon další instrukce.

5. Beru na vědomí a potvrzuji, že vybavení je mi půjčeno „TAK, JAK JE“. Nejsou mi poskytnuty žádné záruky, a to výslovné ani konkludentní, týkající se používání nebo výkonu vybavení, a veškeré takové záruky jsou výslovně popřeny, a to včetně konkludentních záruk prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Canon nenese odpovědnost za žádné škody, a to zejména za újmu na zdraví, škody na majetku, ušlý zisk ani za žádné jiné přímé, zvláštní, náhodné ani následné škody, které vyplývají z této smlouvy nebo používání vybavení či nemožnosti jej používat.

6. Rozumím tomu, že nesu odpovědnost za náklady na vrácení a za zajištění zaslání zpět společnosti Canon, není-li předem ujednáno se společností Canon jinak.

Rozumím svým povinnostem v souvislosti s vybavením, jak je uvedeno v této smlouvě, a osobně zaručují vrácení tohoto vybavení nebo úhradu za případnou část vybavení nevrácenou na žádost společnosti Canon.

VERZE: 5.0

DATUM POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 24. ledna 2022

Canon Terms of Loan

Canon Europa N.V., its subsidiary Canon national sales office or regional sales office (- as defined by: https://www.canon-europe.com/contact_us/canon_europe_middle_east_and_africa_offices), (“Canon“) agrees to loan to me, without charge, the items overleaf and related accessories as described in the Loan Order (collectively, the “Equipment”). I agree that my use of the Equipment will be subject to the following terms and conditions:

1. The Equipment is for my personal use in accordance with the terms of this agreement, and I will not lend the Equipment to any third party.

2. I recognize that Canon reserves the right to recall any item of Equipment, for any reason, at any time upon notice. All Equipment will be returned to Canon using the provided shipping labels (where applicable), either within 5 working days of receiving my repaired product or the within the period of time specified in each Loan Order, or at such earlier times time if Canon should request its return. Failure to return the Equipment to Canon when requested or required will result in Canon invoicing me for the full manufacturer’s suggested list price for the merchandise.

3. I will return the Equipment at the designated return time, in good, working condition, reasonable wear and tear expected. I agree to use my best efforts to protect the Equipment against shock, impact, water damage, sand, dirt and other harmful substances which may damage the Equipment. I acknowledge and agree that I bear all risk of loss or damage to the Equipment while the Equipment is in my possession and until its receipt by Canon. I agree to reimburse Canon for the cost of any repairs to, or replacement of, the Equipment necessitated due to mishandling, carelessness or neglect while on loan.

4. I agree to use the Equipment in accordance with published Canon instructions. Under no Circumstances will I perform any maintenance or repair on the Equipment. If maintenance or repair on the Equipment is necessary, I will contact Canon for further instructions.

5. I acknowledge and agree that the Equipment is loaned to me “AS IS.” There are no warranties of any kind, express or implied, relating to the use or performance of the Equipment, and any and all such warranties are expressly disclaimed, including implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Canon shall not be liable for any damages including without limitation, personal injury, property damage, lost profit or other direct, special, incidental or consequential damages, arising out of this agreement or the use or inability to use the equipment.

6. I understand that I am liable for the return costs and am responsible for arranging the shipment back to Canon, unless otherwise agreed with by Canon in advance.

I understand my responsibilities regarding the Equipment as set forth in this Agreement, and I personally guarantee the return of this Equipment, or payment for any part not returned, when recalled by Canon.

VERSION: 5.0

LAST UPDATED: 24th January 2022

Mohlo by se vám hodit...

 • Obraťte se na nás

  Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

 • Oprava

  Vyhledejte servisní středisko a jiné užitečné informace týkající se našeho procesu oprav

 • Recyklace

  Získejte více informací o programu recyklace kazet společnosti Canon

 • Účet Canon

  Registrujte si svůj produkt a spravujte účet Canon