MABI_Maintenance

Podmínky služby a opravy Canon Factory Service Centre

V případě, že nám potřebujete zaslat produkt Canon k opravě nebo servisu, budou platit následující podmínky.

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A OPRAV

Tyto podmínky poskytování služeb a oprav vám stanoví konkrétní podmínky pro poskytování jakýchkoli služeb nebo oprav produktů Canon (dále jen „produkty“) ze strany továrního servisního střediska (Canon Factory Service Center, FSC) společnosti Canon Europe N.V. Před odesláním objednávky služby nebo opravy středisku FSC si pečlivě přečtěte tyto informace. Odesláním objednávky vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami poskytování služeb a oprav.


1. INFORMACE O NÁS

Naše tovární servisní středisko (FSC) společnosti Canon Europa N.V. (dále „Canon“, „my“, „naše“, „náš“) je zaregistrováno v Nizozemsku pod číslem společnosti 33166721. Naše sídlo je na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko. Naše DIČ je NL005916343B01. 


2. ŽÁDOST O SLUŽBY A OPRAVY OD SPOLEČNOSTI CANON

2.1 K objednání služby nebo opravy od společnosti Canon a vytvoření smlouvy mezi vámi a námi je nutný následující postup:

 1. Přihlaste se do svého firemního účtu nebo k účtu Canon (podle potřeby) a přejděte do části „Podpora“, kde budete moci iniciovat požadavky na servis nebo opravu.
 2. Případně, pokud jste zákazník (bez účtu Canon), postupujte podle kroků „Sjednat opravu“ nebo „Sjednat službu“ na našich webových stránkách podpory
 3. Objednávku služby nebo opravy zadáte v online formuláři kliknutím na tlačítko „Odeslat“ na konci procesu žádosti. Procesem zadání objednávky budete provedeni pomocí řady jednoduchých pokynů na webových stránkách. Upozorňujeme, že vaše objednávka služby nebo opravy nebude představovat smlouvu, dokud ji nezpracujeme a nepřijmeme. Číslo a datum své objednávky si poznamenejte pro budoucí použití
 4. Po doručení do našeho továrního servisního střediska obdržíte potvrzení, že jsme váš produkt(y) převzali.
 5. Jakmile bude vaše objednávka zpracována a váš produkt (produkty) posouzen(y), buď okamžitě přistoupíme k vyřízení vaší žádosti (v souladu s našimi podmínkami poskytování služeb a oprav), nebo vás případně kontaktujeme a požádáme o souhlas s pokračováním (v případě cenové nabídky na základě času a nákladů).
 6. K přijetí objednávky a uzavření smlouvy o zakoupení služby nebo provedení opravy dojde v okamžiku, kdy zahájíme požadovanou službu nebo opravu, pokud jsme vám neoznámili, že vaši objednávku nepřijímáme. Smluvní podmínky si uložíme a jejich kopii vám zašleme v potvrzení objednávky.

2.2 Může se stát, že objednávku nepřijmeme z následujících důvodů:

 1. Produkty, pro které jste požádali o službu nebo opravu, již nejsou podporovány (tj. náhradní díly již nejsou k dispozici).
 2. Pokud došlo k porušení některé z našich podmínek poskytování služeb a oprav nebo jiných platných podmínek.
 3. Pokud je na vašem účtu nesplacený dluh (je-li to relevantní).


2.3 V případě, že společnost Canon obdrží objednávku na službu a opravu bez odpovídajících (nebo částečných) informací a společnost Canon vás nebude moci kontaktovat, pokud nás následně nekontaktujete vy a nevyzvednete si svůj produkt, společnost Canon vám nebude schopna tyto produkty vrátit a vyhrazuje si právo je tři (3) měsíce po jejich doručení zlikvidovat.


3. DOSTUPNOST SLUŽEB A OPRAV, POPISY A CENY

3.1 Po obdržení objednávky vás budeme co nejdříve informovat, pokud vámi objednaná služba nebo oprava z jakéhokoli důvodu nejsou k dispozici nebo jsou předmětem zbytečného odkladu.

3.2 Objednávky služeb nebo opravy mohou být zpožděny, pokud jsou prováděny mimo zemi původního nákupu z důvodu možné omezené dostupnosti náhradních dílů nebo místní technické odchylky mezi modely.

3.3 Společnost Canon může produkty opravit pomocí nových nebo repasovaných dílů nebo je vyměnit za nové nebo repasované produkty se stejným výkonem a spolehlivostí jako u nových produktů. Společnost Canon může také nahradit produkty odpovídajícími modely, u kterých byla výroba původní verze ukončena. Repasované díly nebo produkty budou použity pouze tehdy, pokud to umožňují zákony v zemi, kde je prováděna oprava.

3.4 Veškeré ceny jsou uvedeny v místní měně našeho odborného servisního střediska, včetně DPH a veškerých poplatků za doručení, pokud není výslovně uvedeno jinak. Cena jakýchkoli služeb nebo oprav se může čas od času změnit, tyto změny však nebudou mít vliv na žádnou objednávku, kterou jsme již přijali.

3.5 Ceny našich služeb a oprav uvedené na našich stránkách obvykle ověřujeme v rámci postupu vyřizování objednávek, takže pokud je správná cena služby nebo opravy nižší než námi uvedená cena, budeme vám při žádosti o platbu účtovat nižší částku.

3.6 V rozsahu povoleném platnými právními předpisy nejsme povinni poskytnout vám službu nebo opravu za nesprávnou (nižší) cenu, pokud je chyba v ceně zjevná a nepochybná a vy jste ji mohli jako chybu v ceně rozumně rozpoznat.


4. KOMERČNÍ ZÁRUČNÍ OPRAVY SPOLEČNOSTI CANON

4.1 U mnoha produktů Canon nabízíme kromě zákonných práv spotřebitelů dobrovolné komerční záruky výrobce Canon. Tyto záruky podléhají úplným podmínkám. Příslušné informace o záruce jsou případně přiloženy k vašemu výrobku nebo je naleznete v našem Centru záruk.

4.2 Opravy v rámci záruky budou provedeny pouze po obdržení příslušné dokumentace nutné k ověření stavu záruky, jak je uvedeno v konkrétních obchodních záručních podmínkách společnosti Canon, které se vztahují na váš produkt.

4.3 Pokud obdržíme objednávku na záruční opravu, ale záruka je považována za neplatnou, vyrozumíme vás o tom, uvedeme povahu závady, poskytneme fotografický důkaz (pokud je to možné) a (pokud je oprava možná) nabídneme buď opravu za pevnou cenu, a/nebo cenovou nabídku na základě času a nákladů. Pokud následně odmítnete nabídku opravy za pevnou cenu nebo cenovou nabídku na základě času a nákladů, nebude vám účtován poplatek za odmítnutí.

4.4 Pokud obdržíme objednávku na záruční opravu, ale záruka je považována za neplatnou z důvodu zjevného poškození nárazem nebo nesprávného použití, v případě, že následně odmítnete cenovou nabídku na základě času a nákladů, nebude vám účtován poplatek za odmítnutí, můžeme však uplatnit poplatek za zaslání produktu zpět.

4.5 Pokud obdržíme objednávku na záruční opravu, ale po technické diagnostice nebude zjištěna žádná závada, bude výrobek (výrobky) vrácen(y) neopravený(é), můžeme však uplatnit poplatek za zaslání produktu zpět.

4.6 Při provádění záručních oprav opravíme výrobek (výrobky) podle specifikací výrobce.


5. ZÁKONNÁ PRÁVA A ZÁRUKY SPOTŘEBITELE

Pokud jste zakoupili produkt(y) jako spotřebitel, máte podle práva Evropské unie (EU) anebo vašeho vnitrostátního práva také nárok na zákonná práva, která se týkají prodeje vadného zboží nebo zboží, které neodpovídá specifikacím. Tato práva (včetně práva na opravu, výměnu nebo vrácení peněz v určitých situacích) platí pro všechny spotřebitele, doba trvání se však liší v závislosti na zemi nákupu. Tato práva se vztahují na veškeré zboží, které zakoupíte od prodejce produktů, vůči kterým jsou vymahatelná bez ohledu na to, zda se na vaše zboží vztahuje jakákoli z našich obchodních záruk společnosti Canon. Vaše zákonná práva nejsou dotčena těmito podmínkami ani žádným jiným způsobem. Chcete-li uplatnit svá zákonná práva, obraťte se na svého prodejce.

Další informace o právech spotřebitelů vám poskytne místní poradenská služba pro spotřebitele.


6. SLUŽBY ZA PEVNOU CENU A ZPOPLATNĚNÉ OPRAVY

6.1 Pro mnoho produktů Canon nabízíme řadu služeb za pevnou cenu a zpoplatněné opravy (oprava za pevnou cenu, oprava s cenovým limitem nebo cenová nabídka na základě času a nákladů). Tyto nabídky podléhají dalším specifickým podmínkám uvedeným v bodech 7, 8, 9 a 10.

6.2 Po objednání budou služby za pevnou cenu a zpoplatněné opravy (pouze opravy za pevnou cenu a opravy s cenovým limitem) provedeny po provedení technické diagnostiky a v případě, že nebude zjištěna výjimka. V případě cenových nabídek na základě času a nákladů budou opravy provedeny až poté, co přijmete cenovou nabídku, kterou vám vyhotovíme.

6.3 Všechny služby za pevnou cenu, které vám budou nabídnuty, jsou včetně práce, standardního dodání a DPH. Služby za pevné ceny nezahrnují náklady na náhradní díly (s výjimkou případů uvedených v rozsahu služeb).

6.4 Všechny zpoplatněné opravy (oprava za pevnou cenu, oprava s cenovým limitem nebo cenová nabídka na základě času a nákladů), které vám budou nabídnuty, jsou včetně náhradních dílů, práce, standardního dodání a DPH.

6.5 Při provádění zpoplatněných oprav (oprava za pevnou cenu, oprava s cenovým limitem nebo cenová nabídka na základě času a nákladů) se budeme snažit provést opravu podle specifikace. Vyhrazujeme si však právo zrušit smlouvu, pokud následně zjistíme, že opravu nelze z jakéhokoli důvodu provést (tj. již nejsou k dispozici náhradní díly), a v případě potřeby vás budeme kontaktovat a poskytneme vám alternativní možnosti (pokud jsou k dispozici).

6.6 Pokud obdržíme objednávku na zpoplatněné opravy (oprava za pevnou cenu, oprava s cenovým limitem nebo cenová nabídka na základě času a nákladů), ale po technické diagnostice nebude nalezena žádná závada, váš produkt bude vrácen neopravený, můžeme však uplatnit poplatek za zaslání produktu zpět.

6.7 Při provádění zpoplatněných oprav musí společnost Canon opravit výrobek (výrobky) podle specifikací výrobce.

6.8 Na zpracování a materiály použité společností Canon při zpoplatněných opravách (oprava za pevnou cenu, oprava s cenovým limitem nebo cenová nabídka na základě času a nákladů) se vztahuje po dobu šesti (6) měsíců od data opravy záruka na to, že budou při běžném používání bez závad. Naše povinnost v rámci této záruky na opravu je omezena na opravu původních závad v rámci opravy s cenovým limitem nebo cenové nabídky na základě času a nákladů, nicméně v případě oprav za pevnou cenu ji rozšiřujeme na všechny elektromechanické závady.

6.9 Záruka na opravu je neplatná, pokud jsou opravy prováděny neautorizovanými servisními středisky nebo pokud je zařízení zneužito, zanedbáváno, poškozeno nebo pokud dojde k jakékoli závadě z důvodu vytečení baterie a poškození kapalinou.


SLUŽBY ZA PEVNOU CENU

7.1 Pro mnoho produktů Canon nabízíme řadu služeb údržby. U každé nabídky služeb údržby lze rozsah služeb (včetně důležitých informací) nalézt na naší stránce služeb údržby, a odeslání objednávky na službu údržby nám pak slouží jako vaše oprávnění pokračovat v ve službě údržby a nebude poskytnuta žádná cenová nabídka. Pokud je během služeb údržby zjištěna vada produktu(ů), budeme vás kontaktovat a požádáme vás o kopii dokladu o koupi (pokud ještě nebyl poskytnut), aby bylo možné ověřit záruku společnosti Canon. Pokud se na váš produkt již nevztahuje záruka společnosti Canon, projednáme s vámi možnosti zpoplatněné opravy (tj. oprava za pevnou cenu, oprava s cenovým limitem nebo cenová nabídka na základě času a nákladů).

7.2 Pro mnoho produktů Canon nabízíme řadu služeb pro upgrade. U každé z jedinečných nabídek služeb pro upgrade lze rozsah služeb (včetně důležitých informací) nalézt na naší stránce služeb pro upgrade, a odeslání objednávky na službu pro upgrade nám pak slouží jako vaše oprávnění pokračovat ve službě pro upgrade a nebude poskytnuta žádná cenová nabídka. Pokud je během služeb pro upgrade zjištěna vada produktu(ů), budeme vás kontaktovat a požádáme vás o kopii dokladu o koupi (pokud ještě nebyl poskytnut), aby bylo možné ověřit záruku společnosti Canon. Pokud se na váš produkt již nevztahuje záruka společnosti Canon, projednáme s vámi možnosti zpoplatněné opravy (tj. oprava za pevnou cenu, oprava s cenovým limitem nebo cena na základě času a nákladů).

7.3 Pro vybrané produkty Canon nabízíme řadu expresních služeb. U každé z jedinečných nabídek expresních služeb lze rozsah služeb (včetně důležitých informací) nalézt na naší stránce expresních služeb, a odeslání objednávky na expresní službu nám pak slouží jako vaše oprávnění pokračovat v expresní službě. Jak je definováno v rozsahu služby, pokud nejsme schopni dodržet stanovenou lhůtu, příplatky za tyto služby nebudou na vaši objednávku uplatněny.


8. OPRAVA ZA PEVNOU CENU

8.1 Pro mnoho produktů Canon nabízíme opravy za pevnou cenu (FPR), které se vztahují na závady vzniklé v důsledku:

 1. běžného opotřebení,
 2. vady součástí za normálních provozních podmínek.


8.2 Po objednání bude oprava za pevnou cenu provedena po provedení technické diagnostiky a v případě, že nebude zjištěna výjimka. V případě oprav za pevnou cenu dojde ke zrušení nabídky, pokud se zjistí, že závada byla způsobena jinými okolnostmi, jako je například (mimo jiné):

 1. nesprávné použití, poškození nebo závady způsobené nesprávným skladováním, nadměrným nárazem, otřesem, poškozením kapalinou nebo poškozením cizími látkami,
 2. nadměrné poškození způsobené nesprávným vstupním napětím,
 3. nedostatečné balení produktu při jeho vrácení do PSC,
 4. opravy, úpravy a neoprávněné manipulace prováděné opraváři, které nejsou autorizovány společností Canon


8.3 Pokud obdržíme objednávku na opravu za pevnou cenu, ale nabídka FPR je považována za neplatnou, vyrozumíme vás o tom, uvedeme povahu závady, poskytneme fotografický důkaz (pokud je to možné) a (pokud je oprava možná) nabídneme buď opravu za pevnou cenu, a/nebo cenovou nabídku na základě času a nákladů. Pokud následně cenovou nabídku na základě času a nákladů odmítnete, nebude účtován poplatek za odmítnutí, ale můžeme uplatnit poplatek za zaslání produktu zpět.

8.4 Pokud nabídneme opravu za pevnou cenu, ale nabídku FPR odmítnete (nebo pokud do třiceti (30) dnů neobdržíme žádnou odpověď), váš produkt bude vrácen neopravený a my můžeme uplatnit poplatek za zaslání produktu zpět.


9. CENOVÝ LIMIT OPRAVY

9.1 U mnoha produktů Canon vám nabízíme možnost místo žádosti o nabídku na základě času a nákladů stanovit cenový limit opravy (tj. maximální poplatek za opravu), platí však minimální hodnota (tj. alespoň 200,00 EUR včetně DPH).

9.2 Pokud obdržíme objednávku se stanoveným limitem opravy, poslouží nám jako vaše oprávnění pokračovat ve v opravě a nebude poskytnuta žádná cenová nabídka. Pokud lze opravu provést za nižší cenu, než je stanovený limit pro opravu, bude vám účtována tato nižší částka.

9.3 Pokud po obdržení objednávky se stanoveným limitem opravy po technické diagnostice zjistíme, že oprava překročí vámi stanovený limit, poskytneme vám cenovou nabídku na základě času a nákladů a počkáme na vaše schválení. Pokud následně cenovou nabídku na základě času a nákladů odmítnete, nebude účtován poplatek za odmítnutí, ale můžeme uplatnit poplatek za zaslání produktu zpět.


10. CENOVÁ NABÍDKA NA ZÁKLADĚ ČASU A NÁKLADŮ

10.1 U mnoha produktů Canon nabízíme cenovou nabídku na základě času a nákladů. Po vystavení objednávky bude provedena technická diagnostika a vám poskytneme cenovou nabídku s podrobnými informacemi o předpokládaných nákladech na opravu vašeho produktu (produktů). Vyhrazujeme si právo nabízenou cenovou nabídku dle potřeby upravit (tj. pokud je zjištěno další poškození nebo závada).

10.2 Při výpočtu konečných nákladů na opravu se na poskytnutou cenovou nabídku na základě času a nákladů vztahuje limit tolerance deset (10) procent (%). Pokud konečné náklady na opravu překročí limit tolerance, budeme vás kontaktovat, abychom to s vámi projednali nebo abychom vám poskytli aktualizovanou cenovou nabídku na základě času a nákladů a počkáme na vaše schválení.

10.3 Pokud nabídneme cenovou nabídku na základě času a nákladů, nabídka platí po dobu třiceti (30) dnů od data vydání cenové nabídky.

10.4 V případě, že obdržíme objednávku podle cenové nabídky na základě času a nákladů, po přijetí této cenové nabídky se již nemůžete vrátit k nabídce opravy za pevnou cenu (pokud by byla k dispozici za nižší cenu).

10.5 Pokud nabídneme cenovou nabídku na základě času a nákladů,, ale nabídku odmítnete, bude jako úhrada našich vzniklých nákladů (tj. posouzení a opětovné sestavení vašeho produktu) účtován poplatek za odmítnutí ve výši 36,30 EUR včetně DPH. Budeme se snažit znovu sestavit váš produkt do stavu, ve kterém byl přijat, ale neponeseme vůči vám odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu vzniklou v důsledku nedodržení tohoto pokynu. Poplatek za odmítnutí bude stanoven takto:

 1. (i ) Pokud se cenová nabídka na základě času a nákladů vztahuje na více produktů (tj. fotoaparát a objektiv) a odmítnete cenovou nabídku jako celek, budeme vám účtovat pouze jeden poplatek za odmítnutí cenové nabídky (podle částky stanovené v bodě 10.5).
 2. (ii) Pokud cenová nabídka na základě času a nákladů zahrnuje více produktů (tj. kameru a objektiv) a cenovou nabídku odmítnete částečně (tj. odmítnete cenovou nabídku pro jeden (1) z produktů), nebudeme vám účtovat poplatek za odmítnutí cenové nabídky.
10.6 Pokud nabídneme cenovou nabídku na základě času a nákladů, ale tuto nabídku odmítnete (nebo pokud do třiceti (30) dnů neobdržíme žádnou odpověď), bude vám účtován poplatek za odmítnutí (pokud se uplatňuje) a můžeme uplatnit poplatek za zaslání produktu zpět.
 
10.7 Pokud nabídneme cenovou nabídku na základě času a nákladů, ale tuto nabídku odmítnete a požádáte nás, abychom tyto produkty vaším jménem zlikvidovali, vaše produkty zlikvidujeme a nebudeme vám účtovat poplatek za odmítnutí ani poplatek za zaslání produktu zpět.
 

11. PLATBA

11.1 Po dokončení vaší objednávky služeb nebo opravy vás budeme informovat, že je potřeba před odesláním produktu nebo při vyzvednutí (pokud je to možné) provést platbu, a to v případě, že u nás nemáte účet a že jsme se písemně nedohodli na alternativních platebních podmínkách.

11.2 Přijímáme platby prostřednictvím vašeho podnikatelského účtu nebo účtu Canon. Pokud jste spotřebitelem (bez účtu Canon), můžete získat přístup ke své žádosti o platbu zde nebo platbu uhradit bankovním převodem na účet banky Deutsche Bank AG.

11.3 U zákazníků s účtem musí být platba provedena ve stanovené lhůtě (tj. do třiceti (30) dnů od data fakturace), kterou jsme si s vámi písemně sjednali. V případě opožděné platby máme právo účtovat úrok z prodlení a/nebo pevný kompenzační poplatek za náklady na vymáhání na základě vzájemného ujednání. Kromě toho si vyhrazujeme právo požadovat náhradu škody v důsledku opožděné nebo neprovedené platby.

11.4 V případě, že odmítnete zaplatit do tří (3) měsíců poté, co vám oznámíme, že je požadována platba, uplatní se na nás právo na zpětné převzetí, které nám dává právo prodat produkt(y), abychom kompenzovali náklady, které jsme na vás vynaložili.


12. ZADRŽOVACÍ PRÁVO, ZAPOČTENÍ A POSTOUPENÍ

12.1 Uplatnění zadržovacího práva, které vyplývá z téhož právního vztahu, avšak nikoli z téhož smluvního vztahu s námi, je vyloučeno.

12.2 Započtení oproti případným protipohledávkám z vaší strany (našeho smluvního partnera) je vyloučeno, pokud tyto protipohledávky nebyly právně prokázány nebo nejsou nesporné.

12.3 Vaše nároky nelze převést na třetí strany bez písemného souhlasu společnosti Canon


13. VAŠE INFORMACE

13.1 Informace o vás zpracováváme v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů spotřebitelů nebo podnikovými zásadami ochrany osobních údajů.

13.2 Vynaložíme veškerou přiměřenou péči, abychom údaje o vaší žádosti a případné platbě uchovali v bezpečí. Upozorňujeme však, že nemůžeme nést odpovědnost za jakoukoli škodu, která vám může vzniknout, pokud třetí strana, kterou nezajišťujeme, získá neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které jste poskytli při přístupu na webové stránky nebo při žádosti o služby a opravy, pokud nedošlo z naší strany k nedbalosti.


14. NAŠE ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM

14.1 Budeme se snažit zajistit bezpečnost vašeho výrobku (vašich výrobků) v době, kdy je budeme mít ve svém držení. Avšak i když vynaložíme veškeré úsilí, abychom vám vrátili výrobek (výrobky) a veškerá záznamová média nebo příslušenství, nemůžeme převzít odpovědnost za ztrátu záznamových médií ani za ně vyplatit náhradu.

14.2 Nemůžeme nést odpovědnost za jakékoli poškození nebo ztrátu způsobenou na vašem výrobku, který je nám zaslán na základě žádosti o službu nebo opravu nebo který vám po dokončení žádosti o službu nebo opravu zašleme zpět, kromě poškození způsobeného naší prokazatelnou nedbalostí. V případě poškození nebo ztráty při přepravě je přepravce povinen poškození nebo ztrátu vyšetřit. Vylučujeme jakoukoli odpovědnost za jakékoli nepřímé nebo následné ztráty, škody nebo náklady.

14.3 Po obdržení výrobku (výrobků) po službě nebo opravě musíte zkontrolovat, zda byly vráceny všechny položky, a ověřit si stav výrobku (výrobků). Pokud nás okamžitě neinformujete o jakýchkoli problémech, které jste u výrobku (výrobků) nebo položky (položek) zjistili, budeme mít za to, že výrobek (výrobky) nebo položku (položky) jste obdrželi a jsou v pořádku.

14.4 Maximální ztráta nebo škoda, za kterou budeme podle těchto podmínek poskytování služeb a oprav odpovědní, je omezená na reprodukční hodnotu produktu přepravovaného naším přepravcem (v případě poškození nebo ztráty) a na cenu, kterou jste nám zaplatili za poskytnutí služby a opravy (je-li to relevantní), s níž souvisí ztráta nebo škoda, kterou jste utrpěli.

14.5 V žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost za: a) smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí, b) podvod nebo podvodné uvedení v omyl a hrubou nedbalost, c) porušení jakýchkoli podmínek vyplývajících ze zákona, a v žádném případě nevylučujeme ani neomezujeme naši odpovědnost nad rámec toho, co je povoleno platnými právními předpisy.

Nic z toho, co je obsaženo v tomto bodě nebo jinde v těchto podmínkách poskytování služeb a oprav, neomezuje ani negativně neovlivňuje vaše zákonná práva. Další informace o právech spotřebitelů vám poskytne místní poradenská služba pro spotřebitele.


15. UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

Neneseme odpovědnost za nesplnění nebo prodlení s plněním jakýchkoli našich povinností podle těchto podmínek poskytování služeb a oprav, které nám nelze podle těchto podmínek poskytování služeb a oprav přičíst, jiných platných podmínek nebo platných zákonů, mimo jiné včetně událostí mimo naši přiměřenou kontrolu, včetně zásahu vyšší moci, požáru, povodní, nepříznivého počasí, výbuchů, války (vyhlášené i nevyhlášené), teroristických činů, pracovních sporů (bez ohledu na to, zda se týkají našich zaměstnanců či nikoli) nebo úkonů místní či ústřední vlády nebo jiných příslušných orgánů, jakož i jiných událostí vyšší moci podle platných právních předpisů.


16. ŘEŠENÍ SPORŮ

16.1 Máte-li s námi spor týkající se naší smlouvy s vámi, nejprve nás prosím kontaktujte e -mailem na adrese CzechRepublic@cc.canon-europe.com a pokuste se s námi tento spor vyřešit. Můžete nám také napsat na adresu: Canon Giessen GmbH, Factory Service Center, Canonstrasse 1, 35394, Giessen, Německo.

16.2 Pokud s vámi máme spor týkající se naší smlouvy, budeme se vás také snažit kontaktovat přímo, abychom tuto záležitost vyřešili. Použijeme kontaktní údaje, které jste poskytli v příslušné objednávce nebo v jakémkoli souvisejícím účtu, který jste si u nás zaregistrovali.

16.3 V nepravděpodobném případě, že nebudeme schopni spor vyřešit, budeme s vámi jednat o efektivním způsobu nezávislého řešení tohoto sporu. Tím nejsou dotčena vaše práva postoupit jakýkoli spor jakýmkoli způsobem příslušnému místnímu subjektu na ochranu spotřebitele nebo příslušnému soudu.


17. AKTUALIZACE A ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK POSKYTOVÁNÍ SLUŽEY A OPRAV

17.1 Tyto smluvní podmínky můžeme čas od času změnit nebo aktualizovat.

17.2 Aktuální verzí podmínek poskytování služeb a oprav, které jsou zobrazeny a jsou dostupné na našem pracovišti v době odeslání žádosti o službu opravu, bude verze, která se vztahuje na smlouvu mezi námi.


18. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST

18.1 Tyto podmínky poskytování služeb a oprav se řídí anglickým právem. To znamená, že smlouva o nákupu služeb nebo oprav, které s námi byla uzavřena, a jakýkoli spor nebo nárok z vyplývající nebo s ní související se budou řídit anglickým právem. Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, řídí se výše uvedené zákony země vašeho bydliště.

18.2 Dohodli jsme se na tom, že soudy Anglie a Walesu budou mít nevýhradní pravomoc. Pokud uzavíráte smlouvu jako spotřebitel, máte právo podat žalobu u soudu v místě svého bydliště, případně v zemi svého pobytu.


19. DALŠÍ PODMÍNKY

19.1 Tyto podmínky poskytování a oprav stanoví písemné podmínky vaší smlouvy s námi o nákupu služeb nebo oprav. Pokud některý odstavec nebo část těchto podmínek poskytování služeb a oprav budou shledány nezákonnými, neplatnými nebo nevymahatelnými, nebude to mít vliv na ostatní části podmínek poskytování služeb a oprav, které zůstanou v plné platnosti a budou se nadále vztahovat na naši smlouvu.

19.2 Každá smlouva mezi vámi a námi je uzavřena pouze mezi vámi a námi. Žádná třetí strana nebude mít žádná práva k vymáhání jakýchkoli jejích podmínek.

19.3 Naše práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy s vámi můžeme zadat subdodavatelům nebo je převést na jinou organizaci. Pokud se tak stane, budeme vás o tom informovat, pokud to vyžadují platné právní předpisy, nebude to však mít vliv na vaše práva nebo naše povinnosti vyplývající ze smlouvy.


20. KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy nebo dotazy nebo připomínky k procesu zadávání požadavků na servis nebo opravu nebo k nákupu služeb či oprav, zašlete nám e-mail na adresu CzechRepublic@cc.canon-europe.com nebo zavolejte našemu týmu zákaznických služeb na číslo +420 296 335 619. Naše zákaznické služby jsou tu, aby vám pomohly.

PODMÍNKY AKTUALIZOVÁNY: 1. března 2024

Mohlo by se vám hodit...

 • Obraťte se na nás

  Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky

 • Oprava

  Vyhledejte servisní středisko a jiné užitečné informace týkající se našeho procesu oprav

 • Recyklace

  Získejte více informací o programu recyklace kazet společnosti Canon

 • Účet Canon

  Registrujte si svůj produkt a spravujte účet Canon