Podmínky použití v2.0

Poslední aktualizace 21. 8. 2018

Členství v programu Canon Professional Services

Tyto podmínky použití se vztahují na členství v programu Canon Professional Services („CPS“) a užívání veškerých výhod členství v programu CPS, jak jsou uvedeny v těchto podmínkách. Společnost Canon může dle potřeby tyto podmínky použití aktualizovat bez předchozího upozornění. Pravidelně byste si měli kontrolovat aktuální znění podmínek použití prostřednictvím svého internetového účtu CPS nebo si můžete vyžádat kopii aktuálního znění podmínek od týmu správy členství v programu CPS.

Členství v programu CPS vám nabízí společnost Canon Europa N.V se sídlem Bovenkerkerweg 59, P.O Box 2260, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko, zapsaná u Obchodní komory v Amsterdamu pod registračním číslem 33166721

1. Členství v programu CPS

1.1 Členství v programu CPS vám přináší výhody, jako jsou například lepší služby v oblasti oprav a půjčování vybavení, které poskytují vlastní specializované opravny společnosti Canon („opravny a servisní střediska Canon“) nebo servisní zařízení, kterým společnost Canon udělila oprávnění poskytovat služby CPS („autorizovaní servisní partneři CPS“), přístup ke specializovanému helpdesku CPS v rámci společnosti Canon, další informace o foto a video produktech a službách, produktová podpora pro fotografy s akreditací na velké světové akce, pozvánky na akce pro členy v rámci celého regionu EMEA nebo speciální nabídky společnosti Canon.

1.2 Členství v programu CPS je k dispozici v zemích zapojených do programu CPS pro zákazníky starší 18 let, kteří si přejí se zaregistrovat jako členové programu CPS.

1.3 Úrovně členství se liší v závislosti na vybavení značky Canon, které vlastníte („vybavení značky Canon“). Můžete mít červené, stříbrné, zlaté nebo platinové členství v závislosti na vybavení značky Canon, které si zaregistrujete. Abyste mohli začít jako člen na červené úrovni, nemusíte registrovat žádné vybavení značky Canon. Úrovně členství jsou vysvětleny zde. Berte prosím na vědomí, že ne všechny produkty značky Canon, které zaregistrujete, budou mít vliv na vaši úroveň členství v programu CPS a přinesou vám členské body.

1.4 Členství v programu CPS nabízí různý rozsah služeb pro členy v závislosti na místě bydliště. Služby, které jsou dostupné ve vaší zemi, naleznete zde

1.5 Když se zaregistrujete jako člen programu CPS a dosáhnete statusu stříbrného, zlatého nebo platinového člena, budete mít nárok na uvítací balíček, který obsahuje vaši členskou kartu. Uvítací balíček si můžete vyžádat ze svého účtu a bude zaslán na adresu, kterou uvedete. Pokud se kdykoli poté, co obdržíte svoji členskou kartu, změní úroveň vašeho členství, nebude vám automaticky vystavena nová karta.

1.6 Vaše členská karta a stránka online účtu uvádí vaše členské číslo v programu CPS, které budete muset uvést v případě, že budete chtít využít některou z výhod programu CPS, jako je rezervace opravy nebo slevy na produkty.

1.7 Vaše členství v programu CPS je na dobu neurčitou. Úroveň vašeho členství se může zvyšovat a snižovat s tím, jak budete přidávat nebo odebírat registrované vybavení značky Canon. Počet členských bodů, které vám přinese vaše zaregistrované vybavení značky Canon, může poklesnout, jakmile bude vaše vybavení značky Canon technologicky překonáno nebo již nebudeme schopni zajistit jeho servis. V takové situaci vám poskytneme dodatečnou lhůtu v délce 30 dnů. To znamená, že pokud snížíme počet bodů u vašeho registrovaného produktu značky Canon, neklesnete pod svoji aktuální úroveň po dobu 30 dnů. To se vám zobrazí na hlavní stránce vašeho účtu CPS.


2. Jak se stát členem programu CPS

2.1 Registrace do programu CPS je snadná: jednoduše zaregistrujte své údaje a produkty, které vlastníte, přes internet na adrese canon.cz/pro/canon-professional-services/


3. Členský účet v programu CPS

3.1 Váš členský účet musí být veden na vaše vlastní jméno a je nutné jej zaregistrovat na vaši vlastní e-mailovou adresu (kterou může společnost Canon používat ke komunikaci s vámi a pro ověření totožnosti). Budete odpovědní za zaregistrování správných a přesných informací pro komunikaci ohledně členství.

3.2 Musíte zajistit, aby byl váš profil CPS aktualizován tak, aby promítal veškeré změny na vašem zaregistrovaném vybavení či změny osobních údajů.


4. Členství v programu CPS – výhody v oblasti servisu, oprav a půjčování záložního vybavení

4.1 Služby a výhody, na které máte nárok, jsou uvedeny na vaší hlavní členské stránce podle vaší země a úrovně.

4.2 Členové programu CPS v těch zemích, kde nejsou dostupné opravy nebo půjčovny záložního vybavení, mohou využít rychlejších oprav v režimu Fast Track podle své úrovně, pokud navštíví zemi zapojenou do programu CPS, která nabízí výhody v oblasti oprav. Provedení takové opravy bude záležet na uvážení příslušného servisu a na volné kapacitě. Aby se předešlo pochybnostem, platí, že v současné době nemohou tito členové využívat výhod v oblasti půjčování záložního vybavení, a to bez ohledu na úroveň členství či návštěvu jakékoli jiné země zapojené do programu.

4.3 Cílová doba vyřízení uvedená v popisu výhod v oblasti servisu, oprav a půjčování záložního vybavení se bude vztahovat na maximálně 3 produkty, na kterých je prováděn servis, zároveň pro každého jednotlivého člena.

4.4 Cílové doby vyřízení nejsou zaručeny. Společnost Canon i opravny oprávněné k poskytování služeb CPS se budou snažit výše uvedené cílové doby splnit.

4.5 Cílové doby vyřízení se počítají na pracovní dny (od pondělí do pátku bez svátků uznávaných v dané zemi) a má se za to, že začnou běžet v pracovní den následující po přijetí produktu do opravny a skončí v den, kdy je produkt připraven opustit opravnu. Do této doby se nezapočítává doba, kterou produkt stráví na cestě, ani doba, kdy se čeká na případné informace od zákazníka, které jsou nezbytné k provedení opravy, jako je např. chybějící dokumentace nebo schválení odhadované ceny opravy v případě pozáruční opravy.

4.6 Je-li tato služba k dispozici a vybavení je dostupné, bude v případě, že nelze dodržet cílovou dobu vyřízení, nabídnuto zapůjčení záložního vybavení, a to výhradně za standardních podmínek společnosti Canon pro výpůjčky (vzor je připojen v PŘÍLOZE), přičemž se má za to, že jste tyto standardní podmínky přijali, pokud jste prostřednictvím svého členství v programu CPS přijali výpůjčku nebo o ni požádali.

4.7 Cílové doby vyřízení a možnost půjčení záložního vybavení se vztahují pouze na opravy řádně schválené v rámci členství v programu CPS a odpovídajícím způsobem označené, jak je uvedeno níže v článku 5.

4.8 Všechny opravy zajišťované v rámci tohoto programu podléhají všeobecným obchodním podmínkám společnosti Canon pro opravy a všeobecným obchodním podmínkám autorizovaného servisního partnera, který tyto služby poskytuje.

4.9 V případě pozáručních oprav nesete odpovědnost za úhradu veškerých nákladů souvisejících s provedením servisu vybavení, a to zejména včetně přepravních nákladů a všech příslušných daní, poplatků a odvodů, které se uplatní v zemi, kde je vybavení předloženo k opravě, pokud tyto náklady nejsou kryty v rámci vašich členských výhod.

4.10 Všechny výhody závisí na aktuální dostupnosti a jsou předmětem změn, přičemž je lze kdykoli zrušit nebo pozměnit dle vlastního uvážení společnosti Canon. Společnost Canon si vyhrazuje výhradní právo stanovit výjimky z dostupnosti výhod. Mohou se taktéž objevovat místní varianty publikovaných členských výhod.

4.11 Výhody se vztahují čistě na vás a nejsou přenositelné. Výhody v rámci členství může uplatnit pouze zaregistrovaný člen programu CPS a to pouze ve vztahu k vybavení zaregistrovanému v plné míře na daného člena, který je zákonným vlastníkem tohoto vybavení. Nemůžete žádat o poskytnutí výhod pro žádnou jinou osobu ani pro žádné neregistrované nebo částečně registrované vybavení, ani nesmíte umožnit žádné jiné osobě, aby o výhody žádala za vás. Produkt se stává kompletně zaregistrovaným až poté, co byly vyplněny požadované údaje (název produktu, sériové číslo, země nákupu, datum zakoupení a obchod, kde jste produkt zakoupili) a body za produkt (kde jsou relevantní) byly schváleny a přičteny k vašemu celkovému počtu bodů.

4.12 Žádnou výhodu nelze uplatnit zpětně, tj. uplatňování nároku na výhodu, kterou měli právo si nárokovat, ale nenárokovali jste si ji v době, kdy jste na to měli právo.

4.13 Kromě výše uvedených výhod může společnost Canon poskytnout členům programu CPS další výhody nebo činit propagační nabídky na základě členského statutu a úrovně využívání služeb pro členy programu CPS, zejména včetně oprav, půjčování vybavení, propagačních akcí na dopravu a doručení: průzkumy a produktové nabídky.

4.14 BERTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE ČLENSTVÍ V PROGRAMU CPS NEMÁ VLIV NA VAŠE PRÁVA V RÁMCI ŽÁDNÉ KOMERČNÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI CANON, KTERÁ BYLA UDĚLENA SPOLU S VAŠÍM PRODUKTEM V OKAMŽIKU KOUPĚ, ANI NA VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA, ANI TATO PRÁVA ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEROZŠIŘUJE.


5. Používání služeb a výhod členství v programu CPS

5.1 Opravy:

5.1.1 Budete-li si přát využít opravu nebo údržbu v rámci členství v programu CPS, jednoduše zašlete své vybavení do svého místního servisu programu CPS s přiložením vyplněného formuláře opravy, ve kterém je podrobně popsán váš požadavek, uvedeno vaše jméno, číslo členství v programu CPS a status členství v programu CPS, a připojte identifikační štítek programu CPS (který obdržíte ve svém uvítacím balíčku) na dobře viditelné místo zvnějšku obalu předmětu, který odesíláte. V případě záruční opravy připojte kopii záruční dokumentace a dokladu o koupi.

5.1.2 Pro účely oprav v rámci svého členství v programu CPS můžete využít pouze společnost Canon a servisy, které jsou oprávněné společností Canon poskytovat služby CPS. Kompletní seznam servisů naleznete zde

5.2 Půjčování záložního vybavení:

5.2.1 Pokud vás vaše členství opravňuje k vypůjčení záložního vybavení (viz článek 3 výše), zatímco probíhá oprava nebo servis vašeho vybavení, bude vás vaše místní opravna a servisní středisko Canon nebo autorizovaný servisní partner CPS kontaktovat v případě, že nelze dodržet cílovou dobu vyřízení, abyste se přímo dohodli na dalším postupu.

5.2.2 Všechno vybavení půjčené podle tohoto bodu je poskytováno výhradně za standardních podmínek společnosti Canon pro výpůjčky (jejichž vzor je připojen v PŘÍLOZE), které obdržíte společně s vypůjčeným vybavením, přičemž se má za to, že jste tyto standardní podmínky přijali, pokud jste prostřednictvím svého členství v programu CPS výpůjčku přijali nebo o ni požádali.

5.2.3 Vypůjčené záložní vybavení lze doručit na jakoukoli adresu v zemích zapojených do programu CPS po domluvě s vaším místním servisem a na vyžádání bude taktéž k dispozici k vyzvednutí.

5.2.4 Vaší povinností je vrátit vypůjčené vybavení do 5 dnů od vrácení vašeho vlastního vybavení, a to na adresu určenou společností Canon nebo servisem CPS, který záložní vybavení poskytl (nebo jak bude jinak písemně dohodnuto se společností Canon).

5.2.5 Jste povinni zajistit, aby byly veškeré zapůjčené přístroje vráceny ve stejném stavu, v jakém byly dodány, nesete odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu či krádež vypůjčeného vybavení a společnost Canon od vás může vyžadovat uhrazení nákladů na opravu či náhradní vybavení. Doporučujeme vám uzavřít vhodné pojištění pokrývající jakékoli vypůjčené vybavení.

5.2.6 Společnost Canon se tímto zříká veškeré odpovědnosti za jakékoli vybavení, které vám bude půjčeno, v maximálním rozsahu povoleném zákonem.


6. Zrušení členství

6.1 Jste oprávněni kdykoli své členství v programu CPS deaktivovat. Můžete tak učinit prostřednictvím svého místního týmu správy členství v programu CPS písemně, e-mailem nebo prostřednictvím možnosti Kontaktovat prioritní podporu CPS na svém účtu.

6.2 Společnost Canon může vaše členství a účet v programu CPS deaktivovat nebo ukončit s okamžitou platností, pokud porušíte tyto podmínky používání nebo pokud se má na základě vlastního rozhodnutí společnosti Canon za to, že své členství a/nebo služby nabízené v rámci programu používáte nevhodným způsobem.

6.3 Navíc si společnost Canon vyhrazuje právo na základě svého vlastního rozhodnutí deaktivovat jakékoli členství, pokud má podezření na krádež nebo podvod.


7. Osobní údaje

Přečtěte si naše Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů, abyste porozuměli tomu, jak používáme vaše osobní údaje a jak můžete uplatit svá práva jednotlivce.


8. Další ustanovení

8.1 Své dotazy a stížnosti týkající se členství v programu CPS směřujte na místní tým správy členství v programu CPS, který naleznete zde, nebo prostřednictvím možnosti Kontaktovat prioritní podporu CPS na svém účtu.

8.2 Členství v programu CPS přísně podléhá těmto podmínkám použití. Pokud se kdykoli rozhodnete, že si nepřejete být členem nebo nepřijmete tyto podmínky použití, musíte zrušit své členství, jak je popsáno v článku 7 těchto podmínek použití.

8.3 Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoli změnit tyto podmínky použití, a to zejména včetně členských úrovní a výhod, a může čas od času bez předchozího upozornění provést změny nebo aktualizace, a proto byste měli pravidelně kontrolovat webové stránky programu CPS. Společnost Canon se však bude snažit případné zásadní změny podmínek komunikovat a zdůraznit.

8.4 Pokud společnost Canon nebude v jakémkoli okamžiku přísně uplatňovat nebo dodržovat jakékoli ustanovení nebo podmínku, nebude jí to bránit v tom, aby se rozhodla přísně uplatňovat dané ustanovení nebo podmínku nebo jakékoli jiné ustanovení nebo podmínku kdykoli jindy.

8.5 Tyto podmínky použití se řídí zákony Anglie a Walesu a nevýlučnou příslušnost mají anglické soudy.

Příloha

Služba půjčování vybavení značky Canon – podmínky (příklad):

Canon Europa N.V. nebo její regionální pobočka Canon („společnost Canon“) se zavazuje mi bezplatně půjčit předměty uvedené na druhé straně tohoto listu a související příslušenství, jak je popsáno v objednávce výpůjčky (společně jako „vybavení“). Souhlasím s tím, že mé užívání vybavení bude řídit těmito podmínkami:

1. Vybavení je určeno pro mé osobní využití v souladu s podmínkami této smlouvy a nepůjčím jej žádné třetí straně.

2. Beru na vědomí, že si společnost Canon vyhrazuje právo mi kdykoli jakoukoli část vybavení z jakéhokoli důvodu odebrat na základě oznámení. Veškeré vybavení bude vráceno společnosti Canon s využitím poskytnutých přepravních štítků (pokud byly poskytnuty) a to buď do 5 pracovních dnů od přijetí mého opraveného produktu nebo ve lhůtě uvedené v příslušné objednávce výpůjčky nebo dříve, pokud si jeho vrácení vyžádá společnost Canon. V případě, že vybavení nebude společnosti Canon řádně vráceno na základě žádosti či povinnosti, vyúčtuje mi společnost Canon ceníkovou cenu zboží doporučenou výrobcem v plné výši.

3. Vybavení vrátím ve stanovené lhůtě v dobrém a funkčním stavu s očekávaným opotřebením. Zavazuji se vyvinout maximální úsilí k zajištění ochrany vybavení před otřesy, nárazy, škodami způsobenými vodou, před pískem, nečistotami a jinými škodlivými látkami, které mohou vybavení poškodit. Beru na vědomí a potvrzuji, že nesu veškerá rizika ztráty nebo poškození vybavení po dobu, kdy je vybavení v mém držení a do jeho přijetí společností Canon. Zavazuji se uhradit společnosti Canon náklady na případné opravy nebo nahrazení vybavení, bude-li to nezbytné v důsledku nesprávné manipulace, nedbalosti nebo zanedbání během doby trvání výpůjčky.

4. Zavazuji se používat vybavení v souladu s pokyny publikovanými společností Canon. Za žádných okolností nebudu provádět žádnou údržbu ani opravy vybavení. Je-li nezbytné provést údržbu nebo opravu vybavení, vyžádám si od společnosti Canon další instrukce.

5. Beru na vědomí a potvrzuji, že vybavení je mi půjčeno „TAK, JAK JE“. Nejsou mi poskytnuty žádné záruky, a to výslovné ani konkludentní, týkající se používání nebo výkonu vybavení, a veškeré takové záruky jsou výslovně popřeny, a to včetně konkludentních záruk prodejnosti či vhodnosti pro konkrétní účel. Společnost Canon nenese odpovědnost za žádné škody, a to zejména za újmu na zdraví, škody na majetku, ušlý zisk ani za žádné jiné přímé, zvláštní, náhodné ani následné škody, které vyplývají z této smlouvy nebo používání vybavení či nemožnosti jej používat.

6. Rozumím tomu, že nesu odpovědnost za náklady na vrácení a za zajištění zaslání zpět společnosti Canon, není-li předem ujednáno se společností Canon jinak.

Rozumím svým povinnostem v souvislosti s vybavením, jak je uvedeno v této smlouvě, a osobně zaručují vrácení tohoto vybavení nebo úhradu za případnou část vybavení nevrácenou na žádost společnosti Canon.

Hledáte něco jiného? Registrace na rozcestník pro profesionály